Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3371. Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022, stran 9903.

  
Na podlagi 8. točke prvega odstavka in drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme
S K L E P 
o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se zaradi nemotenega izvajanja zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022 določi prilagoditev predmetnih izpitnih katalogov za maturo, splošni bonus pri ocenjevanju, izvedba mature v enem oziroma dveh zaporednih izpitnih rokih, imenovanje in sestava šolske izpitne komisije, priprava izpitnih listkov za ustni izpit, razporeditev in obveščanje kandidatov pri pisnih izpitih, priprava izpitnega prostora, priprava kandidatov na pisni izpit, naloge nadzornega učitelja, potek ustnih izpitov in izvedba izpita iz četrtega predmeta poklicne mature.
2. člen 
(prilagoditve predmetnih izpitnih katalogov za maturo) 
Državna komisija za poklicno maturo lahko sama ali na predlog državnih predmetnih komisij, Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje ali Zavoda Republike Slovenije za šolstvo prilagodi obseg in način ocenjevanja in kriterije ter merila ocenjevanja, ki so določeni v predmetnih izpitnih katalogih. Spremembe in prilagoditve državna komisija objavi na spletni strani Državnega izpitnega centra.
3. člen 
(splošni bonus pri ocenjevanju) 
Kandidatom poklicne mature se pri vseh pisnih izpitih upošteva splošni bonus v obsegu 10 % na neuspešno opravljeni pisni del izpita.
4. člen 
(matura v enem oziroma dveh zaporednih izpitnih rokih) 
(1) Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature v jesenskem izpitnem roku, pa zaradi zdravstvenih težav ali drugih upravičenih razlogov, ki so posledica epidemioloških razmer, želijo prvič opravljati maturo v zimskem izpitnem roku, lahko trideset dni pred rokom za začetek opravljanja mature oziroma 24 ur od nastanka razloga, podajo vlogo na pristojno državno komisijo.
(2) O utemeljenosti razlogov za prvo opravljanje mature v zimskem roku odloči pristojna državna komisija v tridesetih dneh od prejema vloge.
5. člen 
(imenovanje in sestava šolske izpitne komisije) 
Ne glede na tretji odstavek 15. člena Pravilnika o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/08, 9/09 in 40/11; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o poklicni maturi) lahko šolsko izpitno komisijo za ustni izpit sestavljata najmanj predsednik in izpraševalec. Izpraševalec lahko izjemoma, zaradi odrejene karantene ali samoizolacije, sodeluje v šolski izpitni komisiji na daljavo. V tem primeru šolsko komisijo sestavljajo trije člani, od katerih mora tudi predsednik ali tretji član izpolnjevati pogoj za izpraševalca.
6. člen 
(priprava izpitnih listkov za ustni izpit) 
(1) Ne glede na drugi odstavek 21. člena Pravilnika o poklicni maturi strokovni aktiv šole izpitne listke in predloge z opisom izločenih vsebin glede na predmetni izpitni katalog, v zaprtih ovojnicah odda najkasneje do roka, določenega v sklepu Državne komisije za poklicno maturo šolski maturitetni komisiji, ki o predlogih odloči in z opisom izločenih vsebin glede na predmetni izpitni katalog seznani kandidate do roka, določenega v sklepu Državne komisije za poklicno maturo.
(2) Ne glede na tretji odstavek 21. člena Pravilnika o poklicni maturi se za vsako šolsko izpitno komisijo pri ustnem izpitu pripravi 30 izpitnih listkov.
7. člen 
(razporeditev kandidatov in obveščanje) 
(1) Ne glede na peti odstavek 37. člena Pravilnika o poklicni maturi šolska maturitetna komisija najkasneje 24 ur pred začetkom opravljanja pisnega izpita na način, ki ga sama določi, obvesti vsakega kandidata posebej o razporeditvi v izpitni prostor.
(2) Ne glede na 45. člen Pravilnika o poklicni maturi šolska maturitetna komisija seznani kandidate o imenu članov šolskih izpitnih komisij, o poimenskem razporedu kandidatov na ustnem izpitu, izpitnih prostorih in času opravljanja ustnega izpita pri določenem predmetu, najkasneje tretji dan po roku za začetek splošne oziroma poklicne mature na način, ki ga sama določi.
8. člen 
(priprava izpitnega prostora) 
Ne glede na šesti odstavek 38. člena Pravilnika o poklicni maturi je v izpitnem prostoru praviloma največ 15 kandidatov. Če obstajajo utemeljeni razlogi, je lahko v izpitnem prostoru več kandidatov ob zagotavljanju ustreznega števila nadzornih učiteljev. O tem odloči šolska maturitetna komisija.
9. člen 
(priprava kandidatov na pisni izpit) 
Ne glede na prvi odstavek 39. člena in prvi odstavek 50. člena Pravilnika o poklicni maturi se kandidati pred izpitnim prostorom ne zbirajo.
10. člen 
(naloge nadzornega učitelja) 
(1) Ne glede na prvi odstavek 40. člena Pravilnika o poklicni maturi je pri pisnem izpitu prisoten najmanj en nadzorni učitelj strokovni delavec, ki ne sme biti učitelj predmeta, pri katerem nadzoruje potek izpita.
(2) Če izpitni prostor nadzira en nadzorni učitelj, ne glede na deveto alinejo drugega odstavka 40. člena Pravilnika o poklicni maturi med krajšo odsotnostjo kandidata iz izpitnega prostora pokliče za spremstvo kandidatu nadzornega učitelja na hodniku.
(3) Nadzorni učitelj mora biti v izpitnem prostoru najkasneje ob 8.30 uri.
11. člen 
(ustni izpit) 
Ne glede na četrti odstavek 47. člena Pravilnika o poklicni maturi se uporabljeni izpitni listki ne vrnejo v komplet izpitnih listkov.
12. člen 
(izvedba izpita iz četrtega predmeta poklicne mature) 
Ne glede na tretji odstavek 52. člena Pravilnika o poklicni maturi izvedbo izpitnega nastopa pri izpitu iz četrtega predmeta spremljata kandidatov mentor ali njegov namestnik.
KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-162/2021
Ljubljana, dne 13. oktobra 2021
EVA 2021-3330-0122
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti