Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3272. Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev, stran 9667.

  
Na podlagi tretjega odstavka 29., osmega odstavka 34. in petega odstavka 46.a člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 55/17 in 18/21) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa postopek in način zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna javnim vrtcem, zasebnim vrtcem s koncesijo in zasebnim vrtcem brez koncesije za namen sofinanciranja plačil staršev v obsegu, kot to določa zakon, ki ureja vrtce.
2. člen 
(zagotavljanje sredstev za sofinanciranje plačil staršev za vrtec) 
(1) Vrtcem se sredstva za sofinanciranje plačil staršev zagotavljajo v okviru finančnega načrta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se vrtcem nakazujejo na podlagi pravilnih, pravočasnih in popolnih zahtevkov za posamezen mesec v skladu s podatki, ki jih vsebujeta aplikacija CEUVIZ in aplikacija Prosta mesta PŠV, ki delujeta v informacijskem sistemu ministrstva, ter v skladu z določbami tega pravilnika in navodili ministrstva.
(3) Sklep o določitvi cen programov v vrtcu, ki ga sprejme pristojni organ občine ustanoviteljice vrtca oziroma koncedentke, občina posreduje ministrstvu.
II. PRIPRAVA IN PREDLOŽITEV MESEČNIH ZAHTEVKOV VRTCEV 
3. člen 
(podatki v aplikaciji za sofinanciranje plačil staršev) 
(1) Ministrstvo za namen izvajanja mesečnih izplačil sredstev vrtcem za sofinanciranje plačil staršev vzpostavi aplikacijo »Subvencioniranje plačil staršev« (v nadaljnjem besedilu: aplikacija SPS). Aplikacija SPS vsebuje naslednje podatke:
a) Podatke o upravičencih do sofinanciranja plačil staršev za vrtec iz državnega proračuna:
– osebno ime in naslov prebivališča otrok in staršev,
– EMŠO otrok in staršev,
– datum vključitve otrok v program vrtca,
– podatke o ceni programa, v katerega so vključeni mlajši otroci, ki so oproščeni plačila,
– podatek o višini plačila staršev v odstotku od cene programa, ki je določen z odločbo centra za socialno delo,
– datum in številka odločbe, datum pridobitve pravice in obdobje veljavnosti odločbe,
– občina zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev,
– datum izpisa otroka iz vrtca.
b) Podatke za izračun mesečne višine sredstev, ki se vrtcu zagotavljajo za posameznega upravičenca:
– cena programa, ki je podlaga za plačilo staršev v posameznem mesecu z upoštevanjem ustreznega znižanja za stroške neporabljenih živil za dneve odsotnosti otroka,
– število dni odsotnosti otroka.
c) Podatke o vrtcu:
– ime, naslov in poštna številka kraja sedeža vrtca,
– davčna številka vrtca,
– številka transakcijskega računa vrtca, na katerega bo opravljeno nakazilo subvencije,
– organizacijska oblika vrtca, ki je lahko samostojni javni zavod, vrtec pri osnovni šoli ali zasebni vrtec,
– pri zasebnem vrtcu podatek o tem, ali je zasebni vrtec s koncesijo ali zasebni vrtec brez koncesije.
d) Letni koledar odpiranja in zapiranja aplikacije SPS.
(2) Vrtec vsako spremembo podatkov iz prejšnjega odstavka ažurno vnese v aplikacijo SPS.
4. člen 
(priprava mesečnega zahtevka vrtca) 
(1) Vrtec pripravi mesečni zahtevek za uveljavljanje sredstev sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna za upravičence na podlagi podatkov o posameznih upravičencih iz veljavnih odločb o znižanem plačilu staršev za vrtec, ki jih pridobi iz evidenc in iz dokumentacije, ki jo vodi v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, in podzakonskimi predpisi.
(2) Podatki, ki jih vrtec objavi v aplikaciji Prosta mesta PŠV,o cenah programov in o stroških neporabljenih živil za dneve odsotnosti otrok iz vrtca morajo temeljiti na veljavnem sklepu o določitvi cen programov v vrtcu, ki ga je sprejela občina ustanoviteljica vrtca oziroma občina koncedentka.
(3) Če se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža zaradi ugodnosti, ki jih prizna občina, vrtec dodatno znižanje plačila staršev obračuna pri višini sredstev za sofinanciranje plačil staršev, ki jih uveljavlja v zahtevku do ministrstva.
5. člen 
(zahtevek zasebnega vrtca brez koncesije) 
(1) Zasebni vrtec brez koncesije pri pripravi zahtevka za upravičence do sofinanciranja iz državnega proračuna upošteva ceno istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, v kateri ima zasebni vrtec sedež. Zasebni vrtec brez koncesije, ki ima organizirano enoto izven občine, v kateri ima sedež, mora v zahtevku upravičence prikazati ločeno za enoto, ki deluje v drugi občini, ter upoštevati ceno istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, v kateri deluje posamezna enota.
(2) Zasebni vrtec brez koncesije za dneve odsotnosti otroka upošteva ceno živil, ki velja za istovrstni program javnega vrtca na območju občine, v kateri deluje zasebni vrtec oziroma njegova enota.
(3) Zasebni vrtec oziroma njegova enota, ki ima organiziran kombinirani oddelek, občina, v kateri deluje, pa nima sprejete cene kombiniranega oddelka, za obračun sredstev za sofinanciranje plačil staršev v zahtevku kot osnovo uporabi povprečno ceno kombiniranega oddelka na območju Republike Slovenije, ki jo v skladu s četrtim odstavkom 34. člena Zakona o vrtcih določi minister s sklepom, ki je objavljen na spletni strani ministrstva.
(4) Če ima občina sprejetih več cen za posamezne istovrstne programe, se v zahtevku, kot osnova upošteva najnižja veljavna cena posameznega istovrstnega programa javnega vrtca, ki deluje v občini, v kateri ima zasebni vrtec oziroma njegova enota sedež.
6. člen 
(predložitev mesečnega zahtevka) 
(1) Mesečni zahtevek za uveljavljanje sredstev sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna vrtci predložijo ministrstvu za pretekli mesec z vnosom vseh podatkov v aplikacijo SPS v rokih, ki jih določa letni koledar odpiranja in zapiranja aplikacije SPS. Po datumu, ki ga za vnos podatkov za pretekli mesec določa letni koledar, vnos podatkov ni več mogoč, morebitne spremembe ali dopolnitve pa vrtci lahko uveljavljajo s posebno vlogo, ki jo odobri ministrstvo. Odobritev sprememb oziroma dopolnitev se upošteva v obliki poračuna.
(2) Če otrok – upravičenec še nima izdane odločbe o višini znižanega plačila za vrtec, se v mesečnem zahtevku zanj navedejo podatki iz prve, druge, tretje in četrte alineje točke a) prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, pripadajoča sredstva za sofinanciranje plačil staršev pa vrtec uveljavlja s poračunom, ki ga predloži ministrstvu nemudoma po prejemu odločbe.
(3) Podatke za vrtec v aplikacijo SPS vnaša oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelja vrtca.
(4) Za pravilnost in točnost podatkov, ki so navedeni v zahtevku, odgovarja odgovorna oseba vrtca.
7. člen 
(zavrnitev mesečnega zahtevka) 
Mesečni zahtevek vrtca za sofinanciranje plačil staršev ministrstvo zavrne v naslednjih primerih:
– če ne vsebuje pravilnih podatkov, določenih v 2., 3., 4. in 5. členu tega pravilnika,
– če podatki niso skladni s podatki, ki jih vsebujeta aplikacija CEUVIZ in aplikacija Prosta mesta PŠV.
III. IZPLAČILO SREDSTEV VRTCU 
8. člen 
(izplačilo sredstev) 
(1) Na podlagi vnesenih podatkov se v aplikaciji SPS obračuna višina sredstev za posameznega otroka in skupen znesek sredstev za vse upravičence, vključene v vrtec, za tekoči mesec, ki predstavlja zahtevek vrtca ministrstvu.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se vrtcem nakazujejo najkasneje do zadnjega delovnega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun vrtca.
IV. PRIPRAVA IN PREDLOŽITEV PORAČUNOV MESEČNIH ZAHTEVKOV 
9. člen 
(upravičenost do poračuna) 
(1) Spremembe in dopolnitve podatkov, ki so bili podlaga za mesečni zahtevek in izplačilo sredstev vrtcu iz državnega proračuna lahko vrtec uveljavlja s posebno vlogo, ki jo priloži mesečnemu zahtevku v aplikacijo SPS, ki ga pripravi za mesec, ki sledi mesecu, v katerem je vrtec izvedel za spremembo in dopolnitev podatkov. V mesečnem zahtevku lahko vrtec predloži le en poračun.
(2) Poračun sredstev je dovoljen v naslednjih primerih:
– če se z odločbo centra za socialno delo spremeni višina znižanega plačila staršev za vrtec,
– če je bil redni zahtevek vrtca zavrnjen v skladu s 7. členom tega pravilnika,
– če cena za program za zasebni vrtec s koncesijo v aplikaciji SPS ni skladna s ceno programa vrtca, ki jo določi občina.
(3) Če vrtec zaradi upravičenih razlogov ne predloži poračuna v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko ministrstvo izjemoma odobri uveljavitev poračuna.
V. VRAČILO SREDSTEV 
10. člen 
(vračilo sredstev) 
Če je ministrstvo za posamezen mesec vrtcu izplačalo več sredstev, kot je bil upravičen, se opravi poračun pri naslednjem rednem mesečnem zahtevku.
VI. IZRAČUN POVPREČNIH CEN PROGRAMOV 
11. člen 
(izračun povprečnih cen) 
(1) Ministrstvo vsako leto na svoji spletni strani objavi povprečne cene programov, ki veljajo kot osnova za izračun posamezne obveznosti, če tako določa zakon, ki ureja vrtce. Povprečne cene veljajo za obdobje od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta in se jih izračuna iz veljavnih cen programov javnih vrtcev na dan 1. septembra tekočega leta iz aplikaciji Prosta mesta PŠV. Povprečne cene se izračunajo za:
– povprečno ceno prvega starostnega obdobja,
– povprečno ceno drugega starostnega obdobja,
– povprečno ceno kombiniranega oddelka,
– povprečno ceno razvojnega oddelka,
– povprečno ceno oddelka 3 do 4 let,
– povprečno ceno oddelka vzgojno-varstvene družine.
(2) Če ima občina določenih več cen za posamezne istovrstne programe, se pri izračunu povprečne cene uporabi povprečna cena posameznih istovrstnih programov na ravni občine.
VII. KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev (Uradni list RS, št. 76/08 in 40/18).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-59/2021
Ljubljana, dne 29. septembra 2021
EVA 2021-3330-0050
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost