Uradni list

Številka 172
Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Kazalo

3354. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S), stran 9865.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. oktobra 2021.
Št. 003-02-3/2021-246
Ljubljana, dne 28. oktobra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2S) 
1. člen
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18 in 66/19) se v 8. členu črtata petnajsti in šestnajsti odstavek.
Dosedanji sedemnajsti odstavek postane petnajsti odstavek.
2. člen 
Za 8. členom se dodata novo III.a poglavje in nov 8.a člen, ki se glasita:
»III.a DOBRO DAVČNO UPRAVLJANJE IN OBRAMBNI UKREPI 
8.a člen 
(ukrepi, povezani z državami ali jurisdikcijami na seznamu) 
(1) Zavezanec pri uporabi določb tega zakona, ki so vezane na seznam držav, upošteva, ali je posamezna država oziroma jurisdikcija uvrščena na seznamih držav ali jurisdikcij.
(2) Po tem zakonu se upoštevata naslednja seznama držav ali jurisdikcij iz prejšnjega odstavka:
– seznam držav, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 12,5 %, pri čemer to niso države članice EU, in minister, pristojen za finance, takšno državo uvrsti na seznam, pri čemer pa na seznamu lahko ni nobene države, ki ga Ministrstvo za finance in Finančna uprava Republike Slovenije objavljata na svojih spletnih straneh,
– seznam Evropske unije z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, objavljen v Uradnem listu Evropske unije.
(3) Določbe tega zakona, ki pogojujejo pravice in obveznosti zavezancev glede na sedež ali kraj dejanskega delovanja poslovodstva v državah na seznamu iz tega člena, učinkujejo z naslednjim dnem od dneva objave ali črtanja države na seznamu, razen če ta zakon določa drugače.«.
3. člen 
V 20. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju odhodkov zavezanca se oblikovanje rezervacij v skladu z 12. členom tega zakona, prizna kot odhodek v obračunanem znesku, razen če je s tem zakonom določeno drugače.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v znesku, ki ustreza 50 % oblikovanih rezervacij, prizna oblikovanje rezervacij za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev, rezervacij za reorganizacijo, rezervacij za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, rezervacij za pokojnine, rezervacij za jubilejne nagrade in rezervacij za odpravnine ob upokojitvi. Pogojne dolgoročne obveznosti se ne štejejo za rezervacije.«.
4. člen 
V 21. členu se v šestem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Odpis terjatev je priznan kot odhodek za vse priznane terjatve, ki jih je zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku.«.
5. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. zavezanec za davek od dohodka oziroma dobička, primerljiv z davkom po tem zakonu, in ni rezident države, v primeru poslovne enote pa ta ni v državi ali jurisdikciji, ki je uvrščena na seznam iz drugega odstavka 8.a člena tega zakona.«.
6. člen 
V 25. členu se v tretjem odstavku za besedo »državah« črta vejica, besedilo »v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 12,5 % in je država objavljena na seznamu v skladu z 8. členom tega zakona, pri tem pa to niso države članice EU« pa se nadomesti z besedilom »ali jurisdikcijah, ki so uvrščene na seznam iz drugega odstavka 8.a člena tega zakona.«.
7. člen 
V 30. členu se v prvem odstavku v 8. točki pod b) za besedo »državah« črta vejica, besedilo »razen držav članic EU, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 % in je država objavljena na seznamu v skladu z 8. členom« pa se nadomesti z besedilom »ali jurisdikcijah, ki so uvrščene na seznam iz drugega odstavka 8.a člena«.
8. člen 
V 31. členu se besedilo »v višini 50 %« nadomesti z besedilom »v višini 60 %«.
9. člen 
V 33. členu se deveti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(9) Ne glede na peti odstavek tega člena se za sredstvo iz prvega odstavka tega člena, ki predstavlja pravico do uporabe sredstva, vzeto v najem, uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dobi pogodbenega najema tega sredstva.«.
10. člen 
V 55.b členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Zavezanec, ki na novo zaposli osebo, mlajšo od 29 let, ali osebo, starejšo od 55 let, ali zaposli osebo v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, ki v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 45 % plače te osebe, vendar največ v višini davčne osnove.
(2) Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo po prvem in četrtem odstavku tega člena za prvih 24 mesecev zaposlitve teh oseb v davčnem letu zaposlitve in v naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev. Olajšava za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, se lahko uveljavlja, če je takšno pomanjkanje opredeljeno na seznamu, ki ga s pravilnikom določi minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, vsaj vsaki dve leti enkrat, pri tem pa upošteva razpoložljivost kandidatov, poklice, raven usposobljenosti, delovne pogoje in druge strukturne dejavnike.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove po tem členu v višini 55 % plače osebe, če zaposli osebo, mlajšo od 25 let, ki se zaposluje prvič, vendar največ v višini davčne osnove.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Olajšava po prvem odstavku tega člena za zaposlovanje mlajših od 29 let in starejših od 55 let se izključuje z olajšavo za zaposlovanje oseb v poklicu, za katerega na trgu dela ni iskalcev zaposlitve. Olajšava po četrtem odstavku tega člena se izključuje z olajšavami po prvem odstavku tega člena. Olajšave po prvem in četrtem odstavku tega člena se izključujejo z olajšavo za zaposlovanje invalidov po tem zakonu.«.
11. člen 
Za 55.b členom se doda nov 55.c člen, ki se glasi:
»55.c člen 
(olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod) 
(1) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v tem obdobju, vendar največ v višini davčne osnove. Vlaganja iz tega odstavka so vlaganja v:
1. računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke;
2. okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.
(2) Olajšava po tem členu se izključuje z olajšavama po 55. in 55.a členu tega zakona.
(3) Zavezanec ne more uveljavljati olajšave za vlaganja po prvem odstavku tega člena v delu, ki je financiran iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.
(4) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše način izvajanja tega člena, pri tem pa upošteva, da gre za spremembo obstoječih modelov, napredek, izboljšave, trajnostni razvoj ter podporo ukrepom na drugih področjih. Upošteva tudi strateške nacionalne in mednarodne cilje na tem področju.«.
12. člen 
V 57. členu se besedilo »20 %« nadomesti z besedilom »80 %« in na koncu pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.«.
13. člen 
V 59. členu se v prvem odstavku besedilo »0,3 %« nadomesti z besedilom »1 %«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavezanec lahko uveljavlja, poleg zmanjšanja davčne osnove po prejšnjem odstavku, dodatni zmanjšanji davčne osnove:
– do zneska, ki ustreza 0,2 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene, športne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov države članice EU, ki se nahaja izven države članice EU, ki (če) so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja, in
– do zneska, ki ustreza 3,8 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil v denarju in v naravi izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport, kot so opredeljeni z zakonom, ki ureja šport, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov države članice EU, ki se nahaja izven države članice EU, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za znesek, ki ustreza 1 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca iz prvega odstavka tega člena, in za znesek 0,2 % in 3,8 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca iz drugega odstavka tega člena, se šteje znesek vseh izplačil v celotnem davčnem obdobju.«.
Sedmi odstavek se črta.
14. člen 
V 67.i členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Drugi in tretji odstavek tega člena se ne uporabljata, če gre za nadzorovano tujo družbo iz države ali jurisdikcije, ki je uvrščena na seznam iz drugega odstavka 8.a člena tega zakona, če je država ali jurisdikcija uvrščena na seznam najmanj tri mesece v davčnem obdobju zavezanca.«.
15. člen 
V 67.l členu se petem odstavku v 1. točki besedilo »odbitek plačila ali domnevnega plačila od obdavčljivega dohodka« nadomesti z besedilom »odbitek od obdavčljivega dohodka zaradi plačila ali domnevnega plačila« in beseda »predvideno« nadomesti z besedo »domnevno«.
V 2. točki se v peti alineji na koncu podpičje nadomesti z vejico in doda beseda »ali«.
16. člen 
Za 67.m členom se doda nov 67.n člen, ki se glasi:
»67.n člen 
(obratna hibridna neskladja) 
(1) Če je ena ali več oseb ali posameznikov nerezidentov, ki so skupaj neposredno ali posredno udeleženi v najmanj 50 % glasovalnih pravic, kapitalskih deležev ali pravic do deleža dobička v hibridni osebi, ki ima sedež ali je oblikovana v Sloveniji, v državi ali državah, ki to hibridno osebo obravnavajo kot obdavčljivo osebo, se za odpravo hibridnega neskladja šteje, da je hibridna oseba rezident Slovenije in zavezana za davek v skladu s tem zakonom, kolikor ta dohodek ni sicer obdavčen v skladu z zakonodajo Slovenije ali katere koli druge države. Ta odstavek se uporablja ne glede na peti in tretji člen tega zakona.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za kolektivni naložbeni nosilec. Po tem členu kolektivni naložbeni nosilec pomeni investicijski sklad ali nosilca, ki ima razpršeno lastništvo in nalaga v različne vrednostne papirje ter za katerega v skladu z zakonodajo Slovenije veljajo predpisi o zaščiti vlagateljev.«.
17. člen 
V 70. členu se v prvem odstavku v 2. točki pod c) in v 6. točki za besedo »državah« črta vejica, besedilo »razen držav članic EU, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 % in je država objavljena na seznamu v skladu z 8. členom« pa se nadomesti z besedilom »ali jurisdikcijah, ki so uvrščene na seznam iz drugega odstavka 8.a člena«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
(prehodno obdobje po 20. členu zakona) 
Ne glede na spremenjena prvi in drugi odstavek 20. člena zakona se oblikovanje rezervacij za pokojnine, oblikovanje rezervacij za jubilejne nagrade in oblikovanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi, prizna kot odhodek v obračunanem znesku, ki ustreza 100 % oblikovanih rezervacij v vsakem posameznem davčnem obdobju, ki se začne od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2026.
19. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporablja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18 in 66/19).
Št. 435-02/21-2/20
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EPA 1855-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Tina Heferle 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti