Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021

Kazalo

2661. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Krško, stran 7791.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 24. seji, dne 15. 7. 2021, sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Krško 
1. člen 
V Odloku o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Krško (Uradni list RS, št. 32/07 in 65/18) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Odlok o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb predstavlja koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljenih koncesij za naslednje lokalne gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo;
2 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov;
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov;
5. redno vzdrževanje občinskih javnih cest;
6. urejanje in čiščenje javnih površin;
7. upravljanje pokopališč;
8. vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih,
9. 24-urna dežurna služba.«.
2. člen 
Spremeni se 4. člen odloka tako, da se glasi:
»(1) Gospodarska javna služba »oskrba s pitno vodo« obsega oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo, obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe, redno vzdrževanje javnega vodovoda, redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari, redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod, vodenje evidenc, poročanje, izdelavo programa oskrbe s pitno vodo, izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo, monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije, označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja, občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda, izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja, redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda in priključevanje novih uporabnikov javne službe ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe, in drugimi predpisi v okvir javne službe.
(2) Gospodarska javna služba »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« obsega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ter dodatna obdelava komunalne odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, redno vzdrževanje javne kanalizacije, prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo ter njeno čiščenje, prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, če za blato zagotovi prevzem na komunalno čistilno napravo, ki je opremljena za obdelavo blata, obdelava blata, pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin, odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh, če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh, če tako določa občinski predpis, ki ureja javno službo, obveščanje uporabnikov javne službe, izdelava programa izvajanja javne službe, vodenje evidence o izvajanju javne službe, poročanje o izvajanju javne službe in priključevanje novih uporabnikov javne službe ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe, in drugimi predpisi v okvir javne službe.
(3) Gospodarska javna služba »zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov« je zbiranje komunalnih odpadkov in njihovo oddajanje v nadaljnje ravnanje z njimi v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in predpisi, ki urejajo odpadke. Obsega zbiranje mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih in v zbirnem centru, zbiranje ločenih frakcij na prevzemnih mestih ločenih frakcij, v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru, zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih in v zbirnem centru, prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij, predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje zbranih odpadkov v zbirnem centru, izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov, oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje, vodenje evidenc o odpadkih in o ravnanju z njimi, ozaveščanje in redno in pravočasno obveščanje uporabnikov o posameznih aktivnostih opravljanja javne službe na krajevno običajen način, izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za preprečevanje nastajanja in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe, in drugimi predpisi v okvir javne službe.
(4) Gospodarska javna služba »obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov« obsega redno prevzemanje odpadkov od izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, mehansko – biološko obdelavo in predelavo mešanih komunalnih odpadkov, obdelavo in predelavo ločenih frakcij, obdelavo in predelavo kosovnih odpadkov, obdelava in predelava nevarnih frakcij, izvajanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v zbirnem centru, vodenje evidenc o odpadkih in o ravnanju z njimi, ozaveščanje in redno in pravočasno obveščanje o posameznih aktivnostih opravljanja javne službe na krajevno običajen način, izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za preprečevanje nastajanja in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe, in drugimi predpisi v okvir javne službe.
(5) Gospodarska javna služba »redno vzdrževanje občinskih javnih cest« obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah, pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje cestnih objektov, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, redno vzdrževanje brežin in berm, redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste, čiščenje cest, redno vzdrževanje mejnikov, redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe in zimsko službo. Obsega tudi razvoj, načrtovanje in pospeševanje javnih služb, investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe, in drugimi predpisi v okvir javne službe.
(6) Gospodarska javna služba »urejanje in čiščenje javnih površin« obsega upravljanje in vzdrževanje javnih prometnih površin oziroma trgov in ulic v mestih in naseljih mestnega značaja, ter pripadajoče infrastrukture prometnih površin po merilih, ki veljajo za javne ceste, čiščenje, pometanje in pranje javnih cest ter praznjenje in vzdrževanje košev za smeti, kot elementov mestne opreme na javnih krajih, vzdrževanje in tekoče urejanje parkov, drevoredov, zelenic in drugih javnih nasadov oziroma javnih površin, tekoče in interventno vzdrževanje in obnovo, parkirišč in parkomatov, tlakov, robnikov, bankin, sistema odvodnjavanja in drugih elementov prometnih površin, postavljanje in obnavljanje talne in vertikalne signalizacije (razen svetlobne), skrb za pravilno vegetacijo, postavljanje in vzdrževanje elementov mestne opreme, postavljene na ali ob vzdrževanih površinah ter vodenje ustreznih katastrov in evidenc, priprava programov investicijskega vzdrževanja in drugih zahtevnejših posegov in organizacije, njihove izvedbe po dogovoru z pristojnim organom, strokovna opravila, potrebna za pravočasno pripravo pogojev za tekoče vzdrževanje javnih površin in urejanje nasadov na njih, vzdrževanje in urejanje posameznih dreves in drugih nasajenih rastlin, rastočih v naseljih na javnih površinah. Obsega tudi razvoj, načrtovanje in pospeševanje javnih služb, investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe, in drugimi predpisi v okvir javne službe.
(7) Gospodarska javna služba »upravljanje pokopališč« obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča (vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in naprav, storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva), izvajanje investicijskega vzdrževanja, izvajanje investicije, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe, in drugimi predpisi v okvir javne službe.
(8) Gospodarska javna služba »vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih« obsega vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe, in drugimi predpisi v okvir javne službe.
(9) Gospodarska javna služba »24-urna dežurna služba« obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če ta zakon ne določa drugače ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe, in drugimi predpisi v okvir javne službe.«.
3. člen 
V 5. členu odloka se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V okviru izključne oziroma posebne pravice vzdrževanja po prvem odstavku tega člena je koncesionar pooblaščen za izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja pri izvajanju gospodarskih javnih služb »oskrba s pitno vodo«, »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«, »zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov« in »obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov« v višini letne najemnine, pobrane za infrastrukturo v imenu in za račun občine (v tujem imenu in za tuj račun).«.
4. člen 
V 7. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Gospodarska javna služba »oskrba s pitno vodo« se izvaja na celotnem območju občine, v skladu s splošnimi predpisi in občinskim odlokom, ki ureja javno službo.«.
5. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku besedilo »odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda« nadomesti z besedilom »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Gospodarska javna služba »oskrba s pitno vodo« se izvaja na celotnem območju občine, v skladu s splošnimi predpisi in občinskim odlokom, ki ureja javno službo.«.
6. člen 
Nad 9. členom odloka se spremeni naslov tako, da se glasi:
»Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov«
7. člen 
Spremeni se 9. člen odloka tako, da se glasi:
»(1) Uporabniki gospodarske javne službe »zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov« so povzročitelji odpadkov, to je vsaka oseba, katere delovanje ali dejavnost na območju občine povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), in vsaka oseba ki na območju občine opravlja postopke, ki spreminjajo lastnosti ali sestavo teh odpadkov. Uporabnik gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov je izvajalec gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
(2) Gospodarski javni službi »zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov« in »obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov« se izvajata na celotnem območju občine. Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje odpadkov obvezna v okvirih, ki jih določa Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki.«.
8. člen 
Nad 10. členom se spremeni naslov tako, da se glasi:
»Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in urejanje in čiščenje javnih površin« 
V 10. členu se v prvem odstavku besedilo »vzdrževanje občinskih javnih cest« zamenja z besedilom »redno vzdrževanje občinskih javnih cest«.
9. člen 
V 11. členu se v tretjem odstavku črta besedna zveza »zlasti pa«.
10. člen 
V 13. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Storitve gospodarske javne službe so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi z odlokom občine Krško določenimi pogoji.«.
11. člen 
V 14. členu se prvi odstavek črta.
12. člen 
V 18. členu se druga alinea prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev pod enakimi, z odlokom občine Krško, določenimi pogoji,«.
13. člen 
V 21. členu odloka se v prvem odstavku spremeni uvodni stavek točke c) tako, da se glasi:
»Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov:«.
V prvem odstavku se pri točki d) spremeni uvodni stavek tako, da se glasi:
»Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in urejanje in čiščenje javnih površin:«.
V prvem odstavku pri točki f) se spremeni uvodni stavek tako, da se glasi:
»f) Vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih:«.
14. člen 
V 23. členu odloka se v drugem odstavku spremeni besedilo »Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih odpadnih voda« v besedilo »Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«.
V tretjem odstavku se spremeni besedilo »Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v besedilo »»zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov« in gospodarske javne službe »obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov«.
V četrtem odstavku se spremeni besedilo »vzdrževanje občinskih javnih cest« v »redno vzdrževanje občinskih javnih cest«.
15. člen 
V 24. členu odloka se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Gospodarska javna služba »oskrba s pitno vodo« se financira s ceno vode, plačilom stroškov za priključitev na javno vodovodno omrežje, drugimi storitvami javne službe, predpisanimi taksami, iz proračunov ter z drugimi viri, v skladu z odločitvami občine.
(2) Gospodarska javna služba »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« se financira iz plačil uporabnikov za storitve javne službe, plačila stroškov za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, drugih plačil uporabnikov za storitve javne službe in izvajanje javnih pooblastil (stroški projektnih pogojev, soglasij …), sredstev občinskega proračuna, sredstev državnega proračuna in državnih skladov ter drugih sredstev, namenjenih za izgradnjo in delovanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih, komunalnih in padavinskih voda.«.
V drugem odstavku se besedilo »odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda« zamenja z besedilom »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«.
Tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Gospodarski javni službi »zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov« in »obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov« se financirata iz plačil uporabnikov storitev javne službe, iz proračuna občine, iz dotacij, donacij in subvencij ter sredstev EU, pridobljenih iz strukturnih in drugih skladov ter iz drugih virov.«.
V četrtem odstavku se besedilo »vzdrževanje občinskih javnih cest« zamenja z besedilom »redno vzdrževanje občinskih javnih cest«.
16. člen 
V 25. členu odloka se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za zaračunavanje dejavnosti gospodarskih javnih služb »oskrba s pitno vodo«, »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«, »zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov«, »obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov« se uporabljajo tarife, ki se oblikujejo z elaborati o oblikovanju cen v skladu s predpisi, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Obračunsko obdobje v skladu s predpisi s področja oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja traja eno koledarsko leto, ki se prične 1. januarja in traja do vključno 31. decembra, pri čemer je preteklo obračunsko obdobje predhodno zaključeno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj in je prihodnje obračunsko obdobje naslednje poslovno leto od priprave programa, za katerega se oceni količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov. Pri pripravi elaborata za naslednje poslovno leto se upoštevajo razlike med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev. Za zaračunavanje dejavnosti ostalih gospodarskih javnih služb, ki jih ureja ta odlok, se uporabljajo tarife. Plačila koncedenta koncesionarju so vezana na veljavni tarifni sistem, ki je določen za obračun storitev javne službe, in na dejansko opravljene storitve. Izhodiščne tarife in pogoji za njeno spreminjanje se določijo s sklepom o razpisu koncesije, pri čemer pa morajo biti upoštevani morebitni predpisani okviri oziroma ukrepi cenovne politike, določene na državni ravni.«.
17. člen 
V drugem odstavku 40. člena se za besedama »prihodnje leto« doda vejica in naslednje besedilo »ki zajema tudi letni program investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture« in se datum »15.11.« zamenja z datumom »31.10.«.
V tretjem odstavku se dodajo nove prve tri alineje, ki se glasijo:
»– poslovnih izidih za vse dejavnosti gospodarskih javnih služb in podeljena pooblastila s strani koncedenta,
– načrtovanih in realiziranih stroških, kolkulativnih elementih iz tarifnih sistemov za gospodarske javne službe,
– izvajanju storitev izven obsega izvajanja javne službe, pri kateri se uporablja infrastruktura in oprema za izvajanje javnih služb, vključno s finančnim poročilom o učinkih na stroške javnih služb,«.
18. člen 
Črta se 57. člen.
19. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2007-O604
Krško, dne 15. julija 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost