Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2021 z dne 24. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2021 z dne 24. 9. 2021

Kazalo

2938. Kodeks poklicne etike vodij del, stran 8518.

  
Na podlagi sedmega in osmega odstavka 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17) so skupščina Inženirske zbornice Slovenije dne 15. junija 2021, upravni odbor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS dne 15. decembra 2020 in upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije dne 26. januarja 2021, sprejele
K O D E K S 
poklicne etike vodij del 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
Kodeks poklicne etike vodij del (v nadaljnjem besedilu: kodeks) določa načela in pravila, po katerih se morajo pri opravljanju storitev vodenja del pri gradnji ravnati osebe, ki so vpisane v posebni imenik vodij del, in osebe, ki so vpisane kot pooblaščeni inženirji s pooblastilom za vodenje del v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: IZS).
Kodeks vsebuje pravila, katerih kršitev obravnavajo pristojni organi zbornic, ki so določeni s statutom posamezne zbornice, določa disciplinske kršitve, disciplinske sankcije in disciplinski postopek.
II. OBVEZNOSTI V JAVNEM INTERESU 
2. člen
Vsaka oseba, ki je vpisana v imenik vodij del oziroma v imenik pooblaščenih inženirjev, je dolžna varovati javni interes pri izvajanju strokovnih storitev. Osebe, ki nastopajo kot vodje del oziroma kot vodje gradnje pri izvajanju gradnje, morajo spoštovati in pravilno uporabljati veljavno nacionalno zakonodajo, zakonodajo Evropske unije, veljavne predpise in standarde, tehnična pravila in pravila stroke, po katerih se ravnajo pri opravljanju svojih storitev, ki so jim zaupane.
Pri izvajanju strokovnih storitev si mora prizadevati za:
– varnost objektov, zagotavljanje zdravja in zaščito okolja,
– dvig kakovosti življenjskega okolja in grajenega prostora,
– zagotavljanje uporabnosti, energetske učinkovitosti in kakovosti objektov.
3. člen 
Imenovani vodja del oziroma vodja gradnje mora izpolnjevati svoje obveznosti s skrbnostjo in prizadevnostjo ter spremljati razvoj stroke in upoštevati tehnične izboljšave na svojem strokovnem področju.
Imenovani vodja del oziroma vodja gradnje je odgovoren za kakovost izgradnje in delovanje stavb in gradbeno inženirskih objektov v skladu s svojimi pristojnostmi, pa tudi za kakovost popravil, obnove, sprememb ali posodobitev in njihove uporabe; kakovost opravljanja storitev se nanaša na potrebno varnost, vzdržljivost ter trajnost stavb in gradbeno inženirskih objektov za pričakovano obdobje njihove uporabe.
4. člen 
Imenovani vodja del oziroma vodja gradnje je osebno odgovoren za svoje delo in lahko opravlja le tiste storitve, za katere ima ustrezno izobrazbo in ustrezna pooblastila.
Imenovani vodja del oziroma vodja gradnje sme pri izvajanju storitev med gradnjo ter v poslovnem in javnem nastopanju uporabljati samo resnične podatke in se mora zavedati svoje odgovornosti.
Imenovani vodja del oziroma vodja gradnje je dolžan izkazovati korekten odnos do ostalih udeležencev pri graditvi objektov.
5. člen 
Oseba vpisana v imenik vodij del je dolžna stalno skrbeti za svojo strokovno usposobljenost, vzdrževati in razvijati svoje poklicno znanje in veščine, slediti spremembam veljavnih predpisov, standardov in razvoju stroke ter si prizadevati za izboljševanje svojih strokovnih storitev.
III. OBVEZNOSTI DO NAROČNIKA 
6. člen 
Imenovani vodja del oziroma vodja gradnje opravlja svoje delo v okviru svojih pooblastil. Odkloniti mora izvedbo storitve, če za izvedbo nima ustreznega znanja, kompetenc ali/in pooblastila.
Imenovani vodja del oziroma vodja gradnje je dolžan naročnika oziroma delodajalca obveščati o vseh dejstvih, ki bi lahko vplivala na predvideni obseg, potek, kakovost ali vrednost storitev pri gradnji; nemudoma se mora pisno odzvati na pripombe ali pritožbe naročnika v zvezi z njegovim opravljanjem storitev pri gradnji in poskušati z dodatnimi pojasnili ali usklajevanjem urediti nastalo situacijo.
IV. OBVEZNOSTI DO ZBORNICE 
7. člen 
Oseba vpisana v imenik vodij del oziroma v imenik pooblaščenih inženirjev je v razmerju do zbornice zavezana:
– ravnati v skladu z akti zbornice, ki zadevajo pravice in obveznosti vodij del in sklepi organov zbornice,
– po spremembi osebnih podatkov, ki so po zakonu obvezna sestavina vpisa v imenik, v 15 dneh sporočiti spremembo teh podatkov zbornici,
– posredovati podatke zbornici ali dovoliti vpogled v dokumente zaradi preverjanja izpolnjevanja dolžnosti spoštovanja kodeksa in drugih splošnih aktov zbornice,
– se ravnati po pravnomočnem sklepu organa zbornice, ki izvaja disciplinski nadzor,
– se kot priča ali izvedenec odzvati na vabilo organa zbornice, ki izvaja disciplinski nadzor.
V. DISCIPLINSKE KRŠITVE 
8. člen
Vodja del oziroma vodja gradnje je odgovoren za kršitev, če je dokazana njegova disciplinska odgovornost.
Kršitev določb tega kodeksa predstavlja disciplinsko kršitev, za katero lahko vodja del oziroma vodja gradnje odgovarja po postopku določenim z aktom zbornice, ki določa disciplinski nadzor.
9. člen 
Vodja del oziroma vodja gradnje stori disciplinsko kršitev, če:
– krši veljavno zakonodajo, tehnične predpise in standarde ter pravila stroke, etični kodeks in ostale akte zbornice,
– vodi dela oziroma dopusti, da se gradnja izvaja brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja, kadar je taka listina predpisana,
– vodi dela oziroma dopusti, da se gradnja izvaja v nasprotju z izvedbeno projektno dokumentacijo ter izven manjših odstopanj, ki jih dopušča Gradbeni zakon,
– vodi dela oziroma dopusti, da se gradnja izvaja, ne da bi se manjša odstopanja od Gradbenega zakona izvajala na predpisan način,
– vodi gradnjo v nasprotju s prostorskimi akti oziroma izvedbeno projektno dokumentacijo oziroma drugo dokumentacijo, v kolikor ne gre za gradnjo, ki poteka na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja,
– v času gradnje opravlja storitve pri gradnji v nasprotju s predpisi ali pravili stroke ter ne upošteva bistvenih in drugih zahtev po Gradbenem zakonu in drugih predpisih,
– vodi dela, kjer se vgrajuje materiale brez ustreznih dokazil ali v nasprotju z namenom in pogoji gradnje,
– ne skrbi za pravilni način vgradnje gradbenih proizvodov po predloženi dokumentaciji,
– ne določi pravilnega načina vgradnje gradbenih proizvodov,
– zavaja investitorja ali nadzornika o lastnostih vgrajenih materialov ter o okoliščinah in stanju na gradbišču,
– kot vodja del oziroma vodja gradnje ne opravlja storitev med gradnjo, ni osebno redno in sprotno prisoten na gradbišču,
– ne kontrolira izvedbe del, kot so vpisana v gradbeni dnevnik,
– osebno, redno in sprotno ne pregleduje in podpisuje gradbenega dnevnika,
– pravočasno ne obvešča nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje,
– sprotno ne obvešča nadzornika o spremembah izvedenih del v času gradnje,
– ne opozori na morebitne ugotovljene napake ali neskladja v projektni ali drugi dokumentaciji in dovoli, da se gradnja kljub ugotovljenim nepravilnostim nadaljuje,
– s svojim ravnanjem ali opustitvijo ravnanja povzroči, da je objekt nevaren,
– zavaja investitorja ali nadzornika,
– ne preda podatkov o dejansko izvedenem stanju za potrebe izdelave PID dokumentacije,
– potrdi dejstva in podatke v dokazilu vodilne mape dokazila o zanesljivosti objekta ali v gradbenem dnevniku, ki so v nasprotju z dejanskim stanjem,
– potrdi dokazilo o zanesljivosti objekta, ne da bi sam aktivno sodeloval pri izvedbi del,
– pripravi in podpiše začasno ali končno gradbeno situacijo z neresnično navedbo količine, kvalitete ali obsega dejansko opravljenih del,
– se ne izogiba konfliktu interesov,
– sprejme pooblastilo za vodjo del oziroma vodjo gradnje, pri čemer ne preveri ali so izpolnjeni vsi pogoji za njegovo imenovanje, med njimi tudi, ali je pogodba med udeleženci razveljavljena oziroma preklicana,
– ne plača denarne kazni in stroškov disciplinskega postopka, kot je določeno v pravnomočni disciplinski odločbi,
– podaja neresnične podatke, se neprimerno ali žaljivo obnaša,
– s svojimi dejanji, opustitvami ali obnašanjem v poslovnem življenju krni ugled stroke,
– organom zbornice neupravičeno ne posreduje zahtevanih podatkov v zvezi s spoštovanjem kodeksa poklicne etike,
– omogoči poneverbo svojega podpisa ali takšne poneverbe ne prijavi zbornici,
– ponaredi ali predrugači listino z namenom, da bi se taka listina uporabila kot prava listina, ali če bi moral vedeti, da so tretje osebe uporabljale tako listino kot pravo, pa tega ni prijavil zbornici,
– med gradnjo ne poskrbi za varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi, mimoidočih, prometa, materiala, opreme in strojnega parka ter ne prepreči čezmerne obremenitve okolja,
– ne poskrbi, da se po zaključeni gradnji odstranijo gradbene ovire in omejitve dostopa, ter ne poskrbi za čiščenje odpadkov in ureditev gradbišča.
VI. DISCIPLINSKE SANKCIJE 
10. člen
Za storjene disciplinske kršitve se sme osebi vpisani v imenik vodij del oziroma v imenik pooblaščenih inženirjev s pooblastilom za vodenje del, izreči naslednje disciplinske sankcije:
– pisni opomin,
– denarna kazen v višini do 10.0000,00 EUR,
– začasni izbris iz imenika vodij del in iz imenika pooblaščenih inženirjev zbornice,
– obveznost dodatnega poklicnega usposabljanja.
Disciplinska sankcija začasni izbris iz imenika se lahko izrečejo v razponu od 6 mesecev do največ 5 let.
Poleg pisnega opomina, denarne kazni ali začasnega izbrisa iz imenika vodij del, sme organ zbornice, ki je zadolžen za izvajanje disciplinskega nadzora, vodjem del hkrati izreči še disciplinsko sankcijo obveznega dodatnega poklicnega usposabljanja.
VII. DISCIPLINSKI POSTOPEK 
11. člen 
Za vodenje disciplinskega postopka se uporablja vsakokratni disciplinski pravilnik IZS, GZS in OZS.
V primeru izreka kazni zbornica, ki je izrekla kazen, o temu obvesti ostali zbornici.
V. KONČNA DOLOČBA 
12. člen
Ta kodeks začne veljati, ko ga sprejmejo organi vseh zbornic, veljati pa začne naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem, ko prične veljati ta kodeks, preneha veljati kodeks, ki ga je sprejela skupščina IZS na seji 28. marca 2019.
Podpisi predstavnikov zbornic: 
 
Inženirska zbornica Slovenije 
predsednik 
mag. Črtomir Remec 
 
GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala 
direktor 
mag. Gregor Ficko 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
predsednik 
Branko Meh 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti