Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3250. Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, stran 9589.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 16. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L št. 196 z dne 25. 6. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/1020/EU) določa način dela in sodelovanja pristojnih državnih organov v postopkih mednarodne izmenjave informacij o omejevalnih ukrepih pristojnih organov za nadzor trga ter o prostovoljnih dejanjih gospodarskih subjektov, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
(2) Ta uredba v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (UL L št. 11 z dne 15. 1. 2002, str. 4), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/95/ES).
2. člen 
(izključitev uporabe) 
(1) Ta uredba se ne uporablja za mednarodno izmenjavo informacij o živilih, krmi, živih rastlinah in živalih, proizvodih človeškega izvora ter rastlinskih in živalskih proizvodih, ki so neposredno povezani z njihovo prihodnjo reprodukcijo.
(2) Ta uredba se ne uporablja za proizvode, za katere mednarodno izmenjavo informacij urejajo drugi predpisi.
(3) Ta uredba se ne uporablja, če predpisi, ki določajo tehnične zahteve za posamezne proizvode, posamezna vprašanja urejajo drugače.
3. člen 
(omejitev uporabe) 
(1) Ta uredba se uporablja, če se izvedena ali nameravana omejitev trgovanja ne nanaša na posamezni proizvod, temveč na njegovo serijo ali podserijo, in če predvideni učinki ugotovljene nevarnosti segajo ali bi lahko segli čez meje ozemlja Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ta uredba uporablja, če kontaktna točka sistema RAPEX (v nadaljnjem besedilu: kontaktna točka) na predlog pristojnega organa za nadzor trga in v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ugotovi, da je omejitev trgovanja zanimiva za druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica), še posebej če je bila sprejeta kot odgovor na novo nevarnost, ki še ni bila zajeta v drugih obvestilih.
4. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. omejitev trgovanja je vsak omejevalni ukrep ali prostovoljno dejanje, ki pomeni prepoved ali omejitev dajanja na trg, prepoved ali omejitev dostopnosti na trgu ter njegov umik ali odpoklic v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje dajanja oziroma dostopnosti proizvodov na trgu;
2. zaščitna klavzula je sistem izmenjave informacij v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU) o:
– izvedenih omejevalnih ukrepih pristojnih organov za nadzor trga, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, za katere je bilo ugotovljeno, da bi pri uporabi v skladu s svojim namenom lahko ogrozili varnost ali zdravje oseb, varstvo okolja ali druge vidike zaščite javnega interesa, zaščitenega s predpisi, ki urejajo pogoje dajanja oziroma dostopnosti proizvodov na trgu, ali
– ugotovljenih pomanjkljivostih harmoniziranih standardov, katerih pravilna uporaba ne zagotavlja, da proizvodi, na katere se nanašajo, izpolnjujejo predpisane bistvene zahteve;
3. RAPEX je sistem hitre izmenjave informacij v EU iz 12. člena Direktive 2001/95/ES in 20. člena Uredbe 2019/1020/EU o izvedenih ali nameravanih omejevalnih ukrepih pristojnih organov za nadzor trga ter o prostovoljnih dejanjih gospodarskih subjektov, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, za katere je bilo ugotovljeno, da bi pri uporabi v skladu s svojim namenom lahko pomenili resno tveganje za potrošnike ali druge uporabnike, okolje in varnost v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje dajanja oziroma dostopnosti proizvodov na trgu ter druge vidike zaščite javnega interesa;
4. harmonizirani standard je standard, ki ga je sprejel eden od evropskih organov za standardizacijo iz priloge I k Uredbi (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. novembra 2021, str. 12);
5. sistem ICSMS je informacijski in komunikacijski sistem organov za nadzor trga iz 34. člena Uredbe 2019/1020/EU;
6. organ za nadzor trga je organ, ki je v skladu z 10. členom Uredbe 2019/1020/EU s predpisom, sprejetim za izvajanje Uredbe 2019/1020/EU, določen za organ, odgovoren za izvajanje nadzora trga na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, kot je določeno v 3. členu Uredbe 2019/1020/EU.
5. člen 
(načelo javnosti) 
(1) Podatki, ki jih ima kontaktna točka in so povezani z nevarnostmi, ki jih proizvodi pomenijo za zdravje in varnost potrošnikov ali drugih uporabnikov, okolje in varnost ter druge vidike zaščite javnega interesa, so informacije javnega značaja. Kontaktna točka mora te podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, na zahtevo dati prosilcu, pri čemer mora v dani informaciji natančno opisati določeni proizvod, vrste tveganja, povezane z njegovo uporabo, in sprejete ukrepe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek kontaktna točka ne sme dati podatkov, ki so poslovna skrivnost.
6. člen 
(smernice Evropske komisije) 
Pristojni državni organi morajo pri svojem delu in sodelovanju ter za postopke obveščanja iz 11. člena Direktive 2001/95/ES upoštevati tudi smernice za upravljanje RAPEX iz 12. člena Direktive 2001/95/ES (v nadaljnjem besedilu: smernice RAPEX), ki jih pripravi Evropska komisija in ki obravnavajo postopke mednarodne izmenjave informacij v zvezi s proizvodi na trgu ter izvedbene akte Evropske komisije iz osmega odstavka 34. člena Uredbe 2019/1020/EU v zvezi s sistemom ICSMS.
II. IZVAJANJE ZAŠČITNE KLAVZULE 
7. člen 
(postopek obveščanja) 
(1) Pristojni organ za nadzor trga, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izvedbo zaščitne klavzule v zvezi z neskladnim proizvodom iz 2. točke 4. člena te uredbe, vnese potrebne podatke v sistem ICSMS.
(2) Postopek obveščanja se izvede s sistemom ICSMS za ukrepe, sprejete na podlagi predpisov, za katere sistem ICSMS to omogoča.
(3) Za obveščanje o sprejetih ukrepih na podlagi drugih predpisov, za katere uporaba sistema ICSMS še ni omogočena, se smiselno uporabljajo določbe 7. do 11. člena te uredbe.
8. člen 
(kemijske snovi in zmesi) 
Kadar omejevalni ukrep omejuje trgovanje ali uporabo kemijske snovi ali zmesi, mora obvestilo vsebovati njihov povzetek ali sklic na podatke o tej snovi ali pripravku ter o znanih in razpoložljivih nadomestkih, če so podatki dosegljivi. Navesti je treba tudi predvidene učinke sprejetih ukrepov za zdravje in varnost ljudi skupaj z oceno tveganja, izdelano na podlagi splošnih načel za oceno tveganja kemičnih snovi.
9. člen 
(odobritev izvedbe zaščitne klavzule) 
(1) Po izvedbi postopka obveščanja iz 7. člena te uredbe pristojni organ za nadzor trga obvesti ministrstvo o nameravani izvedbi zaščitne klavzule z navedbo številke vpisa v ICSMS. Ministrstvo v treh delovnih dneh po prejemu obvestila potrdi ali zavrne izvedbo zaščitne klavzule. Če ministrstvo v navedenem roku ne odgovori, se šteje, da je potrdilo izvedbo zaščitne klavzule.
(2) Pristojni organ za nadzor trga po potrditvi izvede vpis zaščitne klavzule v sistem ICSMS.
10. člen 
(obveščanje Evropske komisije) 
Za obveščanje Evropske komisije o spremembi ali odpravi sprejetih ukrepov in za pripravo pojasnil na njena zaprosila za dostavo dodatnih podatkov se smiselno uporabljajo določbe 7., 8. in 9. člena te uredbe.
11. člen 
(naloge pristojnih organov) 
(1) Ko pristojni organ za nadzor trga s sistemom ICSMS prejme informacijo o omejevalnih ukrepih iz druge države članice, mora v skladu s svojimi pristojnostmi proučiti prejeto informacijo, da bi lahko:
– ugotovil, ali je ta proizvod na trgu na območju Republike Slovenije;
– ocenil, ali je treba podati ugovor ali komentar na zaščitno klavzulo;
– pridobil dodatne informacije; in
– če je to potrebno, opravil dodatno oceno tveganja.
(2) Pristojni organ za nadzor trga na podlagi vseh zbranih informacij oceni, ali je treba v predpisanem roku podati ugovor na zaščitno klavzulo s sistemom ICSMS.
(3) Pristojni organ za nadzor trga na podlagi obvestila o upravičenosti sprejetih ukrepov oceni, ali je treba v Republiki Sloveniji sprejeti ukrepe v zvezi z neskladnimi proizvodi.
(4) Da se zagotovi učinkovit nadzor trga, organi za nadzor trga redno spremljajo prejete informacije o omejevalnih ukrepih iz prvega odstavka tega člena.
III. IZVAJANJE RAPEX 
12. člen 
(kontaktna točka RAPEX) 
Kontaktna točka sistema RAPEX je Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
13. člen 
(vsebina obvestila) 
(1) Pristojni organ za nadzor trga, ki ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za hitro izmenjavo informacij s sistemom RAPEX, o svojih ugotovitvah in sprejetih omejevalnih ukrepih ali prostovoljnih dejanjih takoj obvesti kontaktno točko.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka se pošlje s sistemom RAPEX ali sistemom ICSMS.
14. člen 
(kemijske snovi in zmesi) 
Kadar gre za omejevanje trgovanja ali omejevanje uporabe kemijske snovi ali zmesi, mora obvestilo iz prvega odstavka 13. člena te uredbe vsebovati njihov povzetek ali sklic na podatke o tej snovi ali pripravku ter o znanih in razpoložljivih nadomestkih, če so podatki dosegljivi. Navesti je treba tudi predvidene učinke sprejetih ukrepov za zdravje in varnost ljudi skupaj z oceno tveganja, izdelano na podlagi splošnih načel za oceno tveganja kemičnih snovi.
15. člen 
(naloge kontaktne točke) 
(1) Kontaktna točka po prejemu obvestila iz prvega odstavka 13. člena te uredbe preveri, ali obvestilo vsebuje vse podatke iz prejšnjega člena in podatke, določene s smernicami iz 6. člena, ter po potrebi zahteva njegovo dopolnitev v roku, ki ne sme biti daljši od treh delovnih dni.
(2) Po izvedbi nalog iz prejšnjega odstavka kontaktna točka pošlje obvestilo ministrstvu. Ministrstvo najpozneje naslednji delovni dan po prejemu obvestila potrdi ali zavrne izvedbo obveščanja s sistemom RAPEX. Če ministrstvo v navedenem roku ne odgovori, se šteje, da je potrdilo izvedbo obveščanja s sistemom RAPEX.
(3) Kontaktna točka potrjeno obvestilo takoj pošlje:
– Evropski komisiji,
– drugim organom za nadzor trga, pristojnim za nadzor nad izvajanjem predpisa, ki določa zahteve za ta proizvod, in
– Finančni upravi Republike Slovenije.
16. člen 
(obveščanje Evropske komisije) 
(1) Kadar kontaktna točka obvesti Evropsko komisijo o resnem tveganju pred odločitvijo pristojnega organa za nadzor trga o izvedbi ukrepov, mora kontaktna točka Evropsko komisijo v 45 dneh ponovno obvestiti, ali potrjuje ali spreminja to informacijo.
(2) Za obveščanje Evropske komisije o spremembi ali odpravi sprejetih ali nameravanih ukrepov in prostovoljnih dejanj ter za pripravo pojasnil na njena zaprosila za dostavo dodatnih podatkov se smiselno uporabljajo določbe 13. do 15. člena te uredbe in smernice RAPEX.
17. člen 
(sporočanje prejetih informacij) 
Ko kontaktna točka prejme informacijo od Evropske komisije v zvezi s proizvodi, ki bi lahko pomenili resno nevarnost, jo takoj pošlje:
– ministrstvu;
– organom za nadzor trga, pristojnim za nadzor nad izvajanjem predpisa, ki določa zahteve za ta proizvod; in
– Finančni upravi Republike Slovenije.
18. člen 
(naloge pristojnih organov) 
(1) Organi iz prejšnjega člena morajo v skladu s svojimi pristojnostmi proučiti prejeto informacijo, da bi lahko:
– ugotovili, ali je ta proizvod na trgu na območju Republike Slovenije;
– pridobili dodatne informacije in
– po potrebi opravili dodatno oceno tveganja.
(2) Pristojni organ za nadzor trga na podlagi vseh zbranih informacij oceni, ali je treba v Republiki Sloveniji sprejeti ukrepe v zvezi z nevarnimi proizvodi iz prejšnjega člena. O svoji oceni in morebitnih sprejetih ukrepih obvesti kontaktno točko.
(3) Obvestilo mora vsebovati predvsem:
– navedbo, ali je bil proizvod na trgu na območju Republike Slovenije,
– navedbo morebitnih sprejetih ukrepov in razloge zanje,
– vsako pomembno dodatno informacijo o obravnavani nevarnosti vključno z izsledki vseh opravljenih preizkusov ali analiz.
(4) Če pristojni organ za nadzor trga ni sprejel nikakršnih ukrepov, je treba v obvestilu iz prejšnjega odstavka navesti razloge za tako odločitev, ki morajo vključevati tudi morebitno drugačno oceno nevarnosti ali druge posebne okoliščine, ki so privedle do sprejete odločitve.
(5) Če pristojni organ za nadzor trga ugotovi, da je bil proizvod na trgu Republike Slovenije, kontaktna točka obvestilo pošlje Evropski komisiji in Finančni upravi Republike Slovenije.
(6) Obvestilo iz tretjega odstavka tega člena se pošlje s sistemom RAPEX ali na obrazcu, ki ga pripravi kontaktna točka v skladu s smernicami iz 6. člena te uredbe.
IV. KONČNI DOLOČBI 
19. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi (Uradni list RS, št. 79/11).
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-38/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-2130-0044
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost