Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3363. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, stran 9888.

  
Na podlagi 19., 63., 64. in 139. člena ter za izvrševanje 97., 178., 178.b, 178.e in 178.h člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) in na podlagi 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21) ter za izvrševanje prvega odstavka 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju 
1. člen 
V Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20 in 167/20) se v 21. členu tretji odstavek črta.
2. člen 
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen 
(naročanje) 
(1) Stranka lahko zahteva, da ji organ določi dan in uro za vložitev vloge ali drugo upravno storitev. Stranka se neposredno pri organu ali po telefonu lahko naroči v poslovnem času, po elektronski poti pa ves čas. Če organ zaradi prevelikega števila telefonskih klicev telefonskega naročila stranke ne more sprejeti, najpozneje v naslednjih dveh delovnih dneh pokliče stranko na telefonsko številko, s katere je prejel klic, ali pa ji po elektronski poti sporoči dan in uro naročila, če je stranka sporočila elektronski naslov.
(2) Organ na spletni strani in na prosto dostopnem mestu v uradnih prostorih objavi postopek naročanja, telefonsko številko in elektronski naslov ali naslov za spletno naročanje, če se pri organu omogoča spletno naročanje.
(3) Organ stranko naroči na dan in uro, ki jo predlaga stranka, če to ni mogoče pa na prvi prost termin. Če stranka ob dogovorjenem času ne pride in tega ne sporoči, je organ ni dolžan znova naročati.
(4) Če organ stranke ob dogovorjenem času ne more sprejeti, jo o tem nemudoma obvesti in določi nov dan in uro.
(5) Stranki, ki se ni naročila, samo zaradi tega ni mogoče odreči možnosti vložitve vloge v poslovnem času.
(6) Organ podatke o osebnem imenu in kontaktne podatke naročenih strank izbriše po poteku 15 dni od dneva, določenega za obravnavo.«.
3. člen 
V 26. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) V izjemnih okoliščinah organ ali njegova organizacijska enota lahko začasno posluje v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Organ ali njegova organizacijska enota lahko začasno posluje v soboto zaradi izvajanja uradnih ur s strankami, če zaradi povečanega zanimanja za neko upravno storitev strankam ne more zagotoviti obravnave sproti ali je to nujno potrebno za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve ali v določenem roku.«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Okoliščine, ki zahtevajo poslovanje po četrtem in petem odstavku tega člena, ugotovi predstojnik, ki odredi drugačen poslovni čas.«.
4. člen
V 28. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Inšpektorati in njihove izpostave ter območne enote drugih organov, ki izvajajo inšpekcijski nadzor, imajo uradne ure vsak ponedeljek in sredo od 9.00 do 11.00.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V izjemnih okoliščinah ali če je to nujno zaradi obsega nalog, posebnosti obdobja v koledarskem letu ali za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve ali v določenem času, lahko predstojnik organa začasno odredi razpored uradnih ur nad minimumom, določenim s tem členom.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če predstojnik ugotovi okoliščine, ki zahtevajo poslovanje v skladu s četrtim in petim odstavkom 26. člena te uredbe, odredi tudi uradne ure.«.
Osmi odstavek se črta.
5. člen 
V 29. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) V izjemnih okoliščinah ali če je to nujno zaradi obsega nalog, posebnosti obdobja v koledarskem letu ali dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve ali v določenem času, lahko predstojnik upravne enote ali območne enote organa začasno odredi razpored uradnih ur nad minimumom, določenim s tem členom.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Zaradi lokalnih potreb ali krajevnih običajev imajo upravne enote in območne enote organov lahko drugačno razporeditev uradnih ur, kot je določena v prejšnjih odstavkih. Okoliščine za drugačno razporeditev uradnih ur ugotovi predstojnik, ki s soglasjem ministra, pristojnega za javno upravo, odredi drugačen razpored uradnih ur.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Če predstojnik upravne enote ali območne enote organa ugotovi okoliščine, ki zahtevajo poslovanje v skladu s četrtim in petim odstavkom 26. člena te uredbe, odredi tudi razpored uradnih ur.«.
6. člen 
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen 
(pooblastilo ministra, pristojnega za javno upravo) 
V izjemnih okoliščinah lahko minister, pristojen za javno upravo, začasno odredi drugačen razpored uradnih ur posameznih ali vseh upravnih enot, kot je določen v prejšnjem členu, in odredi poslovanje po četrtem odstavku 26. člena te uredbe ter določi razpored uradnih ur.«.
7. člen 
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen 
(poslovni čas in uradne ure pred dela prostima dnevoma) 
Poslovni čas in uradne ure na dan 24. in 31. decembra se začnejo ob 8.00 in končajo ob 13.00, če bi organ po tej uredbi v teh dneh posloval oziroma zagotavljal uradne ure.«.
8. člen 
V 63.a členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(oblika in podpis dokumenta)«.
Dodajo se novi prvi, drugi in tretji odstavek, ki se glasijo:
»(1) Dokument se izda v elektronski obliki, če z uredbo ni določeno drugače.
(2) Dokument se izda v fizični obliki, če izdaja v elektronski obliki ni mogoča zaradi tehničnih razlogov ali je pri pravnih poslih sklenjen tak dogovor.
(3) Potrdilo iz uradne evidence se izda v elektronski ali fizični obliki, v kateri se izroči ali pošlje stranki.«.
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
9. člen
V 65. členu se v drugem odstavku beseda »drugega« nadomesti z besedo »petega«.
10. člen 
Za 66. členom se doda nov 66.a člen, ki se glasi:
»66.a člen 
(oblika odpremljenega dokumenta) 
(1) Dokument se odpremi v obliki, v kateri je bil izdan.
(2) Dokument se odpremi kot fizična ali elektronska kopija, če ga zaradi razlogov na strani naslovnika ali organa ni mogoče poslati ali vročiti v obliki, v kateri je bil izdan.«.
11. člen 
V 83. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. izdaja listin:
– osebne izkaznice,
– potni listi,
– vozniška dovoljenja,
– dovoljenja za učitelje vožnje, učitelje predpisov in strokovne vodje šol vožnje,
– izkaznice o vozniških kvalifikacijah,
– prometna dovoljenja,
– naznanitve pogrešitev, izgub in tatvin osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovoljenj in prometnih dovoljenj;«.
7. in 8. točka se spremenita tako, da se glasita:
»7. priglasitev in prijava na vozniški izpit;
8. vpis spremljevalcev v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje.«.
9. točka se črta.
12. člen 
V 101. členu se v prvem odstavku 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4.z zahtevo za izplačilo nadomestila za čas začasne zadržanosti od dela in z zahtevo za povračilo stroškov, ki se izplačata iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, če je zahteva vložena prek informacijskega sistema Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;«.
Za 5. točko se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6.vlaganja vloge za prijavo in odjavo iz evidence brezposelnih oseb in evidence iskalcev zaposlitve, vloge za nadomestilo stroškov iskanja zaposlitve, vloge za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja in do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter vloge za uveljavljanje spodbude za zaposlitev prejemnikov denarnega nadomestila, če je vloga vložena prek informacijskega sistema Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Organi uskladijo poslovanje z novima prvim in drugim odstavkom 63.a člena in novim 66.a členom uredbe do 4. aprila 2022.
14. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-33/2021
Ljubljana, dne 27. oktobra 2021
EVA 2021-3130-0038
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti