Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2021 z dne 24. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2021 z dne 24. 9. 2021

Kazalo

2927. Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala, stran 8431.

  
Na podlagi četrtega odstavka 7. člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, četrtega odstavka 21. člena, sedmega odstavka 23. člena in drugega odstavka 25. člena Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popr., 45/04 – ZdZPKG in 77/11) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala (UL L št. L11/17 z dne 15. 1. 2000, str. 17–40), zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije 2007/527/ES z dne 25. julija 2007 o odobritvi Bolgariji in Romuniji odstopanja od Direktiva Sveta 1999/105/ES o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala glede zalog, ki so se nakopičile med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2006 (UL L št. 194 z dne 26. 7. 2007, str. 9), določa:
a) pogoje glede strokovne usposobljenosti osebe, ki je odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: odgovorna strokovna oseba) ter podrobnejše zahteve glede zemljišč, objektov, strojev, oziroma opreme;
b) obrazec ter listine, ki morajo biti priložene vlogi za vpis v register dobaviteljev (v nadaljnjem besedilu: register);
c) obliko in vsebino načrta pridelave;
č) kriterije za ustrezno kakovost gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: reprodukcijski material);
d) način označevanja in pakiranja reprodukcijskega materiala, ki se trži;
e) podrobnejšo vsebino in obliko dobaviteljevega dokumenta;
f) količine semena, ki se štejejo za majhne;
g) razvrstitev reprodukcijskega materiala v kakovostne razrede;
h) način vodenja zapisov o pridelovanju, skladiščenju, zalogah, prodaji in nabavi reprodukcijskega materiala, ter o ukrepih, ki se izvajajo za zatiranje škodljivih organizmov in ukrepov, določenih za odstranitev ali zmanjšanje prisotnosti fitoftor (Phytophthora spp.) s seznama;
i) način sporočanja podatkov o trženju reprodukcijskega materiala.
II. VPIS V REGISTER 
2. člen 
(pogoji glede strokovne usposobljenosti) 
(1) Pogoji glede strokovne usposobljenosti odgovorne strokovne osebe so:
a) pogoji glede ravni izobrazbe v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja, so:
– najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali
– najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. 1. 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven;
b) pogoji glede delovnih izkušenj pri pridelovanju oziroma trženju reprodukcijskega materiala in sicer:
– izobrazba na področju gozdarstva in lova (0821): vsaj 1 leto ali
– izobrazba na sorodnih področjih: vsaj 3 leta.
(2) Za izobrazbo na sorodnih področjih se štejejo:
a) biološke in sorodne vede (051);
b) kmetijske vede (081);
c) interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (088).
(3) Šteje se, da odgovorna strokovna oseba dobavitelja, ki se ne ukvarja s pridelovanjem reprodukcijskega materiala, izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti, če ima najmanj srednješolsko izobrazbo katerekoli smeri in najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju dejavnosti dobavitelja.
(4) Za odgovorno strokovno osebo pri dobavitelju, ki je nosilec javnega pooblastila za izvajanje nadzora nad pridelovanjem in trženjem reprodukcijskega materiala, ne more biti imenovana ista oseba, ki je pooblaščena za izvajanje nadzora nad pridelovanjem in trženjem reprodukcijskega materiala.
3. člen 
(izpolnjevanje pogojev glede odgovorne strokovne osebe za lastnike gozdnih semenskih objektov) 
Fizične osebe, ki so lastniki zemljišč, na katerih so sestoji ali skupine semenjakov, vpisanih v register gozdnih semenskih objektov, in ki same opravljajo dejavnost pridobivanja semenskega materiala ali puljenk v svojem gozdnem semenskem objektu, se štejejo za odgovorne strokovne osebe po tem pravilniku.
4. člen 
(zahteve glede zemljišč, objektov, strojev oziroma opreme) 
(1) V posamezni fazi pridelovanja reprodukcijskega materiala mora dobavitelj zagotavljati zemljišča, objekte, opremo ali embalažo, ki omogočajo fizično ločevanje in označevanje posameznih partij sadilnega in semenskega materiala, v skladu z zahtevami za posamezno fazo.
(2) Če izvajalec javne gozdarske službe od drugih dobaviteljev odkupi sadilni material za obnovo gozdov in obnovo gozdov po naravnih ujmah in ga razdeli končnim uporabnikom, izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ni potrebno. V tem primeru mora izvajalec javne gozdarske službe zagotoviti, da končni uporabnik sadilni material prejme najpozneje v dveh dneh od dostave s strani drugega dobavitelja.
5. člen 
(vloga za vpis v register) 
(1) Vlogo za vpis v register (v nadaljnjem besedilu: vloga) dobavitelj odda v pisni ali elektronski obliki. Pisno vlogo vloži pri ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Vloga se vloži na obrazcih iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Oddajo vloge v elektronski obliki pa dobavitelj izvede preko spletnega portala SPOT, Slovenska poslovna točka.
(2) Dobavitelj mora vlogi priložiti:
a) dokazilo o zagotovitvi odgovorne strokovne osebe:
– kopijo pogodbe o sklenitvi delovnega razmerja, ali
– kopijo druge pogodbe, s katero dobavitelj in odgovorna strokovna oseba dogovorita medsebojna razmerja, v kateri morajo biti določene obveznosti odgovorne strokovne osebe v skladu z zakonom, ki ureja reprodukcijski material, in s tem pravilnikom;
b) dokazila o strokovni usposobljenosti odgovorne strokovne osebe:
– kopijo diplome ali spričevala in
– kopijo dokazil, iz katerih so razvidne delovna doba in delovne izkušnje;
c) zapisnik pristojnega inšpektorja o izpolnjevanju predpisanih pogojev iz prejšnjega člena;
č)dokazila o odsotnosti fitoftor (Phytophthora spp.) s seznama iz četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika v zemlji, substratu in vodi za zalivanje. Testiranje oziroma strokovni in zdravstveni nadzor nad gozdnim semenarstvom in drevesničarstvom pri dobaviteljih opravlja Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inštitut) v skladu z zakonom, ki ureja gozdove.
(3) Če ima dobavitelj na mestu pridelave več enot pridelave ali če dobavitelj opravlja dejavnost na več mestih pridelave, se obrazec 2 iz Priloge 1 tega pravilnika ter dokazila iz prejšnjega odstavka priložijo za vsako enoto oziroma mesto pridelave posebej.
(4) Za mesto pridelave iz prejšnjega odstavka se šteje lokacijsko, organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, na kateri dobavitelj opravlja dejavnosti dobavitelja, razen gozdnih semenskih objektov. Dobavitelj lahko opravlja dejavnosti dobavitelja tudi na različnih mestih pridelave oziroma na različnih ločenih enotah pridelave, na katerih opravlja različne dejavnosti.
6. člen 
(vpis sprememb v register) 
(1) Registrirani dobavitelj mora sporočiti ministrstvu spremembe podatkov o naslovu ali sedežu, odgovorni osebi oziroma zakonitem zastopniku dobavitelja, dejavnosti dobavitelja, pravno-organizacijski obliki, odgovorni strokovni osebi in mestu ter enotah pridelovanja v 30 dneh od nastale spremembe.
(2) Vlogo za vpis spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka dobavitelj vloži na obrazcu 1 oziroma obrazcu 2 iz Priloge 1 tega pravilnika in ji priložiti ustrezna dokazila o spremembi iz drugega odstavka prejšnjega člena.
III. KRITERIJI ZA USTREZNO KAKOVOST REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA 
7. člen 
(zahteve za dele rastlin) 
(1) Deli rastlin, ki se tržijo, morajo biti ustrezne tržne kakovosti, t.j. primerne velikosti, zdravi in ustrezati splošnim značilnostim drevesne vrste ali umetnega križanca, razen pri delih rastlin iz rodu Populus, kjer so zahteve naslednje:
a) za stebelne potaknjence se šteje, da niso ustrezne tržne kakovosti, če imajo katere koli od naslednjih pomanjkljivosti:
– njihov les je star več kot dve leti,
– imajo manj kot dva dobro oblikovana popka,
– prizadeti so od nekroz ali škodljivih organizmov,
– kažejo znake izsušitve, pregretosti, plesnivosti ali razkroja,
– ne ustrezajo kakovostnim razredom iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika;
b) za šibe se šteje, da niso ustrezne tržne kakovosti, če obstajajo katere koli od naslednjih pomanjkljivosti:
– njihov les je star več kot tri leta,
– imajo manj kot pet dobro oblikovanih popkov,
– prizadeti so od nekroz ali škodljivih organizmov,
– kažejo znake izsušitve, pregretosti, plesnivosti ali razkroja,
– imajo druge poškodbe razen poškodb zaradi obrezovanja,
– imajo več stebelc,
– imajo preveliko ukrivljenost stebla,
– ne ustrezajo velikostnim razredom iz Priloge 2 tega pravilnika.
(2) Deli rastlin, ki se tržijo, morajo biti zdravi. Deli rastlin so zdravi, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so najmanj dvakrat letno strokovno in zdravstveno pregledani, in sicer prvič v času od 1. junija do 31. julija in drugič od 1. septembra do 31. oktobra, vključno s pregledom 100 m od okolice objekta, kjer so pridelani. Strokovni in zdravstveni nadzor je podrobneje določen v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika,
b) so pridelani v pogojih brez prisotnosti fitoftor (Phytophthora spp.) s seznama, določenega v četrtem odstavku tega člena,
c) so na podlagi vizualnega pregleda brez škodljivih organizmov oziroma brez znamenj ali simptomov prisotnosti škodljivih organizmov, ki vplivajo na njegovo kakovost ali uporabnost,
č)so nepoškodovani in brez drugih napak, ki lahko vplivajo na njegovo kakovost ali uporabnost.
(3) Za objekte za pridelavo delov rastlin, ki se tržijo, je obvezno testiranje zemlje, substrata in vode za zalivanje na prisotnost fitoftor (Phytophthora spp.) s seznama iz četrtega odstavka tega člena. Testiranje se izvaja periodično, in sicer najmanj vsako peto leto.
(4) Seznam vrst fitoftor (Phytophthora spp.), katerih prisotnost je v objektih prepovedana, objavi in posodablja inštitut na svoji spletni strani (v nadaljnjem besedilu: seznam fitoftor). Vrste fitoftor (Phytophthora spp.) na seznamu fitoftor so izključno vrste z znanim negativnim vplivom na gozdne sestoje.
(5) V primeru prisotnosti fitoftor (Phytophthora spp.) s seznama fitoftor ali ob vidnih znamenjih oziroma simptomih škodljivih organizmov ali poškodb, ki vplivajo na kakovost ali uporabnost delov rastlin, mora dobavitelj obvestiti inštitut in gozdarskega inšpektorja, ki v sodelovanju z inštitutom in v skladu s predpisi, ki urejajo gozdni reprodukcijski material, določi ukrepe za ustrezno tretiranje ali odstranitev, če tretiranje ni mogoče.
(6) Dobavitelj za tretiranje škodljivih organizmov in ukrepe za odstranitev ali zmanjšanje prisotnosti fitoftor (Phytophthora spp.) s seznama fitoftor vodi zapise.
8. člen 
(zahteve za sadilni material) 
(1) Sadilni material, ki se trži, mora biti ustrezne tržne kakovosti, to je zdrav, vitalen, fiziološko kakovosten, in ustrezati splošnim značilnostim drevesne vrste ali umetnega križanca, razen pri sadilnem materialu, ki se trži do končnega uporabnika na območjih s sredozemskim podnebjem, kjer se šteje, da ni ustrezne tržne kakovosti, če ima katere koli od naslednjih pomanjkljivosti:
a) poškodbe, razen vreznin od obrezovanja ali poškodb, ki nastanejo pri izruvanju;
b) premalo popkov, sposobnih za razvoj v glavni poganjek;
c) večstebelnost;
č) deformiran koreninski sistem;
d) znaki izsušitve, pregretosti, plesnivosti ali drugih škodljivih organizmov;
e) neenakomerna rast.
(2) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka mora:
a) partija sadilnega materiala, ki se trži do končnega uporabnika na območjih s sredozemskim podnebjem, vsebovati najmanj 95% sadilnega materiala ustrezne tržne kakovosti, in
b) sadilni material ustrezati zahtevam glede starosti in velikosti iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Če se pri vzgoji sadilnega materiala iz prejšnjega odstavka uporabljajo kontejnerji, mora biti njihova velikost najmanj 200 cm3, pri vrsti Pinus pinaster pa najmanj 120 cm3.
(4) Sadilni material, ki se trži, mora biti zdrav. Sadilni material je zdrav, če izpolnjuje naslednje pogoje:
a) je najmanj dvakrat letno strokovno in zdravstveno pregledan, in sicer prvič v času od 1. junija do 31. julija in drugič od 1. septembra do 31. oktobra, vključno s pregledom 100 m od okolice objekta, kjer je pridelan. Strokovni in zdravstveni nadzor je podrobneje določen v Prilogi 3 tega pravilnika;
b) je pridelan v pogojih brez prisotnosti fitoftor (Phytophthora spp.) s seznama fitoftor;
c) je na podlagi vizualnega pregleda brez škodljivih organizmov oziroma brez znamenj ali simptomov prisotnosti škodljivih organizmov, ki vplivajo na njegovo kakovost ali uporabnost;
č)je nepoškodovan in brez drugih napak, ki lahko vplivajo na njegovo kakovost ali uporabnost.
(5) Za objekte za pridelavo sadilnega materiala, ki se trži, je obvezno testiranje zemlje, substrata in vode za zalivanje na prisotnost fitoftor (Phytophthora spp.) s seznama fitoftor. Testiranje se mora izvajati periodično, in sicer najmanj vsako peto leto.
(6) V primeru prisotnosti fitoftor (Phytophthora spp.) s seznama fitoftor ali ob vidnih znamenjih oziroma simptomih škodljivih organizmov ali poškodb, ki vplivajo na kakovost ali uporabnost delov rastlin, mora dobavitelj obvestiti inštitut in gozdarskega inšpektorja, ki v sodelovanju z inštitutom in v skladu s predpisi, ki urejajo gozdni reprodukcijski material, določi ukrepe za ustrezno tretiranje ali odstranitev, če tretiranje ni mogoče.
(7) Dobavitelj za tretiranje škodljivih organizmov in ukrepe za odstranitev ali zmanjšanje prisotnosti fitoftor (Phytophthora spp.) s seznama fitoftor vodi zapise.
IV. NAČIN PAKIRANJA IN OZNAČEVANJA 
9. člen 
(dobaviteljev dokument) 
(1) Zaradi zagotavljanja sledljivosti reprodukcijskega materiala, za katerega je bilo izdano glavno spričevalo o istovetnosti, in zaradi zagotavljanja njegove istovetnosti v vseh fazah pridelovanja in trženja, dobavitelj za vsako količino reprodukcijskega materiala, ki se trži ali premešča med posameznimi enotami pridelave, izda dokument, ki ga sestavljajo:
a) številka dobaviteljevega dokumenta;
b) spričevalo o istovetnosti in kakovosti reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: spričevalo);
c) rastlinski potni list, če tako določajo predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin, in
č) obrazec za vodenje zapisov o porabi in zalogah.
(2) Obrazca spričeval iz prejšnjega odstavka za posamezne oblike reprodukcijskega materiala sta v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Obrazec za vodenje zapisov iz prvega odstavka tega člena je v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen 
(spričevala) 
(1) Dobavitelj pridobi podatke za spričevalo iz:
a) lastnih zapisov;
b) rezultatov analiz, ko gre za seme;
c) glavnega spričevala o istovetnosti, ko gre za prvo trženje, oziroma
č) prejetega dobaviteljevega dokumenta v primeru vseh nadaljnjih faz trženja.
(2) S spričevalom dobavitelj prejemniku reprodukcijskega materiala zagotavlja njegovo istovetnost in kakovost.
11. člen 
(izjema za majhne količine semena) 
(1) Če se izdaja dobaviteljev dokument za majhno količino semena, v spričevalu ni treba navajati podatkov o kalivosti in številu kalivih ali vitalnih semen na kilogram partije.
(2) Za majhne količine semena iz prejšnjega člena se štejejo količine, ki niso večje od tistih, ki so za posamezne vrste in umetne križance navedene v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
12. člen 
(način pakiranja in označevanja semenskega materiala) 
(1) Semenski material mora biti pakiran v embalaži, ki omogoča ohranjanje ustrezne tržne kakovosti ter onemogoča raztros oziroma razsipanje med hrambo, prevozom in manipulacijo.
(2) Dobavitelj mora semenski material, ki se trži, pakirati tako, da uporabi način zapiranja, ki po odpiranju originalnega pakiranja postane neuporaben.
(3) Partije semenskega materiala morajo biti pri shranjevanju, v vseh fazah dodelovanja ter pri trženju med seboj fizično ločene. Vsaka enota mora biti opremljena z označbo, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
a) ime ali firmo dobavitelja, ki je semenski material pakiral ali ga dodeluje;
b) botanično ime;
c) količino;
č)  številko partije ali v primeru trženja številko dobaviteljevega dokumenta;
d) datum pakiranja ali začetka dodelave.
(4) Pri skladiščenju in trženju semenskega materiala mora biti označba iz prejšnjega odstavka nameščena na notranji in zunanji strani vsake enote pakiranja. Za skladiščenje semenskega materiala se šteje vsako shranjevanje, daljše od 3 mesecev.
(5) Ko dobavitelj pridobiva semenski material v gozdnem semenskem objektu, ga mora nemudoma, najpozneje pa pred začetkom premeščanja s kraja pridobivanja, zapakirati na način, predpisan s tem pravilnikom, ter opremiti z označbo iz tretjega odstavka tega člena. V tem primeru se namesto številke partije ali številke spričevala navede številka potrdila o izvoru.
13. člen 
(način pakiranja in označevanja sadilnega materiala in delov rastlin) 
(1) Sadilni material in deli rastlin, ki se tržijo, morajo biti povezani v svežnje. Sveženj je najmanjša enota pakiranja, namenjenega trženju, ki vsebuje le sadilni material ali dele rastlin iste partije. Če je predpisan kakovostni razred, posamezen sveženj vsebuje le sadilni material ali dele rastlin istega kakovostnega razreda.
(2) Način povezovanja v svežnje mora onemogočati raztros in omogočati pritrditev predpisane označbe.
(3) Vsak sveženj mora biti jasno označen s številko dobaviteljevega dokumenta. Če je za več svežnjev izdan isti dobaviteljev dokument, se na oznaki vsakega svežnja navede tudi njegova zaporedna številka.
(4) Kadar se sadilni material oziroma deli rastlin več partij pridelujejo na isti drevesničarski površini ali skupaj prevažajo, uvažajo, dobavljajo, delijo, dostavljajo ipd., mora dobavitelj zagotoviti njihovo fizično ločenost glede na partije.
14. člen 
(načrt pridelave) 
(1) Dobavitelji, ki vzgajajo sadilni material, morajo za vsako mesto pridelovanja voditi in redno dopolnjevati načrt pridelave, ki ga sestavljata karta z vrisanimi drevesničarskimi površinami (polja, gredice) ter zapisniki vzgoje sadilnega materiala, ki se vodijo na obrazcu iz Priloge 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Dobavitelj mora vsaki drevesničarski površini dodeliti svojo oznako, ki mora biti razvidna iz karte iz prejšnjega odstavka ter na kraju samem.
(3) V načrtu pridelave mora dobavitelj, ki vzgaja sadilni material, opredeliti možne kritične točke za prenos škodljivih organizmov znotraj objekta ter ukrepe za zmanjšanje tveganja prenosa škodljivih organizmov v in znotraj objekta.
15. člen 
(tujerodne vrste) 
Če se dobaviteljev dokument izdaja za reprodukcijski material tujerodnih vrst, ki v naravnem okolju na ozemlju Republike Slovenije še niso prisotne in zanje veljajo omejitve glede naseljevanja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, je treba na njem navesti, da je uporaba tega materiala v Republiki Sloveniji prepovedana brez predhodno opravljene presoje tveganja za naravo.
16. člen 
(barva dokumentov) 
(1) Če se za dobaviteljeve dokumente in označbe reprodukcijskega materiala iz tega pravilnika ter za dokumente iz drugih predpisov, ki urejajo reprodukcijski material, uporablja papir ali drug material, ki ni bele barve, se za posamezne kategorije reprodukcijskega materiala uporabljajo naslednje barve, in sicer:
a) za kategorijo »znano poreklo«: rumena;
b) za kategorijo »izbran«: zelena;
c) za kategorijo »kvalificiran«: rožnata;
č) za kategorijo »testiran«: modra.
(2) Papir in črnilo, ki se uporabljata za označbe reprodukcijskega materiala, morata biti vodoodporna in fotostabilna.
V. VODENJE ZAPISOV TER POROČANJE 
17. člen 
(zapisi) 
(1) Zapise o porabi in zalogah vodi prejemnik reprodukcijskega materiala na obrazcih, ki so sestavni del dobaviteljevega dokumenta.
(2) Zapise o dodelovanju, dobavi oziroma porabi in zalogah dodelanega semenskega materiala vodi dobavitelj na obrazcu iz Priloge 9, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Zapise o skladiščenju, dobavi oziroma porabi in zalogah skladiščenega semena vodi dobavitelj na obrazcu iz Priloge 10, ki je sestavni del tega pravilnika. Vodenje zapisov o skladiščenju semena je obvezno v primerih, ko dobavitelj hrani pridobljeno, dodelano ali nabavljeno seme dlje od 3 mesecev.
(4) Zapise o pridelovanju, dobavi oziroma porabi in zalogah sadilnega materiala vodi dobavitelj v načrtu pridelave iz prvega odstavka 14. člena tega pravilnika, kjer se za vsako partijo in drevesničarsko površino spremlja potek vzgoje sadilnega materiala in izvedene ukrepe, od dneva sejanja ali saditve do zaključka pridelovanja t.j. izkopavanja.
(5) Na obrazcih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se vodijo tudi zapisi o izdanih dobaviteljevih dokumentov.
(6) Dobavitelj vodi zapise vseh ukrepov, ki se izvajajo za zatiranje škodljivih organizmov in ukrepov za odstranitev ali zmanjšanje prisotnosti fitoftor (Phytophthora spp.) s seznama fitoftor. V zapis se zabeležijo: datum ukrepa, vrsta in količina rastlin, ki so bile zajete v ukrep, ter opis ukrepa. Na enak način se vodijo tudi zapisi o uničenju rastlin. Zapisi se hranijo trajno.
18. člen 
(sporočanje podatkov o dodelanem semenu) 
Če dobavitelj dodeluje semenski material, za katerega še ni pridobil glavnega spričevala o istovetnosti, mora po končani dodelavi semenskega materiala inštitutu nemudoma posredovati kopijo zapisnika iz drugega odstavka prejšnjega člena.
19. člen 
(sporočanje podatkov o trženju) 
(1) Če gre za reprodukcijski material, ki ga dobavitelj dobavi končnim uporabnikom na območju Republike Slovenije, dobavitelj do 31. 1. pošlje ministrstvu letno poročilo o trženju reprodukcijskega materiala v preteklem koledarskem letu, ki vsebuje naslednje podatke:
a) številko in datum izdaje dobaviteljevega dokumenta;
b) prejemnika;
c) botanično ime;
č) vzgojno obliko;
d) količino;
e) številko glavnega spričevala o istovetnosti.
(2) Če je reprodukcijski material, ki se trži, namenjen prejemniku izven območja Republike Slovenije, mora dobavitelj najpozneje v 1 mesecu po dobavi posredovati ministrstvu kopijo spričevala.
VI. KONČNI DOLOČBI 
20. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala (Uradni list RS, št. 109/03).
21. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-401/2021
Ljubljana, dne 17. septembra 2021
EVA 2021-2330-0079
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost