Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021

Kazalo

2726. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T, stran 8028.

  
Na podlagi prvega odstavka 137. člena, drugega odstavka 142. člena in petega odstavka 199.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T 
1. člen 
V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T (Uradni list RS, št. 103/15 in 78/20) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(predmet koncesije) 
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač (v nadaljnjem besedilu: koncesija) iz naslednjih vrtin:
– V-G (ID znak 199-405/2-0), koordinate (X: 167169,31, Y: 579490,59, Z: 206,65);
– V-H (ID znak 199-480/6-0), koordinate (X: 167513,28, Y: 579094,56, Z: 210,45);
– V-J (ID znak 199-271/2-0), koordinate (X: 167969,79, Y: 579418,55, Z: 209,25);
– P-Z (ID znak 199-337/23-0), koordinate (X: 167534,05, Y: 580357,77, Z: 198,45);
– Vp-3č (ID znak 199-560/2-0), koordinate (X: 167465,61, Y: 578096,97, Z: 213,29);
– V-L (ID znak 186-217/0-0), koordinate (X: 168199,98, Y: 578465,31, Z: 211,50);
– V-P (ID znak 186-416/4-0), koordinate (X: 168950,31, Y: 577823,36, Z: 212,25);
– V-S (ID znak 186-63/0-0), koordinate (X: 168713,48, Y: 578808,19, Z: 203,03);
– V-T (ID znak 201-989/4-0), koordinate (X: 165403,60, Y: 581538,92, Z: 203,37);
– V-K (ID znak 198-469/2-0), koordinate (X: 166566,21, Y: 578826,57, Z: 211,50);
– V-E (ID znak 198-83/18-0), koordinate (X: 166587.47, Y: 579562,77, Z: 207,03);
– V-C (ID znak 198-20/1-0), koordinate (X: 167251,90, Y: 578916,80, Z: 210,40);
– V-7A (ID znak 198-20/1-0), koordinate (X: 167004,05, Y: 578736,29, Z: 210,29);
– V-74A (ID znak 198-20/1-0), koordinate (X: 167168,08, Y: 578541,64, Z: 211,14);
– V-N (ID znak 186-276/2-0), koordinate (X: 167867,41, Y: 577971.16, Z: 216,10);
– V-D (ID znak 200-689/3-0), koordinate (X: 166770,31, Y: 580165,65, Z: 201,50) in
– VČM-1/100 (ID znak 186-294/2-0), koordinate (X: 168285,57, Y: 577775,87, Z: 218,06).
(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna letna količina rabe podzemne vode iz vrtine V-G, je 32.832 m3/leto, iz vrtine V-H 36.720 m3/leto, iz vrtine V-J 56.160 m3/leto, iz vrtine P-Z 30.240 m3/leto, iz vrtine Vp-3č 64.800 m3/leto, iz vrtine V-L 42.768 m3/leto, iz vrtine V-P 157.680 m3/leto, iz vrtine V-S 58.320 m3/leto, iz vrtine V-T 50.976 m3/leto, iz vrtine V-K 57.456 m3/leto, iz vrtine V-E 64.800 m3/leto, iz vrtine V-C 85.147 m3/leto, iz vrtine V-7A 72.532 m3/leto, iz vrtine V-74A 49.680 m3/leto, iz vrtine V-N 49.680 m3/leto, iz vrtine V-D 22.075 m3/leto in iz vrtine VČM-1/100 210.000 m3/leto.
(3) Največji dovoljeni trenutni pretok rabe podzemne vode je iz vrtine V-G 1,6 l/s, iz vrtine V-H je 1,7 l/s, iz vrtine V-J 2,5 l/s, iz vrtine P-Z 1,4 l/s, iz vrtine Vp-3č 3,0 l/s, iz vrtine V-L 1,9 l/s, iz vrtine V-P 5.0 l/s, iz vrtine V-S 2,7 l/s, iz vrtine V-T 2,36 l/s, iz vrtine V-K 2,7 l/s, iz vrtine V-E 2,9 l/s, iz vrtine V-C 2,7 l/s, iz vrtine V-7A 2,3 l/s, iz vrtine V-74A 1,9 l/s, iz vrtine V-N 2,3 l/s, iz vrtine V-D 0,7 l/s in iz vrtine VČM-1/100 6,0 l/s. Največja skupna dovoljena letna količina rabe vode je 1.141.866 m3/leto.
(4) Koncesija se podeli za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač s klasifikacijsko številko 12.1. v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.
(5) Območje koncesije obsega območje vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S, V-T, V-K, V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N, V-D in VČM-1/100 iz prvega odstavka tega člena ter zajema podzemno vodo iz vodnega telesa podzemne vode »VTPodV 4016 Murska kotlina« in »VTPodV 4017 Vzhodne Slovenske gorice« (vodno območje Donave) in v okviru tega na območju »vodonosnega sistema 42816 Slovenske gorice – severni in vzhodni del«, »vodonosnega sistema 42813 Dolinsko Ravensko« in »vodonosnega sistema 42814 gornjeradgonsko polje« – 2. vodonosnik (vodonosniki v terciarnih sedimentih).
(6) Napajalno območje vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S, V-T, V-K, V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N, V-D in VČM-1/100 iz prvega odstavka tega člena ter meja tega območja se prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu in objavita v informacijskem sistemu okolja.«.
2. člen 
V 11. členu v četrtem odstavku v 2. točki se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
(prvi program monitoringa) 
Koncesionar mora prvi program monitoringa za vrtine V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N, V-D predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v potrditev najpozneje v šestih mesecih od sklenitve koncesijske pogodbe.
4. člen 
(prehodna določba) 
Koncesionar, ki mu je bila koncesija podeljena na podlagi Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05), nadaljuje z izvajanjem koncesije v skladu s predpisom, ki ureja koncesijo za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T.
5. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-30/2021
Ljubljana, dne 18. avgusta 2021
EVA 2020-2550-0103
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina