Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3320. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021, stran 9776.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20. oktobra 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 81/19 in 23/21; v nadaljevanju odlok) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
Rebalans 2021
I.
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
39.271.342
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
30.145.170
70
DAVČNI PRIHODKI 
23.069.733
700 Davki na dohodek in dobiček 
18.913.968
703 Davki na premoženje 
3.557.870
704 Domači davki na blago in storitve 
597.895
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
7.075.437
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
5.514.457
711 Takse in pristojbine 
31.000
712 Globe in druge denarne kazni 
55.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
272.421
714 Drugi nedavčni prihodki 
1.202.559
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
252.943
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
110
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
252.833
73
PREJETE DONACIJE 
97.750
730 Prejete donacije iz domačih virov 
6.250
731 Prejete donacije iz tujine 
91.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
8.182.167
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
4.308.106
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
3.874.061
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
593.312
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
593.312
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
46.899.081
40
TEKOČI ODHODKI 
12.274.090
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
3.460.017
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
498.268
402 Izdatki za blago in storitve 
7.992.143
403 Plačila domačih obresti 
70.000
409 Rezerve 
253.662
41
TEKOČI TRANSFERI 
14.515.615
410 Subvencije 
379.779
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
6.481.207
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
1.112.078
413 Drugi tekoči domači transferi 
6.208.839
414 Tekoči transferi v tujino 
333.712
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
18.419.771
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
18.419.771
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
1.689.605
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
635.490
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
1.054.115
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–7.627.739
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–7.564.739
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
3.355.465
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
200.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
200.000
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
200.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–200.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
6.420.000
50
ZADOLŽEVANJE 
6.420.000
500 Domače zadolževanje 
6.420.000
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.650.450
55
ODPLAČILO DOLGA
1.650.450
550 Odplačilo domačega dolga
1.650.450
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.058.189
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
4.769.550
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
7.627.739
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
3.058.189
«
2. člen
V prvem odstavku 5. člena odloka se število »240.000« nadomesti s številom »210.000«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena odloka se število »149.788« nadomesti s številom »170.000«.
KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2020-13
Nova Gorica, dne 20. oktobra 2021
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 
 
po pooblastilu župana 
št. 100-6/2019-12 
Simon Rosič 
podžupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti