Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021

Kazalo

2592. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici, stran 7555.

  
Na podlagi 111. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Cerknica UPB-1 (Uradni list RS, št. 2/17) je Občinski svet Občine Cerknica na 18. redni seji dne 1. 7. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici 
1. člen 
S tem Odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici (Uradni list RS, št. 1/14, 20/14). Spremembe se nanašajo na tekstualni del prostorskega akta.
2. člen 
V drugem odstavku 9. člena se doda zadnja alinea:
»– 24205 Oporni zidovi«.
3. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov ter podpornih zidov) 
(1) Na območju OPPN je dovoljena postavitev naslednjih enostavnih in nezahtevnih objektov:
Enostavni objekti:
– Majhne stavbe (za lastne potrebe) s površino do 20 m², višinski gabarit pritličen, višine objekta do kapi maksimalno 2,80 m (Garaža, lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica, letna kuhinja, savna, fitnes, zimski vrt, vetrolov).
– Ograje z višino do 1.60 m.
– Rezervoar za vodo do vključno 100 m³, v celoti vkopan.
– Priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture (priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja).
– Pomožni komunalni objekti – pomožni vodovodni in kanalizacijski objekti: revizijski in drugi jaški, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik, lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja, ekološki otok.
– Mala komunalna čistilna naprava.
Nezahtevni objekti:
– Garaža, kot majhna stavba s površino do 50 m², višinski gabarit pritličen, višina objekta do kapi maksimalno 2,80 m.
– Mala komunalna čistilna naprava.
(2) Pogoji za gradnjo podpornih zidov:
– Podporni zidovi do višine 1.50 m.
– Kadar se podporni zidovi sestavljajo oziroma se stikajo po vzdolžni in prečni smeri terena in se zaradi tega lahko spremeni razvrstitev objekta glede na zahtevnost (v manj zahtevni objekt), veljajo enaki pogoji glede višine, medsebojne razdalje podpornih zidov (v primeru terasaste premostitve terena) in odmikov od parcelnih meja.
(3) Pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih stavb:
– Majhne stavbe se lahko gradijo za stanovanjskimi stavbami v zaledju parcele, razen nadstreškov nad vhodi in terasami ter zimskih vrtov ob jugozahodni fasadi stanovanjskih objektov.
– Nezahtevni objekti (garaža ali nadstrešek) za avtomobile se lahko zgradijo le ob osnovnem objektu skladno z grafičnim načrtom, list št.: 3.4.: Načrt zakoličbe.«
4. člen 
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ureditev zunanjih površin
– Parcele se lahko ogradijo z ograjo do višine 1,6 m nad urejenim terenom. Dovoljene so žive meje, lesene ograje ali ograje iz žične mreže, ki so obvezno ozelenjene.
– Višinske razlike na zemljišču med posameznimi parcelami namenjenimi gradnji se uredijo s travnatimi brežinami ali podpornimi zidovi.
– Škarpe in podporni zidovi se zgradijo iz naravnega kamna ali betona in se lahko gradijo do višine 1,5 m posamezne škarpe ali opornega zidu. V primeru, da je potrebno premostiti višinsko razliko večjo od 1.50 m, se zgradi več podpornih zidov višine do 1.50 m z medsebojno razdaljo najmanj 1.50 m.
– Višine ograj, opornih zidov in škarp ne smejo segati v polje preglednosti ceste.
– Zelene površine morajo obsegati vsaj 40 % zemljišča namenjenega gradnji, od tega se lahko 50 % obveznih zelenih površin tlakuje, 50 % površin mora biti zelenih na raščenem terenu. Pri tlakovanju se uporablja materiale, ki dopuščajo pronicanje padavinskih voda.
– Ureditev parkirnih površin na obveznih zelenih površinah ni dovoljena.
– Ohranjati je potrebno čim več obstoječe lokalno značilne vegetacije, visoke zasaditve na robovih ograd, ki imajo značaj zaščite proti vetru. Kadar zelenih potez in posameznih dreves ni mogoče ohranjati, jih je potrebno po končani gradnji ponovno zasaditi, pri čemer je potrebno uporabiti avtohtone vrste.
– Pri novih zasaditvah naj se uporabljajo lokalno značilne avtohtone drevesne in grmovne vrste. Lokalno značilne rastlinske vrste se praviloma uporabljajo tudi za zasaditev živic in živih mej.«
5. člen 
Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Regulacijski elementi
– Gradbena linija je prikazana na listu št.: 3.4. Načrt zakoličbe.
– Najmanjši odmik vseh stanovanjskih objektov od meje zemljišča je 4.00 m.
– Najmanjši odmik osnovnega objekta od dostopne ceste je 6,00 m.
– Vsi enostavni in nezahtevni objekti za lastne potrebe se zgradijo z minimalnim odmikom 1.00 m od roba sosednje parcele in 2.00 m od roba javne površine (ceste).
– Ograje se lahko gradijo do parcelne meje, a tako da se pri gradnji ne posega v sosednje zemljišče. Ob mejah s cestnim telesom s pločnikom je minimalni odmik ograj 0.50 m, ob mejah s cestnim telesom brez pločnika pa 1.00 m.
– Podporni zidovi do višine 1,00 m se lahko gradijo do parcelne meje, a tako da se pri gradnji ne posega v sosednje zemljišče. Ob mejah s cestnim telesom s pločnikom je minimalni odmik podpornih zidov 0.50 m, ob mejah s cestnim telesom brez pločnika pa 1.00 m.
– Podporni zidovi višji od 1.00 m in do 1.50 m se lahko gradijo z minimalnim odmikom od parcelne meje 1.00 m. Lahko se gradijo z manjši odmikom ali tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč). Ob mejah s cestnim telesom s pločnikom je minimalni odmik podpornih zidov 0.50 m, ob mejah s cestnim telesom brez pločnika pa 1.00 m.
– V primeru, da je potrebno premostiti višinsko razliko večjo od 1.50 m in se zgradi več podpornih zidov višine do 1.50 m z medsebojno razdaljo najmanj 1.50 m, mora biti prvi oziroma zadnji podporni zid, ne glede na njegovo višino, od parcelne meje odmaknjen minimalno 1.00 m. Lahko se gradijo z manjši odmikom ali tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).
– Objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče.
– Gabariti objektov in regulacijski elementi so razvidni iz grafičnih načrtov: list št.: 3.4. Načrt zakoličbe.«
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2020
Cerknica, dne 6. julija 2021
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost