Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021

Kazalo

2594. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020, stran 7557.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 14. redni seji dne 9. 7. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021-7
Gornji Petrovci, dne 12. julija 2021
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber 

AAA Zlata odličnost