Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2021 z dne 18. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2021 z dne 18. 8. 2021

Kazalo

2720. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju, stran 7997.

  
Na podlagi šestega odstavka 92. člena v povezavi s 15. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter na podlagi 33. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju 
1. člen 
V Pravilniku o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 35/11) se v 1. členu za besedno zvezo »višješolskimi študijskimi programi« doda besedilo »in študijskimi programi za izpopolnjevanje na področju« ter za besedno zvezo »višješolskih študijskih programih« doda besedilo »in študijskih programih za izpopolnjevanje na področju«.
2. člen 
V 2. členu:
– se za napovednim stavkom doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– višješolski študijski program – študijski program za pridobitev višje izobrazbe, sprejet pred 1. januarjem 1994, po katerem se v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom prve stopnje,«; 
– se v dosedanji prvi alineji, ki postane druga alineja, besedilo »Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E)« nadomesti s kratico »ZViS-E«;
– dosedanja druga, tretja in četrta alineja postanejo tretja, četrta in peta alineja;
– se v dosedanji peti alineji, ki postane šesta alineja, pika nadomesti z vejico;
– se za novo šesto alinejo doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– enoviti magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.«. 
3. člen 
V 4. členu se:
– v napovednem stavku za besedno zvezo »višješolskega študijskega programa« doda besedilo »ali študijskega programa za izpopolnjevanje na področju«;
– v prvi alineji za besedo »programom« doda vejico in črta beseda »ali«;
– v drugi alineji se za besedo »stopnje« pika nadomesti z besedo »ali«;
– za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– enovitim magistrskim študijskim programom druge stopnje.«. 
4. člen 
V 5. členu se:
– v napovednem stavku za besedno zvezo »višješolskem študijskem programu« doda besedilo »ali študijskem programu za izpopolnjevanje na področju« ter za besedno zvezo »višješolskega študijskega programa« doda besedilo »ali študijskega programa za izpopolnjevanje na področju«;
– v drugi alineji za besedo »stopnje« doda vejico in črta beseda »ali«;
– v tretji alineji se za besedo »stopnje« pika nadomesti z besedo »ali«
– za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– enovitim magistrskim študijskim programom druge stopnje.«. 
5. člen 
V 6. členu se za besedno zvezo »višješolskem študijskem programu« doda besedilo »ali študijskem programu za izpopolnjevanje na področju« ter za besedno zvezo »višješolskega študijskega programa« doda besedilo »ali študijskega programa za izpopolnjevanje na področju«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-128/2021
Ljubljana, dne 21. julija 2021
EVA 2021-3330-0092
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost