Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3416. Odredba o delovnem času, poslovnem času in uradnih urah občinske uprave Občine Žalec, stran 9953.

  
Na podlagi 32. člena Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Žalec z dne 16. 12. 2011 in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) izdaja župan Občine Žalec
O D R E D B O 
o delovnem času, poslovnem času in uradnih urah občinske uprave Občine Žalec 
1. člen 
S to odredbo se določa začetek in konec, trajanje ter razporeditev delovnega časa, poslovnega časa in razporeditev uradnih ur v upravi Občine Žalec (v nadaljevanju: občinska uprava).
2. člen 
Delovni čas je čas, v katerem delavec opravlja svojo delovno obveznost iz delovnega razmerja v občinski upravi Občine Žalec. Poslovni čas je čas poslovanja občinske uprave z državnimi organi, upravami samoupravnih lokalnih skupnosti in drugimi nosilci javnih pooblastil. Uradne ure so čas poslovanja občinske uprave s strankami. V pravilniku uporabljeni izrazi javni uslužbenec, predstojnik in župan zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen 
Občinska uprava posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek (v nadaljevanju: poslovni čas). Med poslovnim časom mora biti zagotovljeno poslovanje vseh notranjih organizacijskih enot občinske uprave.
4. člen 
V okviru razpona delovnega časa, določenega za prihod na delo oziroma z dela, morajo javni uslužbenci, upoštevajoč značaj delovnih nalog in način njihovega izvrševanja, opraviti 40-urno tedensko delovno obveznost.
Delovni čas v občinski upravi je:
v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 6.30 do 16. ure ter v sredo od 6.30 do 18. ure.
Čas obvezne prisotnosti javnih uslužbencev na delovnem mestu je:
v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, kar je tudi poslovni čas občinske uprave.
5. člen 
Premakljiv delovni čas za prihod javnih uslužbencev na delo je med 6.30 in 8. uro, za odhod z dela pa v ponedeljek, torek in četrtek med 15. do 16. uro, v sredo med 17. in 18. uro ter v petek med 13. in 16. uro.
Premakljiv delovni čas za javne uslužbence s polovičnim delovnim časom za prihod na delo je med 7. in 8. uro ter za odhod z dela vse dni v tednu v času od 11. do 12. ure.
Presežek oziroma primanjkljaj ur je razlika med mesečno delovno obveznostjo, določeno na podlagi 40-urnega polnega delovnega časa v tednu in dejansko opravljenimi urami dela v določenem mesecu, in sicer med premakljivim začetkom delovnega časa in premakljivim koncem delovnega časa
V okviru premakljivega začetka in konca delovnega časa mora javni uslužbenec praviloma izravnavati tedenske presežke in primanjkljaje v tekočem mesecu. V okviru premakljivega začetka in konca delovnega časa se javnemu uslužbencu prenese iz meseca v mesec presežek največ 20 ur, oziroma primanjkljaj največ 8 ur. Javni uslužbenec, ki preseže dovoljeni mesečni primanjkljaj 8 ur, mora v skladu z dogovorom z direktorjem ali neposrednim vodjem izravnati primanjkljaj ur.
Javni uslužbenec, ki opravlja delo s krajšim delovnim časom, prenese iz meseca v mesec presežek največ 10 ur oziroma primanjkljaj največ 4 ure. V primerih, ko delavec opravlja delo s krajšim delovnim časom iz zdravstvenih razlogov, mora izravnavati tedenske presežke in primanjkljaje v tekočem mesecu, izjemoma, ko zaradi konca meseca to ni možno, mora presežek ali primanjkljaj ur izravnati v prvem tednu naslednjega meseca.
Javni uslužbenec ima pravico izkoristiti dovoljeni presežek ur v okviru premakljivega začetka in konca delovnega časa, izjemoma pa tudi v obliki prostih ur v času obvezne prisotnosti na delu ali kot proste dni. Dovoljeni presežek ur se izkoristi v obliki prostih ur v času obvezne prisotnosti na delu ali kot prosti dan le s predhodnim soglasjem neposrednega vodje in direktorja, tako da ni oviran delovni proces. Koriščenje nadurnega dela v obliki prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti odobri direktorju župan tako, da ni oviran delovni proces.
6. člen 
V primerih, ko to narekuje značaj nalog oziroma za določena delovna mesta, lahko župan ali direktor razporedi delovni čas tudi drugače.
7. člen 
Delo preko delovnega časa (v nadaljevanju: nadurno delo) odredi javnemu uslužbencu direktor s pisnim sklepom praviloma vnaprej pod pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja delovna razmerja. Če zaradi narave dela oziroma nujnosti naloge to ni možno, se lahko nadurno delo odredi ustno, pisni sklep pa se izda naknadno, najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.
Direktorju odredi nadurno delo župan.
Za javne uslužbence, ki imajo premakljiv začetek in konec delovnega časa, se štejejo za nadurno delo, na podlagi pisnega sklepa, opravljene ure dela pred premakljivim začetkom in po premakljivem koncu delovnega časa.
Za časovne omejitve nadurnega dela veljajo določila Zakona o delovnih razmerjih.
Opravljeno nadurno delo se lahko javnemu uslužbencu izplača pri mesečni plači, lahko pa nadure izkoristi v obliki prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti ali pa jih prenese v presežek oziroma primanjkljaj obveznih ur v okviru premakljivega začetka oziroma konca delovnega časa.
8. člen 
V občinski upravi so uradne ure namenjene za neposredno poslovanje s strankami (v nadaljnjem besedilu: uradne ure):
Uradne ure v sprejemni pisarni in vložišču so:
v ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Uradne ure v notranjih organizacijskih enotah občinske uprave:
v ponedeljek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za dislocirano opravljanje nalog na sedežih krajevnih skupnosti.
Uradne ure za neposredno poslovanje občinske uprave z občani in drugimi osebami se lahko organizirajo tudi na sedežih krajevnih skupnosti. Razpored uradnih ur na sedežih krajevnih skupnosti se objavi na krajevno običajen način za posamezno krajevno skupnost in na spletni strani Občine Žalec.
9. člen 
Odmor traja 30 minut in ga javni uslužbenec lahko koristi v času med 10.30 in 13.30 uro, izjema sta odmor ob sredah, ki traja 40 minut in ob petkih 20 minut. Odmor si javni uslužbenci organizirajo tako, da delo s strankami ni prekinjeno. Javni uslužbenci, ki so zaposleni za krajši delovni čas v skladu s predpisi (ZPIZ, ZZZ, starševsko varstvo), imajo pravico do sorazmernega časa odmora.
10. člen 
Javni uslužbenci evidentirajo prihod in odhod z dela ter odsotnosti med delovnim časom z evidenčno uro. Evidenco prisotnosti in odsotnosti z dela vodi javni uslužbenec, ki ga pooblasti direktor občinske uprave.
Javni uslužbenci morajo biti v poslovnem času obvezno prisotni na delovnem mestu. O vsaki odsotnosti, ki ni povezana s službeno oziroma drugo, vnaprej odobreno odsotnostjo, morajo obvestiti svojega nadrejenega vodjo oziroma delodajalca še pred nastopom te odsotnosti oziroma najkasneje na dan nastopa, pri čemer morajo sporočiti, za kakšno vrsto odsotnosti gre.
Popravke v program za evidentiranje sme, na pisno zahtevo javnega uslužbenca, opravljati samo pooblaščeni javni uslužbenec iz tega člena.
Direktor občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot občinske uprave lahko evidentirajo prihod in odhod z dela ter odsotnost med delovnim časom tudi na drug način, če tako odloči predstojnik občinske uprave.
11. člen 
V delovni čas se štejejo:
– ure prisotnosti na delu,
– čas odmora,
– letni dopust,
– državni prazniki in drugi z zakonom določeni dela prosti dnevi,
– ure odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače,
– ure za čas usposabljanja in izpopolnjevanja.
Ure izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v zvezi z delom po napotitvi direktorja, ki se izvajajo na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prosti dan ali na dan, ko organ ne posluje, ali ko delavec nima redne delovne obveznosti, se obračunajo kot ure prisotnosti na delu. Število ur določi direktor.
Za ure odsotnosti, ki jih ni potrebno nadomestiti z delom, se ob predložitvi dokazila šteje odsotnost zaradi:
– iskanja nujne zdravstvene pomoči in spremstva sodelavca v takšnih primerih,
– opravljanja funkcije v državnih organih in organih lokalne skupnosti,
– sodelovanja v nadzornih in drugih organih upravljanja za izvrševanje pravic ustanovitelja,
– opravljanje dela sodnika porotnika,
– sodelovanja v sodnem ali upravnem postopku kot priča,
– izvajanja obrambnih dolžnosti, vojaške dolžnosti, vključno z usposabljanjem v pogodbeni rezervi Slovenske vojske in dolžnosti zaščite in reševanja,
– opravljanja drugega dela v interesu delodajalca,
– priprave in opravljanje strokovnega izpita, in sicer za strokovni izpit iz upravnega postopka se ta čas določi v trajanju 3 dni, za strokovni izpit iz upravnega poslovanja 2 dni,
– priprave na strokovni izpit za imenovanje v naziv, ki je določen v skladu s predpisom, ki ureja usposabljanje pripravnikov za opravo tega izpita oziroma priprave na drug strokovni izpit v skladu z drugimi predpisi, pri čemer število ur določi direktor občinske uprave,
– drugih primerov, določenih z zakonom, podzakonskim predpisom ali kolektivno pogodbo za javni sektor v Republiki Sloveniji.
Službena pot je vsaka odsotnost javnega uslužbenca zaradi udeležbe na seminarjih, posvetih ali drugih aktivnostih, ki traja cel delovni dan ali dlje.
Službeni izhod je vsaka krajša odsotnost javnega uslužbenca zaradi službenih obveznosti izven občinske stavbe.
Službena pot in službeni izhod se evidentirata in ju morata predhodno odobriti neposredni vodja in direktor.
12. člen 
Vsak javni uslužbenec ima svojo evidenčno kartico, ki jo je dolžan uporabljati za registriranje prihodov in odhodov. Če jo izgubi ali uniči, se naroči nova, na njegove stroške.
13. člen 
Razporeditev uradnih ur v občinski upravi mora biti označena na vidnem mestu v poslovnih prostorih občinske uprave in na spletnih straneh Občine Žalec. Vsaka sprememba razporeda uradnih ur mora biti objavljena in na viden način označena v poslovnih prostorih in na spletnih straneh najmanj sedem dni pred začetkom njene uveljavitve.
14. člen 
Odredba začne veljati in se uporablja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem začetka veljavnosti te odredbe, preneha veljati Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinski upravi z dne 29. 7. 1999 ter Navodilo o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v upravi Občine Žalec, objavljeno dne 19. 5. 2017.
Št. 020-0001/2021
Žalec, dne 4. oktobra 2021
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti