Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021

Kazalo

2595. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci, stran 7560.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP – A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 14. redni seji dne 9. 7. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa pogoje in postopek za izbor in vrednotenje socialnovarstvenih in ostalih programov, ki jih izvajajo društva ter ostale organizacije (v nadaljevanju: društva), v Občini Gornji Petrovci.
(2) Predmet tega pravilnika je delitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za socialnovarstvene in ostale programe, ki jih izvajajo društva ter niso opredeljeni v drugih razpisih Občine Gornji Petrovci.
2. člen 
Na podlagi pravilnika se sofinancirata redna dejavnost društev in izvajanje letnih programov društev.
3. člen 
Izvajalci letnega programa po tem pravilniku so društva, ki izvajajo:
– socialnovarstvene programe,
– ostale programe, ki niso opredeljeni v drugih razpisih Občine Gornji Petrovci (razpisi s področja športa, kulture, turizma, kmetijstva …).
4. člen 
Izvajalci letnih programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z relevantno zakonodajo,
– da imajo sedež na območju Občine Gornji Petrovci,
– pogoj, da imajo sedež na območju Občine Gornji Petrovci, ne velja za tiste izvajalce programov, katerih člani so tudi občani iz Občine Gornji Petrovci,
– da izvajajo svoje programe že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva,
– da izpolnjujejo druge pogoje določene z javnim razpisom,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov.
5. člen 
Do dodelitve proračunskih sredstev na podlagi tega pravilnika ni upravičeno tisto društvo oziroma organizacija, ki so ji bila za isti namen v tekočem proračunskem letu, že odobrena sredstva na podlagi drugih razpisov Občine Gornji Petrovci.
II. POSTOPEK IZBORA IZVAJALCEV 
6. člen 
(1) Višina sredstev izvajalcem letnih programov iz 3. člena tega pravilnika se določi s sprejetjem občinskega proračuna za tekoče leto.
(2) Postopek izbire programov oziroma javnega razpisa se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme župan.
(3) Programi, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom. Za vse postopke javnega razpisa, ki niso določeni s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
7. člen 
(1) Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Občina Gornji Petrovci vsako leto na spletni strani Občine Gornji Petrovci objavi celotno vsebino javnega razpisa skupaj z razpisno dokumentacijo.
(2) Razpis mora trajati najmanj 30 dni.
(3) Rezultate javnega razpisa objavi občina na spletni strani občine.
8. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– programe in navedbo višine sredstev za posamezni program, ki so predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na javni razpis izpolnjevati prijavitelji,
– merila za izbor izvajalcev,
– določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplačana,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
9. člen 
Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
10. člen 
(1) Vloga je pravočasna:
– če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa.
(2) Vloga je popolna:
– če je predložena v zapečateni ovojnici z navedbo javnega razpisa in ima na ovojnici navedene podatke o nazivu in sedežu prijavitelja,
– če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija.
11. člen 
(1) Postopek odpiranja vlog vodi tričlanska komisija, ki jo vsako leto, za izvedbo postopka javnega razpisa, s sklepom imenuje župan.
(2) Odpiranje vlog ni javno. V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja.
(3) O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu prispelih vlog,
– ugotovitev, ali je vloga popolna,
– ugotovitev, katera vloga je nepopolna z navedbo vzroka za njeno nepopolnost.
(4) Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
12. člen 
(1) Vlogo, ki ni oddana pravočasno ali ni predložena v zapečateni ovojnici, kot je to določeno v prvi alineji drugega odstavka 10. člena tega pravilnika, občinska uprava s sklepom zavrže.
(2) Če je prijava nepopolna, ker ni oddana v skladu z določbami druge alineje drugega odstavka 10. člena tega pravilnika, občinska uprava pozove prijavitelja, da v roku osmih dni od prevzema pisnega poziva za dopolnitev prijave, le-to dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v zahtevanem roku, občinska uprava s sklepom prijavo zavrže.
(3) Zoper izdani sklep občinske uprave iz tega člena ni dovoljena pritožba.
13. člen 
(1) Komisija iz 11. člena tega pravilnika opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
(2) Po opravljeni oceni vlog in izračunu višine sofinanciranja posameznega programa za vse izvajalce letnih programov, ki so se prijavili na javni razpis, pripravi komisija poročilo o izbiri izvajalcev letnih programov v Občini Gornji Petrovci. Poročilo podpišejo predsednik in člana komisije ter ga predložijo županu Občine Gornji Petrovci.
14. člen 
(1) Občinska uprava na podlagi poročila komisije in v skladu s tem pravilnikom izvajalcem izda odločbo v upravnem postopku, s katero:
– obvesti izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev za posamezne programe, za katere so kandidirali na javnem razpisu in
– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje.
(2) Zoper izdano odločbo občinske uprave je dopustna pritožba na župana Občine Gornji Petrovci v roku osmih dni od njene vročitve. Pritožba mora biti obrazložena. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
15. člen 
O pritožbi zoper izdano odločbo občinske uprave odloči župan v zakonsko določenem roku. Odločitev župana je dokončna, zoper njo je mogoč upravni spor pred pristojnim sodiščem.
16. člen 
(1) Z izvajalci, ki so jim bila odobrena sredstva, župan sklene pogodbo o sofinanciranju programov za tekoče leto. Pogodba mora poleg splošnih podatkov o podpisnikih pogodbe vsebovati še:
– navedbo programov, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– način financiranja,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– sankcije v primeru nenamenske porabe dodeljenih sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
(2) Občina kot sofinancer posreduje pogodbe izvajalcem v podpis. Izvajalec mora podpisano pogodbo, vrniti občini – sofinancerju najkasneje v roku petnajstih dni, šteto od dneva njenega prejema. V primeru, da izvajalec pogodbe v tem roku ne vrne se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
(3) Izvajalec letnega programa prejme 50 % odobrenih sredstev najpozneje v 30 dneh po podpisu pogodbe, ostanek sredstev pa po predložitvi poročila z zahtevanimi dokazili.
(4) Izvajalec letnega programa sofinancerju posreduje poročilo na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije z zahtevanimi dokazili, najkasneje do 30. 11., za tekoče leto.
III. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB 
17. člen 
(1) Izvajalci letnih programov v Občini Gornji Petrovci iz tega pravilnika, so dolžni izvajati programe v skladu s podpisano pogodbo, tem pravilnikom in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna.
(2) Občinska uprava in nadzorni odbor Občine Gornji Petrovci lahko pri izvajalcu letnega programa kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje letnega programa izbranega izvajalca.
(3) V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Gornji Petrovci takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
18. člen 
(1) Izvajalec letnega programa, pri katerem se ugotovi kršitve določb iz 17. člena tega pravilnika, se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Gornji Petrovci za sofinanciranje letnega programa.
(2) Na javni razpis Občine Gornji Petrovci za sofinanciranje letnega programa se v naslednjem proračunskem letu ne more prijaviti, tudi tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na javni razpis v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.
IV. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV 
19. člen 
(1) Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov so priloga tega pravilnika. Merila se določijo ločeno za društva oziroma organizacije, ki izvajajo socialnovarstvene programe in za društva oziroma organizacije, ki izvajajo ostale programe.
(2) Vrednost posameznega programa se na osnovi meril za vrednotenje letnih programov, določi v točkah. Vrednost točke se določi in izračuna v sorazmernem deležu glede na skupno število točk doseženih znotraj posameznega programa in glede na sprejeto višino namenskih sredstev za ta program, ki ga za vsako proračunsko obdobje sprejme Občinski svet Občine Gornji Petrovci.
21. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021-6
Gornji Petrovci, dne 12. julija 2021
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber 

AAA Zlata odličnost