Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

3007. Spremembe in dopolnitve Statuta Združenja mestnih občin Slovenije, stran 9016.

  
Na podlagi 4. člena Akta o ustanovitvi Združenja mestnih občin Slovenije (Uradni list RS, št. 69/10 in 8/20) ter 7. člena Statuta Združenja mestnih občin Slovenije (Uradni list RS, št. 69/10, 42/13, 1/14, 23/15, 28/16 in 8/20) je Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije na 32. redni seji dne 6. maja 2021 sprejela
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Združenja mestnih občin Slovenije 
1. člen
V Statutu Združenja mestnih občin Slovenije (Uradni list RS, št. 69/10, 42/13, 1/14, 23/15, 28/16 in 8/20) se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
Častni naziv 
(1) Županu članice se za dolgoletno aktivno delovanje v okviru združenja ter za njegov prispevek k razvoju združenja in krepitvi lokalne samouprave lahko podeli naziv častni član skupščine ZMOS ali častni predsednik ZMOS.
(2) O podelitvi častnega naziva iz prejšnjega odstavka odloča skupščina na predlog predsednika.
(3) Naziv se podeli na seji skupščine s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva
(4) Naziv častni član skupščine ZMOS oziroma častni predsednik ZMOS se lahko podeli tudi osebi, ki ne opravlja več funkcije župana, ali posmrtno.«
2. člen 
V 7. členu se na koncu devetega odstavka piko nadomesti z vejico in doda besedilo »ali pa dvotretjinska večina članic«.
3. člen 
V 9. členu se spremeni 4. točka drugega odstavka tako, da se glasi:
»4. odbor za gospodarske dejavnosti in trajnostno mobilnost,«
Na koncu drugega odstavka se piko nadomesti z vejico in doda nova točka, ki se glasi:
»8. odbor za digitalizacijo in pametna mesta.«
V tretjem odstavku se črta prvi stavek.
4. člen 
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike ZMOS v mednarodnih delegacijah lokalnih skupnosti, posvetovalnih telesih Državnega zbora RS in Vlade RS ter drugih institucijah imenuje oziroma izvoli skupščina. Kandidata lahko predlaga predsednik, drug član skupščine ali stalno delovno telo ZMOS. Predstavnike ZMOS v delovnih skupinah za sodelovanje z državnimi in drugimi organi oziroma organizacijami lahko imenuje tudi predsednik. Pred imenovanjem oziroma izvolitvijo predstavnika ZMOS v mednarodnih delegacijah se izvede evidentiranje kandidatov.«
5. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati z dnem sprejema, objavijo pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-5/2021-1
Celje, dne 6. maja 2021
Matjaž Rakovec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost