Uradni list

Številka 145
Uradni list RS, št. 145/2021 z dne 10. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 145/2021 z dne 10. 9. 2021

Kazalo

2857. Pravilnik o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000, stran 8277.

  
Na podlagi tretjega odstavka 62. člena ter za izvrševanje 32., 33. in 37. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa način označevanja zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000 (v nadaljnjem besedilu: območja) ter obliko in vsebino znakov za njihovo označevanje (v nadaljnjem besedilu: znak).
(2) Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi glede virtualnih označitev območij.
2. člen 
(1) Vrste znakov so:
− označevalni znaki, ki sporočajo ime in status območja,
− informativni znaki, ki obveščajo o pojavih, dejstvih in okoliščinah,
− usmerjevalni znaki, ki določajo smer gibanja, in
− opozorilni znaki, ki opozarjajo na pravila ravnanja, prepovedi in omejitve.
(2) Znaki so lahko posamični, sestavljeni ali enotni.
(3) Obvezna vsebina in značilnosti znakov ter obvezni načini njihove uporabe pri posameznih vrstah znakov so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Usmeritve za postavitev, oblikovanje in izvedbo znakov so določene v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Znakom ni dovoljeno dodajati vsebin, ki niso skladne s tem pravilnikom.
(5) Postavljanje znakov za označevanje območij, ki niso skladni s tem pravilnikom, ni dovoljeno.
3. člen 
(1) Označevalni znaki, s katerimi se označujejo zavarovana območja, ki jih je ustanovila država, morajo vsebovati napis “REPUBLIKA SLOVENIJA”. Označevalni znaki, s katerimi se označujejo zavarovana območja, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, morajo vsebovati ime lokalne skupnosti. Označevalni znaki, s katerimi se označujejo zavarovana območja, ki sta jih ustanovili država in ena ali več lokalnih skupnosti, morajo vsebovati napis “REPUBLIKA SLOVENIJA” in ime ene ali več lokalnih skupnosti.
(2) Označevalni znaki, s katerimi se označujejo zavarovana območja, vsebujejo navedbo lastnega imena zavarovanega območja, kot je določeno z aktom o zavarovanju.
(3) Na označevalnih znakih, s katerimi se označujejo naravne vrednote, se lastno ime naravne vrednote navede na informativnem znaku pod označevalnim znakom.
(4) Označevalni znaki morajo biti izključno v slovenskem jeziku, na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, pa tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku. Prevodi v druge tuje jezike so lahko le na informativnem znaku, in sicer pod označevalnim znakom.
(5) Območje, ki je zavarovano in ima hkrati več statusov ali mednarodni status, se označi le z označevalnim znakom za zavarovano območje, ostali statusi se navedejo skupaj z logotipi, če so določeni, na informativnem znaku pod označevalnim znakom.
(6) Območje, ki ni zavarovano in ima hkrati več statusov, se označi le z enim označevalnim znakom za prevladujočo vsebino, drugi varstveni statusi se navedejo skupaj z logotipi, če so določeni, na informativnem znaku pod označevalnim znakom.
(7) Ne glede na peti in šesti odstavek tega člena se mednarodni status območja označi s samostojnim označevalnim znakom, kadar obveznost izhaja iz ratificiranega ali podpisanega mednarodnega dogovora. V tem primeru se samostojni znak za območje, ki ima mednarodni pomen, oblikuje skladno z mednarodno določenimi pravili.
4. člen 
(1) Znaki se postavijo na način, da ne ogrožajo območja.
(2) Na eni lokaciji se postavi le en znak (posamični, sestavljeni ali enotni), razen na pomembnejših informativnih točkah, ki so opredeljene v načrtih upravljanja.
(3) Označevalni znaki se postavijo na mejah oziroma znotraj meja območij, zlasti ob javnih cestah (v nadaljnjem besedilu: cesta) in javnih poteh ter na mestih, kjer je pričakovati vstop ljudi v območje, ali ob naravni vrednoti.
(4) Usmerjevalni znaki se postavijo zlasti ob cestah, poteh, dostavnih poteh, kolovozih, parkiriščih, križiščih, sečiščih poti in podobno ter na mestih, kjer je potrebno usmeriti ljudi na določeno pot ali k območju, delu območja ali naravni vrednoti.
(5) Informativni znaki se postavijo zlasti na mestih, kjer so urejene vstopne točke (npr. parkirišča, pobiranje vstopnin) za večje število ljudi, oziroma na mestih, kjer so izhodišča za obiskovanje (npr. razgledišča, začetek poti, počivališča). Postavijo se znotraj območij, njihovih delov ali ob naravnih vrednotah.
(6) Opozorilni znaki se postavijo zlasti na mestih, kjer je treba opozoriti na pravila ravnanja, prepovedi oziroma na dejstva ali okoliščine, ki jih je potrebno upoštevati. Postavijo se na mejah ali znotraj območij, njihovih delov ali ob naravnih vrednotah.
(7) Znaki iz tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena se postavijo v skladu z zakonom, ki ureja javne ceste, in predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah, če se postavijo na mestih, za katere se uporabljajo navedeni predpisi.
5. člen 
(1) Za območje, ki se označi z več kot tremi znaki, se izdela načrt postavitve znakov (v nadaljnjem besedilu: načrt), ki ga pripravi oseba iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(2) Z načrtom se določi način (sistem) postavitve znakov, mesta postavitve znakov, vrste znakov na posameznih mestih in razlogi za postavitev znakov.
(3) Načrt ima naslednje obvezne sestavine:
− topografski načrt območja, kjer se nameravajo postaviti znaki;
− določitev načina (sistema) označevanja, ki mora biti enoten za celotno območje označevanja;
− določitev mest posameznih postavitev znakov;
− določitev posameznih vrst in vsebin znakov;
− določitev konkretnega položaja znakov za posamezna mesta.
(4) Pred postavitvijo znakov je treba z načrtom seznaniti organizacijo, pristojno za ohranjanje narave.
6. člen 
(1) Označitev območja zagotovi upravljavec območja.
(2) Na območjih, ki jih je ustanovila država in nimajo svojega upravljavca, ter na naravnih vrednotah državnega pomena označitev območja zagotovi organizacija, pristojna za ohranjanje narave.
(3) Na območjih, ki jih je ustanovila lokalna skupnost in nimajo svojega upravljavca, ter na naravnih vrednotah lokalnega pomena označitev območja zagotovi lokalna skupnost.
(4) Druga oseba lahko označuje druge vsebine na območjih, kot so oznake učnih, rekreacijskih in tematskih poti.
(5) Znake je treba vzdrževati in skrbeti zanje kot dober gospodar ter jih po potrebi tudi zamenjati.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
Obstoječi znaki se morajo uskladiti s tem pravilnikom, ko jih je zaradi dotrajanosti treba zamenjati oziroma najpozneje do 1. januarja 2030.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 117/02 in 53/05).
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-66/2021
Ljubljana, dne 31. avgusta 2021
EVA 2021-2550-0006
Mag. Andrej Vizjak 
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost