Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021

Kazalo

2581. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, stran 7536.

  
Na podlagi prvega odstavka 71. člena in za izvajanje tretjega odstavka 107. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju 
1. člen 
V Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) se v 1. členu v prvem odstavku za besedilom »91/15« doda besedilo »in 14/18«.
V drugem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– del Direktive (EU) 2019/1161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi Direktive 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz (UL L št. 188 z dne 12. julija 2019, str. 116) ter«.
2. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku 15. točka spremeni tako, da se glasi:
»15. vozila za cestni prevoz in storitve prevoza,«.
V 20. točki se pika nadomesti z vejico.
Za 20. točko se dodata novi, 21. in 22. točka, ki se glasita:
»21. stavbno pohištvo,
22. protihrupne cestne ograje.«.
3. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– energijska učinkovitost in uporaba obnovljivih oziroma drugih alternativnih virov energije;«.
V peti alineji se besedilo »ali gradnje, spodbujanje popravil, priprave in predelave odsluženih izdelkov in odpadkov za ponovno uporabo ter recikliranje.« nadomesti z besedilom »in gradnje;«.
Za peto alinejo se doda nova, šesta alineja, ki se glasi:
»– spodbujanje uporabe proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo, namesto takih za enkratno uporabo, spodbujanje popravil, priprave in predelave odsluženih izdelkov in odpadkov za ponovno uporabo ter recikliranje.«.
V drugem odstavku se 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. delež ekoloških živil znaša glede na celotno predvideno količino živil, izraženo v kilogramih, najmanj 15 %;
3. delež živil iz shem kakovosti znaša glede na celotno predvideno količino živil, izraženo v kilogramih, najmanj 20 %;«.
17. točka se spremeni tako, da se glasi:
»17. delež čistih in brezemisijskih vozil za cestni prevoz in storitev prevoza, razen vozil za opravljanje zakonsko določenih nalog policije, glede na kategorije vozil, kot jih določa 3. točka Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe;«.
18. točka se črta.
Dosedanje 19. do 24. točka postanejo 18. do 23. točka.
Dosedanja 25. točka, ki postane 24. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»24. delež univerzalnih čistil, ki ustrezajo zahtevam za pridobitev znaka za okolje EU za čistila za trdne površine glede merila strupenosti za vodno okolje ter zahtevam za pridobitev znaka za okolje EU za čistila za trdne površine glede merila o izključenih in omejenih snoveh, znaša glede na prostornino vseh artiklov univerzalnih čistil najmanj 30 %;«.
Dosedanje 26. do 28. točka postanejo 25. do 27. točka.
V dosedanji 29. točki, ki postane 28. točka, se pika nadomesti z vejico.
Za novo 28. točko se dodata novi, 29. in 30. točka, ki se glasita:
»29. delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu znaša najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.
30. delež lesa ali lesnih tvoriv v protihrupnih cestnih ograjah znaša najmanj 55 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo protihrupnih cestnih ograj, razen če predpis, namen uporabe, krajevna arhitekturna tipologija ali prostorski akt to prepoveduje ali onemogoča.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za čista in brezemisijska vozila se štejejo vozila, definirana v 1. in 2. točki Priloge 2 te uredbe. Za alternativne vire energije se štejejo viri energije iz 1. točke Priloge 2 te uredbe.«.
V šestem odstavku se za besedilom »15.« doda vejica, besedilo »in 16.« pa se nadomesti z besedilom »16. in 17.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) V primeru cilja iz 17. točke drugega odstavka tega člena lahko naročnik izjemoma, kadar to zahtevajo okoliščine ali predmet javnega naročanja, odda javno naročilo brez upoštevanja ciljev iz 3. točke Priloge 2 te uredbe. V tem primeru mora ob naslednjem istovrstnem naročilu oziroma najpozneje do izteka referenčnega obdobja iz 3. točke Priloge 2 te uredbe, doseči zahtevano število čistih in brezemisijskih vozil glede na skupno število vozil iste kategorije, zajetih v vseh pogodbah v posameznem referenčnem obdobju. Pri naročilu storitev prevoza iz 60.a točke Priloge 1 te uredbe, lahko naročnik izjemoma ne upošteva cilja iz 3. točke Priloge 2 te uredbe, kadar naroča storitve prevoza na daljše relacije, ki ga z čistimi in brezemisijskimi vozili ni mogoče izvesti zaradi krajšega dosega vozila ter hkrati na predmetni relaciji in v njeni bližnji okolici ne obstaja ustrezna polnilna infrastruktura. Ta izjema ne velja za naročila storitev prevoza znotraj urbanih območij in kadar naročilo storitve prevoza ne presega 100 prevoženih kilometrov na dan.«.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Kadar naročnik uporabi izjemi iz šestega in sedmega odstavka tega člena, mora to in razlog za njuno uporabo navesti in utemeljiti v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila iz 9. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3. V primeru cilja iz 17. točke drugega odstavka tega člena mora naročnik v dokumentu navesti tudi načrt prihodnjih naročil v referenčnem obdobju, iz katerega morajo biti razvidni predvideno število vseh vozil, predvideno število čistih in brezemisijskih vozil po kategorijah ter dinamika bodočih javnih naročil znotraj referenčnega obdobja, pri čemer mora biti iz načrta razvidno tudi doseganje cilja iz 3. točke Priloge 2 te uredbe.«.
4. člen 
V 7. členu se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(8) Pri javnem naročanju vozil za cestni promet in storitev prevoza naročnik v tehničnih specifikacijah opredeli minimalne tehnične zahteve skladno s 1. in 2. točko Priloge 2 te uredbe za tista vozila, ki bodo prispevala k doseganju minimalnega cilja čistih in brezemisijskih vozil v javnem naročilu.«.
V enajstem odstavku se za besedo »uporabo« doda besedilo »protihrupnih cestnih ograj in«.
5. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 12 % števila vseh artiklov glede na celotnoo predvideno količino živil, izraženo v kilogramih, če je v postopku javnega naročanja obvestilo o javnem naročilu objavljeno na portalu javnih naročil do 31. decembra 2023.«.
6. člen 
V Prilogi 1 se 54. točka spremeni tako, da se glasi:
»54. »Stavba« pomeni objekt, ki je v skladu s Prilogo 1 Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11 in 61/17 – GZ) klasificiran kot poslovna in upravna stavba (CC-SI 122), stavba splošnega družbenega pomena (CC-SI 126) ali stanovanjska stavba za posebne družbene skupine (CC-SI 113), razen stavbe za zdravstveno oskrbo (CC-SI 1264 oziroma CC-SI 12640).«.
60. točka se spremeni tako, da se glasi:
»60. »Vozilo za cestni prevoz« pomeni vozilo kategorij: M1, M2, M3 (razreda I in A), N1, N2, N3, razen vozila, načrtovana in izdelana ali prilagojena samo za potrebe oboroženih sil in policije, vozila, namenjena izvajanju obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti, vozila, načrtovana in izdelana predvsem za uporabo na gradbiščih ali v kamnolomih, pristaniščih ali letaliških kompleksih, vozila, načrtovana in izdelana ali prilagojena za potrebe civilne zaščite, gasilskih enot ter enot za ohranjanje javnega reda in miru, neprebojna vozila, reševalna vozila, pogrebna vozila, vozila, dostopna z invalidskim vozičkom, in mobilni žerjavi. Vozilo razreda I pomeni vozilo kategorije M3 za prevoz več kot 22 potnikov poleg voznika, s prostorom za stoječe potnike in z možnostjo hitre menjave potnikov; vozilo razreda A pomeni vozilo kategorije M3 za prevoz več kot 22 potnikov poleg voznika, namenjeno prevozu stoječih potnikov, vozilo te kategorije ima sedišča in prostor za stoječe potnike.«.
Za 60. točko se doda nova, 60.a točka, ki se glasi:
»60.a »Storitev prevoza« obsega storitve, obsežene z naslednjimi kodami CPV:
60112000-6 Storitve javnega cestnega prevoza
60130000-8 Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
60140000-1 Izredni potniški prevoz
90511000-2 Storitve zbiranja odpadkov
60160000-7 Prevoz pošte po cesti
60161000-4 Storitve prevoza paketov
64121100-1 Storitve poštne dostave
64121200-2 Storitve dostave paketov.«.
Za 76. točko se dodata novi, 77. in 78. točka, ki se glasita:
»77. »Stavbno pohištvo« pomeni okna in notranja vrata.
78. »Protihrupna cestna ograja« pomeni ograjo, ki se postavlja ob cestah za zaščito pred hrupom, ki ga povzroča cestni promet.«.
7. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(zaključek postopkov, začetih pred uveljavitvijo te uredbe) 
(1) Postopki javnega naročanja, za katere je bilo obvestilo o javnem naročilu ali obvestilo o projektnem natečaju poslano v objavo pred uveljavitvijo te uredbe, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki javnega naročanja, za katere na portalu javnih naročil ni treba objaviti obvestila o naročilu in za katere so naročniki gospodarskim subjektom poslali povabilo k sodelovanju, povabilo k potrditvi interesa ali povabilo k predložitvi ponudb pred uveljavitvijo te uredbe, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko naročnik ob upoštevanju spremenjenega 4. in 6. člena uredbe spremeni dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma navedbe v objavljenem obvestilu o javnem naročilu ter javno naročilo odda v skladu s spremenjenima 4. in 6. členom uredbe, če še ni potekel rok za predložitev ponudb.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-12/2021
Ljubljana, dne 22. julija 2021
EVA 2020-3130-0035
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost