Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021

Kazalo

2582. Uredba o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, stran 7544.

  
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 
1. člen 
V Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19; v nadaljnjem besedilu: uredba) se v 5. členu v prvem odstavku beseda »marca« nadomesti z besedo »novembra«.
2. člen 
V 7. členu se v tretjem odstavku besedilo »15 dni po roku iz drugega odstavka 4. člena te uredbe« nadomesti z besedilom »30. novembra«.
3. člen 
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni uslužbenec napreduje in pridobi pravico do plače na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, s 1. decembrom v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021, ki je bil izveden na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19), se za javne uslužbence, ki jim je napredovalno obdobje začelo teči v letu 2018 od vključno 2. aprila 2018 do vključno 1. decembra 2018, izvede ponovno ob upoštevanju spremenjenih 5., 7. in 8. člena uredbe.
(2) Pri postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021 za javne uslužbence iz prejšnjega odstavka se upoštevajo veljavne ocene delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2020.
5. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-25/2021
Ljubljana, dne 22. julija 2021
EVA 2021-3130-0033
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost