Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2021 z dne 6. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2021 z dne 6. 10. 2021

Kazalo

3059. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-B), stran 9110.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. septembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-213
Ljubljana, dne 2. oktobra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVLJAVCIH ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH SKLADOV (ZUAIS-B)
1. člen
V Zakonu o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15 in 77/18) se v 1. členu v prvem odstavku za 5. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. pogoje za predhodno trženje upravljavca AIS in upravljavca AIS države članice v Republiki Sloveniji.«.
2. člen 
V 2. členu se v prvem odstavku v prvem stavku beseda »prenašata« nadomesti z besedo »prenaša«.
Na koncu 1. točke se beseda »in« nadomesti s podpičjem.
Za 2. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, se dodata novi 3. in 4. točka, ki se glasita:
»3.Direktiva (EU) 2019/1160 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2011/61/EU v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih naložbenih podjemov (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 106) v delu, ki se nanaša na upravljavce AIS;
4. Direktiva (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 64), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 84), v delu, ki se nanaša na upravljavce AIS.«.
V drugem odstavku se 4. in 5. točka spremenita tako, da se glasita:
»4. Uredbe (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2019/1156 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) 1286/2014, (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 55; v nadaljnjem besedilu: Uredba 345/2013/EU);
5. Uredbe (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 18), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2019/1156 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) 1286/2014 (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 55; v nadaljnjem besedilu: Uredba 346/2013/EU);«.
Za 7. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. Uredbe (EU) št. 2019/1156 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) št. 1286/2014 (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 55; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/1156/EU).«.
3. člen 
V 6. členu se v drugem odstavku za besedilom »borznoposredniška družba« dodata vejica in besedilo »odvisni borznoposredniški zastopnik«.
4. člen 
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravna oseba s posebnim namenom listinjenja je pravna oseba, ki je ustanovljena izključno zato, da izvede listinjenje ali listinjenje, kakor ga določa drugi odstavek 1. člena Uredbe (EU) 1075/2013 Evropske centralne banke z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja, in druge aktivnosti, potrebne za ta namen (UL L št. 297 z dne 7. 11. 2013, str. 107).«.
5. člen 
Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Profesionalni vlagatelj je oseba, ki je v skladu z določbami ZTFI-1 obravnavana kot profesionalna stranka.
(2) Pri uporabi določb ZTFI-1, ki se nanašajo na opredelitev profesionalne stranke iz prejšnjega odstavka, se namesto izraza »borznoposredniška družba uporablja izraz »upravljavec AIS«.
(3) Neprofesionalni vlagatelj je oseba, ki ni profesionalni vlagatelj.«.
6. člen 
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen 
(predhodno trženje upravljavca AIS in upravljavca AIS države članice v Republiki Sloveniji) 
(1) Predhodno trženje pomeni vsako neposredno ali posredno zagotavljanje informacij ali sporočil o naložbenih strategijah ali idejah za naložbe, naslovljeno na potencialne profesionalne vlagatelje s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, izvedeno na pobudo upravljavca AIS ali upravljavca AIS države članice.
(2) Namen predhodnega trženja je, da se preveri, ali bi potencialne profesionalne vlagatelje zanimalo vlaganje v AIS oziroma podsklad, ki še ni ustanovljen, oziroma je ustanovljen, vendar še ni priglašen za trženje v skladu z 201. do 208. členom tega zakona. Predhodno trženje ne pomeni naložbene ponudbe za potencialnega profesionalnega vlagatelja po 35. členu tega zakona.«.
7. člen 
V 35. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Trženje enot AIS, AIS države članice ali AIS tretje države pomeni vsako neposredno ali posredno ponudbo enot AIS, naslovljeno na nedoločen ali določen krog profesionalnih vlagateljev ali neprofesionalnih vlagateljev iz drugega odstavka 199. člena tega zakona, s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, izvedeno na pobudo upravljavca AIS, upravljavca AIS države članice ali upravljavca AIS tretje države.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
8. člen 
V 48. členu se v prvem odstavku v 1. točki beseda »vlagatelj« nadomesti z besedo »vložnik«.
9. člen 
Besedilo 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kapital upravljavca AIS vedno dosega ali presega višino stalnih splošnih stroškov, določenih v 13. členu Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L 314 z dne 5. 12. 2019, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 79), povečano za:
a) lastna sredstva v skladu s sedmim odstavkom 62. člena tega zakona ali
b) morebitna lastna sredstva v skladu z osmim odstavkom 62. člena tega zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek kapital upravljavca AIS ne sme biti manjši od zneska osnovnega kapitala, izračunanega v skladu z 62. členom tega zakona.«.
10. člen 
V 95. členu se v sedmem odstavku za besedilom »slovenskimi računovodskimi standardi« doda besedilo »ali mednarodnimi računovodskimi standardi«.
11. člen 
V 97. členu se v tretjem odstavku beseda »šestim« nadomesti z besedo »petim«.
12. člen 
V 157. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Agencija v 15 delovnih dneh po prejemu vseh informacij iz prejšnjega odstavka obvesti upravljavca AIS, da ne sme uvesti načrtovane spremembe, če zaradi nje:
1. upravljavec AIS ne bi več upravljal AIS države članice v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca AIS, ali
2. upravljavec AIS ne bi izpolnjeval pogojev iz tega zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca AIS.«.
V tretjem odstavku se na koncu besedila črta pika in doda besedilo »in o tem nemudoma obvesti pristojni organ države članice gostiteljice.«.
13. člen 
V 163. členu se v prvem odstavku beseda »šestega« nadomesti z besedo »petega«.
14. člen 
Naslov 4. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»4. PREDHODNO TRŽENJE IN TRŽENJE ENOT AIS, AIS DRŽAVE ČLANICE IN AIS TRETJE DRŽAVE«.
15. člen 
V 199. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko enote SIS in AIS države članice, ki imajo dovoljenje pristojnega nadzornega organa svoje matične države članice, upravlja pa jih upravljavec AIS ali upravljavec AIS države članice, pod pogoji iz 199.a člena tega zakona v Republiki Sloveniji poleg profesionalnim vlagateljem tržijo tudi naslednjim neprofesionalnim vlagateljem:
1. osebam, ki spadajo med primerne nasprotne stranke iz ZTFI-1;
2. fizičnim in pravnim osebam ter drugim subjektom javnega ali zasebnega prava, ki se pisno izjavijo, da se zavedajo vseh tveganj, povezanih z naložbo v takšen AIS in se hkrati s pogodbo z upravljavcem AIS obvežejo, da bodo v AIS vložili vsaj 50.000 eurov.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se lahko enote AIS tržijo tudi drugim neprofesionalnim vlagateljem, če AIS in AIS države članice, izpolnjujeta pogoje iz zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje.
(4) Agencija v splošnem aktu natančneje opredeli način in pogoje tržnega komuniciranja v zvezi z enotami AIS, AIS države članice in AIS tretje države na območju Republike Slovenije.«.
16. člen 
Za 199. členom se doda nov 199.a člen, ki se glasi:
»199.a člen 
(trženje enot AIS in AIS države članice neprofesionalnim vlagateljem) 
(1) Ne glede na 26. člen Uredbe 2015/760/EU upravljavec AIS v vsaki državi članici, vključno z Republiko Slovenijo, v kateri namerava tržiti enote AIS ali AIS države članice neprofesionalnim vlagateljem, zagotovi, da so v posamični državi članici na voljo vse zmogljivosti, potrebne za nemoteno:
1. obdelavo naročil vlagateljev za vpis, plačilo, odkup ali izplačilo v zvezi z enotami AIS, in sicer v skladu s pogoji, določenimi v dokumentih AIS ali AIS države članice;
2. zagotavljanje informacij vlagateljem o načinu oddaje naročil iz prejšnje točke in o načinu plačevanja izkupička iz odkupa ali izplačila enot AIS;
3. olajšano obdelavo informacij v zvezi z uveljavljanjem pravic vlagateljev, ki izhajajo iz njihovih naložb v AIS v državi članici, v kateri se enote AIS tržijo;
4. dajanje vlagateljem na vpogled informacije in dokumentacijo iz 95. do 97. člena tega zakona za namene pregledovanja in pridobivanja kopij;
5. zagotavljanje pomembnih informacij vlagateljem, v zvezi z opravili, ki jih upravljavec AIS zagotavlja, in sicer na trajnem nosilcu podatkov;
6. delovanje kot kontaktna točka za komuniciranje s pristojnimi organi.
(2) Upravljavcu AIS države članice za namene izvajanja opravil iz prejšnjega odstavka v Republiki Sloveniji ni treba zagotoviti fizične prisotnosti ali za ta namen pooblastiti druge osebe.
(3) Če upravljavec AIS države članice za izvajanje opravil iz prvega odstavka tega člena v Republiki Sloveniji pooblasti drugo osebo, lahko to stori samo na podlagi pisne pogodbe, v kateri je določeno, katere naloge iz prvega odstavka tega člena ne izvaja upravljavec AIS države članice sam in iz katere je razvidno, da druga oseba od upravljavca AIS države članice prejema vse potrebne informacije in dokumentacijo.
(4) Upravljavec AIS države članice zagotovi, da se naloge iz prvega odstavka tega člena, vključno z elektronskimi, na območju Republike Slovenije:
1. izvajajo v slovenskem jeziku;
2. jih izvaja upravljavec AIS države članice sam ali jih izvaja pooblaščena druga oseba v skladu s tem zakonom in pravili, ki se nanašajo na upravljavca AIS in pooblaščene druge osebe.«.
17. člen 
Naslov oddelka 4.2. se spremeni tako, da se glasi:
»4.2. Predhodno trženje in trženje enot AIS, AIS države članice ali AIS tretje države, ki ga izvaja upravljavec AIS z dovoljenjem za opravljanje storitev upravljanja AIS, upravljavec AIS države članice in upravljavec AIS tretje države«.
18. člen 
Naslov pododdelka 4.2.1. se spremeni tako, da se glasi:
»4.2.1. Predhodno trženje in trženje enot AIS ali AIS države članice v Republiki Sloveniji, ki ga izvaja upravljavec AIS«.
19. člen 
Za 200. členom se za naslovom pododdelka 4.2.1. doda nov 200.a člen, ki se glasi:
»200.a člen 
(predhodno trženje enot AIS ali AIS države članice v Republiki Sloveniji) 
(1) Upravljavec AIS lahko v Republiki Sloveniji profesionalnim vlagateljem predhodno trži enote AIS in AIS države članice, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena.
(2) Upravljavec AIS ne sme izvajati predhodnega trženja, če bi informacije, dane potencialnim vlagateljem:
1. potencialnim vlagateljem omogočile, da se že na njihovi podlagi zavežejo k nakupu enot posamičnega AIS;
2. bile enakovredne informacijam v dokumentih, potrebnih za vpis enot AIS, ne glede na to, ali so v končni obliki ali osnutku;
3. bile enakovredne informacijam v prospektu, ustanovnem aktu ali ponudbenem dokumentu še neustanovljenega AIS.
(3) Kadar je na voljo osnutek prospekta ali ponudbene dokumentacije, ta ne sme vsebovati dovolj informacij, da bi lahko potencialni vlagatelji že na njihovi podlagi sprejeli odločitev o naložbi. V osnutku mora biti navedeno:
1. da ne pomeni ponudbe ali poziva k vpisu enot AIS in
2. da gre za nepopolne informacije, ki se lahko še spremenijo.
(4) Upravljavec AIS zagotovi, da vlagatelji ne pridobijo enot AIS v okviru dejavnosti predhodnega trženja. Vlagatelji lahko enote tega AIS pridobijo samo v okviru trženja v skladu z 201. do 204. členom tega zakona.
(5) Kakršen koli vpis vlagateljev v 18 mesecih po tem, ko je upravljavec AIS začel predhodno tržiti enote AIS, navedene v informacijah v okviru predhodnega trženja, ali AIS, ustanovljenega na podlagi predhodnega trženja, se šteje za učinek trženja in se zanj uporabljajo veljavni postopki priglasitve trženja iz 201. do 204. člena tega zakona.
(6) Upravljavec AIS v dveh tednih od začetka izvajanja dejavnosti predhodnega trženja o tem obvesti Agencijo. V obvestilu, ki ga lahko pošlje v papirni ali elektronski obliki, navede:
1. obdobja, v katerih se izvaja ali se je izvajalo predhodno trženje,
2. kratek opis predhodnega trženja, vključno z informacijami o predstavljenih naložbenih strategijah, in
3. po potrebi seznam AIS in njihovih podskladov, ki se ali so se predhodno tržili.
(7) Upravljavec AIS lahko za predhodno trženje pooblasti drugo osebo, vendar mora biti ta investicijsko podjetje, kreditna institucija, družba za upravljanje, upravljavec AIS z dovoljenjem ali odvisni borznoposredniški zastopnik. Za takšno drugo osebo veljajo pogoji, določeni v tem členu.
(8) Upravljavec AIS mora dejavnost predhodnega trženja dokumentirati.«.
20. člen 
Naslov pododdelka 4.2.2. se spremeni tako, da se glasi:
»4.2.2. Predhodno trženje in trženje enot AIS ali AIS države članice v državi članici, ki ga izvaja upravljavec AIS«.
21. člen 
Za 204. členom se za naslovom pododdelka 4.2.2. doda nov 204.a člen, ki se glasi:
»204.a člen 
(predhodno trženje upravljavca AIS enot AIS ali AIS države članice v državi članici) 
(1) Upravljavec AIS lahko v državi članici profesionalnim vlagateljem predhodno trži enote AIS in AIS države članice, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena.
(2) Upravljavec AIS ne sme izvajati predhodnega trženja, če bi informacije, dane potencialnim vlagateljem:
1. potencialnim vlagateljem omogočile, da se že na njihovi podlagi zavežejo k nakupu enot posamičnega AIS;
2. bile enakovredne informacijam v dokumentih, potrebnih za vpis enot AIS, ne glede na to, ali so v končni obliki ali osnutku;
3. bile enakovredne informacijam v prospektu, ustanovnem aktu ali ponudbenem dokumentu še neustanovljenega AIS.
(3) Kadar je na voljo osnutek prospekta ali ponudbene dokumentacije, ta ne sme vsebovati dovolj informacij, da bi lahko potencialni vlagatelji že na njihovi podlagi sprejeli odločitev o naložbi. V osnutku mora biti navedeno:
1. da ne pomeni ponudbe ali poziva k vpisu enot AIS in
2. da gre za nepopolne informacije, ki se lahko še spremenijo.
(4) Upravljavec AIS zagotovi, da vlagatelji ne pridobijo enot AIS v okviru dejavnosti predhodnega trženja. Vlagatelji lahko enote tega AIS pridobijo samo v okviru trženja v skladu z 205. do 208. členom tega zakona.
(5) Kakršen koli vpis vlagateljev v 18 mesecih po tem, ko je upravljavec AIS začel predhodno tržiti enote AIS, navedene v informacijah v okviru predhodnega trženja, ali AIS, ustanovljenega na podlagi predhodnega trženja, se šteje za učinek trženja in se zanj uporabljajo veljavni postopki priglasitve trženja iz 205. do 208. člena tega zakona.
(6) Upravljavec AIS v dveh tednih od začetka izvajanja dejavnosti predhodnega trženja o tem obvesti Agencijo. V obvestilu, ki ga lahko pošlje v papirni ali elektronski obliki, navede:
1. države članice in obdobja, v katerih se izvaja ali se je izvajalo predhodno trženje,
2. kratek opis predhodnega trženja, vključno z informacijami o predstavljenih naložbenih strategijah, in
3. po potrebi seznam AIS in njihovih podskladov, ki se ali so se predhodno tržili.
(7) Agencija takoj obvesti pristojne organe držav članic, v katerih upravljavec AIS izvaja ali je izvajal predhodno trženje.
(8) Če pristojni organi države članice, v kateri se izvaja ali se je izvajalo predhodno trženje zahtevajo nadaljnje informacije o predhodnem trženju, ki se izvaja ali se je izvajalo na njenem ozemlju, jim Agencija te informacije posreduje.
(9) Upravljavec AIS lahko za predhodno trženje pooblasti drugo osebo, vendar mora biti ta investicijsko podjetje, kreditna institucija, družba za upravljanje, upravljavec AIS z dovoljenjem ali odvisni borznoposredniški zastopnik. Za takšno drugo osebo veljajo pogoji, določeni v tem členu.
(10) Upravljavec AIS mora dejavnost predhodnega trženja dokumentirati.«.
22. člen 
V 206. členu se v drugem odstavku za 8. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. informacijo o zmogljivostih, potrebnih za izvajanje določb 199.a člena tega zakona;
10. podrobnosti, vključno z naslovom, ki ga pristojni organi države članice gostiteljice potrebujejo za zaračunavanje ali sporočanje zahtev za poravnavo morebitnih regulativnih pristojbin ali dajatev.«.
23. člen 
Besedilo 208. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če namerava upravljavec AIS bistveno spremeniti katerega od dejstev oziroma okoliščin iz 206. člena tega zakona, mora najpozneje en mesec pred načrtovano spremembo o tem pisno obvestiti Agencijo.
(2) Če se katerokoli dejstvo oziroma okoliščina iz 206. člena tega zakona spremeni nenačrtovano, upravljavec AIS o tej spremembi obvesti Agencijo najpozneje naslednji delovni dan.
(3) Agencija v 15 delovnih dneh po prejemu vseh informacij iz prvega odstavka tega člena obvesti upravljavca AIS, da ne sme uvesti načrtovane spremembe, če zaradi nje:
1. upravljavec AIS ne upravlja oziroma ne bo upravljal AIS ali AIS države članice v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca AIS, ali
2. upravljavec AIS ne bi več izpolnjeval pogojev iz tega zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca AIS.
(4) Agencija o obvestilu upravljavcu AIS iz prejšnjega odstavka obvesti pristojni organ države članice, v kateri upravljavec AIS trži enote AIS oziroma AIS države članice.
(5) Če upravljavec AIS kljub obvestilu Agencije iz tretjega odstavka tega člena uvede načrtovano spremembo ali če zaradi nenačrtovane spremembe nastopijo okoliščine iz tretjega odstavka tega člena, Agencija ukrepa skladno s 6. poglavjem tega zakona in če je potrebno, prepove trženje enot AIS ali AIS države članice ter o tem nemudoma obvesti pristojni organ države članice, v kateri upravljavec AIS trži enote AIS ali AIS države članice.
(6) Če so spremembe skladne s tem zakonom, Agencija o spremembah v roku enega meseca obvesti pristojni organ države članice, v kateri upravljavec namerava tržiti enote AIS ali AIS države članice.
(7) Agencija podrobneje predpiše vsebino obvestila in dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena, če je podrobnejša določitev vsebine potrebna zaradi sprejetja pravnih aktov Evropske unije, sprejetih na podlagi 15. člena Uredbe 1095/2010/EU.«.
24. člen 
Za 208. členom se doda nov 208.a člen, ki se glasi:
»208.a člen 
(preklic trženja AIS in AIS države članice v državah članicah) 
(1) Upravljavec AIS lahko prekliče trženje enot AIS in AIS države članice v državah članicah pod naslednjimi pogoji:
1. da je splošna ponudba za odkup ali izplačilo, prosta vseh plačil ali odbitkov, vseh enot AIS, na katere se nanaša preklic in ki jih imajo vlagatelji v tej državi članici javno na voljo vsaj 30 delovnih dni ter je naslovljena neposredno ali prek finančnih posrednikov posamično na vse vlagatelje v tej državi članici, katerih identiteta je znana; pri čemer se navedeno ne uporablja za zaprte AIS ter sklade, ustanovljene v skladu z Uredbo 2015/760/EU;
2. namera, da se prekliče trženje nekaterih ali vseh AIS v tej državi članici, se javno objavi prek javno dostopnega medija ali nosilca podatkov, kar vključuje elektronske oblike, in ki je običajni način trženja AIS in primeren za značilnega vlagatelja v AIS;
3. da se spremenijo ali prekinejo pogodbe s finančnimi posredniki z učinkom od dneva preklica trženja, da bi preprečili vse nove ali nadaljnje, neposredne ali posredne ponudbe ali prodajo enot, opredeljenih v uradnem obvestilu iz tretjega odstavka tega člena.
(2) Upravljavec AIS z dnem preklica iz 3. točke prejšnjega odstavka prekine vse nove ali nadaljnje, neposredne ali posredne ponudbe ali prodajo enot, v zvezi s katerimi je Agenciji predložil uradno obvestilo iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Upravljavec AIS Agenciji predloži uradno obvestilo, ki vsebuje informacije iz prvega odstavka tega člena.
(4) Agencija preveri ali je uradno obvestilo iz prejšnjega odstavka popolno. Najpozneje v 15 delovnih dneh po prejemu popolnega obvestila, ga Agencija pošlje ESMA in pristojnim organom države članice, v katerih upravljavec AIS trži enote AIS. Agencija o pošiljanju uradnega obvestila nemudoma obvesti upravljavca AIS.
(5) Upravljavec AIS ne sme izvajati predhodnega trženja enot AIS ali AIS države članice iz uradnega obvestila ali v zvezi s podobnimi naložbenimi strategijami ali naložbenimi idejami 36 mesecev od dneva preklica iz 3. točke prvega odstavka tega člena.
(6) Upravljavec AIS vlagateljem, ki ohranijo svoje vložke v AIS ali AIS države članice, in Agenciji zagotavlja vse informacije iz 95. in 97. člena tega zakona. Upravljavec AIS lahko te informacije vlagateljem in Agenciji posreduje preko elektronskih sredstev ali drugih sredstev komuniciranja na daljavo.
(7) Agencija pristojnim organom države članice, v katerih upravljavec AIS trži enote AIS ali AIS države članice, posreduje informacije o vseh spremembah dokumentov in informacij iz 2. do 6. točke drugega odstavka 206. člena tega zakona.
(8) Pristojni organi države članice, v katerih upravljavec AIS trži AIS ali AIS države članice, imajo v skladu z 285. do 287. členom tega zakona enake pravice in obveznosti kakor Agencija.«.
25. člen 
V 214. členu se v drugem odstavku za 8. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. informacijo o zmogljivostih, potrebnih za izvajanje 199.a člena tega zakona;
10. podrobnosti, vključno z naslovom, ki ga pristojni organi države članice gostiteljice potrebujejo za zaračunavanje ali sporočanje zahtev za poravnavo morebitnih regulativnih pristojbin ali dajatev.«.
26. člen 
Naslov pododdelka 4.2.5. se spremeni tako, da se glasi:
»4.2.5. Predhodno trženje in trženje enot AIS ali AIS države članice v Republiki Sloveniji, ki ga izvaja upravljavec AIS države članice«.
27. člen 
Za 216. členom se za naslovom pododdelka 4.2.5. doda nov 216.a člen, ki se glasi:
»216.a člen 
(predhodno trženje enot AIS ali AIS države članice v Republiki Sloveniji, ki ga izvaja upravljavec AIS države članice) 
(1) Upravljavec AIS države članice lahko v Republiki Sloveniji profesionalnim vlagateljem predhodno trži enote AIS in AIS države članice, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena.
(2) Upravljavec AIS države članice ne sme izvajati predhodnega trženja, če bi informacije, dane potencialnim vlagateljem:
1. potencialnim vlagateljem omogočile, da se že na njihovi podlagi zavežejo k nakupu enot posamičnega AIS;
2. bile enakovredne informacijam v dokumentih, potrebnih za vpis enot AIS, ne glede na to, ali so v končni obliki ali osnutku;
3. bile enakovredne informacijam v prospektu, ustanovnem aktu ali ponudbenem dokumentu še neustanovljenega AIS.
(3) Kadar je na voljo osnutek prospekta ali ponudbene dokumentacije, ta ne sme vsebovati dovolj informacij, da bi lahko potencialni vlagatelji že na njihovi podlagi sprejeli odločitev o naložbi. V osnutku mora biti navedeno:
1. da ne pomeni ponudbe ali poziva k vpisu enot AIS in
2. da gre za nepopolne informacije, ki se lahko še spremenijo.
(4) Upravljavec AIS države članice zagotovi, da vlagatelji ne pridobijo enot AIS v okviru dejavnosti predhodnega trženja. Vlagatelji lahko enote tega AIS pridobijo samo v okviru trženja v skladu z 217. členom tega zakona.
(5) Kakršen koli vpis vlagateljev v 18 mesecih po tem, ko je upravljavec AIS začel predhodno tržiti enote AIS, navedene v informacijah v okviru predhodnega trženja, ali AIS, ustanovljenega na podlagi predhodnega trženja, se šteje za učinek trženja in se zanj uporabljajo veljavni postopki priglasitve trženja iz 217. člena tega zakona.
(6) Upravljavec AIS lahko za predhodno trženje pooblasti drugo osebo, vendar mora biti ta investicijsko podjetje, kreditna institucija, družba za upravljanje, upravljavec AIS z dovoljenjem ali odvisni borznoposredniški zastopnik. Za takšno drugo osebo veljajo pogoji, določeni v tem členu.
(7) Pristojni organ upravljavca AIS države članice takoj obvesti Agencijo, da upravljavec AIS države članice izvaja ali je izvajal predhodno trženje v Republiki Sloveniji.
(8) Agencija lahko od pristojnega organa upravljavca AIS države članice zahteva nadaljnje informacije o predhodnem trženju, ki se izvaja ali se je izvajalo v Republiki Sloveniji.«.
28. člen 
Za 217. členom se doda nov 217.a člen, ki se glasi:
»217.a člen 
(preklic trženja AIS in AIS države članice v Republiki Sloveniji) 
(1) Upravljavec AIS države članice lahko prekliče trženje enot AIS in AIS države članice v Republiki Sloveniji pod naslednjimi pogoji:
1. da je splošna ponudba za odkup ali izplačilo, prosta vseh plačil ali odbitkov, vseh enot AIS, na katere se nanaša preklic in ki jih imajo vlagatelji v Republiki Sloveniji, javno na voljo vsaj 30 delovnih dni ter je naslovljena neposredno ali prek finančnih posrednikov posamično na vse vlagatelje v Republiki Sloveniji, katerih identiteta je znana; pri čemer se navedeno ne uporablja za zaprte AIS in sklade, ustanovljene v skladu z Uredbo 2015/760/EU;
2. namera, da se prekliče trženje nekaterih ali vseh AIS v Republiki Sloveniji, se javno objavi prek javno dostopnega medija ali nosilca podatkov, kar vključuje elektronske oblike, in ki je običajni način trženja AIS in primeren za značilnega vlagatelja v AIS;
3. da se spremenijo ali prekinejo pogodbe s finančnimi posredniki z učinkom od dneva preklica trženja, da bi preprečili vse nove ali nadaljnje, neposredne ali posredne ponudbe ali prodajo enot, opredeljenih v uradnem obvestilu iz drugega odstavka tega člena.
(2) Upravljavec AIS države članice z dnem preklica iz 3. točke prejšnjega odstavka prekine vse nove ali nadaljnje, neposredne ali posredne ponudbe ali prodajo enot, ki so navedene v uradnem obvestilu, ki ga Agenciji pošlje nadzorni organ upravljavca AIS države članice.
(3) Upravljavec AIS države članice ne sme izvajati predhodnega trženja enot AIS ali AIS države članice iz uradnega obvestila ali v zvezi s podobnimi naložbenimi strategijami ali naložbenimi idejami 36 mesecev od dneva preklica iz 3. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Po prejemu uradnega obvestila Agencija ne preverja skladnosti upravljavca AIS države članice z zahtevami nacionalnih določb glede trženja, ki so objavljene v skladu s 5. členom Uredbe 2019/1156/EU.
(5) Pristojni organi države članice, v katerih upravljavec AIS trži AIS ali AIS države članice, imajo v skladu z 285. do 287. členom tega zakona enake pravice in obveznosti kakor Agencija.«.
29. člen 
V 224. členu se v drugem odstavku za 8. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. informacijo o zmogljivostih, potrebnih za izvajanje 199.a člena tega zakona;
10. podrobnosti, vključno z naslovom, ki ga pristojni organi države članice gostiteljice potrebujejo za zaračunavanje ali sporočanje zahtev za poravnavo morebitnih regulativnih pristojbin ali dajatev.«.
30. člen 
V 232. členu se v drugem odstavku za 8. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. informacijo o zmogljivostih, potrebnih za izvajanje 199.a člena tega zakona;
10. podrobnosti, vključno z naslovom, ki ga pristojni organi države članice gostiteljice potrebujejo za zaračunavanje ali sporočanje zahtev za poravnavo morebitnih regulativnih pristojbin ali dajatev.«.
31. člen 
V 285. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če upravljavec AIS, ki upravlja AIS države članice ali v državi članici trži ali predhodno trži enote ali je preklical trženje AIS, AIS države članice ali AIS tretje države neposredno ali prek podružnice:
1. pristojnemu organu države članice gostiteljice upravljavca AIS ne zagotovi informacij, ki jih ta potrebuje za nadzor upravljavca AIS glede pravil ravnanja, za nadzor katerih je pristojni organ države članice gostiteljice upravljavca AIS pristojen in odgovoren, ali ne odpravi ugotovljenih kršitev,
2. krši predpise glede varnega in skrbnega poslovanja upravljavca AIS, določene v tem zakonu, za katerih nadzor ni pristojen pristojni organ države članice, pri čemer ima pristojni organ države članice dokaze za obstoj navedenih kršitev,
in če pristojni organ države članice gostiteljice upravljavca AIS obvesti o tem Agencijo, Agencija ukrepa v skladu z drugim odstavkom tega člena.«.
32. člen 
V 287. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če upravljavec AIS države članice, ki v Republiki Sloveniji neposredno ali prek podružnice upravlja AIS, trži ali predhodno trži enote AIS ali prekliče trženje AIS, AIS države članice ali AIS tretje države:
1. Agenciji ne zagotovi informacij, ki jih ta potrebuje za nadzor upravljavca AIS države članice, pri čemer zahteva Agencije, na podlagi katere je zaprosila za te informacije, ne sme biti strožja od zahtev za zagotavljanje informacij, ki jih Agencija naslovi na upravljavca AIS v zvezi z nadzorom nad spoštovanjem istih predpisov, ali
2. krši predpise iz pristojnosti Agencije in mu ta z odredbo naloži odpravo kršitev,
Agencija o tem nemudoma obvesti pristojni organ upravljavca AIS države članice.«.
33. člen 
V 289. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. opravljajo dejavnost predhodnega trženja ali trženja enot AIS, AIS države članice ali AIS tretje države v Republiki Sloveniji v nasprotju s 4. poglavjem tega zakona.«.
34. člen 
Besedilo 304. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prekrškovni organ, ki odloča o prekrških in izreka globe po tem zakonu, Uredbi 345/2013/EU, Uredbi 346/2013/EU in Uredbi 2019/1156/EU, je Agencija.«.
35. člen 
V 308. členu se v prvem odstavku za 16. točko doda nova 17. točka, ki se glasi:
»17. trži enote AIS in AIS države članice malim vlagateljem v nasprotju s 199.a členom tega zakona;«.
Za dosedanjo 17. točko, ki postane 18. točka, se pika nadomesti s podpičjem ter se dodata novi 19. in 20. točki, ki se glasita:
»19. izvaja predhodno trženje v nasprotju z 200.a in 204.a členom tega zakona;
20. prekliče trženje enot AIS in AIS države članice v nasprotju z 208.a členom tega zakona.«.
36. člen 
V 309. členu se v prvem odstavku za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. predhodno trži enote AIS ali AIS države članice v nasprotju z 216.a členom tega zakona;«.
Dosedanja 3. točka postane 4. točka.
Za dosedanjo 4. točko, ki postane 5. točka, se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. prekliče trženje enot AIS in AIS države članice v nasprotju z 217.a členom tega zakona.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
37. člen 
(uskladitev trženja enot AIS) 
Upravljavci AIS uskladijo ustanovne dokumente AIS in trženje enot AIS s spremenjenim 199. členom in novim 199.a členom zakona najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
38. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-03/21-2/10
Ljubljana, dne 24. septembra 2021
EPA 1997-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti