Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021

Kazalo

2732. Pravilnik o denarnih povračilih za filmsko in avdiovizualno industrijo, stran 8054.

  
Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 112/21) minister za kulturo izdaja
P R A V I L N I K 
o denarnih povračilih za filmsko in avdiovizualno industrijo 
1. člen 
S tem pravilnikom se podrobneje določajo pogoji, merila, upravičeni stroški in postopek izvedbe javnega poziva za dodelitev denarnih povračil iz prvega odstavka 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 112/21; v nadaljnjem besedilu: ZIUPGT).
I. POGOJI IN MERILA 
2. člen 
(1) Za pridobitev pravice do denarnega povračila mora projekt v postopku kandidiranja na javnem pozivu doseči najmanj 50 odstotkov vseh možnih točk glede na naslednja merila:
– kulturni pomen filma ali avdiovizualnega dela za Republiko Slovenijo ali drugo državo članico Evropske unije – možnih največ 12 točk,
– uporaba produkcijskih ali postprodukcijskih kapacitet na območju Republike Slovenije – možnih največ 20 točk,
– sodelovanje izvajalcev iz Republike Slovenije – možnih največ 34 točk.
(2) Pri presoji merila iz prve alineje prejšnjega odstavka se upoštevajo naslednji ocenjevalni kriteriji:
– tema ali vsebina izhaja iz slovenske ali evropske kulture, zgodovine, mitologije ali religije – 2 točki,
– projekt temelji na osebi, ki je del slovenske ali evropske kulture, zgodovine, mitologije ali religije – 2 točki,
– projekt temelji na drugih umetniških predlogih ali dogodkih, ki so del slovenske ali evropske kulture, zgodovine, mitologije ali religije – 2 točki,
– projekt obravnava sodobna vprašanja iz področij Republike Slovenije in drugih članic Evropske unije – 2 točki,
– projekt se odvija na lokaciji v Republiki Sloveniji ali v državi članici Evropske unije ali vizualne podobe v delu predstavljajo oziroma promovirajo Republiko Slovenijo ali kako drugo evropsko državo – 2 točki,
– končna različica projekta, pripravljenega za javno prikazovanje, je delno ali v celoti v slovenskem jeziku ali v enem od jezikov držav članic Evropske unije – 2 točki.
(3) Pri presoji merila iz druge alineje prvega odstavka tega člena se upoštevajo naslednji ocenjevalni kriteriji:
a) število skupnih dni produkcije oziroma postprodukcije, ki se odvija na območju Republike Slovenije:
– najmanj 15 odstotkov skupnih dni snemanja oziroma postprodukcije projekta – 3 točke,
– najmanj 30 odstotkov skupnih dni snemanja oziroma postprodukcije projekta – 5 točk,
– najmanj 50 odstotkov skupnih dni snemanja oziroma postprodukcije projekta – 8 točk,
– najmanj 75 odstotkov skupnih dni snemanja oziroma postprodukcije projekta – 10 točk;
b) vključenost ponudnikov storitev s sedežem v Republiki Sloveniji (glede na celotne produkcijske oziroma postprodukcijske stroške, porabljene v Republiki Sloveniji):
– najmanj 15 odstotkov se izplačuje ponudniku storitev, ki ima sedež v Republiki Sloveniji – 1 točka,
– najmanj 30 odstotkov se izplačuje ponudniku storitev, ki ima sedež v Republiki Sloveniji – 3 točke,
– najmanj 50 odstotkov se izplačuje ponudniku storitev, ki ima sedež v Republiki Sloveniji – 6 točk,
– najmanj 75 odstotkov se izplačuje ponudniku storitev, ki ima sedež v Republiki Sloveniji – 10 točk.
(4) Pri presoji merila iz tretje alineje prvega odstavka tega člena se upoštevajo naslednji ocenjevalni kriteriji:
a) udeleženi državljani Republike Slovenije v okviru ustvarjalne in izvajalske ekipe – največ 18 točk, od tega:
– režiser – 1 točka,
– scenarist oziroma koscenarist, avtor dialogov – 1 točka,
– direktor fotografije – 1 točka,
– skladatelj – 1 točka,
– glavni animator – 1 točka,
– sodelujoči iz sektorja slike ali vodja – 1 točka,
– sodelujoči iz sektorja zvoka ali vodja – 1 točka,
– sodelujoči iz sektorja scenografije ali vodja – 1 točka,
– sodelujoči iz sektorja kostumografije ali vodja – 1 točka,
– sodelujoči iz sektorja maske ali vodja – 1 točka,
– sodelujoči iz sektorja montaže slike – 1 točka,
– sodelujoči iz sektorja postprodukcije slike ali vodja – 1 točka,
– sodelujoči iz sektorja vizualnih učinkov ali vodja – 1 točka,
– sodelujoči iz sektorja postprodukcija zvoka ali vodja – 1 točka,
– sodelujoči ali vodja sektorja izdelovanja figur ali ozadja (animirani film) – 1 točka,
– vodja snemanja – 1 točka,
– direktor produkcije – 1 točka,
– izvršni producent – 1 točka;
b) udeleženi državljani Republike Slovenije med igralci – največ 10 točk, od tega:
– glavna vloga – 3 točke,
– druga vloga – 2 točki,
– stranske vloge – vsaka stranska vloga 1 točka, točkuje se največ do 5 točk;
c) udeleženi državljani Republike Slovenije med drugimi sodelujočimi delavci:
– najmanj od 20 do 40 odstotkov vseh delavcev, razen tistih, ki so že upoštevani – 3 točke,
– nad 40 odstotkov vseh delavcev, razen tistih, ki so že upoštevani – 6 točk.
II. UPRAVIČENI STROŠKI 
3. člen 
(1) Med upravičene stroške, neposredno porabljene za produkcijo filmov in avdiovizualnih del, štejejo:
– stroški avtorskih honorarjev,
– nadomestila za uporabo avdiovizualnega arhivskega gradiva, fotografij in materialov iz muzejskih zbirk,
– stroški avtorskih pravic za uporabo literarnih predlog, gledaliških besedil za namene produkcije,
– stroški avtorskih pravic za uporabo glasbe, strokovnih podlag in slikovnega materiala za namene produkcije,
– plačila strokovnih sodelavcev za namene produkcije v Republiki Sloveniji,
– stroški prevajanja za namene produkcije na območju Republike Slovenije,
– stroški dela na scenariju,
– stroški za izbiro igralcev,
– stroški za izbor statistov,
– stroški vaj z zasedbo,
– stroški preizkusov ličenja, maske in frizure,
– stroški preizkusa kostumov,
– stroški fotografiranja in izdelave fotografij,
– pisarniški stroški, vezani na izvedbo in obdobje produkcije in postprodukcije na območju Republike Slovenije (najemnina pisarniških prostorov, začasno skladišče in pisarniško pohištvo, najem pisarniške opreme – telefon, telefaks, računalnik, kopirni stroj, priključki za telefon in internet, komunalni prispevek, računi za telekomunikacije in spletne storitve, stroški dostave in poštne storitve, različna dovoljenja, prva pomoč, izposoja radijske opreme ipd.),
– stroški iskanja lokacij (storitve producenta in stroški produkcijske ekipe na lokacijah),
– stroški prevoza (najem dostavnih in drugih vozil, potrebnih za produkcijo projekta, nakup goriva, stroški cestnine, drugi stroški v zvezi s prevozom in vozili),
– stroški javnega prevoza,
– stroški nastanitve zaposlenih, ki se ukvarjajo s produkcijo projekta (priprava, snemanje, predelava, dodelava in oblikovanje slike in zvoka),
– stroški hrane (catering),
– stroški za scenografijo (gradnja, rekviziti, drugi najemi …),
– stroški najema živali vseh vrst,
– stroški najema nepremičnin in premičnin, potrebnih za produkcijo projekta,
– stroški najema vozil in storitev, povezanih s produkcijo projekta (policija, varnostna služba, reševalno vozilo in storitve prve pomoči, gasilci),
– stroški kostumov (stroški vseh storitev, najema in nakupa izdelkov in materialov, povezanih s kostumi),
– modeliranje figur in scenografije ter izdelava ozadij (stroški storitev, najem in nakup materiala za animiranje objekta),
– stroški izdelave ozadij, scenografije ali predmetov za animirani film (stroški storitev, najem in nakup potrošnega materiala),
– stroški za najem računalniške strojne opreme in računalniške programske opreme za animacijo, komponiranje in rendering ter nabavo materialov, povezanih z animacijo,
– stroški najema druge računalniške opreme in programov,
– stroški posebnih učinkov,
– stroški maske in frizure,
– stroški najema scenske tehnike in materialni stroški, povezani s scensko tehniko,
– stroški najema luči, stroški za oblikovanje luči,
– stroški najema kamere, stroški najema druge tehnične opreme, povezane s kamero,
– stroški za najem opreme za zvok, stroški najema druge tehnične opreme, povezane z zvokom,
– stroški glasbe,
– stroški montaže slike, zvoka in glasbe,
– stroški predelave, dodelave in oblikovanje slike in zvoka,
– stroški lokacij,
– stroški zavarovanja za celotno ekipo,
– stroški zavarovanja scenografije in tehnike,
– stroški zavarovanja filma,
– drugi stroški zavarovanja, povezanega s produkcijo,
– plačila avtorskih, produkcijskih in tehničnih sodelavcev z vsemi pripadajočimi dajatvami za naslednja področja: režija, produkcija, organizacija, igralci, statisti, kaskaderji, scenografija in rekviziti, scenske tehnike, posebni učinki, animacija, modeliranja in izdelava figur, modeliranje in izdelava ozadja, scenografija, kostumografija, maska in frizura, luč in razsvetljava, kamera, zvok, lokacija, hrana, glasba, montaža slike, oblikovanje zvoka, montaža glasbe, končna obdelava, dodelava in oblikovanje slike in zvoka, strokovnjaki za druge storitve (zdravniki, medicinske sestre, veterinarji, gorska reševalna služba, gasilci in podobno).
(2) Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka, nastali po uveljavitvi ZIUPGT, se priznavajo vsem prijavljenim projektom, ne glede na to, ali se je projekt na območju Republike Slovenije začel snemati pred uveljavitvijo ZIUPGT, in pod pogojem, da za ta del stroškov prijavitelj v Republiki Sloveniji še ni prejel denarnega povračila.
III. POSTOPEK IZVEDBE JAVNEGA POZIVA 
4. člen 
Izvedba javnega poziva za dodelitev denarnih povračil (uvedba postopka, priprava vlog za obravnavo ter zavrženje neustreznih vlog, ocenjevanje in vrednotenje vlog, izbor projektov in izdaja odločb, sklepanje pogodb in izvajanje nadzora nad njimi) poteka po postopku, določenem v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in Pravilniku o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), če ni s tem pravilnikom določeno drugače.
5. člen 
(1) Ocenjevanje in vrednotenje vlog na podlagi pogojev in meril oziroma ocenjevalnih kriterijev iz 2. člena tega zakona izvede stalna strokovna komisija za avdiovizualno kulturo (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija), ki deluje pri ministrstvu, pristojnem za kulturo (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo).
(2) Strokovna komisija najpozneje v 15 dneh po prejemu vloge ministru, pristojnemu za kulturo (v nadaljnjem besedilu: pristojni minister), poda pisni predlog, ki vsebuje:
– šifro vloge,
– podatke o prijavitelju,
– naslov projekta, navedenega v vlogi,
– strokovno oceno (število doseženih točk z vsebinsko utemeljitvijo ocene glede na v javnem pozivu določene pogoje in merila oziroma ocenjevalne kriterije),
– predlog, da je projekt glede na doseženo minimalno število točk iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika upravičen do denarnega povračila ali da se vloga zavrne,
– predlog o višini denarnega povračila.
(3) Vloga prijavitelja, katerega projekt v postopku kandidiranja na javnem pozivu ni dosegel minimalnega števila točk, določenega v prvem odstavku 2. člena tega pravilnika, se zavrne.
(4) Višje število doseženih točk glede na zahtevano minimalno število točk ne vpliva na to, ali prijavitelj pridobi pravico do denarnega povračila.
(5) Na podlagi pisnega predloga strokovne komisije pristojni minister v 15 dneh od njegovega prejema izda o vlogi, prispeli na javni poziv, odločbo, s katero odloči o odobritvi denarnega povračila in njegovi višini ali o zavrnitvi vloge.
6. člen 
(1) Na podlagi izdane odločbe o odobritvi denarnega povračila se sklene pogodba, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti pristojnega ministrstva in izvajalca.
(2) Pristojno ministrstvo pošlje izvajalcu pogodbo in ga pozove k podpisu. Izvajalec mora podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od prejema, sicer se šteje, da se je izvajalec odpovedal pravici do denarnega povračila, da pogodba ni sklenjena in da je pristojno ministrstvo prosto obveznosti, ki bi zanj izhajale iz odločbe. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec v roku iz prejšnjega stavka pristojnemu ministrstvu pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka ali se lahko skrajša v skladu z roki, ki jih urejajo predpisi o zaključku proračunskega leta.
7. člen 
(1) Izvajalec najpozneje v 90 dneh po zaključku produkcije oziroma postprodukcije filma oziroma avdiovizualnega dela pristojnemu ministrstvu pošlje zahtevek za izplačilo denarnega povračila, ki vsebuje:
– zaključno vsebinsko poročilo o izvedenem projektu,
– celotni obračun in dokumentacijo upravičenih stroškov in izkazanih izdatkov za produkcijo oziroma postprodukcijo projekta na območju Republike Slovenije, ki ga je potrdil pooblaščeni revizor,
– končni seznam ustvarjalne in izvajalske ekipe, igralcev in drugih sodelujočih delavcev z navedbo vključenih držav.
(2) Pristojno ministrstvo preveri morebitno podvajanje stroškov, kadar so prejemniki denarnih povračil pravne ali fizične osebe, ki jih pristojno ministrstvo ali Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, sofinancirata na podlagi javnih razpisov ali javnih pozivov. Če pristojno ministrstvo ugotovi sum podvajanja stroškov, pozove upravičenca k izjasnitvi, na podlagi katere se odloči, ali je izplačilo upravičeno in v kakšni višini, ali pa odstopi od pogodbe in denarnega povračila ne izplača.
(3) Pristojno ministrstvo preveri usklajenost dokumentacije iz prvega odstavka tega člena z vlogo izvajalca, na podlagi katere je bil upravičen do denarnega povračila.
(4) Če je prišlo do zamika pri snemanju, produkciji oziroma postprodukciji projekta ali do spremembe predračunske vrednosti projekta, mora izvajalec o tem brez odlašanja obvestiti pristojno ministrstvo. Če je odstopanje od prijavljene predračunske vrednosti projekta večje ali manjše od 10 odstotkov, pristojno ministrstvo preveri ustreznost projekta glede na vlogo in višino upravičenih stroškov ob upoštevanju dovoljene višine državnih pomoči.
(5) Če pristojno ministrstvo ugotovi, da je višina upravičenih stroškov in izkazanih izdatkov manjša od zneska, določenega z odločbo o odobritvi denarnega povračila, izplača le višino upravičenih stroškov in izkazanih izdatkov.
8. člen 
(1) Pristojno ministrstvo na podlagi popolne dokumentacije izplača denarno povračilo iz posebne, namenske proračunske postavke, v rokih, predpisanih za izplačilo proračunskih sredstev, na poslovni ali transakcijski račun izvajalca, ki mora biti tudi nosilec upravičenih stroškov in izkazanih izdatkov.
(2) Za izplačilo denarnega povračila mora izvajalec imeti oziroma odpreti račun v Republiki Sloveniji in projekt voditi po načelu stroškovnega računovodstva, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE).
IV. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-38/2021/7
Ljubljana, dne 17. avgusta 2021
EVA 2021-3340-0050
Dr. Vasko Simoniti 
minister 
za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti