Uradni list

Številka 176
Uradni list RS, št. 176/2021 z dne 9. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 176/2021 z dne 9. 11. 2021

Kazalo

3466. Sklep o uporabi Smernic o spremljanju praga in drugih postopkovnih vidikih ustanovitve vmesne EU nadrejene osebe v skladu s členom 21b Direktive 2013/36/EU, stran 10373.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju: ZBan-3) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o spremljanju praga in drugih postopkovnih vidikih ustanovitve vmesne EU nadrejene osebe v skladu s členom 21b Direktive 2013/36/EU 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju: Uredba 1093/2010/EU) dne 13. julija 2021 na svoji spletni strani objavil Smernice o spremljanju praga in drugih postopkovnih vidikih ustanovitve vmesne EU nadrejene osebe v skladu s členom 21b Direktive 2013/36/EU (EBA/GL/2021/08; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice določajo, kako izračunati in spremljati prag glede obveznosti ustanovitve vmesne EU nadrejene osebe v skladu s členom 21b Direktive 2013/36/EU, ter natančno opredeljujejo nekatere postopkovne vidike ustanovitve vmesnih EU nadrejenih oseb. Smernice se uporabljajo za kreditne institucije in investicijska podjetja s pridobljenim dovoljenjem v Uniji, ki so podrejene družbe skupin iz tretjih držav, kot je opredeljeno v 64. točki prvega odstavka 3. člena Direktive 2013/36/EU, in za podružnice iz točke (b) petega odstavka 21b. člena Direktive 2013/36/EU.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. finančne institucije iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 1093/2010/EU, kadar te finančne institucije spadajo na področje uporabe teh smernic, in
2. pristojne organe iz i. in viii. točke drugega odstavka 4. člena Uredbe 1093/2010/EU.
2. člen 
(vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:
1. banke in hranilnice, za nadzor nad katerimi je v skladu z ZBan-3 in Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktober 2013, str. 63) pristojna Banka Slovenije (v nadaljevanju: banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-3 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na banke.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-3 in Uredbo 575/2013/EU v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati 14. novembra 2021.
Ljubljana, dne 2. novembra 2021
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost