Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3202. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve Eurospin Kozina, stran 9476.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu ZUrep-2) in 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 17. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve Eurospin Kozina 
1. člen 
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina je sprejel Sklep o potrditvi lokacijske preveritve Eurospin Kozina. Območje se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18, 77/19, v nadaljevanju Odlok o OPN) nahaja v enoti urejanja prostora HK-6 z namensko rabo CDo (območja centralnih dejavnosti za trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene dejavnosti, manjšo obrt, brez stanovanj). Območje lokacijske preveritve zajema zemljišča parc. št. 2931/5 – del, 2932/10 – del, 2932/11 – del, 2932/12, 2932/13 – del, 2929/2, 2929/1, 2932/8 – del, 2933/1 – del, vse k.o. Hrpelje 2560, in je prikazano na grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa. Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2583.
2. člen 
V območju lokacijske preveritve na parc. št. 2931/5 – del, 2932/10 – del, 2932/11 – del, 2932/12, 2932/13 – del, 2929/2, 2929/1, 2932/8 – del, 2933/1 – del, vse k.o. Hrpelje 2560, se pred sprejetjem OPPN, dovoli prizidava do 10 % BTP obstoječega objekta. Objekt se ureja in oblikuje skladno s prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za območje CDo, določenimi v OPN.
3. člen 
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve Eurospin Kozina s številko 008/2021, ki ga je izdelal Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika.
4. člen 
Sklep preneha veljati dve leti po izdaji, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-6/2021-20
Hrpelje, dne 30. septembra 2021
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek 

AAA Zlata odličnost