Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3254. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, stran 9603.

  
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21), 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17), drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19 in 157/20) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD), v programskem obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PS 2014–2020), ki je dostopen na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti, programom, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), ki je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si), operativnim programom, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014–2020), ki je dostopen na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti, in operativnim programom, ki ureja izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020), ki je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/), ter določa vrste podukrepov CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR).
(2) Ta uredba določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila in način za izbor strategij lokalnega razvoja, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada, vključenega v izvajanje CLLD, za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1301/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1017 z dne 15. aprila 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 224 z dne 24. 6. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1295 z dne 4. avgusta 2021 o odstopanju glede leta 2021 od člena 75(1), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila ter ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi (UL L št. 282 z dne 5. 8. 2021, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
5. Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
6. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 184/2014 z dne 25. februarja 2014 o določitvi pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L št. 57 z dne 27. 2. 2014, str. 7), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/438 z dne 3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 184/2014 glede vključitve novega tematskega cilja v nomenklaturo kategorij ukrepov v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“ razvoj (UL L št. 85 z dne 12. 3. 2021, str. 147);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2021/439 z dne 3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 glede vključitve novega tematskega cilja v nomenklaturo kategorij ukrepov za ESRR, ESS in Kohezijski sklad v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ (UL L št. 85 z dne 12. 3. 2021, str. 149);
9. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (UL L št. 74 z dne 14. 3. 2014, str. 1);
10. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/886 z dne 12. februarja 2019 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede določb o finančnih instrumentih, možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov, revizijski sledi, obsegu in vsebini revizij operacij in metodologiji za izbor vzorca operacij ter glede Priloge III (UL L št. 142 z dne 29. 5. 2019, str. 9);
11. Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/1781 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z zmanjšanjem ribolovne zmogljivosti v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolovnih dejavnosti flot, ki lovijo trsko iz vzhodnega Baltskega morja, trsko iz zahodnega Baltskega morja in sleda iz zahodnega Baltskega morja (UL L št. 400 z dne 30. 11. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU);
12. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26);
13. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1418 z dne 23. junija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 glede pravil o kaznih v okviru shem pomoči za živali ali ukrepov podpore na žival (UL L št. 305 z dne 31. 8. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
14. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 763/2014/EU);
15. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 20), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1027 z dne 14. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 771/2014, (EU) št. 1242/2014 in (EU) št. 1243/2014 v zvezi z izvajanjem in spremljanjem posebnih ukrepov za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 227 z dne 16. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 771/2014/EU);
16. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 772/2014 z dne 14. julija 2014 o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za nekatere operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 47);
17. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/73 z dne 26. januarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 27 z dne 27. 1. 2021, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
18. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
19. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnostih ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/255 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 43 z dne 14. 2. 2019, str. 15);
20. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1336 z dne 2. junija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 glede finančnega upravljanja (UL L št. 289 z dne 12. 8. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 907/2014/EU);
21. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1337 z dne 18. junija 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 glede finančnega upravljanja (UL L št. 289 z dne 12. 8. 2021, str. 9);
22. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/437 z dne 3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1011/2014 glede sprememb vzorca za posredovanje finančnih podatkov, vzorca zahtevka za plačilo, vključno z dodatnimi informacijami o finančnih instrumentih, in vzorca za izkaze (UL L št. 85 z dne 12. 3. 2021, str. 107);
23. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 260 z dne 7. 10. 2015, str. 31);
24. Izvedbenega sklepa Komisije (EU) z dne 11. junija 2014 o določitvi letne razdelitve, po državah članicah, skupnih virov Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki so na voljo v okviru deljenega upravljanja za obdobje 2014–2020 (UL L št. 180 z dne 20. 6. 2014, str. 18);
25. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/288 z dne 17. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog (UL L št. 51 z dne 24. 2. 2015, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 321 z dne 5. 12. 2015, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/288/EU) in
26. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 321 z dne 5. 12. 2015, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/2252/EU).
(3) Ta uredba določa tudi izvajanje in financiranje ukrepov programa razvoja podeželja v letu 2021 in 2022 za izvajanje Uredbe (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/2220/EU).«.
2. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku znesek »101.532.280,75 eura« nadomesti z zneskom »110.374.770,69 eura«, znesek »56.365.613,75 eura« z zneskom »66.258.652,20 eura« in znesek »37.500.000,00 eura« z zneskom »36.449.451,49 eura«.
V drugem odstavku se za besedo »sedmi« dodata besedi »in trinajsti«.
3. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku beseda »dvakrat« nadomesti z besedo »enkrat«.
4. člen 
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zadevni organ upravljanja opravi pregled uspešnosti izvajanja SLR za vse LAS leta 2019 in preveri doseganje mejnikov iz drugega odstavka tega člena na dan 31. december 2018. Pregled ciljnih vrednosti kazalnikov iz drugega odstavka tega člena se opravi leta 2022. Pri pregledu uspešnosti se upoštevajo podatki ARSKTRP in MGRT na dan 30. junij 2022.«.
5. člen 
V 29. členu se v enajstem odstavku na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »vendar najpozneje do 30. avgusta 2023 za sklada ESRR in ESPR ter najpozneje do 30. junija 2025 za sklad EKSRP.«.
6. člen 
V 36. členu se v enajstem odstavku pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »vendar za sklada ESRR in ESPR najpozneje do 30. avgusta 2023, za sklad EKSRP pa najpozneje do 30. junija 2025.«.
7. člen 
V 43. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Posamezni LAS lahko za izvajanje tega podukrepa nameni največ 20 odstotkov skupnih javnih izdatkov kot so določeni v 15. točki 2. člena Uredbe 1303/2013/EU, nastalih pri SLR, zmanjšanih za javno podporo za podukrep Pripravljalna podpora iz prvega odstavka 24. člena te uredbe.«.
V petem odstavku se črtata vejica in besedilo »ki jo krije glavni sklad,«.
Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Ne glede na določbe prvega do tretjega odstavka tega člena se v skladu z Uredbo 2020/2220/EU za financiranje tega podukrepa v obdobju, določenem v četrtem odstavku 44. člena te uredbe, uporabijo dodatna sredstva iz naslova podaljšanja programskega obdobja za sklad EKSRP.
(9) Ne glede na četrti odstavek tega člena se za financiranje tega podukrepa v skladu z Uredbo 2020/2220/EU lahko nameni do 55 odstotkov dodatnih sredstev iz naslova podaljšanja programskega obdobja za sklad EKSRP.«.
8. člen 
V 44. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zahtevek za izplačilo dodatnih sredstev iz naslova podaljšanja programskega obdobja za sklad EKSRP na podlagi Uredbe 2020/2220/EU se lahko v skladu z drugim odstavkom tega člena in 46. členom te uredbe vloži po odobritvi zadnjega zahtevka iz glavnega sklada.«.
9. člen 
V 45. členu se v drugem odstavku besedilo »https://drr- razpisi.si/clld« nadomesti z besedilom »https://drr-razpisi.gov.si/CLLD«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Zadnji rok za vložitev vloge za odobritev operacije iz prvega odstavka tega člena je za sklada ESRR in ESPR 30. junij 2022 ter za sklad EKSRP 30. junij 2023.«.
10. člen 
V 46. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo je za sklada ESRR in ESPR 30. avgust 2023 ter za sklad EKSRP 30. junij 2025.«.
11. člen 
V 52. členu se deveti odstavek črta.
Dosedanji deseti do dvajseti odstavek postanejo deveti do devetnajsti odstavek.
12. člen 
V 56. členu se v šestem odstavku znesek »7.000.000 eurov« nadomesti z zneskom »12.894.700 eurov«.
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) V skladu s četrtim odstavkom 37. člena te uredbe je najvišji dovoljeni znesek javne podpore na posamezni LAS 100.000 eurov za posamezno operacijo. Najvišji dovoljeni znesek javne podpore skupne operacije sodelovanja vseh LAS je 500.000 eurov. Posamezni LAS lahko na javni razpis vloži največ tri vloge«.
Za spremenjenim dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) Dodatna sredstva iz naslova podaljšanja programskega obdobja za sklad EKSRP na podlagi Uredbe 2020/2220/EU v višini 4.400.000,25 eurov se namenijo za podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«. Ta sredstva se za posamezni LAS dodelijo sorazmerno glede na odobrena sredstva na podlagi formule iz sedmega odstavka tega člena. LAS za dodelitev dodatnih sredstev vloži vlogo za spremembo SLR v skladu z drugim odstavkom 18. člena najpozneje do 31. decembra 2021. Pri obravnavi sprememb SLR se smiselno uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka 18. člena te uredbe.«.
13. člen 
V 62. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Za namen priprave in izvajanje operacije tega podukrepa se vzpostavi pogodbeno partnerstvo, ki ga vodi vodilni partner sodelujočih LAS. Vodilni partner sodelujočih LAS je lahko eden izmed v operaciji sodelujočih LAS, ki opravlja predvsem naslednji nalogi:
– zastopa partnerstvo v vseh upravnih postopkih v razmerju do ARSKTRP in MKGP;
– koordinira pripravo celotne dokumentacije, ki je potrebna za vložitev vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev.«.
Dosedanji prvi do peti odstavek postanejo drugi do šesti odstavek.
14. člen 
V 62.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za odobritev operacije iz tega podukrepa mora vodilni partner sodelujočih LAS iz prvega odstavka prejšnjega člena vložiti vlogo v skladu s 45. členom te uredbe.«.
15. člen 
V 63. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– prispevek k doseganju strategije »od vil do vilic« za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem,«.
V četrtem odstavku se točka d) spremeni tako, da se glasi:
»d) vključenost partnerjev, ki se nanaša na:
– raznolikost partnerstva glede na ozemeljsko opredelitev,
– raznolikost partnerstva glede na vključenost sektorjev,
– finančno porazdelitev stroškov;«.
16. člen 
V 70. členu se v tretjem odstavku beseda »dvakrat« nadomesti z besedo »enkrat«.
17. člen 
Za 79. členom se doda nov 79.a člen, ki se glasi:
»79.a člen 
(višja sila in izjemne okoliščine) 
(1) Višja sila in izjemne okoliščine za namen sklada ESPR pomenijo zlasti:
– hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene gospodarsko dejavnost upravičenca;
– uničenje objektov za izvajanje gospodarske dejavnosti zaradi nesreče ali kraje;
– pogin vodnih organizmov, ki prizadene del ali vse vodne organizme upravičenca;
– izredne razmere, povezane z epidemijo ali ekonomsko krizo, ki bistveno vplivajo na poslovanje upravičenca;
– bolezen ali smrt upravičenca.
(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec ali njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(3) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči ARSKTRP in na podlagi prejetih dokazil izda odločbo ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo višjo silo.«.
18. člen 
V Prilogi 7 se v 16. poglavju preglednica z naslovom »Načrtovana dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih« spremeni tako, da se glasi:
»
Podukrep
Sklad (EU + SLO)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
EKSRP
ESRR
/
/
ESPR
/
/
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
EKSRP
/
/
ESRR
/
/
ESPR
/
/
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije
EKSRP
ESRR
/
/
ESPR
/
/
Skupaj
«. 
Preglednica z naslovom »Načrtovana razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja« se spremeni tako, da se glasi:
»
Tematsko področje
Sklad (EU + SLO)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ustvarjanje delovnih mest
EKSRP
ESRR
/
/
ESPR
/
/
Razvoj osnovnih storitev 
EKSRP
ESPR
/
/
Varstvo okolja in ohranjanje narave
EKSRP
ESRR
/
/
ESPR
/
/
Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
EKSRP
ESRR
/
/
ESPR
/
/
Skupaj
«. 
KONČNI DOLOČBI 
19. člen 
(začetek uporabe) 
Določba spremenjenega 18. člena uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2022.
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-44/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-2330-0054
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti