Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Kazalo

2990. Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih (ZVojI-E), stran 8966.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih (ZVojI-E) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih (ZVojI-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. septembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-200
Ljubljana, dne 30. septembra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O VOJNIH INVALIDIH (ZVojI-E) 
1. člen
V Zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 2/97 – odl. US, 19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06 – odl. US, 61/06 – ZDru-1, 114/06 – ZUTPG, 40/12 – ZUJF, 19/14, 21/18 – ZNOrg in 174/20 – ZIPRS2122) se za 121. členom doda nov 121.a člen, ki se glasi:
»121.a člen 
Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko upravičenci, ki v roku iz drugega odstavka 121. člena tega zakona niso mogli vložiti zahteve za priznanje statusa in pravic vojaškega vojnega invalida ali civilnega invalida vojne na podlagi okvare zdravja zaradi bolezni ali poslabšanja bolezni dobljene ob vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v letu 1991 ali vložiti zahteve za priznanje pravic družinskim članom osebe, ki je umrla zaradi posledic bolezni dobljenih v teh okoliščinah, zahtevo za pridobitev tega statusa in pravic vložijo do 31. decembra 2022.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 545-03/21-2/11
Ljubljana, dne 22. septembra 2021
EPA 1837-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Branko Simonovič 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost