Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3270. Uredba o objektih in okoliših objektov posebnega pomena za obrambo, stran 9664.

  
Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o objektih in okoliših objektov posebnega pomena za obrambo 
1. člen 
Ta uredba določa objekte in okoliše objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, obvezne ukrepe za njihovo varovanje, način določanja varnostnega pasu ali območja, ki je potrebno za varno uporabo objekta posebnega pomena za obrambo, ter obveznost označitve objektov in okolišev objektov posebnega pomena za obrambo z opozorilnimi in obvestilnimi oznakami.
2. člen 
(1) Objekti posebnega pomena za obrambo države so:
1. sedež Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in Generalštaba Slovenske vojske, sedeži poveljstev, enot in zavodov Slovenske vojske, stacionarni objekti komunikacijskega in informacijskega sistema za potrebe obrambe, stacionarni objekti Slovenske vojske za nadzor zračnega prostora, letalske baze Slovenske vojske, objekti, posebej namenjeni za delovanje poveljstev in državnih organov v vojni, ter objekti, namenjeni za skladiščenje oborožitve, streliva, minskoeksplozivnih sredstev ter vojaške opreme;
2. objekti za vzdrževanje oborožitve in vojaške opreme;
3. vojaške ladje, čolni in njihovi privezi;
4. vojaška letališča, vzletišča in heliporti;
5. vojašnice s pripadajočimi objekti;
6. pomožni, rezervni ali nadomestni objekti za potrebe obrambe, urejeni ognjeni položaji, pomožna letališča, vojaška pristajalna mesta, radarski položaji in centri vojaškega komunikacijskega in informacijskega sistema;
7. vojaška vadišča, strelišča in poligoni;
8. vojaški tabori in območje izvajanja vojaške vaje, kadar to določi minister za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister);
9. drugi vojaški objekti in objekti, namenjeni za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev.
(2) Okoliš objekta je v skladu z zakonom ograjeno ali neograjeno zemljišče, potrebno za funkcionalno uporabo vojaškega ali drugega objekta, ki je posebnega pomena za obrambo, ter varnostni pas ali območje, ki je potrebno za varno uporabo takega objekta.
(3) Minister določi postopek izdelave ocene ogroženosti objektov in okolišev objektov posebnega pomena za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ocena ogroženosti) in ocene tveganj objektov in okolišev objektov posebnega pomena za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ocena tveganj). Minister v skladu z oceno ogroženosti in oceno tveganj za objekte iz prvega odstavka tega člena po potrebi določi varnostni pas ali območje, ki je potrebno za njegovo varno uporabo, ter ukrepe varovanja.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se okrog vojaških ladij in čolnov, ki plujejo v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah na območju Republike Slovenije ali so zasidrani na sidrišču, trajno določi varnostni pas, ki obsega območje širine 100 metrov okoli vojaške ladje ali čolna, 150 metrov v zračni prostor nad tem območjem in podvodni prostor pod tem območjem, ki sega do morskega dna.
3. člen 
(1) Obvezni ukrepi za varovanje objektov in okolišev objektov iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe so:
– objekti in ograjena ali neograjena zemljišča, potrebna za funkcionalno uporabo teh objektov, morajo biti fizično ali tehnično varovani, v varnostnih pasovih ali območjih pa se izvajajo varnostni ukrepi, ki jih določi minister v skladu s tretjim odstavkom 2. člena te uredbe;
– vstop, gibanje in zadrževanje ter snemanje ali fotografiranje v teh objektih je dovoljeno le osebam, ki imajo dovoljenje ministra ali osebe, ki jo ta pooblasti;
– raziskave in meritve na objektih in okoliših lahko opravljajo le pravne osebe, ki imajo soglasje ministrstva;
– podatkov o vrsti, namenu in stanju objektov iz 1. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe ni dovoljeno vnašati v javne publikacije brez soglasja ministrstva;
– izdelavo tehnične, gradbene in druge dokumentacije ter vzdrževalna dela na objektih in napravah v njih lahko izvajajo le pravne osebe, ki imajo soglasje ministrstva.
(2) V skladu z oceno ogroženosti in oceno tveganj minister v dogovoru z upravljavcem pristanišča in z Upravo Republike Slovenije za pomorstvo določi način vstopa, gibanja in zadrževanja v varnostnem pasu ali območju objektov iz 3. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe, ko se ti nahajajo v pristanišču.
4. člen 
Obvezni ukrepi za varovanje objektov in okolišev objektov iz 4. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe so:
– objekti in ograjena ali neograjena zemljišča, potrebna za funkcionalno uporabo teh objektov, morajo biti fizično ali tehnično varovani, v varnostnih pasovih ali območjih pa se izvajajo varnostni ukrepi, ki jih določi minister v skladu s tretjim odstavkom 2. člena te uredbe;
– vstop, gibanje in zadrževanje ter snemanje ali fotografiranje na območju vojaškega letališča, vzletišča in heliporta je dovoljeno le osebam, ki imajo dovoljenje obratovalca vojaškega letališča, vzletišča ali heliporta ali osebe, ki jo ta pooblasti;
– raziskave in meritve na območju vojaškega letališča, vzletišča ali heliporta lahko opravljajo le pravne osebe, ki imajo soglasje ministrstva;
– vzdrževalna dela na objektih, sistemih in napravah na območju vojaškega letališča, vzletišča ali heliporta lahko opravljajo le pravne osebe, ki imajo soglasje ministrstva.
5. člen 
Obvezni ukrepi za varovanje objektov in okolišev objektov iz 5. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe so:
– objekti in ograjena ali neograjena zemljišča, potrebna za funkcionalno uporabo teh objektov, morajo biti fizično ali tehnično varovani, v varnostnih pasovih ali območjih pa se izvajajo varnostni ukrepi, ki jih določi minister v skladu s tretjim odstavkom 2. člena te uredbe;
– vstop, gibanje in zadrževanje ter snemanje ali fotografiranje na območju vojašnic je dovoljeno le osebam, ki imajo dovoljenje pristojnega poveljnika vojašnice ali osebe, ki jo ta pooblasti;
– raziskave in meritve na območju vojašnic lahko opravljajo le pravne osebe, ki imajo soglasje ministrstva;
– vzdrževalna dela na objektih in drugih napravah na območju vojašnic lahko opravljajo le pravne osebe, ki imajo soglasje ministrstva.
6. člen 
(1) Obvezni ukrepi za varovanje objektov in okolišev objektov iz 6., 7., 8. in 9. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe so:
– objekti in okoliši objektov morajo biti fizično ali tehnično varovani v času uporabe;
– vstop, gibanje in zadrževanje ter snemanje ali fotografiranje na teh objektih, v času uporabe pa tudi v okoliših teh objektov, je dovoljeno le osebam, ki imajo dovoljenje ministra ali osebe, ki jo ta pooblasti;
– raziskave in meritve na vadiščih, streliščih in poligonih ter ognjenih položajih lahko opravljajo le pravne osebe, ki imajo soglasje ministrstva;
– podatkov o vrsti, namenu in stanju urejenih ognjenih položajev ni dovoljeno vnašati v javne publikacije brez soglasja ministrstva;
– na objektih in okoliših objektov ni dovoljeno izvajanje del (oranje, prekopavanje in podobno), s katerimi bi se onemogočila ali omejila njihova funkcionalna uporabnost oziroma sprememba njihove namembnosti, določena v prostorskih aktih;
– okoliški prebivalci morajo biti predhodno obveščeni o uporabi objektov in okolišev objektov na krajevno običajen način, razen za objekte in okoliše objektov iz 6. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe.
(2) Generalštab Slovenske vojske določi način uporabe vojaških vadišč, strelišč in poligonov v skladu s to uredbo.
7. člen 
Objekti in okoliši objektov iz 2. člena te uredbe so označeni z obvestilnimi in opozorilnimi oznakami. Vrsto oznak in način njihove namestitve določi minister.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
Minister v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe določi postopek izdelave ocene ogroženosti in ocene tveganj iz tretjega odstavka 2. člena in vrsto oznak ter način njihove namestitve iz 7. člena te uredbe.
9. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
– Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03 in 26/10),
– Pravilnik o pogojih za izdajo soglasja Ministrstva za obrambo za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in z zemljišči namenjenimi za poselitev (Uradni list RS, št. 89/03).
10. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-11/2021
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EVA 2021-1911-0006
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost