Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2021 z dne 6. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2021 z dne 6. 10. 2021

Kazalo

3058. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3D), stran 9107.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. septembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-212
Ljubljana, dne 2. oktobra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-3D)
1. člen
V Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18) se v 2. členu v prvem odstavku za 5. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, dodajo nove 6., 7. in 8. točka, ki se glasijo:
»6. Direktiva (EU) 2019/1160 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2011/61/EU v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih naložbenih podjemov (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 106; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2019/1160/EU) v delu, ki se nanaša na družbe za upravljanje;
7. Direktiva (EU) 2019/2162 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o izdajanju kritih obveznic in javnem nadzoru kritih obveznic ter o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2014/59/EU (UL L št. 328 z dne 18. 12. 2019, str. 29) v delu, ki se nanaša na družbe za upravljanje;
8. Direktiva (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 64), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 84), v delu, ki se nanaša na družbe za upravljanje.«.
V drugem odstavku se 3., 4. in 5. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»3. Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/1156 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) št. 1286/2014 (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 55), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 345/2013/EU);
4. Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 18), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/1156 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) št. 1286/2014 (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 55), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 346/2013/EU);
5. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/438 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Direktive 2009/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi depozitarjev (UL L št. 78 z dne 24. 3. 2016, str. 11), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1619 z dne 12. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/438 v zvezi z dolžnostmi depozitarja glede hrambe (UL L št. 271 z dne 30. 10. 2018, str. 6) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 438/2016/EU).«.
2. člen 
V 33. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če družba za upravljanje opravlja tudi storitve iz 150. člena tega zakona, se znesek osnovnega kapitala družbe za upravljanje iz prvega do tretjega odstavka tega člena poveča za znesek, kot ga določa zakon, ki ureja bonitetni nadzor investicijskih podjetij, glede ustanovnega kapitala borznoposredniške družbe, odvisno od vrste storitev, ki jih opravlja družba za upravljanje.«.
3. člen 
V 83. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kapital družbe za upravljanje vedno dosega ali presega višino stalnih splošnih stroškov, določenih v 13. členu Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L 314 z dne 5. 12. 2019, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 79).«.
4. člen 
V 113. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če Agencija po prejemu vseh informacij iz prejšnjega odstavka ugotovi, da bi družba za upravljanje zaradi nameravane spremembe kršila ta zakon, družbo za upravljanje v 15 delovnih dneh od prejema vseh informaciji pozove, naj te spremembe ne izvede. Agencija o tem obvesti tudi nadzorni organ države članice gostiteljice.
(3) Če Agencija ugotovi, da je družba za upravljanje, kljub pozivu Agencije iz prejšnjega odstavka, že izvedla spremembe, zaradi katerih krši ta zakon, sprejme ustrezne ukrepe iz oddelka 11.2 tega zakona in o sprejetih ukrepih nemudoma obvesti nadzorni organ države gostiteljice.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
5. člen 
V 129. členu se peti odstavek črta.
6. člen 
130. člen se črta.
7. člen 
Besedilo 137. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Družba za upravljanje države članice za trženje enot KNPVP države članice v Republiki Sloveniji zagotovi, da so v Republiki Sloveniji na voljo vse zmogljivosti, potrebne za nemoteno:
1. obdelavo naročil vlagateljev za vpis, plačilo, ponovni odkup, izplačilo ali izvedbo drugih izplačil imetnikom v zvezi z enotami KNPVP države članice v skladu s pogoji, določenimi v dokumentih KNPVP države članice iz oddelka 6.7 tega zakona,
2. zagotavljanje informacij vlagateljem o načinu oddaje naročil iz prejšnje točke in o tem, kako se plačuje izkupiček iz naslova ponovnega odkupa ali izplačila enot,
3. olajšano obdelavo informacij in dostop do postopkov za reševanje pritožb vlagateljev v skladu s 70. členom tega zakona v zvezi z uveljavljanjem pravic vlagateljev, ki izhajajo iz njihovih naložb v KNPVP države članice v Republiki Sloveniji,
4. dajanje vlagateljem na vpogled informacije in dokumente iz oddelka 6.7 tega zakona pod pogoji iz 217. in 218. člena tega zakona zaradi pregledovanja in pridobivanja kopij,
5. zagotavljanje relevantnih informacij vlagateljem v zvezi z opravili, ki jih družba za upravljanje države članice zagotavlja na trajnem nosilcu podatkov, in
6. delovanje kot kontaktna točka za komunikacijo z Agencijo.
(2) Družbi za upravljanje države članice za potrebe izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka v Republiki Sloveniji ni treba zagotoviti fizične prisotnosti oziroma za ta namen pooblastiti druge osebe.
(3) Družba za upravljanje države članice lahko pooblasti drugo osebo za opravljanje nalog iz prvega odstavka tega člena, pri čemer lahko to stori samo na podlagi pisne pogodbe, v kateri je določeno, katere naloge iz prvega odstavka tega člena ne izvaja družba za upravljanje države članice sama, in iz katerih je razvidno, da druga oseba od družbe za upravljanje države članice prejema vse potrebne informacije in dokumentacijo.
(4) Družba za upravljanje države članice zagotovi, da se zmogljivosti iz prvega odstavka tega člena, vključno z elektronskimi, na območju Republike Slovenije izvajajo:
1. v slovenskem jeziku,
2. s strani družbe za upravljanje države članice same oziroma s strani pooblaščene druge osebe v skladu s tem zakonom in pravili, ki se nanašajo na družbo za upravljanje države članice in pooblaščene druge osebe.«.
8. člen 
V 138. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Priglasitveni dokument vsebuje tudi informacije glede zagotavljanja zmogljivosti za izvajanje nalog iz prvega odstavka 137. člena tega zakona v Republiki Sloveniji in naslov ter druge podrobnosti, potrebne za zaračunavanje pristojbin ali dajatev, ki jih zaračunava Agencija v zvezi s trženjem enot KNPVP države članice v Republiki Sloveniji.«.
9. člen 
V 139. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru spremembe informacij, ki jih vsebuje veljavni priglasitveni dokument, oziroma spremembe razredov enot KNPVP države članice, ki so predmet trženja v Republiki Sloveniji, družba za upravljanje države članice najmanj mesec dni pred uvedbo teh sprememb o nameravani spremembi pisno obvesti Agencijo in nadzorni organ države gostiteljice.«.
10. člen 
Za 139. členom se doda nov 139.a člen, ki se glasi:
»139.a člen 
(preklic trženja enot KNPVP države članice v Republiki Sloveniji) 
(1) Družba za upravljanje države članice lahko prekliče trženje enot KNPVP države članice ali posameznih razredov enot KNPVP države članice v Republiki Sloveniji, v zvezi s katerimi je predložila uradno obvestilo v skladu z drugim odstavkom 138. člena tega zakona, samo če:
1. predhodno opozori imetnike enot KNPVP države članice iz Republike Slovenije, da lahko v obdobju najmanj 30 delovnih dni od objave ponudbe zahtevajo izplačilo enot KNPVP države članice brez izstopnih stroškov; takšna ponudba mora biti ves čas trajanja javno dostopna ter neposredno ali prek finančnih posrednikov naslovljena na vse imetnike enot KNPVP države članice v Republiki Sloveniji, katerih identiteta je družbi za upravljanje države članice znana;
2. je namera, da se preneha trženje enot KNPVP države članice v Republiki Sloveniji, objavljena v javno dostopnem mediju ali nosilcu podatkov, vključno elektronskim, ki se običajno uporablja za trženje enot KNPVP in je primeren za značilnega vlagatelja v KNPVP;
3. spremeni ali prekine vsa pogodbena razmerja s finančnimi posredniki in drugimi osebami, z učinkom od dneva preklica trženja enot KNPVP države članice v Republiki Sloveniji, z namenom preprečiti vse nove ali nadaljnje, neposredne ali posredne ponudbe za vpis in vplačilo enot KNPVP države članice, ki je predmet preklica trženja enot KNPVP v Republiki Sloveniji.
(2) Informacije iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka morajo vsebovati opis posledic za imetnika enot KNPVP države članice, če ne sprejme ponudbe.
(3) Informacije iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena se vlagateljem sporočijo v slovenskem jeziku.
(4) Z dnem preklica iz 3. točke prvega odstavka tega člena družba za upravljanje države članice v Republiki Sloveniji prekine vse nove ali nadaljnje, neposredne ali posredne ponudbe enot KNPVP države članice, ki je bil predmet preklica trženja enot v Republiki Sloveniji.
(5) Družba za upravljanje države članice preostalim imetnikom enot KNPVP države članice iz Republike Slovenije tudi po prenehanju trženja enot še naprej zagotavlja informacije in dokumentacijo o KNPVP države članice na podlagi oddelka 6.7 tega zakona. Te informacije in dokumentacija se lahko zagotavljajo z uporabo elektronskih sredstev komunikacije ali drugih sredstev za komuniciranje na daljavo, če so informacije in sredstva za komuniciranje vlagateljem na voljo v slovenskem jeziku.
(6) Agencija ima v zvezi s KNPVP države članice enake pravice in obveznosti, kot pripadajo pristojnemu organu države članice gostiteljice.
(7) Agencija od dneva preklica iz 3. točke prvega odstavka tega člena od zadevne družbe za upravljanje države članice v zvezi s KNPVP države članice, ki je premet prenehanja trženja v Republiki Sloveniji, ne preverja skladnosti z zahtevami nacionalnih določb glede trženja kot so objavljene v skladu s 5. členom Uredbe (EU) 2019/1156 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) št. 1286/2014 (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 55).«.
11. člen 
V 144. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Uradno obvestilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje tudi informacije glede zagotavljanja zmogljivosti za izvajanje nalog iz prvega odstavka 137. člena tega zakona v državi članici gostiteljici in naslov ter druge podrobnosti potrebne za zaračunavanje pristojbin ali dajatev, ki jih morebiti zaračunava nadzorni organ države članice gostiteljice v zvezi s trženjem enot vzajemnega sklada v tej državi članici.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »drugega odstavka tega člena«.
12. člen 
V 148. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če namerava družba za upravljanje spremeniti katero koli dejstvo, navedeno v veljavnem priglasitvenem dokumentu, oziroma spremeniti veljaven nabor razredov enot vzajemnih skladov, ki so predmet trženja v državi članici gostiteljici, najmanj en mesec pred uvedbo teh sprememb o nameravani spremembi obvesti Agencijo in nadzorni organ države gostiteljice.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Če zaradi sprememb iz prejšnjega odstavka družba za upravljanje ali vzajemni sklad ne bi več izpolnjevala zahtev iz tega zakona, Agencija v 15 delovnih dneh po prejemu vseh informacij iz prejšnjega odstavka obvesti družbo za upravljanje, ki upravlja ta vzajemni sklad, naj te spremembe ne izvede. O tem Agencija obvesti nadzorni organ države članice gostiteljice.
(4) Če se sprememba iz drugega odstavka tega člena izvede po tem, ko so bile informacije sporočene v skladu s prejšnjim odstavkom, in zaradi te spremembe družba za upravljanje ali vzajemni sklad nista več skladna s tem zakonom, Agencija sprejme ustrezne ukrepe nadzora na podlagi tega zakona, če je potrebno vključno z izrecno prepovedjo trženja enot vzajemnega sklada, in o sprejetih ukrepih nemudoma obvesti nadzorni organ države članice gostiteljice.«.
13. člen 
Za 148. členom se doda nov 148.a člen, ki se glasi:
»148.a člen 
(preklic trženja enot vzajemnega sklada v državi članici gostiteljici) 
(1) Družba za upravljanje lahko prekliče trženje enot vzajemnega sklada v državi članici gostiteljici ali posameznih razredov enot vzajemnega sklada v državi članici gostiteljici, v zvezi s katerimi je predložila uradno obvestilo v skladu s prvim odstavkom 144. člena tega zakona, samo če:
1. predhodno opozori imetnike enot vzajemnega sklada iz te države članice gostiteljice, da lahko v obdobju najmanj 30 delovnih dni od objave ponudbe zahtevajo izplačilo enot vzajemnega sklada brez izstopnih stroškov; takšna ponudba mora biti ves čas trajanja javno dostopna ter neposredno ali prek finančnih posrednikov naslovljena na vse imetnike enot vzajemnega sklada v tej državi članici, katerih identiteta je družbi za upravljanje znana;
2. je namera, da se preneha trženje enot vzajemnega sklada v državi članici gostiteljici, objavljena v javno dostopnem mediju/nosilcu podatkov, vključno elektronskim, ki se običajno uporablja za trženje enot KNPVP in je primeren za značilnega vlagatelja v KNPVP;
3. spremeni ali prekine vsa pogodbena razmerja s finančnimi posredniki in drugimi osebami z učinkom od dneva preklica trženja enot vzajemnega sklad v državi članici gostiteljici, z namenom preprečiti vse nove ali nadaljnje, neposredne ali posredne ponudbe za vplačilo enot vzajemnega sklada, ki je predmet preklica trženja enot vzajemnega sklada v državi članici gostiteljici.
(2) Informacije iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka morajo vsebovati opis posledic za imetnika enot vzajemnega sklada, če ne sprejme ponudbe.
(3) Informacije iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena se vlagateljem sporočijo v enem od uradnih jezikov države članice gostiteljice ali jeziku, ki ga odobri pristojni nadzorni organ te države članice.
(4) Z dnem preklica iz 3. točke prvega odstavka tega člena družba za upravljanje v državi članici prekine vse nove ali nadaljnje, neposredne ali posredne ponudbe enot vzajemnega sklada, ki je bil predmet preklica trženja enot v tej državi članici.
(5) Družba za upravljanje Agenciji predloži uradno obvestilo, ki vsebuje informacije iz prvega odstavka tega člena.
(6) Agencija preveri, ali je uradno obvestilo iz prejšnjega odstavka popolno. Agencija najpozneje v 15 delovnih dneh po prejemu popolnega uradnega obvestila to posreduje pristojnemu organu države članice, opredeljenemu v uradnem obvestilu, in ESMA.
(7) Agencija o posredovanju uradnega obvestila iz petega odstavka tega člena nemudoma obvesti družbo za upravljanje.
(8) Družba za upravljanje Agenciji in preostalim vlagateljem v državi članici iz šestega odstavka tega člena tudi po prenehanju trženja enot še naprej zagotavlja informacije in dokumentacijo o vzajemnem skladu na podlagi oddelka 6.7 tega zakona. Te informacije in dokumentacija se lahko zagotavljajo z uporabo elektronskih sredstev komunikacije ali drugih sredstev za komuniciranje na daljavo, če so informacije in sredstva za komuniciranje na voljo vlagateljem v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice vlagatelja ali v jeziku, ki ga odobri nadzorni organ te države članice.
(9) Agencija pristojnemu organu države članice, opredeljenemu v uradnem obvestilu družbe za upravljanje iz petega odstavka tega člena, posreduje informacije o vseh spremembah dokumentov iz drugega odstavka 144. člena tega zakona.
(10) Pristojni nadzorni organ države članice, opredeljen v uradnem obvestilu iz petega odstavka tega člena, ima enake pravice in obveznosti, kot po tem zakonu pripadajo pristojnemu nadzornemu organu države članice gostiteljice.«.
14. člen 
V 162. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku za besedo »naložba« dodata besedi »ali sredstvo«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) V primeru poslov iz druge alineje tretjega odstavka tega člena, katerih predmet so vrednostni papirji oziroma instrumenti denarnega trga v postopku njihove prve prodaje, kot jih opredeljuje ZTFI-1, družba za upravljanje sklepa posel z izdajateljem teh.«.
15. člen 
V 217. členu se v prvem odstavku za besedo »oblikovan« dodata vejica in besedilo »vključno z vsemi njenimi spremembami«.
V drugem odstavku se za besedilom »tega člena morajo biti« doda besedilo »v slovenskem jeziku«.
16. člen 
V 238. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Ne glede na omejitev iz prvega odstavka tega člena ima lahko vzajemni sklad največ 25 odstotkov sredstev naloženih v obveznice, izdane pred 8. julijem 2022, če so izpolnjevale zahteve tega in osmega odstavka tega člena, kot so se uporabljale na dan njihove izdaje, ali v obveznice, izdane kot krite obveznice, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja hipotekarne in komunalne obveznice.«.
Deveti odstavek se črta.
Dosedanja deseti in enajsti odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.
17. člen 
V 447. členu se besedilo »drugim zakonom, ki ureja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma drugega finančnega premoženja, ter s predpisi, izdanimi na podlagi teh zakonov« nadomesti z besedilom »s predpisi, izdanimi na podlagi teh zakonov, ter z drugimi predpisi, ki urejajo storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma drugega finančnega premoženja.«.
18. člen 
V 496. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. oseba pri trženju enot investicijskih skladov kršila ta zakon oziroma predpise, izdane na njegovi podlagi, ki se nanašajo na trženje enot KNPVP in obveščanje vlagateljev v Republiki Sloveniji.«.
KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-03/21-1/10
Ljubljana, dne 24. septembra 2021
EPA 1993-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti