Uradni list

Številka 145
Uradni list RS, št. 145/2021 z dne 10. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 145/2021 z dne 10. 9. 2021

Kazalo

2860. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, stran 8302.

  
Na podlagi drugega odstavka 116. člena in četrtega odstavka 132. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 46/18, 47/18 – popr., 86/18, 76/19, 78/19 – popr. in 85/20) se v 2. členu za osmo alinejo doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– metodologija UCI: je metodologija operaterjev prenosnih sistemov glede porabe prihodkov od prezasedenosti (Methodology for the Use of Congestion Income according to Article 19(4) of Regulation (EU) 2019/943), ki je bila v skladu z 19. členom Uredbe (EU) 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o notranjem trgu električne energije (UL L št. 158 z dne 14. 6. 2019, str. 54; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/943/EU) sprejeta na podlagi odločitve Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (v nadaljnjem besedilu: ACER) (Decision No 38/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 23 december 2020 on the Methodology for the use of congestion income for the purposes referred to in Article 19(2) of Regulation (EU) 2019/943 in accordance with Article 19(4) of Regulation (EU) 2019/943);«.
Dosedanje deveta do petnajsta alineja postanejo deseta do šestnajsta alineja.
V dosedanji šestnajsti alineji, ki postane sedemnajsta alineja, se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Je sistem, ki uporablja informacije, dvosmerne kibernetsko varne komunikacijske tehnologije in procesno inteligenco v smislu integracije proizvodnje (tudi razpršene), prenosa, pretvorbe, hrambe, transformacije, distribucije in porabe električne energije s ciljem zagotoviti čist, varen, zavarovan, zanesljiv, prožen, učinkovit in trajnosten sistem;«.
Dosedanja sedemnajsta alineja postane osemnajsta alineja.
Dosedanja osemnajsta alineja, ki postane devetnajsta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– prihodki od prezasedenosti: so prihodki od prezasedenosti čezmejnih vodov skladno z Uredbo 2019/943/EU;«.
Za dosedanjo osemnajsto alinejo, ki postane devetnajsta alineja, se doda nova dvajseta alineja, ki se glasi:
»– priporočilo ACER: je priporočilo ACER št. 1/2020 o regulatorjevih aktivnostih in poročanju o porabi prihodkov od prezasedenosti (Recommendation No 01/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 23 December 2020 on NRAs’ activities and reporting on the use of congestion income);«.
Dosedanje devetnajsta do sedemindvajseta alineja postanejo enaindvajseta do devetindvajseta alineja.
2. člen 
V 5. členu se peti odstavek črta.
3. člen 
V 13. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če se med regulativnim obdobjem uradno spremenijo računovodski predpisi s strani pristojnih organov ali inštitucij s področja računovodstva in revidiranja, agencija izda navodilo o upoštevanju uradno spremenjenih računovodskih predpisov v postopku ugotavljanja odstopanja od regulativnega okvira v 60 dneh od objave te spremembe.«.
4. člen 
V 18. členu se v drugem odstavku na koncu 15. točke beseda »in« nadomesti s podpičjem, v 16. točki pa se pika na koncu stavka nadomesti z besedo »in« ter doda nova 17. točka, ki se glasi:
»17. stroški iz četrtega odstavka 73. člena tega akta.«.
5. člen 
V 21. členu se na koncu prvega odstavka beseda »znižajo« nadomesti z besedo »spremenijo«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 26. in drugega odstavka 27. člena tega akta, se načrtovani NSDVpt iz prejšnjega odstavka povečajo za povprečno vrednost priznanih nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja iz 26. in 27. člena tega akta. Povprečna vrednost priznanih nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja iz 26. in 27. člena tega akta se izračuna kot povprečna vrednost pri odstopanju od regulativnega okvira priznanih nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja za posamezno novo nalogo ali posamezno sredstvo pametnega omrežja v obdobju let t-6, t-5, t-4, t-3 in t-2 pred začetkom novega regulativnega obdobja, in sicer glede na število let, v katerih so bili ti stroški priznani pri odstopanju od regulativnega okvira.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
6. člen 
V 23. členu se v prvem odstavku 11. točka spremeni tako, da se glasi:
» 11. stroški, ki vključujejo stroškovne kategorije i, ii, iii in iv iz 3. člena metodologije UCI na podlagi upoštevanja določil metodologije UCI in priporočila ACER;«.
V 12. točki se pika na koncu stavka nadomesti z besedo »in«.
Za 12. točko se doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. nadomestila stroškov dela, ki se refundirajo, in prihodki za pokrivanje teh nadomestil ne predstavljajo državne pomoči (npr. zaradi epidemije covida-19).«.
7. člen 
V 25. členu se v četrtem odstavku za besedo »odstotkov« doda beseda »letnih«.
8. člen 
V 26. členu se na koncu drugega odstavka pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »razen če so izpolnjeni kriteriji za priznavanje drugih upravičenih stroškov iz četrtega odstavka 16. člena tega akta.«.
9. člen 
V 27. členu se na koncu drugega odstavka pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »razen če so izpolnjeni kriteriji za priznavanje drugih upravičenih stroškov iz četrtega odstavka 16. člena tega akta.«.
10. člen 
V 28. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Stroški, ki vključujejo stroškovne kategorije i, ii, iii in iv iz 3. člena metodologije UCI, se načrtujejo na podlagi s strani agencije opravljene presoje ocene teh stroškovnih kategorij, ki jo predloži sistemski operater.«.
11. člen 
V 29. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Za posamezno leto regulativnega obdobja se načrtovana cena električne energije za izgube za že izvedene nakupe določi na podlagi že doseženih cen izvedenih letnih nakupov električne energije za izgube, za preostale količine električne energije za izgube se načrtovana cena določi na podlagi povprečja cen električne energije za produkta pasovne in vršne energije vseh dnevnih trgovanj za leto regulativnega obdobja do vključno 31. avgusta leta pred začetkom regulativnega obdobja, doseženih na madžarski energetski borzi. V načrtovani letni ceni je upoštevan 70-odstotni delež cene za pasovno energijo in 30-odstotni delež cene za vršno energijo, kar izhaja iz profila povprečnega dnevnega diagrama porabe električne energije v Republiki Sloveniji.«.
12. člen 
V 31. členu se v prvem odstavku črta zadnji stavek.
V drugem odstavku se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– za rezervo za nadomestitev;«.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta peta in šesta alineja.
13. člen 
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen 
(določitev stroškov sistemskih storitev) 
Pri določitvi načrtovanih stroškov posameznih sistemskih storitev v posameznem letu regulativnega obdobja agencija izhaja iz realiziranih tržnih cen vsake posamezne sistemske storitve, ki jo je elektrooperater zakupil v zadnjem letu pred določitvijo novega regulativnega obdobja, in obsega posameznih sistemskih storitev, ki jih je elektrooperater opredelil v oceni iz prejšnjega člena. Za določitev načrtovanih stroškov posameznih sistemskih storitev za posamezno leto regulativnega obdobja se upošteva faktor načrtovane inflacije iz 15. člena tega akta.«.
14. člen 
V 36. členu se v drugem odstavku besedilo »35-letne dobe« nadomesti z besedilom »30-letne dobe«.
V tretjem odstavku se besedilo »20-letne dobe« nadomesti z besedilom »12-letne dobe«.
V četrtem odstavku se vrednost »50 odstotkov« nadomesti z vrednostjo »100 odstotkov«.
15. člen 
V 67. členu se v prvi alineji besedilo »koristi za elektrooperaterje, odjemalce oziroma« nadomesti z besedilom »potencialne neto«.
Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– spodbuja raziskave oziroma demonstracije inovativnih prijemov pametnih omrežij, medsektorskega povezovanja in ekosistema za globoko elektrifikacijo s ciljem boljšega izkoriščanja obstoječe elektroenergetske infrastrukture in obnovljivih virov energije kot tudi nizkoogljičnih in energijsko učinkovitih rešitev z uporabo koncepta odprtih inovacij, in«.
16. člen 
V 68. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Elektrooperater mora agenciji prijaviti vsak projekt iz prejšnjega člena pred začetkom izvajanja projekta. Projekte iz 3.2.8.2 pododseka II. poglavja tega akta je treba prijaviti najkasneje do 31. januarja leta regulativnega obdobja, v katerem se začne izvajati projekt. Prijavitelja projekta, postopek prijave in vsebino vloge za kvalifikacijo projekta podrobneje določa Priloga 3.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »za vsako področje ocenjevanja« doda besedilo »iz drugega odstavka 74. člena tega akta, ki jih podrobneje opredeljuje Priloga 4, ki je sestavni del tega akta«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če agencija ugotovi vsebinsko podvajanje projekta z že kvalificiranimi projekti v smislu uporabe iste ali zelo podobne metode ali rešitve, se lahko odloči, da projekta ne kvalificira.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »prijavi projekta« nadomesti z besedilom »prejemu popolne vloge«.
17. člen 
Naslov 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(nadzor nad izvajanjem projektov)«. 
18. člen 
V 73. členu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– elektrooperater mora ločeno spremljati učinke posameznih pilotnih mehanizmov;«.
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta alineja.
19. člen 
V 74. členu se v prvem odstavku za besedilom »shemo spodbud« doda besedilo »po posameznem pilotnem mehanizmu iz 72. člena tega akta«.
V tretjem odstavku se v tretjem stavku črta besedilo », ki je sestavni del tega akta«.
20. člen 
V 75. členu se črtata četrti in peti odstavek.
21. člen 
V 76. členu se v prvem odstavku besedilo »2 odstotka od neodpisane vrednosti sredstva na dan 31. december« nadomesti z besedilom »6 odstotkov od pridobljenih brezplačno prevzetih sredstev«.
V drugem odstavku se besedilo »2 odstotka teh sredstev« nadomesti z besedilom »6 odstotkov od prihodkov, izkazanih v poslovnih knjigah posameznega leta«.
22. člen 
V 78. členu se v tretjem odstavku vrednost »10 odstotkov« nadomesti z vrednostjo »20 odstotkov«.
V četrtem odstavku se za besedilom »skupna vrednost« doda besedilo »v okviru posameznega projekta«.
V petem odstavku se beseda »spremlja« nadomesti z besedo »nadzira«.
V šestem odstavku se besedilo »s tem aktom« nadomesti z besedilom »v 79. členu tega akta«.
23. člen 
V 79. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Projekti rešitev pametnih omrežij morajo biti skladni z definicijo pametnih omrežij oziroma pametne energetske infrastrukture in skupaj s povezanimi podpornimi projekti zagotavljajo celovito izrabo funkcionalnosti pametnih omrežij. Podporni projekti vključujejo potrebno, v zasnovi kibernetsko varno IT podporo in IKT infrastrukturo, v obsegu, nujno potrebnem za uvajanje prej omenjenih projektov rešitev pametnih omrežij.«.
V drugem odstavku se v 7. točki beseda »uvajanje« nadomesti z besedo »izrabljanje«.
24. člen 
V 80. členu se v prvem odstavku vrednost »2 odstotkov« nadomesti z vrednostjo »4 odstotkov« ter čas trajanja »treh let« nadomesti s časom trajanja »šestih let«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Elektrooperater mora za kvalifikacijo projekta za spodbudo iz prvega odstavka tega člena z dokumentacijo dokazati, da bodo s projektom povezane naložbe v razvoj pametnih omrežij namenjene reševanju problematike omrežja na področjih iz drugega odstavka prejšnjega člena. Elektrooperater v vlogi za odobritev spodbud iz prvega odstavka tega člena agenciji predloži:
1. opis projekta in uporabljenih ukrepov uvajanja pametnih omrežij z navedbo reference na posamezen ukrep iz študije agencije o reguliranju na področju pametnih omrežij, ki je objavljena na spletni strani agencije, oziroma rešitve v študiji »Posodobitev nacionalnega programa pametnih omrežij« (EIMV in drugi, št. 2444);
2. za projekt, katerega skupna vrednost:
– je do vključno 300.000 eurov: podrobno utemeljitev upravičenosti posamezne naložbe glede na zgoraj naštete kriterije (vključno z opredelitvijo koristi v primerjavi s konvencionalno naložbo, če je ta izvedljiva);
– je nad 300.000 eurov: analizo stroškov in koristi projekta po priporočilih Evropske komisije (»Guidelines for conducting a cost-benefit analysis of Smart Grid projects«, Report EUR 25246 EN), s katero dokazuje upravičenost posamezne naložbe glede na zgoraj naštete kriterije. Učinke oziroma uspešnost uvajanja projekta mora prikazati na podlagi koristi oziroma z njimi povezanimi ključnimi kazalniki uspešnosti v povezavi s storitvami in funkcionalnostmi skladno s prej navedenimi priporočili. Izbiro koristi in ključnih kazalnikov uspešnosti iz Priloge IV priporočil mora elektrooperater v vlogi utemeljiti;
3. projektni načrt;
4. dokumentacijo, iz katere je razvidna dejanska tehnična in časovna izvedba projekta;
5. evidenco aktiviranih sredstev.«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku besedilo »treh let« nadomesti z besedilom »šestih let«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Agencija v okviru ugotavljanja odstopanj na podlagi posredovanih podatkov in dokumentacije pri odločitvi, ali je posamezen projekt upravičen do spodbude, presoja:
– izpolnjevanje osnovnih kriterijev;
– podrobno utemeljitev upravičenosti naložbe oziroma analizo stroškov in koristi (skladnost izvedbe analize s priporočili Evropske komisije iz tretjega odstavka tega člena in rezultat) glede na skupno vrednost projekta;
– odstopanja dejanske izvedbe projekta od načrta.«.
25. člen 
V 81. členu se v drugem odstavku beseda »treh« nadomesti z besedo »štirih«, na koncu druge alineje se beseda »in« nadomesti s podpičjem, v tretji alineji se pika na koncu stavka nadomesti z besedo »in« ter doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– povečanje spoznavnosti distribucijskega omrežja.«.
26. člen 
Naslov 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(kvalifikacija projekta za finančno spodbudo na podlagi uspešnosti projekta)«.
V prvem odstavku se v 5. točki za besedilom »in pametnih omrežij (KPIukrep pametnih omrežij)« doda vejica in besedilo »če alternativni ukrep obstaja«.
27. člen 
Naslov 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(odobritev finančne spodbude na podlagi uspešnosti projekta)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V odvisnosti od vrednosti ΔKPIdejanski agencija elektrooperaterju prizna dodatno finančno spodbudo iz 81. člena tega akta, kot je določeno v Prilogi 5.«.
28. člen 
Naslov 85. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(nadzor nad izvajanjem naložb v pametna omrežja)«.
V prvem odstavku se besedilo »spremlja izvajanje naložb« nadomesti z besedilom »nadzira izvajanje kvalificiranih naložb«.
29. člen 
V 89. členu se v prvem odstavku v 3. točki besedilo »iz upravljanja« nadomesti z besedo »od«, v 7. točki pa se črta besedilo », brezplačno prevzetimi evropskimi sredstvi«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Med druge prihodke, ki so namenjeni pokrivanju upravičenih stroškov elektrooperaterja, se štejejo tudi prihodki od prodaje sredstev ali delov sredstev, ki se prodajo kot odpadni material, in so bili za ta sredstva predhodno priznani upravičeni stroški.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
30. člen 
V 90. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prihodki od prezasedenosti in njihova poraba se za posamezna leta regulativnega obdobja načrtujejo na podlagi s strani agencije opravljene presoje ocene, ki jo predloži sistemski operater.«.
V četrtem odstavku se besedilo »na podlagi načrta, ki ga v postopku določitve regulativnega okvira elektrooperater predloži agenciji« nadomesti z besedilom »v višini načrtovane amortizacije za ta sredstva«.
31. člen 
91. člen se črta.
32. člen 
V 94. členu se v drugem odstavku doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 26. in drugega odstavka 27. člena tega akta, se priznani NSDVptpovečajo za povprečno vrednost priznanih nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja iz 26. in 27. člena tega akta. Povprečna vrednost priznanih nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja iz 26. in 27. člena tega akta se izračuna kot povprečna vrednost pri odstopanju od regulativnega okvira priznanih nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja za posamezno novo nalogo ali posamezno sredstvo pametnega omrežja v obdobju let t-6, t-5, t-4, t-3, t-2 in t-1 pred začetkom novega regulativnega obdobja, in sicer glede na število let, v katerih so bili ti stroški priznani pri odstopanju od regulativnega okvira;«.
Dosedanje 3. do 7. točka postanejo 4. do 8. točka.
V dosedanji 8. točki, ki postane 9. točka, se besedilo »iz 6. točke« nadomesti z besedilom »iz 7. točke«.
Dosedanje 9. do 21. točka postanejo 10. do 22. točka.
Na koncu dosedanje 22. točke, ki postane 23. točka, se za besedilom »obdobja do zamejitve.« doda besedilo, ki se glasi »Če je projekt sofinanciran z brezplačno prevzetimi sredstvi, se na podlagi deleža sofinanciranja preračuna 100-odstotna vrednost projekta. Pri izračunu letnih stroškov raziskav in inovacij skladno z enačbama iz te točke se za ta projekt upoštevajo stroški največ v višini tako preračunane 100-odstotne vrednosti projekta.«.
33. člen 
V 95. členu se v prvem odstavku znesek »66,20 eurov« nadomesti z zneskom »63,80 eura«, znesek »90,30 eurov« pa se nadomesti z zneskom »86,20 eura«.
34. člen 
V 96. členu se v drugem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. priznani prihodki od prezasedenosti v skladu z 19. členom Uredbe 2019/943/EU;«.
35. člen 
97. člen se črta.
36. člen 
V 98. členu se v prvem, četrtem in šestem odstavku besedilo »97. člena tega akta« nadomesti z besedilom »tretjega odstavka 19. člena Uredbe 2019/943/EU«.
37. člen 
V 101. členu se v tretjem odstavku za besedo »dejavnosti« doda besedilo »ali pravne osebe«.
38. člen 
V 109. členu se v prvem odstavku besedilo »15-minutno izmerjeno močjo« nadomesti z besedilom »15-minutno izmerjeno prevzeto močjo«, besedilo »15-minutna izmerjena moč« pa se nadomesti z besedilom »15-minutna izmerjena prevzeta moč«.
39. člen 
V 123. členu se v prvem odstavku besedilo »prevzem jalove ali oddane energije« nadomesti z besedilom »prevzem ali oddajo jalove energije«.
40. člen 
V 135. členu v prvem odstavku pri oznaki NKKT besedilo »(med 0.00 in 4.00)« nadomesti z besedilom »(praviloma med 0.00 in 4.00)«.
41. člen 
V 136. členu se v prvem, petem, šestem in sedmem odstavku beseda »prijavi« nadomesti z besedilom »vlogi za kvalifikacijo«.
42. člen 
V 137. členu se peti odstavek črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedo »dobavo« doda beseda »energije«.
43. člen 
V 138. členu se v četrtem odstavku beseda »izmerjenih« nadomesti z besedo »ugotovljenih«.
44. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega akta.
45. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega akta.
46. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega akta.
47. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot Priloga 4 sestavni del tega akta.
48. člen 
Priloga 5 se nadomesti z novo Prilogo 5, ki je kot Priloga 5 sestavni del tega akta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
49. člen 
(regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022) 
(1) Ne glede na 3. člen akta traja regulativno obdobje, ki sledi regulativnemu obdobju 2019–2021, od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022.
(2) NSDVpt, ki so določeni v skladu s prvim odstavkom 21. člena akta, in priznani NSDVpt iz 1. in 2. točke drugega odstavka 94. člena akta, se za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 elektrooperaterju povečajo za razliko:
– med priznanimi stroški zavarovalnih premij za leto 2019 in povprečnimi stroški zavarovalnih premij obdobja 2014–2019, evidentiranih v poslovnih knjigah, in
– med priznanimi in v poslovnih knjigah evidentiranimi stroški neupravičenega odjema leta 2019.
(3) Za ugotavljanje razlike iz prve alineje prejšnjega odstavka se za distribucijskega operaterja stroški zavarovalnih premij izračunajo kot vsota stroškov zavarovalnih premij distribucijskih podjetij in distribucijskega operaterja (v nadaljnjem besedilu: SODO). Ugotovljena razlika iz prve alineje prejšnjega odstavka se med distribucijska podjetja in SODO razdeli glede na strukturni delež sedanje vrednosti elektroenergetske infrastrukture posamezne družbe v skupni vrednosti elektroenergetske infrastrukture distribucijskih podjetij in SODO na dan 31. decembra 2019.
(4) Ne glede na drugi in četrti odstavek 22. člena akta se pri določitvi faktorja učinkovitosti za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 upošteva le načrtovana splošna produktivnost gospodarstva (USplt).
(5) Ne glede na drugi odstavek 26. člena akta so v regulativnem obdobju od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 stroški in odhodki, ki so posledica izvajanja novih nalog in te naloge izvaja sistemski operater, nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja.
(6) Zamejitev prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v zvezi s terjatvami do kupcev iz naslova omrežnine v višini 0,2 odstotka od zaračunanih omrežnin za distribucijski in prenosni sistem iz 7. in 8. točke spremenjenega drugega odstavka 94. člena akta se zaradi epidemije covida-19 v letu 2022 poveča na 0,5 odstotka.
(7) Ne glede na prvi odstavek 99. člena akta se za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 pri določitvi načrtovane omrežnine za prenosni sistem in omrežnine za distribucijski sistem kumulativno odstopanje preteklih let poveča ali zmanjša za 1/3 ocenjenega primanjkljaja omrežnine leta 2021, ki ga v postopku določitve regulativnega okvira oceni elektrooperater skladno s pravili za določitev priznanih upravičenih stroškov in priznanih virov za pokrivanje teh stroškov. Ocenjeni primanjkljaj omrežnine leta 2021 se določi v odločbi za regulativni okvir.
50. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za določitev regulativnih okvirov in ugotavljanje odstopanj od regulativnih okvirov za regulativna obdobja, ki se začnejo od 1. januarja 2022 dalje.
Št. 211-22/2021/18
Maribor, dne 2. septembra 2021
EVA 2021-2430-0087
Namestnik predsednice sveta
Agencije za energijo
prof. dr. Maks Babuder 

AAA Zlata odličnost