Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021

Kazalo

2660. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško, stran 7787.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 158/20, 152/20 – ZZUOOP), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 24. seji, dne 15. 7. 2021, sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško (Uradni list RS, št. 73/12 in 84/13).
2. člen 
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»Poleg pomenov, določenih v zakonu in podzakonskih pravnih aktih, imajo posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku naslednji pomen:
1. Območje izvajanja javne službe je območje občine Krško, v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
2. Izvajalec javne službe je fizična ali pravna oseba, ki se ji podeli koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe – koncesionar (v nadaljevanju izvajalec).
3. Uporabnik javne službe je lastnik objekta ali dela objekta in upravljavec javnih površin, iz katerih se odvaja padavinska odpadna voda v javno kanalizacijo.
4. Javna površina je površina grajenega javnega dobra lokalnega ali državnega pomena, katera uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem.
5. Kanalizacija je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov in naprav, povezanih v kanalizacijsko omrežje, po katerem se zagotavlja odvajanje odpadne vode iz objektov ter ločeno od nje ali skupaj z njo tudi odvajanje padavinske odpadne vode s streh ali z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin objektov.
6. Javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna infrastruktura lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
7. Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljevanju primarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij. Primarno omrežje se zaključi z navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode. Na primarnem omrežju ni kanalizacijskih priključkov.
8. Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v nadaljevanju sekundarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu in se čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Sekundarno omrežje se zaključi z navezavo na primarno omrežje.
9. Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo v zgradbi in na zemljišču uporabnika, ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz stavbe v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico, MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in poteka do revizijskega jaška. Tudi v primeru, da je lokacija revizijskega jaška na javnem dobrem, vzdrževanje interne kanalizacije bremeni uporabnika.
10. Kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje.
11. Revizijski jašek je mesto priklopa enega ali več uporabnikov na javno kanalizacijo.
12. Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta.
13. Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, izražena z biokemijsko potrebo po kisiku (v nadaljnjem besedilu: BPK(5)). 1 PE je enak 60 g BPK(5) na dan.
14. Mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju: MKČN) je komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 2 000 PE.
15. Pretočna greznica je gradbeni objekt za anaerobno obdelavo komunalne odpadne vode v katerem se la-ta pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaerobno obdelavo odpadne vode.
16. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik, brez prekatov, namenjen zbiranju komunalne odpadne vode.
17. Obstoječa pretočna greznica je pretočna greznica, ki je bila zgrajena pred 1. 9. v skladu s predpisi, ki so veljali v času gradnje, in je obratovala na dan 1. 9. 2012.
18. Obstoječi objekt je objekt, ki je bil zgrajen pred 1. 9. 2012 ali objekt, za katerega je bilo pred tem dnem pridobljeno gradbeno dovoljenje.
19. Usedalnik blata je del pretočne greznice oziroma MKČN, vgrajen neposredno za odtočno cevjo namenjen shranjevanju in gnitju blata izdelan iz neprepustnega betona ali drugega nepropustnega materiala. Lahko je izveden kot usedalnik blata ali kombiniran objekt za blato ali odpadno vodo (v nadaljevanju usedalnik blata).
20. Neobdelano blato je blato iz obstoječih greznic in blato, ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode na komunalni ali skupni čistilni napravi.
21. Kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne infrastrukture.
22. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.
23. Merilno mesto je posebej zgrajen objekt, ki omogoča tehnično izvedbo meritev količin in kakovosti odpadne vode.
24. Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Krško, je pravilnik, ki natančneje ureja tehnična vprašanja tega odloka in ga sprejme Občinski svet.«.
3. člen 
V 3. členu odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Naloge javne službe, ki so obvezne storitve, so:
1. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ter dodatna obdelava komunalne odpadne vode v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
2. redno vzdrževanje javne kanalizacije,
3. prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo ter njeno čiščenje,
4. prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in iz malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območje komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata,
5. obdelava blata,
6. pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
7. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin,
8. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh, če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
9. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh,
10. obveščanje uporabnikov javne službe,
11. izdelava programa izvajanja javne službe,
12. vodenje evidence o izvajanju javne službe,
13. poročanje o izvajanju javne službe in
14. priključevanje novih uporabnikov javne službe.«.
Doda se nov, tretji, odstavek, ki se glasi:
»(3) Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na poselitvenih območjih na svojem območju v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in na podlagi občinskega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Krško.«.
4. člen 
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(posebne storitve javne službe) 
Naloge javne službe, ki so posebne storitve, so:
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine ali površine iz 9. točke tretjega člena,
– odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.«.
5. člen 
Doda se nov 3.b člen, ki se glasi:
»3.b člen 
(Obvezne storitve javne službe za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo) 
Obvezne storitve javne službe za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo, so:
– odvajanje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje,
– čiščenje komunalne odpadne vode in njena dodatna obdelava v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
– odvajanje padavinske odpadne vode, za katero se v skladu s 7., 8. in 9. točko prvega odstavka 4. člena tega odloka zagotavlja odvajanje in čiščenje v okviru nalog javne službe,
– čiščenje padavinske odpadne vode iz prejšnje alineje v komunalni čistilni napravi, če gre za mešano kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, oziroma v lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode, če gre za javno kanalizacijo za odvajanje izključno padavinske odpadne vode in je čiščenje padavinske odpadne vode predpisano, in
– obdelava blata na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata.«.
6. člen 
Doda se nov 3.c člen, ki se glasi:
»3.c člen 
(Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo) 
Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, so:
– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje ter njena dodatna obdelava v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, v komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode pri uporabniku javne službe ter njegova obdelava na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata, in
– pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (v nadaljnjem besedilu: pregled).«.
7. člen 
V 4. členu odloka se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(ukrepi za padavinsko vodo)«.
Prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, mora lastnik objekta odvajati neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje, in se za tako uporabljeno padavinsko odpadno vodo zagotovi izvedba ukrepov skladno s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.«
V tretjem odstavku se črta besedilo », se za plačilo odvajanja uporabljajo določila tega odloka, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, s tem, da se tarifa obračuna na podlagi velikosti površine, s katere se padavinska voda odvaja.«.
8. člen 
Spremeni se 7. člen odloka tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe izvaja javno službo na območju občine Krško, s predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, občinskim operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Krško in programom izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju Program), ki ga izdela skladno s predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in objavi na svoji spletni strani.«.
9. člen 
V 8. členu se v prvi alineji besedilo »v čistilni napravi« spremeni v besedilo »v čistilnih napravah«.
10. člen 
Spremeni se 9. člen, ki se glasi:
»(1) Ravnanje z blatom iz in malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE, obstoječih greznic ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se lokacijsko zagotavlja v čistilni napravi Vipap.
(2) Komunalne in padavinske odpadne vode z aglomeracij Krško – desni breg in Leskovec in Krško – Levi breg se zbirajo v čistilni napravi Vipap. Odpadne vode z območja Brestanice in Senovega se zbirajo na območju komunalne čistilne naprave Brestanica, na območju naselja Podbočje deluje mala čistilna naprava Podbočje.«.
11. člen 
V 10. členu se spremenita prvi in drugi odstavek tako, da se glasita:
»(1) S tem odlokom se izvajalcu podeli javno pooblastilo za vodenje katastra komunalnih naprav (v nadaljevanju kataster), ki vsebuje baze podatkov o infrastrukturnih objektih, omrežjih in napravah namenjenih izvajanju javne službe. Podrobnejšo vsebino katastra določa Tehnični pravilnik.
(2) Vodenje in vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z vodenjem katastra ureja koncesijska pogodba.«.
12. člen 
V 11. členu odloka se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev, mnenj in dajanje soglasij)«.
V 11. členu se v prvem odstavku za besedo »pogojev« doda besedilo », mnenj«.
13. člen 
V 12. člen se doda nov, peti, odstavek, ki se glasi:
»(5) Lastnik objekta na stavbnem zemljišču, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, in lastnik objekta na območju izven meja aglomeracij, ki je opremljeno z javno kanalizacijo morata zagotoviti, da je objekt zaradi priključitve na javno kanalizacijo opremljen s kanalizacijskim priključkom. Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega priključka zagotovi lastnik objekta, ki mu kanalizacijski priključek pripada, in je v njegovi lasti in upravljanju.«.
14. člen 
Doda se nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
(izjeme pri opremljanju aglomeracij velikosti do 500 PE) 
(1) V kolikor je strošek izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja višji od trikratnika stroškov izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE, občina območje aglomeracije velikosti do 500 PE lahko opremi z individualnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Način izvedbe analize stroškov izgradnje je opredeljen v zakonodaji.
(2) Lastniku objekta na tem območju, ki odpadno vodo čisti na mali komunalni čistilni napravi do 50 PE, se zaračuna storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Izvajalec javne službe v sklopu storitve lastniku zagotavlja odvoz blata MKČN in pregled MKČN enkrat na tri leta. Elektro inštalacije male komunalne čistilne naprave do 50 PE se priključijo na omrežje lastnika objekta, ki krije mesečne stroške porabe električne energije.«.
15. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku spremeni peta alineja tako, da se glasi:
»– kanalizacijski priključek,«.
16. člen 
V 16. členu se drugi in peti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni obvezna, ko bi bile tehnične rešitve, ki bi le-to omogočile, nesorazmerno drage. Če občina na podlagi ekonomske analize variant opremljanja ugotovi, da bi opremljanje z javnim kanalizacijskim omrežjem povzročilo več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z MKČN ali nepretočno greznico, v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, razen če je z drugim predpisom določeno drugače.«
»(5) Izvajalec mora lastnika objekta v roku 30 dni po prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo obvestiti, da je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora pod nadzorom izvajalca opraviti v roku dvanajstih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi. Lastnik obstoječega objekta v aglomeraciji, kjer je opremljenost z javno kanalizacijo predpisana, ali v aglomeraciji, kjer opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana, aglomeracija pa je opremljena z javno kanalizacijo, ali lastnik obstoječega objekta izven meja aglomeracije, če je opremljeno z javno kanalizacijo ali možno odvajanje v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti priklop na javno kanalizacijsko omrežje najpozneje šest mesecev po začetku obratovanja komunalne čistilne naprave, ki zaključuje to javno kanalizacijsko omrežje, ali najpozneje šest mesecev po pridobiti uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijsko omrežje, če je to javno kanalizacijsko omrežje priključeno na komunalno čistilno napravo.«.
17. člen 
Doda se nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen 
(obveznosti upravljavca MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE) 
»(1) Upravljavec MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE mora izvajalcu javne službe omogočiti prevzem in odvoz blata.
(2) Investitor oziroma upravljavec MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora v okviru prvih meritev na svoje stroške zagotoviti meritve za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to malo komunalno čistilno napravo predpisane mejne vrednosti.
(3) Upravljavec MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, mora v sklopu prvih meritev oziroma občasnih in trajnih meritev na iztoku izvesti meritve parametrov onesnaženosti, predpisane za aglomeracijo, v kateri se MKČN nahaja.
(4) Upravljavec MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora izvajalcu javne službe omogočiti pregled te naprave, razen če mu predloži analizne izvide v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
(5) Upravljavec MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora hraniti:
1. izjavo o lastnostih MKČN v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo,
2. navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
3. vodno soglasje, če gre za odvajanje v vodotok,
4. poročilo o opravljenih prvih meritvah,
5. dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi,
6. podatke o ravnanju z blatom,
7. podatke o izrednih dogodkih.
(6) Upravljavec MKČN iz prejšnjega odstavka mora dokumente iz prejšnjega odstavka hraniti v celotnem obdobju njenega obratovanja.
(7) Upravljavec MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh predložiti:
– podatke za izvedbo pregleda in pripravo poročila o pregledu ali
– dokumentacijo in podatke iz petega odstavka tega člena.«.
18. člen 
Doda se nov 16.b člen, ki se glasi:
»16.b člen 
(obveznosti lastnika objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo) 
(1) Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo, mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku:
– obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja,
– uporabe nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred predvidenim začetkom njene uporabe.
(2) Lastnik objekta, ki komunalno odpadno vodo zbira v nepretočni greznici, mora izvajalcu javne službe omogočiti prevzem in odvoz komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice.
(3) Lastnik objekta na kmetijskem gospodarstvu, ki komunalno odpadno vodo zbira v nepretočni greznici in jo uporablja v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, mora kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabljene komunalne odpadne vode hraniti najmanj pet let.
(4) Lastnik objekta iz prejšnjega odstavka mora izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh predložiti izjavo iz prejšnjega odstavka.«.
19. člen 
22. člen odloka se črta.
20. člen 
V 23. členu odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav oziroma nepretočne greznice v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.«.
Spremeni se sedmi odstavek tako, da se glasi:
»(7) Skladno s predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode izvajalec na stroške uporabnika izdela Poročilo o pregledu male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.«.
21. člen 
Spremeni se 24. člen tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec zagotovi prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, grezničnih gošč iz obstoječih pretočnih greznic in vsebine iz nepretočnih greznic, na območje komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata.
(2) Izvajalec pripravi plan praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, v sklopu Programa izvajanja javne službe za obdobje 4 let, v skladu z veljavno zakonodajo.«.
22. člen 
V 25. členu odloka se spremeni naslov člena tako, da se glasi »prevzem blata in grezničnih gošč«.
Spremeni se 25. člen tako, da se glasi:
»Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in grezničnih gošč iz obstoječih pretočnih greznic mora izvajalec javne službe zagotoviti v časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost posamezne male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta.«.
23. člen 
V 26. členu odloka se v naslovu za besedo »greznic doda besedilo »in MKČN«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec je dolžan uporabnika o obveznosti opravljanja obvezne storitve javne službe prevzema blata oziroma komunalne odpadne vode najprej obvestiti. Izvajalec uporabnika obvesti pisno z dopisom najmanj 15 dni pred izvedbo storitve prevzema blata iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE ali greznične gošče iz obstoječe pretočne greznice. V obvestilu navede datum svojega prihoda.«.
V 26. členu odloka se v drugem odstavku za besedo »pisno« doda besedilo »ali ustno po telefonu«,«.
Doda se nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Uporabniki, ki imajo registrirano kmetijsko dejavnost in v skladu z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, greznične gošče ali blato iz malih komunalnih čistilnih naprav mešajo skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščijo najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu, lahko podajo vlogo za oprostitev izvedbe in plačila storitve prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. K vlogi je potrebno priložiti razpredelnico, v katero mora uporabnik vpisovati datume in količine izpraznjenje vsebine greznice ali male komunalne čistilne naprave ter datume odvoza na kmetijske površine. Obvezna priloga k vlogi je tudi izpis iz registra živali za tekoče leto. Z vlogo uporabnik izjavlja, da spoštuje določbe Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu in ustrezno ravna z blatom. Uporabnik je dolžan sam podaljšati veljavnost vloge na tri leta. V kolikor tega ne stori, se mu prične zaračunavati storitev praznjenja in prevzema grezničnih gošč ali blata iz malih komunalnih čistilnih naprav. Izvajalec gospodarske javne službe pozove uporabnike, da podaljšajo veljavnost vloge, pisno, enkrat v koledarskem letu, na zadnji strani položnice.«.
24. člen 
Spremeni se 27. člen tako, da se glasi:
»Blato iz malih komunalnih čistilnih naprav, greznične gošče iz obstoječih pretočnih greznic ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža na sprejem v čistilno napravo Vipap.«.
25. člen 
V 28. členu se dvajseta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– izdajati projektne pogoje, mnenja in soglasja ter voditi evidenco o njih;«.
26. člen 
V 34. člen se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Sredstva, pridobljena iz naslova plačila najemnine, so prihodek proračuna Občine Krško, in se namenijo primarno za potrebe investicijskega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture, lahko pa tudi za potrebe investicij v gospodarsko javno infrastrukturo.«.
27. člen 
V 36. členu se v prvem odstavku besedilo »iz omrežnine in storitev javne službe« zamenja z besedilom »iz omrežnine in cene izvajanja storitev javne službe«.
28. člen 
V 37. členu se v prvem odstavku črta besedilo »Plačila uporabnikov za storitve javne službe so lahko različna za različne kategorije uporabnikov ali za različne namene uporabe (gospodinjstvo, ostali izven gospodinjski nameni, posebne kategorije gospodarskih subjektov).«.
29. člen 
V 38. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Stroške odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja v stavbi, kjer ni merjenja porabe pitne vode se uporabnikom zaračuna v skladu z zakonodajo.«.
30. člen 
Spremeni se 39. člen tako, da se glasi:
»(1) Cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in za dobavo pitne vode se oblikujejo v skladu z določili predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Podrobnejši način obračunavanja obveznosti se določi v Elaboratu, ki ga predpisuje zakonodaja.
(3) Obveznosti se uporabnikom zaračunavajo po tarifi, ki jo na pobudo upravljavca in na predlog župana sprejme Občinski svet. Upravljavec je pripravljeni predlog tarife dolžan uskladiti z občinsko upravo, dolžan pa je tudi sodelovati pri njegovi obravnavi na občinskem svetu.«.
31. člen 
V 40. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se uporabnikom zaračunava mesečno v obliki in na način kot se obračunava storitev oskrbe s pitno vodo.«.
32. člen 
V 41. členu se v prvem odstavku črta stavek: »Če uporabnik obveznosti ne poravna v celoti v 15 dneh po prejemu pisnega opomina, s katerim mora biti izrecno opozorjen na posledice neplačila, mu lahko izvajalec prekine dobavo vode.«.
V drugem odstavku se številka »8« zamenja z »10«.
33. člen 
V 42. členu se v drugem odstavku besedilo »brez objave« zamenja z besedilom »ob predhodno poslanem obvestilu«.
34. člen 
Za 43. členom se doda novo poglavje VII.a in nov 43.a člen, ki se glasi:
»VII.a VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
43.a člen 
(vrsta objektov in naprav za izvajanje gospodarske javne službe) 
(1) Za izvajanje javne službe se uporablja infrastruktura javne službe lokalnega pomena.
(2) Infrastruktura javne službe lokalnega pomena na območju občine Krško za izvajanje javne službe je sistem cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav, ki se povezujejo v sekundarno omrežje, primarno omrežje ali transportno omrežje, s pomočjo katerih se zagotavlja odvajanje in čiščenje odpadne vode.
(3) Objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javne službe, so javno dobro.
(4) Infrastruktura iz prvega odstavka tega člena, ki jo ima izvajalec javne službe v poslovnem najemu, obveznosti izvajalca javne službe glede infrastrukture in druga z infrastrukturo povezana vprašanja se podrobneje uredijo v pogodbi med izvajalcem javne službe in občino Krško.
(5) Izvajalec javne službe mora ravnati z infrastrukturo javne službe lokalnega pomena v skladu z veljavnimi predpisi.«.
35. člen 
V 46. členu se doda alineja, ki se glasi:
»– če ne spoštuje določil 42. člena tega odloka.«
36. člen 
V 46. členu se v prvem odstavku doda alineja, ki se glasi:
»– če ne spoštuje določil 42. člena tega odloka.«
37. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2012-O604
Krško, dne 15. julija 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost