Uradni list

Številka 145
Uradni list RS, št. 145/2021 z dne 10. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 145/2021 z dne 10. 9. 2021

Kazalo

2859. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, stran 8301.

  
Na podlagi prvega odstavka 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
1. člen 
V Pravilniku o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17 in 152/20) se za 5.a členom doda nov, 5.b člen, ki se glasi:
»5.b člen 
(povračilo potnih stroškov mobilnega tima) 
(1) Zavodom, ki imajo v skladu z Zakonom o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 200/20) organizirane mobilne time, se za strokovne delavce mobilnega tima zagotovijo sredstva za povračilo potnih stroškov za uporabo osebnih avtomobilov v službene namene v skladu z veljavnimi predpisi in kolektivno pogodbo.
(2) Povračilo potnih stroškov iz prejšnjega odstavka zavod uveljavlja na podlagi mesečnih zahtevkov.«.
2. člen 
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zaradi proračunskih zmožnosti, spremembe programa dela ministrstva ali iz drugih utemeljenih razlogov se lahko vrednost točke v proračunskem letu spremeni.«.
3. člen 
V 8. členu se za drugim odstavkom dodata nova, tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko posamezni šoli dodelijo dodatna sredstva, če zaradi okoliščin, ki so posledica višje sile, letni obseg sredstev za materialne stroške v tekočem proračunskem letu ne zadostuje za namene iz 1. člena tega pravilnika.
(4) Sredstva iz prejšnjega odstavka se šoli zagotovijo na podlagi obrazložene vloge. O utemeljenosti vloge odloči ministrstvo, pri čemer mora šola zagotoviti ministrstvu vpogled v podatke, ki jih potrebuje za ugotovitev utemeljenosti vloge.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-132/2021
Ljubljana, dne 16. avgusta 2021
EVA 2021-3330-0095
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost