Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021

Kazalo

2653. Sprememba in dopolnitvi Državnotožilskega reda, stran 7755.

  
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) in po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca z dne 5. 7. 2021 in Državnotožilskega sveta z dne 9. 7. 2021 minister za pravosodje izdaja
S P R E M E M B O   I N   D O P O L N I T V I    D R Ž A V N O T O Ž I L S K E G A   R E D A 
1. člen
V Državnotožilskem redu (Uradni list RS, št. 7/12, 29/12, 45/16, 64/19 in 191/20) se v 105. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Evropsko javno tožilstvo (EJT) se za potrebe pisarniškega poslovanja na decentralizirani ravni v Republiki Sloveniji šteje kot glavna organizacijska enota.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
2. člen 
V 118. členu se za štiriindvajseto alinejo doda nova petindvajseta alineja, ki se gasi:
»– Evropsko javno tožilstvo – »EJT«;«.
Dosedanja petindvajseta alineja postane šestindvajseta alineja.
3. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga sestavni del te Spremembe in dopolnitev Državnotožilskega reda.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen
Ta Sprememba in dopolnitvi Državnotožilskega reda začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-460/2021
Ljubljana, dne 23. julija 2021
EVA 2021-2030-0040
Marjan Dikaučič 
minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost