Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3399. Sklep o lokacijski preveritvi, stran 9922.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20. oktobra 2021 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Potrdi se lokacijska preveritev, ki se nanaša na območje, ki obsega nepremičnine s parcelnimi št. 126/9, 128/2, del 126/1, del 128/1, del 126/10 in del 128/3 vse k.o. Ravnica, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/18 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18 in 31/20, v nadaljevanju: OPN) nahajajo v enoti urejanja prostora RA-03/02 z namensko rabo SSe – stanovanjske površine, prosto stoječa individualna gradnja.
Elaborat lokacijske preveritve je izdelalo podjetje Studio Črta, arhitekt Blanka Šuler s.p., Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica s številko projekta LP 02/2021 (januar 2011, dopolnjeno april 2021).
2. 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnje točke se dopusti začasno rabo prostora za dobo 7 let od uveljavitve tega sklepa.
3. 
Prostorski izvedbeni pogoji za začasno rabo prostora na območju zemljišč s parcelnimi št. 126/9, 128/2, del 126/1 in del 128/1 vse k.o. Ravnica so:
1) Dopustne dejavnosti:
– skladiščene,
– spremljajoče prometne dejavnosti: samo parkiranje.
2) Dopustni objekti:
– 12420 – garažne stavbe,
– 12520 – rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo skladiščne stavbe in pokrite skladiščne površine,
– 12740 – druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice,
– 21122 – samostojna parkirišča,
– 24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: samo ograje, ograje za zaščito pred hrupom in oporni zidovi,
– 31110 – nasipi,
– 31120 – izkop in odkopi,
– 31130 – utrjene površine,
– 31140 – utrjene brežine,
– 32130 – objekti za oglaševanje in informacijski panoji: samo za lastne potrebe,
– objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture ter priključki nanje.
3) Dopustne vrste gradenj:
– vse vrste gradenj,
– spremembe namembnosti so možne le za potrebe izvajanja dopustnih dejavnosti iz točke 1.
4) Lega, odmiki, zelene površine:
– Odmik stavb od parcele št. 126/10 in 128/3: vsaj 4 m.
– Odmik stavb in tlakovanih površin od parcele št. 126/2: vsaj 8 m, v tem delu je potrebno ohraniti zeleno površino v pasu med obstoječo garažo in zazidljivo površino.
– Odmik stavb od parcel št. 126/1 in 128/1: dopustna gradnja tik ob parcelni meji.
– Odmik stavb od parcele št. 126/8: dopustna gradnja tik ob parcelni meji.
– Tlakovane površine je dopustno urediti tudi na delu med maksimalno zazidljivo površino ter parcelami št. 126/10 in 128/3.
– Med maksimalno zazidljivo površino in parcelo št. 126/2 je potrebno ohraniti zeleno površino.
– Na celotnem območju lokacijske preveritve iz 1. točke tega sklepa je dopustno graditi: ograje, oporne zidove, nasipe, izkope in odkope, utrjene brežine, komunalne naprave (npr. ponikovalnice), objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture ter priključke nanje.
5) Oblikovanje in velikost:
– Stavba oziroma stavbe so dopustne samo v prefabricirani izvedbi, postavljene oziroma privijačene na predhodno utrjeno podlago oziroma temelje (npr. šotori, skeletne stavbe s kovinsko konstrukcijo).
– Višina stavb največ 6 m nad urejenim tlakom okolice stavb.
– Ograje do višine 3,5 m.
– Oporni zidovi za premoščanje višinske razlike do 2,5 m.
– Dopustna zazidanost: FZ največ 0,5, pri izračunu FZ se ne upošteva površin parkirišč.
– Zelene površine: faktorja zelenih površin Z se ne predpiše.
6) Priključevanje na GJI:
– Priključek na cesto: Za začasno rabo prostora se uporabi dostop na dvorišče proizvodne stavbe na parc. št. 126/8 z obstoječim priključkom na državno cesto.
– NN napajanje: NN napajanje se zagotovi iz obstoječega NN razvoda na obstoječih stavbah.
– Kanalizacija: Vode s strešin stavbe oziroma stavb in površin je treba ponikati.
4. 
Prostorski izvedbeni pogoji za zmanjšanje vizualne izpostavljenosti grajenih struktur na meji s sosednjimi zemljišči namenjeni stanovanjski gradnji:
1) Na SZ delu parcel št. 128/3 in 126/10 k.o. Ravnica se uredi zeleni pas širine 4 m z zasaditvijo.
2) Na JV delu parcele št. 126/9 k.o. Ravnica, pred stavbo garaže na parc.št. 126/2 k.o. Ravnica se dodatno zgosti zasaditev.
5. 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2499.
6. 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0005/2021-31
Nova Gorica, dne 20. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti