Uradni list

Številka 183
Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 183/2021 z dne 23. 11. 2021

Kazalo

3606. Sklep o uporabi Končnih smernic o menjalnih razmerjih za konverzijo dolga v kapital pri reševanju s sredstvi upnikov, stran 10646.

  
Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljevanju ZRPPB-1), ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Končnih smernic o menjalnih razmerjih za konverzijo dolga v kapital pri reševanju s sredstvi upnikov 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ (v nadaljevanju: EBA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 11. julija 2017 objavil Končne smernice o menjalnih razmerjih za konverzijo dolga v kapital pri reševanju s sredstvi upnikov (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena so bile pripravljene v skladu s četrtim odstavkom 50. člena Direktive 2014/59/EU ter opisujejo določanje menjalnih razmerij za konverzijo dolga v kapital pri reševanju s sredstvi upnikov. Uporabljajo se tudi za konverzijo ustreznih kapitalskih instrumentov, ko postane poslovanje neuspešno, ker točka (d) tretjega odstavka 60. člena Direktive 2014/59/EU skladnost s 50. členom Direktive 2014/59/EU in vsemi smernicami, ki jih je razvila EBA, določa kot pogoj za konverzijo ustreznih kapitalskih instrumentov.
(3) Smernice se uporabljajo za organe za reševanje iz točke (iv) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za Banko Slovenije, kadar v skladu z ZRPPB-1 izvaja naloge in pristojnosti organa za reševanje.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti organa za reševanje v skladu z ZRPPB-1, v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil organov za reševanje.
3. člen 
(Razveljavitev predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o uporabi Končnih smernic o menjalnih razmerjih za konverzijo dolga v kapital pri reševanju s sredstvi upnikov (Uradni list RS, št. 48/17 in 92/21 – ZRPPB-1).
4. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. novembra 2021
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost