Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2021 z dne 13. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2021 z dne 13. 8. 2021

Kazalo

2703. Pravilnik o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za parkiranje, stran 7976.

  
Župan Občine Trebnje na podlagi 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.), 8. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 81/19) v povezavi s Sklepom o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje (Uradni list RS, št. 38/21) izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za parkiranje 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik ureja način in pogoje za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitev števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliko, vrsto in vsebino dovolilnice za parkiranje.
II. DOVOLJENJA ZA PARKIRANJE IN DOVOLILNICE 
2. člen 
(vrste dovoljenj za parkiranje) 
Skladno z Odlokom o ureditvi mirujočega prometa v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 81/19; v nadaljevanju: odlok) in Sklepom o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje (Uradni list RS, št. 38/21; v nadaljevanju: sklep) sta določeni dve vrsti dovoljenj za parkiranje, in sicer dovoljenje za parkiranje iz 8. člena odloka (v nadaljevanju: dovoljenje za parkiranje) in dovoljenje za parkiranje iz 7. člena odloka (v nadaljevanju: dovoljenje za parkiranje na rezerviranem parkirnem mestu).
3. člen 
(vrste dovolilnic) 
Dovoljenje za parkiranje in dovoljenje za parkiranje na rezerviranem parkirnem mestu se izkazujeta z dovolilnico za parkiranje in z dovolilnico za parkiranje na rezerviranem parkirnem mestu, ki se izdata v predpisani obliki. Grafična podoba dovolilnic ter njuna oblika in dimenzije so razvidni iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
III. POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJ ZA PARKIRANJE 
4. člen
(postopek pridobitve dovoljenja za parkiranje) 
Vlagatelj mora za pridobitev dovoljenja za parkiranje podati vlogo za pridobitev dovoljenja.
Vlagatelj mora navesti v vlogi vse obvezne podatke, določene na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
Vlogo za dovoljenje za parkiranje je mogoče podati za javne parkirne površine, kot to določa tretji odstavek 4. člena sklepa.
Število izdanih dovoljenj za parkiranje na javnih parkirnih površinah iz prve alineje tretjega odstavka 4. člena sklepa ne sme presegati 70 % števila parkirnih prostorov na teh površinah. Vloge za izdajo dovoljenj za parkiranje se obravnavajo po vrstnem redu njihovega prejema.
Število izdanih dovoljenj za parkiranje na javnih parkirnih površinah iz tretje alineje tretjega odstavka 4. člena sklepa ne sme presegati 70 % števila parkirnih prostorov na teh površinah. Vloge za izdajo dovoljenj za parkiranje se obravnavajo po vrstnem redu njihovega prejema.
Število izdanih dovoljenj za parkiranje na javni parkirni površini iz četrte alineje tretjega odstavka 4. člena sklepa ne sme presegati 110 % števila parkirnih prostorov na tej površini. Vloge za izdajo dovoljenj za parkiranje se obravnavajo po vrstnem redu njihovega prejema.
5. člen 
(dovoljenje za parkiranje na javni parkirni površini P4) 
Vlagatelj, ki ima stalno ali začasno prebivališče prijavljeno v večstanovanjskih objektih na Gubčevi cesti ali Cankarjevi ulici v Trebnjem in želi pridobiti dovoljenje za parkiranje iz druge alineje tretjega odstavka 4. člena sklepa (dovoljenje za parkiranje, ki upravičencu omogoča parkiranje na javni parkirni površini P4), mora za pridobitev tega dovoljenja za parkiranje k vlogi priložiti naslednje dokumente ali soglasja:
– prometno dovoljenje za vozilo v njegovi lasti oziroma posesti;
– dokazilo o začasnem ali stalnem prebivališču (osebni dokument, dokazilo o prijavi začasnega prebivališča);
– če je vlagatelj najemnik stanovanjske enote, mora priložiti fotokopijo najemne pogodbe in pisno soglasje večinskega lastnika stanovanjske enote, da se odpoveduje pravici do pridobitve dovoljenja za parkiranje v njegovo korist.
Pristojni organ lahko po uradni dolžnosti pridobi še naslednje listine:
– izpisek iz zemljiške knjige;
– izpisek iz registra stanovanjskih enot;
– izpisek iz registra prebivalstva.
Upravičencu iz prvega odstavka tega člena pripada na stanovanjsko enoto le eno dovoljenje za parkiranje na javni parkirni površini P4.
6. člen 
(pristojnost za izdajo dovoljenj za parkiranje) 
Za izdajo dovoljenj za parkiranje je pristojna Skupna občinska uprava občin Dolenjske (v nadaljevanju: skupna uprava).
IV. EVIDENCA IZDANIH DOVOLJENJ ZA PARKIRANJE 
7. člen 
(evidenca izdanih dovoljenj za parkiranje) 
O izdanih dovoljenjih za parkiranje se vodi evidenca v skupni upravi, ki obsega naslednje podatke:
– priimek in ime ali naziv ter naslov upravičenca do dovoljenja za parkiranje;
– registrsko številko vozila;
– številko in datum izdanega dovoljenja za parkiranje;
– veljavnost dovoljenja za parkiranje;
– javno parkirno površino ali javne parkirne površine, za katero ali katere je izdano dovoljenje za parkiranje;
– vrsto dovoljenja iz 2. člena tega pravilnika.
Podatki v evidenci iz prejšnjega odstavka se hranijo za čas do izpolnitve namena, za katerega so zbrani, to je do zaključka veljavnosti izdanega dovoljenja za parkiranje posameznemu upravičencu.
V. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(smiselna uporaba določb pravilnika) 
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za izdajo dovoljenja za parkiranje na rezerviranem parkirnem mestu, ki se ne nahaja na javnih parkirnih površinah iz 2. člena sklepa.
9. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2021-1
Trebnje, dne 9. avgusta 2021
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost