Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2021 z dne 20. 8. 2021

Kazalo

2725. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci, stran 8021.

  
Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci 
1. člen 
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci (Uradni list RS, št. 84/15, 14/18 in 61/19 – popr.) se v drugem odstavku 2. člena, v 5., 6. in 11. členu ter v prilogi 1 beseda »podzemna« v vseh sklonih nadomesti z besedo »termalna« v ustreznem sklonu.
2. člen 
V 1. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci (v nadaljnjem besedilu: koncesija) na naslednjih vrtinah:
– VE-1/57 (ID znak: 237-916/0-0), koordinate (X: 159405, Y: 590078, Zprirobnica: 180,70);
– VE-3/91 (ID znak: 237-922/0-0), koordinate (X: 159375, Y: 590350, Zprirobnica: 181,37).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna letna količina rabe termalne vode, iz vrtine VE-1/57 je 47.935 m3/leto in iz vrtine VE-3/91 109.745 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok rabe termalne vode iz vrtine VE-1/57 je 7 l/s in iz vrtine VE-3/91 15 l/s. Največja skupna letna količina rabe vode je 157.680 m3/leto.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne količine med rabama termalne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.«.
V petem odstavku se črtata vejica in besedilo »VE-2/57«.
V šestem odstavku se črtata vejica in besedilo »VE-2/57«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Neonesnažena podzemna voda se vrača v vodonosnik iz petega odstavka tega člena skozi preurejeno reinjekcijsko vrtino VE-2/57 (ID znak: 237-688/7-0), koordinate (X: 159598, Y: 589698, Zprirobnica: 180,07).«.
3. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku:
– v napovednem stavku beseda »podzemne« nadomesti z besedo »termalne«;
– 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. zagotavljati, da največja dovoljena letna količina rabe termalne vode in največji dovoljeni trenutni pretok rabe termalne vode iz drugega odstavka 1. člena te uredbe nista presežena;«;
– v 4., 5. in 8. točki beseda »podzemna« v vseh sklonih nadomesti z besedo »termalna« v ustreznem sklonu;
– 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. izvajati monitoring v črpalnih vrtinah VE-1/57 in VE-3/91 ter reinjekcijski vrtini VE-2/57 v skladu s programom monitoringa iz drugega odstavka 4. člena te uredbe;«;
– v 9. točki za besedo »morja« črta vejica, beseda »in« pa se nadomesti s podpičjem;
– v 10. točki beseda »podzemno« nadomesti z besedo »termalno«, za besedo »koncesija« se doda vejica, pika pa se nadomesti z besedo »in«;
– za 10. točko doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. zagotavljati enkrat dnevni (on-line) prenos podatkov iz priloge 2 te uredbe v podatkovno zbirko Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).«.
V tretjem, četrtem in šestem odstavku se beseda »podzemna« v vseh sklonih nadomesti z besedo »termalna« v ustreznem sklonu.
4. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku za besedo »odvzetih« doda besedilo »in vrnjenih«, beseda »podzemne« pa se nadomesti z besedo »termalne«.
V drugem odstavku se besedilo »Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija)« nadomesti z besedo »agencija«.
V šestem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– rezultate monitoringa za preteklo leto, ki vsebujejo rezultate po posameznih sestavnih delih monitoringa in parametrih, posebej pa o vrednostih ΔT, Qdej in Qvrnjene iz drugega in tretjega odstavka 6. člena te uredbe.«.
5. člen 
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Akontacija znaša polovico zneska, izračunanega po enačbi iz drugega oziroma tretjega odstavka 6. člena te uredbe, pri čemer se uporabita povprečna cena toplote (C) in faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D), določena na podlagi prejšnjega člena. Vrednosti ΔT, Qdej in Qvrnjena se pridobijo iz poročila iz petega odstavka 4. člena te uredbe za preteklo leto.«.
V četrtem odstavku se beseda »zakonite« nadomesti z besedo »zakonske«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Koncesionar, ki med letom začne ali preneha vračati termalno vodo v vodonosnik ali preneha izvajati koncesijo, mora v 30 dneh po začetku ali prenehanju vračanja termalne vode v vodonosnik ali po prenehanju izvajanja koncesije o tem obvestiti Direkcijo Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem besedilu: direkcija) in ji poslati podatke iz drugega odstavka tega člena.«.
6. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku besedilo »organu iz petega odstavka prejšnjega člena« nadomesti z besedo »direkciji«.
7. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(vzpostavitev vračanja neonesnažene podzemne vode v vodonosnik) 
(1) Koncesionar mora pred začetkom vračanja neonesnažene podzemne vode v vodonosnik v skladu z novim sedmim odstavkom 1. člena uredbe koncedentu poslati dopolnjeno hidrološko poročilo o testiranju reinjekcijske vrtine VE-2/57 s poročilom o tehničnem stanju vrtine, če gre za preureditev obstoječe vrtine, ter dopolnjen program monitoringa iz spremenjenega 4. člena uredbe.
(2) Začetek vračanja neonesnažene podzemne vode v vodonosnik iz prejšnjega odstavka se določi v koncesijski pogodbi.
(3) Plačilo za koncesijo se začne zaračunavati po enačbi iz tretjega odstavka spremenjenega 6. člena uredbe v letu, ki sledi letu začetka vračanja neonesnažene podzemne vode v vodonosnik.
9. člen 
(dopolnitev programa monitoringa) 
(1) Koncesionar mora dopolnjen program monitoringa iz prvega odstavka prejšnjega člena predložiti agenciji v potrditev najpozneje v šestih mesecih od sklenitve koncesijske pogodbe.
(2) Meritve gladin vode prek črpalnih vrtin VE-1/57 in VE-3/91 koncesionar začne izvajati najpozneje v enem letu po potrditvi dopolnjenega programa monitoringa v skladu s prejšnjim odstavkom. Meritve gladin vode prek reinjekcijske vrtine VE-2/57 mora koncesionar začeti izvajati takoj po vzpostavitvi reinjekcije.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-32/2021
Ljubljana, dne 18. avgusta 2021
EVA 2021-2550-0017
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost