Uradni list

Številka 176
Uradni list RS, št. 176/2021 z dne 9. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 176/2021 z dne 9. 11. 2021

Kazalo

3470. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Log 2, stran 10381.

  
Na podlagi 119. in 110. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 7. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) sprejme župan Občine Log - Dragomer
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Log 2 
1. člen 
(potrditev izhodišč) 
S tem sklepom se prične postopek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Log 2 (v nadaljevanju OPPN) in potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN, št. 50/2020, april 2021, ki jih je pripravil Esplanada d.o.o., Slovenska vas 8, 8232 Šentrupert.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje OPPN je določeno v Dolgoročnem planu Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, 272/01, 277/01, 304/04, 319/05) in obsega enoto urejanja prostora z oznako S, LN, namenska raba S – stavbno zemljišče.
(2) Območje predstavlja nepozidana stavbna zemljišča, v območju obstoječega naselja, med stanovanjsko zidavo. Ob južni in vzhodni strani območja poteka občinska javna cesta 966923 in 996925. Območje je s severne, vzhodne in zahodne strani obdano s stanovanjsko pozidavo, z južne pa z gozdom. Območje je velikosti ca. 7.543 m2 in zajema zemljišče parc. št. 1310, k.o. Log (1996).
(3) Območje OPPN se glede na predlagano prostorsko rešitev v fazi izdelave lahko spremeni. Prometna in komunalna infrastruktura za načrtovane ureditve lahko sega tudi izven območja OPPN.
(4) Predmet načrtovanja je ureditev stanovanjskih površin. Predvidena je gradnja novih stanovanjskih stavb z možnostjo opravljanja spremljajočih dejavnosti. Predmet urejanja so tudi pripadajoče zunanje površine ter potrebna prometna in komunalna infrastruktura.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se izdelajo ob upoštevanju naslednjih strokovnih podlag in dokumentov:
– Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, 272/01, 277/01, 304/04, 319/05);
– Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99; Naš časopis, št. 292/03 in 323/06, Uradni list RS, št. 32/18, 72/18 – obvezna razlaga, 168/20),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto L2 – Log (Uradni list RS, št. 3/95, 74/05, 21/12, 90/12, 43/13 – obvezna razlaga, 71/14 – Odločba US);
– v izdelavi je Občinski prostorski načrt Občine Log - Dragomer, faza: predlog;
– pridobljena mnenja nosilcev urejanja prostora ter ostalih udeležencev v postopku;
– prikaz stanja prostora ter
– ostali javno dostopni podatki.
(2) Za postopek izdelave tega podrobnega prostorskega akta se izdela elaborat ekonomike.
(3) V kolikor se med postopkom ugotovi, da je treba izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi naknadno.
4. člen 
(vrsta postopka in roki za pripravo) 
(1) Sprejem OPPN se vodi po postopku, ki ga predpisuje Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17).
(2) Osnutek OPPN se pripravi 30 dni po objavi sklepa in strokovnih podlag. Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena v 30 dneh od pridobitve prvih mnenj, priprava predloga OPPN pa 30 dni od potrditve stališč do pripomb. Usklajen predlog OPPN se pripravi 30 dni po prejemu drugih mnenj. Oddan dopolnjeni predlog OPPN se uvrsti na sejo občinskega sveta.
(3) Predvideni roki za pripravo OPPN se spremenijo v primeru izvedbe celovite presojo vplivov plana na okolje ter zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev pri načrtovanju.
5. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN) 
(1) Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskega akta:
Državni nosilci urejanja prostora
– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
– MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
– ZAVOD ZA RIBIŠTVO, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Šmartno;
– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
– MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
– MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana.
Lokalni nosilci urejanja prostora
– JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana;
– ELEKTRO LJUBLJANA d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
– TELEKOM SLOVENIJE d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana;
– KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika;
– OBČINA LOG DRAGOMER, Dragomer, Na Grivi 5, p.p. 09, 1358 Log pri Brezovici.
(2) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje.
Državni nosilci urejanja prostora, kateri podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so naslednji:
– MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE Ljubljana, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
– MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ul. 5, 1000 Ljubljana;
– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
– ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
(3) V primeru, da se naknadno ugotovi, da je treba pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se ta pridobijo v postopku priprave prostorskega akta.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost je bila vključena v postopek priprave izhodišč z javno razgrnitvijo in javno predstavitvijo predloga izhodišč. Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa. V postopek priprave bo občina javnost vključila tako, da bo občina dopolnjen osnutek OPPN za 30 dni javno razgrnila. Javnosti se na razgrnjeno in objavljeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer bo osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo bo občina zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv. Občina prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča, ki jih javno objavi.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Udeleženci pri urejanju prostora so nosilci urejanja prostora, zainteresirana javnost in drugi udeleženci, ki jih izvedbeni prostorski akt zadeva. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku, predložijo razpoložljive strokovne podlage, razvojne programe in posredujejo smernice in mnenja na prostorski akt.
(2) Za potrebe priprave OPPN mora pobudnik oziroma investitor zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag: geodetski načrt, prikaz stanja prostora, utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s smernicami in mnenji nosilcev urejanja prostora, utemeljitev skladnosti načrtovanih ureditev z veljavnim nadrejenim prostorskim aktom, elaborat ekonomike, druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora, Okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje.
(3) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
9. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva za izdelavo prostorskega akta in strokovnih podlag v celoti zagotovijo investitorji, ki za izdelavo pooblastijo izvajalca, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Občina Log - Dragomer kot pripravljavec zagotovi kadre in sredstva za vodenje postopka izdelave prostorskega akta.
10. člen 
(objava in začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Našem časopisu in na spletni strani Občine Log - Dragomer in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-119/2020
Dragomer, dne 3. novembra 2021
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost