Uradni list

Številka 176
Uradni list RS, št. 176/2021 z dne 9. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 176/2021 z dne 9. 11. 2021

Kazalo

3469. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Kobarid, stran 10380.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 90/02), in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 20. redni seji dne 28. 10. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Kobarid 
I. SPLOŠNO 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb na območju Občine Kobarid.
2. člen 
Namen dodeljevanja sredstev je spodbujanje varstva okolja s sofinanciranjem nakupa in vgradnje MKČN velikosti do 50 populacijskih ekvivalentov na območjih izven aglomeracij, znotraj katerih je zgrajena oziroma je na podlagi državnega ali občinskega predpisa predvidena izgradnja javne kanalizacije.
Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki za uporabo tega pravilnika približno ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na dan.
II. VIŠINA SREDSTEV 
3. člen 
Višina sredstev je določena v proračunu Občine Kobarid za posamezno proračunsko leto.
Višina sredstev sofinanciranja za posamezno stanovanjsko stavbo je odvisna od velikosti MKČN in znaša 50 % nabavne vrednosti z DDV, vendar največ do:
– MKČN do 6 PE
1.000,00 €,
– MKČN od 6 do 9 PE
1.500,00 €,
– MKČN nad 9 PE
2.000,00 €.
V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih stavb z eno MKČN je do sredstev sofinanciranja upravičena vsaka posamezna stanovanjska stavba v višini 50 % nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ do 1.000,00 € za posamezno stanovanjsko stavbo. Skupna višina sredstev v tem primeru ne sme presegati nabavne vrednosti MKČN z DDV.
III. UPRAVIČENCI 
4. člen 
Upravičenec do pridobitve sredstev po tem pravilniku je izključno fizična oseba s prijavljenim stalnim prebivališčem v Občini Kobarid, ki je lastnik ali solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine Kobarid izven aglomeracij, znotraj katerih je zgrajena oziroma je na podlagi državnega ali občinskega predpisa predvidena izgradnja javne kanalizacije.
Na podlagi izjave izvajalca lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kobarid, da stanovanjske stavbe znotraj aglomeracije v Občini Kobarid, kjer je zgrajena javna kanalizacija, tehnično ni možno ali ekonomsko ni upravičeno priključiti na javni kanalizacijski sistem (negativno soglasje izvajalca lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kobarid, da priklop na kanalizacijsko omrežje tehnično ni izvedljiv ali da je priključek daljši od 100 m oziroma bi gradnja kanalizacijskega priključka povzročila nesorazmerne stroške glede na korist za okolje), je upravičenec do pridobitve sredstev po tem pravilniku tudi fizična oseba s prijavljenim stalnim prebivališčem v Občini Kobarid, ki je lastnik ali solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji znotraj aglomeracije, kjer je zgrajena javna kanalizacija.
Upravičenec je lahko tudi fizična oseba za dokončanje novogradnje, ki so izven in znotraj meje aglomeracije, v primeru, da javno kanalizacijsko omrežje in čiščenje komunalne odpadne vode še ni zgrajeno.
IV. PRIJAVA, POGOJI IN DOKAZILA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
5. člen 
Občina Kobarid, na podlagi sprejetega proračuna za tekoče leto in zagotovitvi sredstev za namen iz tega pravilnika, na svoji spletni strani in na krajevno običajen način objavi javni razpis za dodelitev sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje, roke, postopke in vsebino vloge.
Za dodelitev sredstev vlagatelj zaprosi s pisno vlogo v času trajanja razpisa. Vloge se obravnavajo po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, do porabe proračunskih sredstev za tekoče leto, za ta namen.
Upravičenci, ki so v tekočem letu oddali popolno vlogo in zaradi porabe proračunskih sredstev niso prejeli sredstev, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis prednost pri vrstnem redu obravnave vlog.
6. člen 
Pogoji za pridobitev sredstev so:
– MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami iz predpisov, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
– MKČN mora biti vgrajena v skladu s tehničnimi standardi oziroma mora ustrezati zahtevam iz predpisov, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
– stanovanjski objekt, ki se opremlja z MKČN mora biti legalno zgrajen;
– vlagatelj mora imeti pravico graditi na zemljišču, kjer se bo vgradila MKČN;
– sredstva se dodeljujejo za obstoječe stanovanjske zgradbe na območjih izven aglomeracij, znotraj katerih je zgrajena oziroma je na podlagi državnega ali občinskega predpisa predvidena izgradnja javne kanalizacije;
– objekt, za katerega se bo izgradila čistilna naprava, mora biti priključen na javni vodovod v skladu s Tehničnim pravilnikom;
– objekt, za katerega se bo izgradila čistilna naprava, ki nima možnosti priključitve na javni vodovod, mora predložiti veljavno vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo;
– natančnejše pogoje za dodelitev sredstev Občina Kobarid določi v besedilu javnega razpisa na podlagi tega pravilnika.
7. člen 
Vlagatelji morajo predložiti:
– izpolnjeno in podpisano vlogo;
– dokazilo o nakupu MKČN, iz katerega mora biti razvidno, da je bil nakup že opravljen, vrsta in tip MKČN, ter da je nakup opravil vlagatelj;
– pozitivno oceno o obratovanju MKČN, ki jo na stroške uporabnika, izdela izvajalec lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kobarid;
– MKČN mora biti evidentirana pri izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode;
– upravičenci, ki bodo za več stanovanjskih objektov postavili eno MKČN, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki nima časovne omejitve in navesti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN.
V. UREJANJE MEDSEBOJNIH RAZMERIJ 
8. člen 
Postopek dodeljevanja sredstev izvede tričlanska komisija, imenovana s strani župana za obdobje njegovega mandata.
Komisija obravnava popolne vloge po vrstnem redu njihove vložitve. Komisija na podlagi pregleda popolnih vlog v roku 15 dni pripravi predlog o dodelitvi sredstev.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev, se izda sklep. Zoper sklep je možna pritožba.
O pritožbi zoper odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev odloča župan.
9. člen 
Medsebojna razmerja med Občino Kobarid in prejemnikom sredstev se opredelijo s pisno pogodbo o sofinanciranju.
10. člen 
Sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so bila dodeljena. Če se ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, je Občina Kobarid upravičena zahtevati vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VI. VELJAVNOST 
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost