Uradni list

Številka 154
Uradni list RS, št. 154/2021 z dne 24. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 154/2021 z dne 24. 9. 2021

Kazalo

2977. Odlok o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organizaciji ter delovanju zavoda »VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE PRIMORSKE«, stran 8576.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 19/18) in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 16. septembra 2021 sprejel
O D L O K 
o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organizaciji ter delovanju zavoda »VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE PRIMORSKE« 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Zavod »Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske Nova Gorica«, s sedežem v Novi Gorici, Delpinova ulica 18B, matična številka: 1775057000 (v nadaljevanju: zavod) je bil dne 15. 11. 2002 pod imenom »Visokošolsko središče »Diligentia« Nova Gorica« na podlagi Pogodbe o ustanovitvi zavoda Visokošolsko središče Diligentia (s spremembami z dne 6. 9. 2004 in 8. 5. 2018), vpisan v sodni register Okrajnega sodišča v Novi Gorici. Zaradi izstopov vseh drugih soustanoviteljev, kot zadnja je izstopila soustanoviteljica Občina Šempeter - Vrtojba, je s 1. 1. 2019 edini ustanovitelj Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju: ustanovitelj), ki s tem odlokom določa način izvajanja ustanoviteljskih pravic ter ureja organizacijo in delovanje zavoda.
2. člen 
(1) Ustanoviteljske pravice izvršuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: Mestni svet), razen tistih, ki so s tem odlokom dane županu.
(2) Namen delovanja zavoda je razvijanje visokošolskih programov in ustanavljanje ali pomoč pri ustanavljanju novih zavodov s področja visokega šolstva na območju Goriške in Primorske.
(3) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– organizacija zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– vire, načine in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljem,
– druge določbe v skladu z zakonom.
(4) V tem odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. STATUSNE DOLOČBE 
3. člen 
(1) Ime zavoda: Zavod »Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske.«
Sedež zavoda je v Novi Gorici.
Poslovni naslov zavoda je: Delpinova ulica 18B, 5000 Nova Gorica.
Skrajšano ime zavoda je: VIRS Primorske.
(2) Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
(3) Zavod ima znak in grafično obliko imena, ki se določita s statutom zavoda.
4. člen 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in na svoj račun.
5. člen 
(1) Zavod opravlja svojo dejavnost na sedežu zavoda in v krajih, kjer se nahajajo notranje organizacijske enote zavoda.
(2) Zavod lahko ustanavlja s soglasjem ustanovitelja notranje organizacijske enote na ozemlju Republike Slovenije ali v tujini.
(3) Organizacijske enote niso samostojne pravne osebe.
(4) Organizacijske enote se določijo v statutu zavoda.
3. DEJAVNOSTI ZAVODA 
6. člen 
(1) Zavod v sodelovanju s primorskimi lokalnimi skupnostmi in gospodarstvom ter drugimi slovenskimi in mednarodnimi visokošolskimi in raziskovalnimi zavodi deluje s ciljem pospeševanja razvoja visokega šolstva v regiji. Pripravlja in usklajuje pobude za razvoj novih visokošolskih/univerzitetnih programov in raziskovalnih projektov ter spodbuja nastajanje novih visokošolskih in raziskovalnih zavodov. Pri tem posebno pozornost namenja programom, ki so usmerjeni v dolgoročni dvig konkurenčnosti gospodarstva v regiji.
(2) Zavod opravlja organizacijske naloge za pripravo in izvedbo visokošolskih programov ter s tem povezane dejavnosti. Obenem nudi vso potrebno pomoč nosilcem programov v fazi razvoja le-teh.
(3) V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– J/58.110 Izdajanje knjig
– J/58.190 Drugo založništvo
– J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– J/63.990 Drugo informiranje
– M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
– M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– M/74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– S/94.120 Dejavnost strokovnih združenj
(4) Zavod se v izvajanju svoje dejavnosti vključuje v slovensko in mednarodno izobraževalno in znanstveno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi zavodi, visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami ter drugimi pristojnimi državnimi/regionalnimi institucijami v Sloveniji, EU in v svetu.
7. člen 
O spremembi ali razširitvi dejavnosti odloča ustanovitelj.
4. ORGANI ZAVODA 
8. člen 
Organi zavoda so:
– upravni svet,
– direktor,
– strokovni svet zavoda.
Upravni svet 
9. člen 
(1) Zavod upravlja upravni svet.
(2) Upravni svet sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti in šteje tri člane.
(3) Upravni svet sestavljajo:
– en (1) predstavnik Mestne občine Nova Gorica,
– en (1) predstavnik delavcev zavoda,
– en (1) predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
(4) Predstavnika ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet skladno s svojim poslovnikom.
(5) Člana upravnega sveta iz vrst predstavnikov delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na način, po postopku in pod pogoji določenimi z zakonom, s tem odlokom in statutom.
(6) Podrobnejša določila o imenovanju, odpoklicu in o volitvah člana upravnega sveta iz vrst predstavnikov delavcev zavoda zavod uredi s statutom.
(7) Člana upravnega sveta iz vrst predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s sklepom imenuje župan. Podrobnejša določila o imenovanju in odpoklicu člana upravnega sveta iz vrst predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti zavod uredi s statutom.
(8) V kolikor član upravnega sveta iz vrst predstavnikov delavcev zavoda prekine delovno razmerje v zavodu, se po postopku iz petega odstavka tega člena opravi nadomestno imenovanje.
10. člen 
(1) Mandat članov upravnega sveta traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo. Mandat prične teči z dnem konstitutivne seje. Upravni svet se lahko konstituira, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov.
(2) Člani upravnega sveta na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
(3) Predsednik upravnega sveta sklicuje seje upravnega sveta ter vodi delo. V primeru odsotnosti sklicuje seje in vodi delo upravnega sveta njegov namestnik.
(4) Seje upravnega sveta se lahko sklicuje tudi na pobudo kateregakoli izmed članov upravnega sveta ali če to zahteva ustanovitelj. Predsednik upravnega sveta je dolžan sklicati sejo, če to zahteva ustanovitelj.
11. člen 
Upravni svet je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica vseh članov. Upravni svet odloča z večino glasov navzočih članov.
12. člen 
(1) Upravni svet ima pristojnosti, kot so določene z zakonom, tem odlokom in s statutom zavoda. Upravni svet:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda, če z zakonom ali statutom ni drugače določeno,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt s kadrovskim načrtom,
– sprejema letno poročilo,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitev dejavnosti zavoda, spremembo imena in sedeža zavoda, in njegovo ukinitev,
– ustanovitelju in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– predlaga prodajo in nakup nepremičnin ustanovitelju,
– odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi organizacijskih enot po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda, po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– na predlog direktorja imenuje in razrešuje člane strokovnega sveta, razen člana, ki ga skladno z 19. členom tega odloka imenuje župan,
– opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom določene naloge.
(2) Upravni svet sprejema program dela na predlog direktorja in po predhodnem mnenju strokovnega sveta, finančni načrt pa na predlog direktorja.
Direktor 
13. člen 
(1) Direktor je poslovodni organ zavoda. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost dela zavoda. Direktor tudi vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(2) Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga za to pooblasti direktor.
14. člen 
Direktorja imenuje upravni svet na podlagi javnega razpisa s soglasjem ustanovitelja, po postopku, določenem v zakonu, tem odloku in statutu.
15. člen 
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima dokončano visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali najmanj specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oziroma magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali najmanj magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri na vodstvenih delovnih mestih,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
– znanje najmanj angleškega, nemškega ali italijanskega jezika na višji ravni,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, niti ni bila obsojena zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
(2) Podrobnejši pogoji imenovanja direktorja se lahko določijo s statutom zavoda.
(3) Kandidat je dolžan ob prijavi na javni razpis priložiti življenjepis in program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
16. člen 
(1) Direktor sklene delovno razmerje za določen čas za čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja 4 leta in je lahko ponovno imenovan.
(2) Če se na pravočasno objavljen javni razpis nihče ne prijavi, če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran, ali če direktorju predčasno preneha mandat, imenuje upravni svet vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega javnega razpisa, vendar največ za eno leto.
(3) Na podlagi akta o imenovanju direktorja predsednik sveta zavoda sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi.
(4) Direktor se lahko razreši v primerih in na način, določenih v zakonu, ki ureja statusna vprašanja zavodov.
17. člen 
(1) Direktor ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod,
– odgovarja za zakonitost in strokovnost dela ter poslovanje zavoda,
– pripravlja predlog statuta zavoda,
– sprejema splošne akte, ki so določeni s predpisi ali s statutom zavoda in za katere ni pristojen upravni svet ter zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema upravni svet,
– poroča ustanovitelju in upravnemu svetu o zadevah, ki lahko vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravlja letni program dela zavoda in finančni načrt,
– pripravlja letna poročila o delu in poslovanju zavoda,
– izvršuje sklepe in odločitve upravnega sveta in ustanovitelja,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za trženje storitev,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– imenuje delovne skupine ali druga delovna telesa za izvedbo določenih nalog ali proučitev posameznih vprašanj iz njihove pristojnosti,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,
– pripravlja akt o notranji organizaciji dela,
– pripravlja kadrovski načrt,
– vodi postopke v zvezi z disciplinsko in odškodninsko odgovornostjo delavcev,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost,
– je upravičen v imenu zavoda sklepati pogodbe ter druge pravne posle,
– zastopa zavod pred sodišči in drugimi organi,
– opravlja naloge po sklepih ustanovitelja in upravnega sveta,
– opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom, s statutom ali notranjimi akti zavoda.
(2) Pristojnosti direktorja so podrobneje opredeljene v statutu zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
18. člen 
(1) V pravnem prometu direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru letnega programa dela in finančnega načrta zavoda razen pogodb o pridobivanju in obremenjevanju ter razpolaganju z nepremičninami.
(2) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem odlokom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce, ki jih za to pooblasti v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(3) Način nadomeščanja direktorja za čas daljše odsotnosti se uredi s statutom.
Strokovni svet 
19. člen 
(1) Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda.
(2) Strokovni svet sestavlja pet članov, od katerih štiri imenuje upravni svet na predlog direktorja, enega pa župan, in sicer izmed zainteresirane strokovne javnosti, tako da se zagotavlja interdisciplinarne in pluralne rešitve in s tem najširšo usmeritev dela. Mandat članov strokovnega sveta zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Mandat prične teči z dnem konstitutivne seje. Strokovni svet se lahko konstituira, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov.
(3) Natančnejša določila o sestavi, načinu dela, pristojnostih in odgovornostih ter pogojih za razrešitev oziroma odpoklic strokovnega sveta določa statut zavoda.
20. člen 
Strokovni svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil določenih v zakonu, tem odloku in statutu,
– določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda,
– daje upravnemu svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge z zakonom in statutom zavoda določene naloge.
5. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
21. člen 
(1) Zavod ima statut, ki ureja oziroma natančneje določa:
– organizacijo zavoda,
– način poslovanja zavoda,
– organe zavoda in njihove pristojnosti,
– imenovanje oziroma volitve članov v organe zavoda,
– način odločanja v organih zavoda,
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme upravni svet s predhodnim soglasjem ustanovitelja, v veljavo pa stopi osmi dan po objavi na oglasni deski in spletni strani zavoda.
22. člen 
(1) Zavod ima, poleg statuta, tudi druge splošne akte (pravilniki, poslovniki, drugi interni predpisi), s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda. Splošni akti in postopek njihovega sprejemanja morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi, tem odlokom in statutom zavoda. Drugi splošni akti morajo biti ustrezno objavljeni.
(2) Splošne akte zavoda sprejme upravni svet ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu.
6. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO, ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA, RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 
23. člen 
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– na državnih in mednarodnih razpisih,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z darili, donacijami in prispevki sponzorjev,
– iz drugih virov.
24. člen 
(1) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari pri opravljanju svoje dejavnosti, zavod uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti. O namenu in načinu razporeditve presežkov prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja zavoda in po predhodnem mnenju upravnega sveta.
(3) Če v letnem obračunu zavod izkaže izgubo oziroma presežek odhodkov nad prihodki, mora izdelati predlog za pokritje izgube, o katerem odloča ustanovitelj na predlog direktorja zavoda in po predhodnem mnenju upravnega sveta.
(4) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
25. člen 
(1) Ustanovitelj ne prevzema v svoje breme odgovornosti za kritje morebitnih nastalih primanjkljajev iz poslovanja zavoda.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda.
7. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
26. člen 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Zavod sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi s pridobivanjem, obremenjevanjem in razpolaganjem z nepremičnim premoženjem.
27. člen 
Zavod prevzema odgovornost za smotrno, to je ekonomično, gospodarno in učinkovito ravnanje s sredstvi, namenjenimi za njegovo dejavnost, ter odgovornost dobrega gospodarja za sredstva, s katerimi upravlja.
8. NADZOR 
28. člen 
Nadzor nad delom zavoda opravljajo ustanovitelj in pristojni organi v skladu s predpisi.
9. URESNIČEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC 
29. člen 
Nosilec izvajanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti je Mestni svet, ki je dolžan svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajati tako, da omogoča zavodu nemoteno delovanje. V vseh primerih, ko ta odlok ali statut ali zakon določajo, da mora zavod od ustanovitelja pridobiti soglasje, se šteje, da je bilo soglasje dano, če ustanovitelj v roku 60 dni od datuma prejema zahteve za izdajo soglasja ne zavrne. Določba se smiselno uporablja tudi za ostale primere izvajanja ustanoviteljskih pravic, kot npr. za izdajo mnenj ipd.
10. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM TER ZAVODOM 
30. člen 
(1) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost letnih izvedbenih načrtov zavoda z lastnimi razvojnimi načrti in letnimi plani,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom dela in finančnim načrtom,
– daje zavodu druge zadolžitve in naloge, ki niso točno opredeljene v tem odloku, ampak so skladne z namenom, za katerega je zavod ustanovljen in služijo nadgradnji osnovnih dejavnosti zavoda,
– daje soglasje v primerih, določenih z veljavnimi predpisi in tem odlokom.
(2) Zavod zagotavlja vse obveznosti do ustanovitelja v skladu z zakonom in drugimi predpisi s področja, ki ga pokriva. Zavod mora kadarkoli na zahtevo ustanovitelja, najmanj pa enkrat letno, v rokih in na način, ki ga določa veljavna zakonodaja, posredovati podatke o rezultatih dela in poslovanja zavoda.
(3) Zavod je dolžan ustanovitelju:
– najmanj enkrat letno poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda,
– ga obveščati o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom in na zahtevo ustanovitelja posredovati podatke, potrebne za spremljanje, nadzorovanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
11. PRENEHANJE ZAVODA 
31. člen 
(1) Zavod preneha delovati, če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda.
(2) Zavod preneha delovati v drugih primerih, določenih z zakonom.
12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
32. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo uporabljati Pogodba o ustanovitvi zavoda Visokošolsko središče Diligentia, Pogodba o ustanovitvi zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske z dne 6. 9. 2004 in Aneks št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske z dne 8. 5. 2018.
33. člen 
(1) Organi, pristojni za imenovanje članov upravnega sveta morajo pričeti s postopkom imenovanja članov sveta zavoda takoj po uveljavitvi tega odloka, upravni svet pa mora biti konstituiran v skladu s tem odlokom najkasneje v roku 6 mesecev po njegovi uveljavitvi.
(2) Do konstituiranja upravnega sveta po tem odloku opravlja naloge dosedanji upravni svet.
(3) Dosedanjim članom upravnega sveta preneha mandat z dnem konstituiranja sveta skladno s prvim odstavkom tega člena.
34. člen 
(1) Upravni svet mora v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka uskladiti Statut zavoda v skladu z določili tega odloka.
(2) Do sprejema le-tega, zavod uporablja statut in druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju s tem odlokom.
35. člen 
(1) Splošne akte zavoda je potrebno uskladiti z določbami tega odloka v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
(2) Ob sprejemu odloka župan s posebnim sklepom imenuje vršilca dolžnosti za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za dobo 1 leta. V imenu zavoda sklene z imenovanim vršilcem dolžnosti pogodbo o zaposlitvi za določen čas predsednik upravnega sveta.
36. člen 
Vsi stroški, ki so potrebni za uskladitev delovanja zavoda in druge spremembe, ki se vpisujejo v sodni register, so stroški zavoda.
37. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-2/2018-19
Nova Gorica, dne 16. junija 2021
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Sašo Kogovšek 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti