Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021

Kazalo

2745. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, stran 8074.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji oblikovanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), 41. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 91/09, 94 /13), 41. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 96/09, 93 /13), 41. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 7/10, 98 /13), 41. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 98/09, 95/13), 41. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 95/09, 98/13) in 41. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 100/09, 99/13), so Občinski svet Občine Rogaška Slatina na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) na 19. redni seji, dne 24. 2. 2021, Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17,54/19) na 15. redni seji, dne 6. 5. 2021, Občinski svet Občine Podčetrtek na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – uradno prečiščeno besedilo) na 16. redni seji, dne 14. 4. 2021, Občinski svet Občine Rogatec na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) na 13. redni seji, dne 22. 6. 2021, Občinski svet Občine Kozje na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) na 17. redni seji, dne 12. 4. 2021 in Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) na 15. redni seji, dne 19. 2. 2021 sprejeli
P R A V I L N I K 
o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli 
I. PREDMET TARIFNEGA SISTEMA 
1. člen 
1. S tem pravilnikom je določen način obračunavanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ki se obračunavajo uporabnikom storitev javne službe na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli.
2. Storitve navedene v prejšnjem odstavku, se obravnavajo kot skupno oskrbovalno območje občin, pri katerih opravlja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki isti izvajalec, to je OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec), zaradi česar se pri obračunu storitev uporabljajo enotni količinski pavšali (normativi) in cene storitev za uporabnike z območja občin: Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli.
3. S tem pravilnikom se določi tarifni sistem za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, ki določa način oblikovanja postavk tarifnega sistema in način obračunavanja storitev za:
(1) zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
– ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
– ločeno zbrane odpadne embalaže,
– biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
– mešanih komunalnih odpadkov.
2. člen 
1. Cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov oblikuje koncesionar podjetje Simbio d.o.o., kot izvajalec te službe in jih zaračunava javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o.
2. Izvajalec javne službe odlaganja komunalnih odpadkov obračunava tudi strošek okoljske dajatve.
3. Stroški obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter okoljske dajatve, ki jih koncesionar Simbio d.o.o., zaračunava javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o. so sestavni del stroškov javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada) in jih javno podjetje upošteva pri kalkulaciji cen storitev te javne službe.
3. člen 
1. Cena storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je sestavljena iz:
(1) cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje ceno zbiranja:
– ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
– ločeno zbrane odpadne embalaže,
– mešanih komunalnih odpadkov
in
(2) cene zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.
2. Na računu se ločeno prikazujeta ceni iz 1. in 2. točke. Vsaka zgoraj navedena cena je sestavljena iz cene javne infrastrukture ter cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se na računu prikazujeta ločeno. Višina cene storitev se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen.
3. Davek na dodano vrednost se obračuna po veljavnih predpisih.
4. Ravnanje s komunalnimi odpadki se obračunava posameznim uporabnikom mesečno na podlagi potrjenih cen.
II. OBSEG RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 
4. člen 
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje) obsega:
– zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev,
– zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev, z ekoloških otokov in iz zbirnih centrov na zbirni center Tuncovec,
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov,
– delovanje zbirnih centrov,
– obdelavo biološko razgradljivih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki,
– obdelavo drugih frakcij komunalnih odpadkov, če obdelava posamezne frakcije ni določena z drugimi predpisi,
– prevoz ostankov komunalnih odpadkov na regijsko odlagališče,
– prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
– sledljivost volumna preostanka odpadkov s sodobnim računalniškim sistemom,
– analitično obdelavo podatkov,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov.
2. V obseg ravnanja z odpadki sodi tudi strošek obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, z vključeno okoljsko dajatvijo, ki jo javnemu podjetju zaračuna izvajalec te službe.
III. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA 
5. člen 
1. Cena se v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, in v delu, ki se nanaša na stroške javne infrastrukture, oblikuje na kg opravljene storitve iz 1. člena in se uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza.
2. Pogostost odvoza določenih vrst komunalnih odpadkov ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada določi OKP Rogaška Slatina d.o.o., kot izvajalec javne službe v Tehničnem pravilniku.
3. V primeru manjšega števila oseb (1, 2 oziroma 3) se povprečno število odvozov za potrebe obračuna zmanjša, in sicer je za 1 osebo pogostost odvoza 4-krat manjša od povprečnega števila odvozov, za 2 osebi 2-krat manjša in za 3 osebe 1,3-krat manjša.
V primeru večstanovanjskih objektov, ko si več uporabnikov deli zabojnik, se za razdelitev uporablja število članov v gospodinjstvu. Obračunski volumen po osebi se pri MKO in pri BIO odpadkih določi v višini, ki je enak volumnu, ki se uporablja za stanovanjsko hišo z 1 uporabnikom.
4. OKP Rogaška Slatina d.o.o. ceno zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne službe OKP Rogaška Slatina d.o.o.
5. Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih storitev posamezne javne službe ravnanja z odpadki med uporabnike se izračuna na naslednji način:
Sodilo za določene vrste komunalnih odpadkov v kg/m³
=
masa zbranih odpadkov* v kg
obračunska prostornina v m³
*določene vrste komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
6. OKP Rogaška Slatina d.o.o. ceno zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad ter pogostost odvoza navedenega zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega reza na uporabnike glede na prostornino navedenega zabojnika in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne službe.
Sodilo za biološko razgradljive odpadke v kg/m³
=
masa zbranih BIO odpadkov* v kg
obračunska prostornina v m³
7. Izračun mesečnega stroška v individualni hiši:
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen posode v m³ x povprečno število odvozov na mesec.
8. Izračun mesečnega stroška v večstanovanjski hiši:
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen/osebo v m³ x število oseb.
9. Izvajalec ima pravico vpogleda v razpoložljive evidence o številu prebivalcev na posameznem naslovu, kot je centralni register prebivalstva. Izvajalec po potrebi obnavlja podatke o številu prebivalcev na posameznem naslovu.
10. Pooblaščeni delavec izvajalca lahko kontrolira dejanski volumen odloženega ostanka komunalnih odpadkov in v primeru ponavljajočih se povečanih količin odredi plačilo dejanskega volumna.
11. Dejansko količino povzročenih odpadkov na osebo ugotavlja izvajalec javne službe v skladu z veljavnim Odlokom o ravnanju z odpadki v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli.
12. Cena ravnanja z odpadki je na računu razčlenjena v skladu s 3. členom tega pravilnika oziroma z veljavnimi republiškimi predpisi.
6. člen 
Za gospodinjstva, ki odlagajo odpadke v 120 l tipiziranih vrečkah na skupno odjemno mesto zaradi nemožnosti individualnega odvoza, se cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada izračunava tako, da se pri izračunu upošteva korekcijski faktor 0,9.
Izračun mesečnega stroška v individualni hiši, ki uporablja vreče:
Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen vreče v m³ x povprečno število odvozov na mesec x korekcijski faktor.
7. člen 
Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša pogostost odvoza.
Izračun mesečnega stroška za stavbo, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev:
Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen najmanjšega zabojnika/3 v m³ x najmanjše število odvozov na mesec.
8. člen 
V primeru občasnih povečanih količin mešanih odpadkov, lahko uporabnik pri izvajalcu nabavi dodatne namenske zelene 120 l vreče z logotipom izvajalca, ki jo nastavi ob zabojnik.
Cena zelene vreče za mešane odpadke z logotipom izvajalca vsebuje vse stroške storitve ravnanja z odpadki.
IV. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI, KI NE NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH 
9. člen 
Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ne nastajajo v gospodinjstvih, se izvaja na podlagi medsebojne pogodbe med izvajalcem in povzročiteljem.
Osnova za obračun je volumen in število posod, število odvozov in lastna cena storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov:
Izračun mesečnega stroška posamezne storitve se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen posod v m³ x število odvozov na mesec, pri čemer se volumen posod izračuna z zmnožkom števila posod in volumna posod.
Če se dejavnost opravlja v objektu, kjer se nahaja tudi gospodinjstvo, se v pogodbi določi tudi delitev izračunane količine odpadkov, na del, ki pripada gospodinjstvu in del, ki pripada pravni osebi ali drugemu pravnemu subjektu ali samostojnemu podjetniku oziroma posamezniku, ki samostojno opravljajo dejavnost, v primeru, ko se uporablja skupen zabojnik za odlaganje komunalnih odpadkov. V tem primeru je minimalna velikost posode, ki se obračuna za odpadke, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti 0,12 m³ mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec, za odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu pa minimalna količina na osebo na mesec, kot se uporablja za večstanovanjske objekte.
10. člen 
1. Obračun storitev ravnanja z odpadki se opravi glede na dejansko posodo oziroma najmanj za 0,12 m³ mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec javne službe.
2. Če več povzročiteljev odlaga odpadke v skupno posodo, se sorazmerno oziroma po dogovoru volumen (litri) razdeli med posamezne povzročitelje, vendar je v tem primeru najmanjša velikost posode, ki se povzročitelju obračuna, 0,12 m³ mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga določi izvajalec.
3. Za počitniške kapacitete, ki se oddajajo v najem, se obračunava storitev ravnanja z odpadki za 0,12 m³ mesečno na posamezno počitniško enoto (stanovanje, apartman ipd.).
Izračun mesečnega stroška za počitniške kapacitete, ki se oddajajo v najem:
Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izračuna na naslednji način:
Mesečni strošek storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen 0,12 m³.
Lastniki počitniških kapacitet, ki se oddajajo v najem, morajo poleg posod za mešane komunalne odpadke uporabljati najmanj tudi posode za ločeno zbiranje odpadne embalaže. Embalaža, ki nastaja pri izvajanju dejavnosti ni komunalni odpadek in se povzročiteljem zaračuna skladno s cenikom izvajalca. Najmanjši volumen posode za zbiranje mešane odpadne embalaže znaša 120 litrov.
Lastniki počitniških kapacitet, ki se oddajajo v najem, v naseljih, kjer ni možno lastno kompostiranje, morajo poleg posod za mešane komunalne odpadke uporabljati tudi posode za ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov. Najmanjši volumen posode za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov znaša 120 l.
Zbiranje in odvoz biološko razgradljivih odpadkov se zaračuna skladno s cenikom izvajalca.
4. Za uporabo zabojnikov za potrebe kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev se obračun odvoza mešanih komunalnih odpadkov določa po številu in velikosti izpraznjenih zabojnikov za odpadke po naslednji formuli:
Strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m³ x volumen posod v m³ x število odvozov.
Uporaba zabojnikov za zbiranje odpadne mešane embalaže, biorazgradljivih odpadkov, steklene embalaže in papirja ter kartonske embalaže se zaračuna po ceniku izvajalca.
11. člen 
Na podlagi oblikovanih postavk tarifnega sistema izvajalec javne službe predlaga višine tarifnih postavk. Sklep o višini tarifnih postavk sprejme občinski svet.
V. OBRAČUN STROŠKOV NABAVE, ZAMENJAVE IN VZDRŽEVANJA TIPIZIRANIH POSOD 
12. člen 
Tipizirane posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (zelene posode) lahko uporabniki nabavijo pri izvajalcu javne službe OKP Rogaška Slatina d.o.o., in sicer:
– z odkupom z enkratnim plačilom,
– z odkupom s plačilom v dveh enakih mesečnih obrokih.
Odkup se izvede po vsakokratnem ceniku posod, ki ga določi OKP Rogaška Slatina d.o.o. na podlagi nabavne cene tipiziranih posod.
Povzročitelji odpadkov pa lahko tipizirane posode, ki so last izvajalca javne službe, vzamejo v najem. Najemnina za posode se obračunava mesečno skupaj s ceno storitev ravnanja s komunalnimi odpadki. Najemnina se obračunava ves čas izvajanja storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. Najeto tipizirano posodo izvajalec javne službe brezplačno zamenja, ko ta postane neuporabna, vendar ne prej kot v petih letih po pričetku uporabe. Če uporabnik posodo poškoduje ali jo uniči in jo je potrebno zamenjati prej kot v petih letih, mora plačati sorazmerni del cene nove posode.
Rjavi zabojnik za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada ter zabojnik z rumenim pokrovom se gospodinjstvom dodelijo brezplačno. Kolikor jih uporabnik poškoduje oziroma uniči pred potekom petih let, mora nabavo nove posode plačati po maloprodajni ceni po ceniku izvajalca.
Za uporabo skupnih posod uporabniki plačujejo najemnino, ki je enaka najemnini 120 l posode za mešan komunalni odpad.
Najemnina se plačuje po ceniku izvajalca javne službe OKP Rogaška Slatina d.o.o., ki ga potrjuje Svet ustanoviteljev OKP Rogaška Slatina d.o.o..
VI. NADZOR 
13. člen 
Nadzor nad izvajanjem določil tega pravilnika opravljajo pristojne nadzorne službe v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil, ki lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb odloka.
Sankcije za kršitelje pravilnika so navedene v Odloku o ravnanju z odpadki v občini Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli.
Izvajalec storitve bo po predhodnem nadzoru in v skladu s tem pravilnikom uporabniku storitve zaračunal trikratno ceno dejanskega volumna zabojnika za mešane komunalne odpadke in stroške presortiranja po m³ po veljavnem ceniku izvajalca javne službe v primeru, ko odpadki ne bodo ustrezno ločeni.
VII. KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 94/13)
– Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 93/13)
– Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 98/13)
– Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 95/13)
– Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 98/13) in
– Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 99/13).
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene oblikovane na podlagi tega pravilnika se pričnejo uporabljati po sprejetju sklepa občinskih svetov občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli v skladu z republiškim predpisom oblikovanja cen komunalnih storitev.
Št. 0320-0002/2021
Rogaška Slatina, dne 22. junija 2021
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 
 
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 
 
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja 
 
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 
 
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc 
 
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti