Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021

Kazalo

2580. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 7524.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18 in 86/21 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20 in 152/20) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta uredba za ukrep in podukrepa iz prejšnjega odstavka določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe, splošne in skupne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1017 z dne 15. aprila 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 224 z dne 24. 6. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/841 z dne 19. februarja 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 glede pravil o neizpolnjevanju v zvezi s sistemom za identifikacijo in registracijo govedi, ovc in koz ter izračunu ravni upravnih kazni v zvezi s prijavljenimi živalmi v okviru shem pomoči za živali ali ukrepov podpore na žival (UL L št. 186 z dne 27. 5. 2021, str. 12);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/73 z dne 26. januarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 27 z dne 27. 1. 2021, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/540 z dne 26. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede nekaterih obveznosti obveščanja, pregledov na kraju samem v zvezi z vlogami za pomoč na žival in zahtevki za plačilo v okviru ukrepov podpore na žival ter predložitve zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo (UL L št. 108 z dne 29. 3. 2021, str. 15) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
9. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
10. Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
11. Uredbe (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1) in
12. Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenih z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in o začasnih prilagoditvah zaradi upoštevanja učinka pandemije COVID-19 (UL C št. 424 z dne 8. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Smernice za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje).«.
2. člen 
V 2. členu se v 4. točki v drugi alineji za besedo »dejavnosti« doda besedilo »in je zavarovana iz naslova samostojnega opravljanja gospodarske dejavnosti«.
V 5. točki se besedilo »87/14 in 15/16« nadomesti z besedilom »87/14, 15/16 in 78/18«.
Na koncu 26. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 27. točka, ki se glasi:
»27. stranski proizvodi so proizvodi, opredeljeni v predpisih, ki urejajo odpadke.«.
3. člen 
V 4. členu se 1. točka pod a) spremeni tako, da se glasi:
»a) podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, z naslednjima vrstama operacij:
– naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev,
– naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva;«.
4. člen 
V II. poglavju se naslov 1. oddelka spremeni tako, da se glasi: »1. Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev«.
5. člen 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podpora iz prve alineje 1. točke pod a) prejšnjega člena je namenjena naslednjim vrstam naložb kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi):
1. naložbe v izvajanje tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanja stroškov pridelave (ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup pripadajoče opreme, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup kmetijske mehanizacije, ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter nakup namakalne opreme);
2. naložbe v izvajanje pridelave ekoloških in drugih proizvodov iz sheme kakovosti (ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup pripadajoče opreme, ureditev hlevskih izpustov in proste reje, nakup kmetijske mehanizacije, namenjene izvajanju ekološke pridelave, ureditev trajnih nasadov za izvajanje ekološke pridelave, ureditev ZNS ter nakup namakalne opreme);
3. naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD), (ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup pripadajoče opreme, nakup kmetijske mehanizacije za kmetovanje na gorskih območjih, ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi, izvedba agromelioracij, zaščita čebeljih panjev pred medvedi, ureditev trajnih nasadov, ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture, ureditev ZNS na gorskih območjih ter nakup namakalne opreme);
4. naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam:
– ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mreže proti toči, ureditev ZNS ter nakup namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito,
– nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme in
– naložbe v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči, ki jo razglasi pristojni organ v Republiki Sloveniji (ureditev hmeljišč);
5. naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali (ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, ureditev izpustov, nakup in postavitev mobilnih objektov in pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil, ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi);
6. naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih:
– povečanje učinkovite rabe energije (v nadaljnjem besedilu: URE) ter spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva (naložbe v ureditev objektov oziroma nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, nakup energetsko varčnejše opreme ter naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije),
– naložbe v mikro bioplinarne na kmetijskih gospodarstvih (do 50 kW),
– novogradnja kompostarn in nakup pripadajoče opreme in
– nakup opreme za vnovično uporabo vode in stranskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu;
7. naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na vodovarstvenih območjih v skladu s predpisi Vlade Republike Slovenije, ki urejajo vodovarstvena območja (v nadaljnjem besedilu: vodovarstvena območja), (naložbe v ureditev hlevov in pripadajoče opreme in ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil);
8. naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka iz predpisa, ki ureja ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020, (v nadaljnjem besedilu: območje pojavljanja medveda in volka);
9. naložbe v nakup in postavitev ograje, ki preprečuje stike prašičev z divjimi prašiči, v skladu s predpisom, ki ureja biovarnostne ukrepe;
10. naložbe v ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja priprava primarnih kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge iz sedmega odstavka 6. člena te uredbe za namen prve prodaje v skladu z 12. točko pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje (ureditev skladišč in hladilnic oziroma nakup pripadajoče opreme, nakup pakirnih linij ter nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov), in
11. naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, namenjene spravilu rastlinskih pridelkov (stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin, stroji za spravilo krompirja in čebule, stroji za spravilo buč, stroji za spravilo hmelja, stroji za obiranje in spravilo sadja, grozdja in oljk, stroji za spravilo zelenjadnic).«.
V drugem odstavku se v 1. točki za besedo »vrednosti« doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev)«.
V 2. točki pod d) se črta prva alineja.
Dosedanje druga do deveta alineja postanejo prva do osma alineja.
V tretjem odstavku se besedilo »10. točke« nadomesti z besedilom »10. in 11. točke«.
6. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku besedilo »za naložbe v kmetijska gospodarstva« nadomesti z besedilom »iz operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev«.
V drugem odstavku se besedi »tega podukrepa« nadomestita z besedama »te operacije«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če je upravičenec iz prvega odstavka tega člena skupina ali organizacija proizvajalcev v kmetijstvu, ki izvaja kolektivno naložbo, mora biti priznana v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje skupin ali organizacij proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: skupina ali organizacija proizvajalcev).«.
V sedmem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. skupina ali organizacija proizvajalcev,«.
7. člen 
V 7. členu se v napovednem stavku prvega odstavka besedilo »za naložbe v kmetijska gospodarstva« nadomesti z besedilom »iz operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev«.
V 1. točki se na koncu tretjega stavka pika nadomesti s podpičjem, četrti stavek pa se črta.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin. Pri ugotavljanju višine upravičenih stroškov rabljene kmetijske mehanizacije, strojne in transportne opreme se od vrednosti novega stroja oziroma opreme odšteje amortizirana vrednost rabljenega stroja ali opreme;«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. stroški postavitve oziroma obnove sadovnjakov in oljčnikov, vključno s postavitvijo nasadov jagod, razen stroški obnove nasada jagod, priprava zemljišča (odstranitev nasada, razen pri postavitvi sadovnjakov in oljčnikov, in zemeljska dela), priprava poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore ter nakup in postavitev mrež proti toči. Kot postavitev sadovnjakov in oljčnikov se štejeta prva postavitev sadovnjakov in oljčnikov ter zamenjava sadnih vrst v obstoječih sadovnjakih in oljčnikih z nasadi drugih sadnih vrst. Kot obnova sadovnjakov in oljčnikov se šteje:
– zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive na bolezni oziroma pozebo,
– zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma kloni iste sorte s seznama Sadni izbor za Slovenijo, ki ga pripravi Kmetijski inštitut Slovenije, ali Sortne liste Republike Slovenije, ki jo izda Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR),
– sprememba tehnologije pridelave (na primer gostota in število sadik na hektar, vzgojna oblika);«.
V 5. točki se besedilo »4. točke« nadomesti z besedilom »tretje alineje 4. točke«.
V 14. točki se za kratico »OVE« dodata besedi »in bioplina«.
Za 18. točko se dodata novi 19. in 20. točka, ki se glasita:
»19. stroški nakupa opreme za vnovično uporabo vode in stranskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu;
20. nakup tovornih vozil z opremo, za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov, če gre za naložbe iz 10. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe;«.
Dosedanji 19. in 20. točka postaneta 21. in 22. točka.
8. člen 
V 8. členu se v besedilu člena, ki se označi kot prvi odstavek, besedilo »za naložbe v kmetijska gospodarstva« nadomesti z besedilom »iz operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev«.
Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek so do podpore upravičeni stroški nakupa rabljene kmetijske mehanizacije, če gre za naložbe iz 3. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe, pri čemer je dopustna kmetijska mehanizacija, za katero je v katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz predpisa, ki ureja katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (v nadaljnjem besedilu: katalog stroškov), določena njena maksimalna vrednost.«.
9. člen 
V 9. členu se besedilo »v kmetijska gospodarstva« nadomesti z besedilom »iz operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev«.
10. člen 
V 10. členu se v napovednem stavku besedilo »za naložbe v kmetijska gospodarstva« nadomesti z besedilom »iz operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev«.
V 4. in 6. točki se črta besedilo »iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. naložba v ureditev objektov z večjo uporabo lesa prispeva k horizontalnim ciljem iz druge alineje 5. točke tega člena, če je najmanj 50 odstotkov nadzemnega dela objekta zgrajenega oziroma sestavljenega iz lesenih konstrukcijskih elementov. Če gre za naložbo v ureditev enostavnega ali nezahtevnega objekta, se vlogi na javni razpis priložita tloris in prerez objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov;«.
V 12. točki se število »2028« nadomesti s številom »2030«.
V 16. točki se za besedo »višini« doda število »1,5« ter črta besedilo »iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe«.
22. točka se spremeni tako, da se glasi:
»22. če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvajajo upravičenci iz 1. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, se pri ugotavljanju obsega dela iz 20. točke tega člena lahko upošteva tudi obseg dela njihovih članov. Če gre za naložbo, ki jo izvajajo upravičenci iz 2. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, se pri ugotavljanju obsega dela iz 20. točke tega člena lahko upošteva tudi obseg dela njihovih članov, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo;«.
11. člen 
V 11. členu se v 2. točki beseda »ene« nadomesti s številom »1,5«.
12. člen 
V 12. členu se v 2. točki prvi stavek spremeni tako da se glasi: »iz poslovnega načrta iz 5. točke 10. člena te uredbe mora biti razvidno, da kolektivna naložba izhaja iz upoštevanja potreb vseh članov skupine, organizacije proizvajalcev ter članov skupine kmetov ali članov zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo.«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. upravičenec lahko z eno vlogo na javni razpis uveljavlja podporo za največ tri tovorna vozila z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.«.
4. točka se črta.
13. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. pri ugotavljanju PKP in števila GVŽ iz prejšnje točke se upoštevajo kmetijska zemljišča oziroma število GVŽ, ki jih uporabljajo oziroma imajo v reji člani skupine, organizacije proizvajalcev ter člani skupine kmetov ali člani zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo;«.
V 5. točki se črta besedilo »in najvišjih priznanih vrednosti iz predpisa, ki ureja katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (v nadaljnjem besedilu: katalog stroškov)«.
V drugem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– prispeva k zmanjšani rabi FFS,«.
Druga alineja se črta.
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta druga in tretja alineja.
14. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku v 3. točki za besedo »nesreče« dodata vejica in besedilo »ki jo razglasi pristojni organ v Republiki Sloveniji«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ob zaključku naložbe morajo upravičenci za naložbe v rastlinsko pridelavo iz 4., 5., 6., 8. in 9. točke prvega odstavka 7. člena te uredbe, izpolnjevati pogoj, da je pri naložbah v postavitev oziroma obnovo hmeljišča dovoljeno saditi le certificirane sadike v skladu s pravilnikom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, razen pri naložbi iz tretjega odstavka tega člena, pri kateri je dovoljeno saditi le certificirane sadike A.«.
15. člen 
V 16. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. imeti morajo pravnomočno odločbo o uvedbi namakanja ali drug akt, iz katerega je razvidna uvedba namakalnega sistema, če gre za postavitev rastlinjaka na zemljišče, ki je po namenski rabi kmetijsko zemljišče in gre za pridelavo v tleh.«.
3. točka se črta.
V drugem odstavku se v napovednem stavku besedilo »pogojev iz 1. in 3.« nadomesti z besedilom »pogoja iz 1.«.
16. člen 
V 17. členu se na koncu 1. točke podpičje nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek mora naložba v ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, ki se izvaja v okviru naložbe iz 5. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe, izpolnjevati zahteve glede najmanjše velikosti površin iz Priloge III Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 250 z dne 18. 9. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/181 z dne 15. februarja 2021 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 53 z dne 16. 2. 2021, str. 99);«.
17. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku v 4. točki besedilo »2017–2019« nadomesti z besedilom »2020–2022«.
18. člen 
V 19. členu se v napovednem stavku za kratico »OVE« dodata besedi »in bioplina«.
V 1. točki se besedi »tega podukrepa« nadomestita z besedama »te operacije«.
V 2. točki se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »2. naložbe iz prve alineje 6. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe morajo zagotavljati vsaj desetodstotno zmanjšanje porabe energije na ravni objekta, kar je razvidno iz:«.
19. člen 
V 23. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. obseg prispevka v naravi v obliki lastnega dela za naložbe iz prvega odstavka 5. člena te uredbe ne sme biti višji od 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, razen za naložbe iz 3., 4. in 8. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe, pri katerih prispevek v naravi v obliki lastnega dela ne sme biti višji od 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Obseg dela, izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga je upravičenec opredelil v vlogi oziroma poslovnem načrtu, ne sme preseči urnih postavk, določenih z javnim razpisom;«.
20. člen 
V 25. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Med vlogami za podporo iz operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, ki so namenjene prestrukturiranju kmetijskih gospodarstev, in dosežejo vstopno mejo 25 odstotkov najvišjega možnega števila točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk pri merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev. Med vlogami za podporo iz operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, ki so namenjene izboljšanju konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, in dosežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk pri merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku 4. točke črta besedilo »se določi na ravni upravičenih stroškov«.
V tretjem odstavku se v napovednem stavku 6. točke črta besedilo »se določi na ravni upravičenih stroškov«.
V četrtem odstavku se v napovednem stavku 6. točke črta besedilo »(se določi na ravni upravičenih stroškov)«.
21. člen 
V 26. členu se v napovednem stavku prvega odstavka besedilo »za naložbe v kmetijska gospodarstva« nadomesti z besedilom »iz operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev«.
Na koncu 10. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 11. točka, ki se glasi:
»11. naložba v nakup rabljene mehanizacije je upravičena do podpore, če ni starejša od petih let od prvega nakupa in ima upravičenec zanjo prometno dovoljenje. Zahtevku za izplačilo sredstev se priloži račun za prodajo kmetijske mehanizacije prvemu kupcu ali potrdilo o skladnosti za vozila.«.
V tretjem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »(3) Za namen operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev se kot zaključek naložbe šteje:«.
V 1. točki se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov,«.
Dosedanje tretja do deveta alineja postanejo četrta do deseta alineja.
V četrtem odstavku se besedilo »podukrepa podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva« nadomesti z besedilom »operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev«.
V petem odstavku se v napovednem stavku besedilo »za naložbe v kmetijska gospodarstva« nadomesti z besedilom »iz operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev«.
V drugi alineji se črta besedilo »iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe«.
22. člen 
V 27. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »za naložbe v kmetijska gospodarstva« nadomesti z besedilom »iz operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev«.
V 1. točki se črta besedilo »iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. upravičenec še najmanj pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev vodi seznam o skupni rabi, iz katerega so razvidni raba kolektivne naložbe po članih zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev ter skupine kmetov ter obdobje uporabe, pri čemer mora naložbo uporabljati najmanj toliko članov, kolikor jih je bilo predvidenih za rabo naložbe s poslovnim načrtom, njihov skupni proizvodni obseg (npr. GVŽ, ha) pa ne sme biti manjši od proizvodnega obsega, predvidenega v poslovnem načrtu. Seznam skupne rabe se podrobneje opredeli v javnem razpisu;«.
V 12. točki se za besedilom »URE iz« doda besedilo »prve alineje«.
V 13. točki se za besedo »sredstev« dodata pika in nov stavek, ki se glasi: »Če gre za kolektivno naložbo in upravičenec ne vlaga zbirne vloge, morajo zbirno vlogo vložiti vsi člani skupine, organizacije proizvajalcev ter člani skupine kmetov ali člani zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo«.
V 15. točki se črta besedilo »iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe«.
23. člen 
V 28. členu se v napovednem stavku prvega odstavka besedilo »za naložbe v kmetijska gospodarstva« nadomesti z besedilom »iz operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev«.
V tretjem odstavku se v napovednem stavku črta besedilo »in naložbe v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah«.
V šestem odstavku se povsod besedilo »tega podukrepa« nadomesti z besedilom »te operacije«.
V sedmem odstavku se besedilo »tega podukrepa« nadomesti z besedilom »te operacije«.
V osmem odstavku se besedilo »tega podukrepa« nadomesti z besedilom »te operacije«.
V devetem odstavku se besedilo »tega podukrepa« nadomesti z besedilom »te operacije«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Sredstva, namenjena izvajanju te operacije, se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov in sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP) v višini 75 odstotkov, razen v primeru iz 58.a člena Uredbe 1305/2013/EU, ko se sredstva zagotovijo iz EKSRP v višini 100 odstotkov.«.
24. člen 
Za 28. členom se dodajo nov, 1.a oddelek in novi, 28.a do 28.i člen, ki se glasijo:
»1.a Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva 
28.a člen 
(namen podpore, cilji in vrsta naložb) 
(1) Podpora iz druge alineje 1. točke pod a) 4. člena te uredbe je namenjena naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi, s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva, sekvestracije ogljika ter povečanja organske mase v tleh. Podpora se nameni naložbam v:
1. izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka (ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil, nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov);
2. ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, če z isto vlogo na javni razpis uveljavlja podporo za naložbo v povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil, ki presegajo minimalne zahteve iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov za najmanj deset odstotkov oziroma bo rezultat naložbe v ureditev hleva povečanje obnovljivih virov energije oziroma učinkovite rabe energije za najmanj deset odstotkov glede na stanje pred naložbo.
(2) Naložbe iz prejšnjega odstavka se glede na ekonomski vidik kmetijskih gospodarstev delijo na:
1. naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev;
2. naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev s ciljem dviga produktivnosti in povečanja stroškovne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev.
(3) Do podpore za naložbe v uskladitev s standardi EU, ki se uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo, so upravičeni mladi kmetje, ki prvič prevzemajo kmetijsko gospodarstvo kot nosilci kmetijskih gospodarstev. Upravičenci morajo naložbo zaključiti v roku 24 mesecev od datuma vzpostavitve kmetije v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.
(4) Naložbe iz prvega odstavka tega člena prispevajo k horizontalnim ciljem, povezanih z inovacijami, okoljem ter blažitvijo podnebnih sprememb, zlasti k:
1. povečanju energetske učinkovitosti, vključno z večjo rabo lesa pri reji živali,
2. uvajanju obnovljivih virov energije za potrebe reje živali,
3. racionalnejši rabi vode in drugih surovin ter ureditvi čistilnih in varčevalnih tehnologij,
4. prilagoditvi kmetovanja na okoljsko občutljivih območjih, pomembnih z vidika varovanja naravnih virov (zlasti vode, tal in biotske raznovrstnosti),
5. izvajanju ekološke pridelave hrane.
(5) Primarna pridelava kmetijskih proizvodov iz prvega odstavka tega člena se podrobneje opredeli v javnem razpisu.
28.b člen 
(upravičenec) 
(1) Upravičenec do podpore za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka je mladi kmet, če izpolnjuje pogoje iz drugega in tretjega ali četrtega in petega odstavka 6. člena te uredbe.
28.c člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški podpore za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva so:
1. stroški ureditve objektov za kmetijsko dejavnost, nakup in namestitev oziroma vgradnja pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup IKT in strojne opreme. Stroški ureditve dvorišč kot del ureditve objektov se priznajo samo v okviru graditve zahtevnih ali manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
2. stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin;
3. stroški naložb, namenjenih URE pri reji živali;
4. stroški pridobivanja energije iz OVE na kmetijskih gospodarstvih za namen reje živali;
5. prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU in 97. členom te uredbe;
6. splošni stroški iz 98. člena te uredbe.
(2) Višina upravičenih stroškov se določi v skladu s 95. členom te uredbe.
28.č člen 
(vrsti naložb glede na velikost) 
Glede na velikost sta vrsti naložb v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva:
1. enostavne naložbe do vključno 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe;
2. zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe.
28.d člen 
(splošni pogoji za pridobitev sredstev) 
Upravičenec mora za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati pogoje iz 100. člena te uredbe ter pogoje iz 2., 4. do 14., 16., 20., 23. in 24. točke 10. člena te uredbe.
28.e člen 
(posebni pogoji za pridobitev sredstev glede na posamezno vrsto naložbe ali upravičenca) 
(1) Če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, mora upravičenec poleg pogojev iz prejšnjega člena izpolnjevati tudi pogoje iz 11. člena te uredbe.
(2) Do podpore je upravičen nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov in je opredeljena v katalogu stroškov.
(3) Če gre za naložbe na področju živinoreje, morajo upravičenci poleg pogojev iz prejšnjega člena izpolnjevati tudi pogoje iz 1. do 3., 9. in 10. točke 17. člena te uredbe.
(4) Če gre za naložbe, namenjene URE in pridobivanju OVE, morajo upravičenci poleg pogojev iz prejšnjega člena izpolnjevati tudi pogoje iz 19. člena te uredbe.
(5) Če gre za prispevek v naravi, morajo upravičenci poleg pogojev iz prejšnjega člena izpolnjevati tudi naslednja pogoja:
1. obseg prispevka v naravi v obliki lastnega dela ne sme biti višji od 40 odstotkov;
2. prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lastnega lesa lahko upravičenec uveljavlja do vrednosti, določene v javnem razpisu.
28.f člen 
(merila za ocenjevanje vlog) 
(1) Med vlogami za podporo iz operacije naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, ki so namenjene prestrukturiranju kmetijskih gospodarstev, in dosežejo vstopno mejo 25 odstotkov najvišjega možnega števila točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk pri merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev. Med vlogami za podporo iz operacije naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, ki so namenjene izboljšanju konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, in dosežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk pri merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.
(2) Če je upravičenec nosilec majhne kmetije iz 2. točke 11. člena te uredbe, se uporabljajo merila iz drugega odstavka 25. člena te uredbe, pri čemer se k merilom iz 4. točke drugega odstavka 25. člena doda merilo »zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov«.
(3) Če je upravičenec fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik in nosilec majhne kmetije, se uporabljajo merila iz tretjega odstavka 25. člena te uredbe, razen meril iz tretje in četrte alineje 1. točke tretjega odstavka 25. člena te uredbe, pri čemer se k merilom iz 6. točke tretjega odstavka 25. člena te uredbe doda merilo »zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov«.
(4) Če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, se uporabljajo merila iz četrtega odstavka 25. člena te uredbe, razen meril iz tretje in četrte alineje 1. točke četrtega odstavka 25. člena te uredbe, pri čemer se k merilom iz 6. točke četrtega odstavka 25. člena te uredbe doda merilo »zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov«.
(5) Podrobnejša merila iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena ter točkovnik za ocenjevanje vlog se opredelijo v javnem razpisu.
28.g člen 
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev) 
Upravičenec mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev za podporo za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva poleg pogojev iz 102. člena te uredbe izpolnjevati tudi pogoje iz 1., 3., 6., 7., 9. in 10. točke prvega odstavka, tretje alineje drugega odstavka, prve in druge alineje 1. točke in 2. točke tretjega odstavka ter četrtega in petega odstavka 26. člena te uredbe.
28.h člen 
(obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev) 
(1) Upravičenec do podpore za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva mora po zadnjem izplačilu sredstev poleg obveznosti iz 106. člena te uredbe izpolnjevati tudi naslednje obveznosti:
1. najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev mora izpolniti najmanj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti naložbe, načrtovanih v poslovnem načrtu (površine oziroma živali), kar se ugotavlja iz zbirne vloge, vložene v koledarskem letu po letu izpolnitve te obveznosti, oziroma iz evidence rejnih živali. Obveznost iz te točke ne velja za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev. Če gre za škodni dogodek iz tretjega odstavka 109. člena te uredbe, ki se ne šteje za višjo silo in ima lahko za posledico neizpolnitev obveznosti glede doseganja najmanj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti naložbe, načrtovanih v poslovnem načrtu (površine oziroma živali), se obdobje za izpolnitev proizvodnih zmogljivosti iz prvega stavka te točke lahko podaljša za največ dve koledarski leti od leta nastanka tega škodnega dogodka;
2. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke v okviru meril iz druge alineje 1. točke tretjega odstavka ali druge alineje 1. točke četrtega odstavka 25. člena te uredbe, mora izpolniti zahteve iz teh meril najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev;
3. če je upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjeval pogoje za mladega kmeta in je iz tega naslova pridobil večji delež podpore, mora biti še pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva, na katerem je bila izvedena naložba;
4. obveznost vodenja knjigovodstva velja za pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev, razen za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev:
– upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, mora knjigovodske podatke vsako leto do 15. aprila poslati na ARSKTRP,
– upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, mora voditi knjigovodstvo po metodologiji FADN. Zagotoviti mora standardno obdelavo podatkov in jih vsako leto do 15. aprila poslati standardno obdelane na MKGP;
5. upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz prejšnje točke ter o učinkih podprte naložbe poročati za pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev. O obveznosti iz 1. točke tega odstavka poroča po njeni izpolnitvi oziroma najpozneje v četrtem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev;
6. upravičenec mora vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike, še najmanj pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev;
7. če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, mora kmetijsko gospodarstvo iz naslova kmetijske dejavnosti ustvariti letni prihodek, ki se ugotavlja v skladu s 16. točko 10. člena te uredbe v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev;
8. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis prejel točke v okviru merila iz prve oziroma druge alineje 1. točke drugega odstavka 25. člena te uredbe, mora izpolniti zahtevo iz tega merila v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev;
9. upravičenec mora v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev zagotoviti obseg dela v višini najmanj 0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter najmanj 1 PDM v primeru zahtevnih naložb.
(2) Podrobnejša navodila glede predložitve obdelanih knjigovodskih podatkov se objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP.
28.i člen 
(finančne določbe) 
(1) Stopnja javne podpore za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva je 30 odstotkov upravičenih stroškov in se poveča za:
– 5 odstotnih točk, če je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v OMD,
– 5 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU in ima upravičenec najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin, vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje,
– 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
– 10 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepom iz 33. člena Uredbe 1305/2013/EU, pri čemer mora biti upravičenec vključen v izvajanje tega ukrepa,
– 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na problemskih območjih,
– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.
(2) Stopnje podpore iz prejšnjega odstavka se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov.
(3) Najnižji znesek javne podpore je 2.000 eurov na posamezno vlogo.
(4) Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 1.000.000 eurov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 3.000.000 eurov javne podpore.
(5) Upravičencu je lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije enkrat odobrena podpora za naložbo v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 28.a člena te uredbe.
(6) Razpoložljiva sredstva, namenjena izvajanju te operacije v PRP 2014–2020, so opredeljena v Prilogi 1 te uredbe.
(7) Sredstva, namenjena izvajanju te operacije, se zagotovijo iz sredstev EKSRP v višini 100 odstotkov.«.
25. člen 
V 29. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Do podpore iz prejšnjega odstavka so upravičene naložbe v:
– ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,
– ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,
– ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, vnovično uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
– ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo,
– rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov ter nakup energetsko varčnejše opreme,
– nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov in
– ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava ali trženje kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge iz četrtega odstavka 30. člena te uredbe, za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov (ureditev objektov oziroma nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav ter nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov).«.
V petem odstavku se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ureditev objektov z večjo uporabo lesa, če je najmanj 50 odstotkov nadzemnega dela objekta zgrajenega oziroma sestavljenega iz lesenih konstrukcijskih elementov.«.
Za osmim odstavkom se dodata nova deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»(9) Naložbe iz drugega odstavka tega člena, razen naložb iz sedme alineje drugega odstavka tega člena, se izvajajo kot individualne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz prvega odstavka 30. člena te uredbe, ali kolektivne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz četrtega odstavka 30. člena te uredbe. Naložbe iz sedme alineje drugega odstavka tega člena se izvajajo kot kolektivne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz četrtega odstavka 30. člena te uredbe.
(10) Naložbe iz tretje do šeste alineje drugega odstavka tega člena so naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu. Če so naložbe iz prejšnjega stavka del naložbe iz prve oziroma druge alineje drugega odstavka tega člena, se šteje, da so namenjene krožnemu gospodarstvu, če predstavljajo najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.«.
Dosedanji deveti odstavek postane enajsti odstavek.
26. člen 
V 30. členu se v tretjem odstavku za besedo »prvega« dodata besedi »in četrtega«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova, četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena je pri kolektivni naložbi upravičenec do podpore:
– skupina ali organizacija proizvajalcev ali
– zadruga, če je najmanj polovica njenih članov vpisanih v RKG.
(5) Nosilec kmetije iz 1. točke prvega odstavka tega člena se šteje kot nosilec majhne kmetije, če izpolnjuje pogoje iz 2. točke 11. člena te uredbe.«.
27. člen 
V 31. členu se v prvem odstavku na koncu 4. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 5. točka, ki se glasi:
»5. stroški nakupa tovornih vozil z opremo, za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov, če gre za naložbe iz sedme alineje drugega odstavka 29. člena te uredbe.«.
28. člen 
V 32. členu se v 1. točki za besedo »vozil« dodata vejica in besedilo »razen tovornih vozil iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena«.
29. člen 
V 34. členu se v 1. točki besedilo »2. točke 11. člena« nadomesti z besedilom »petega odstavka 30. člena«.
V 3. točki se število »2028« nadomesti s številom »2030«.
4. točka pod b) se spremeni tako, da se glasi:
»b) enostavne naložbe temeljiti na:
– dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida,
– dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih iz obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti,
– standardnih rezultatih FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra ali
– pokritju, opredeljenem v prilogi 5 te uredbe;«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. ne glede na četrto alinejo pod b) prejšnje točke poslovni načrt ne sme biti izdelan na podlagi pokritja, če upravičenec ali član kmetije v letu pred oddajo vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo v skladu s prvo, drugo ali tretjo alinejo pod b) prejšnje točke;«.
V 9. točki se črta besedilo »(v nadaljnjem besedilu: naložba majhne kmetije)«.
V 10. točki se besedi »za naložbo« nadomestita z besedo »nosilcu«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. če gre za naložbo, ki jo izvajajo skupine ali organizacije proizvajalcev, se pri ugotavljanju obsega dela iz prejšnje točke lahko upošteva tudi obseg dela njihovih članov. Če gre za naložbo, ki jo izvajajo zadruge, se pri ugotavljanju obsega dela iz prejšnje točke lahko upošteva tudi obseg dela njihovih članov, ki bodo uporabljali to naložbo;«.
14. točka se spremeni tako, da se glasi:
»14. naložbe v trženje kmetijskih proizvodov se nanašajo na:
– kmetijske proizvode vlagatelja, ki mora biti vpisan v RKG,
– kmetijske proizvode članov zadruge, ki so vpisani v RKG. Če je član zadruge zadruga, se upoštevajo kmetijski proizvodi njenih članov ter kmetijski proizvodi zadruge iz lastne pridelave,
– predelane kmetijske proizvode iz lastne predelave vlagatelja;«.
17. točka se spremeni tako, da se glasi:
»17. upravičenec lahko na posamezni javni razpis oziroma posamezni sklop javnega razpisa vloži eno vlogo.«.
30. člen 
V 35. členu se v prvem odstavku v 3. točki za besedo »višini« doda število »1,5«.
V 8. točki se beseda »deveto« nadomesti z besedo »osmo«, besedilo »2. točke 11. člena« pa se nadomesti z besedilom »petega odstavka 30. člena«.
31. člen 
Za 35. členom se doda nov, 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen 
(posebni pogoji za kolektivne naložbe) 
Upravičenec iz četrtega odstavka 30. člena te uredbe mora za izvajanje kolektivnih naložb poleg splošnih pogojev iz 1. do 8. točke in iz 11. do 17. točke 34. člena te uredbe, ter pogojev iz 1. točke in 3. do 7. točke prvega odstavka, drugega in šestega odstavka 35. člena te uredbe, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. ob vložitvi vloge na javni razpis mora upravičenec iz druge alineje četrtega odstavka 30. člena te uredbe predložiti seznam vseh svojih članov in članov, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo;
2. iz poslovnega načrta iz 2. točke 34. člena te uredbe mora biti razvidno, da kolektivna naložba izhaja iz upoštevanja potreb vseh članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo;
3. za skupino ali organizacijo proizvajalcev iz prve alineje četrtega odstavka 30. člena te uredbe se, ne glede na določbo 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena, pri izračunu primernega prihodka za prvo leto priznanja skupine ali organizacije proizvajalcev upošteva letni prihodek članov skupine ali organizacije proizvajalcev, ki se ugotavlja na podlagi:
– dejanskih prihodkov in odhodkov iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, če vsi člani skupine ali organizacije proizvajalcev vodijo knjigovodstvo, ali
– pokritja, opredeljenega v prilogi 5 te uredbe, če vsi člani skupine ali organizacije proizvajalcev ne vodijo knjigovodstva;
4. z eno vlogo na javni razpis lahko uveljavlja podporo za največ tri tovorna vozila z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.«.
32. člen 
V 38. členu se v prvem odstavku besedilo »30 odstotkov najvišjega možnega števila točk« nadomesti z besedilom »25 odstotkov najvišjega možnega števila točk pri naložbah nosilcev majhnih kmetij ter 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk pri naložbah preostalih upravičencev«.
33. člen 
V 39. členu se v tretjem odstavku v 1. točki v peti alineji za besedo »nakup« doda besedilo »tovornih vozil z opremo in«.
34. člen 
V 40. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo »2. točke 11. člena« nadomesti z besedilom »petega odstavka 30. člena«.
V 3. točki se beseda »deveto« nadomesti z besedo »osmo«, besedilo »2. točke 11. člena« pa se nadomesti z besedilom »petega odstavka 30. člena«.
V 9. točki se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če gre za kolektivno naložbo in upravičenec ne vlaga zbirne vloge, morajo zbirno vlogo vložiti vsi člani skupine oziroma organizacije proizvajalcev ali člani zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo.«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. upravičenec še najmanj pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev vodi seznam o skupni rabi, iz katerega so razvidni raba kolektivne naložbe po članih zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev ter obdobje uporabe, pri čemer mora naložbo uporabljati najmanj toliko članov, kolikor jih je bilo predvidenih za rabo naložbe s poslovnim načrtom, njihov skupna proizvodna zmogljivost pa ne sme biti manjša od proizvodne zmogljivosti, predvidene v poslovnem načrtu. Seznam skupne rabe se podrobneje opredeli v javnem razpisu;«.
Na koncu 11. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 12. točka, ki se glasi:
»12. obveznosti iz 4. in 6. točke tega odstavka se ne uporabljata za kolektivne naložbe.«.
35. člen 
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za naložbe iz prvega odstavka 29. člena te uredbe je stopnja javne podpore 30 odstotkov upravičenih stroškov in se poveča za:
– 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, kar upravičenec izkazuje s certifikatom o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov v primeru trženja kmetijskih proizvodov oziroma s certifikatom o ekološki predelavi kmetijskih proizvodov, če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov. Če je upravičenec zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev, ki trži kmetijske proizvode svojih članov, mora imeti certifikat o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov vsaj 25 odstotkov članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev;
– 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti iz petega odstavka 29. člena te uredbe;
– 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali. Če gre za kolektivno naložbo, mora biti najmanj polovica članov skupine oziroma organizacije proizvajalcev ali najmanj polovica članov zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa dobrobit živali;
– 5 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v območje z drugimi naravnimi omejitvami ali območje s posebnimi omejitvami iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD, pri čemer se upoštevajo površine iz zbirne vloge, vložene v letu, ki se določi v javnem razpisu. Če gre za kolektivno naložbo, morajo imeti člani skupine oziroma organizacije proizvajalcev ali člani zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, svoja kmetijska gospodarstva razvrščena v OMD;
– 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe je na problemskih območjih iz priloge 9 te uredbe. Če gre za kolektivno naložbo, mora imeti najmanj polovica članov skupine oziroma organizacije proizvajalcev ali najmanj polovica članov zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, sedež ali naslov na problemskih območjih;
– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov. Če gre za kolektivno naložbo, mora najmanj polovica članov skupine oziroma organizacije proizvajalcev ali najmanj polovica članov zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, izpolnjevati pogoje za mladega kmeta iz 6. člena te uredbe;
– 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v gorsko območje iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD;
– 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od naslednjih prednostnih kmetijskih sektorjev: žito, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava, mleko, prašičje in goveje meso;
– 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe.«.
V dvanajstem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v primeru sredstev iz 58.a člena Uredbe 1305/2013/EU, kjer se sredstva zagotovijo iz EKSRP v višini 100 odstotkov.«.
36. člen 
V 44. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedi »upravičenih stroškov« nadomestita z besedilom »skupne priznane vrednosti naložbe«.
37. člen 
V 49. členu se v tretjem odstavku za besedilom »75 odstotkov« dodata vejica in besedilo »razen v primeru sredstev iz 58.a člena Uredbe 1305/2013/EU, kjer se sredstva zagotovijo iz EKSRP v višini 100 odstotkov«.
38. člen 
V 65. členu se v tretjem odstavku za besedilom »75 odstotkov« dodata vejica in besedilo »razen v primeru sredstev iz 58.a člena Uredbe 1305/2013/EU, kjer se sredstva zagotovijo iz EKSRP v višini 100 odstotkov«.
39. člen 
V 86. členu se v prvem odstavku v 4. točki število »2028« nadomesti s številom »2030«.
40. člen 
V 90.d členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti, mora imeti dovoljenje za izvajanje dopolnilne dejavnosti, ki je predmet podpore v skladu s prvim odstavkom 90.a člena te uredbe;«.
V 4. točki se število »2028« nadomesti s številom »2030«.
5. točka pod b) se spremeni tako, da se glasi:
»b) enostavne naložbe temeljiti na:
– dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida,
– dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih iz obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti,
– standardnih rezultatih FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra ali
– pokritju, opredeljenem v prilogi 5 te uredbe, če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti;«.
V 6. točki se beseda »drugo« nadomesti z besedo »četrto« ter beseda »prvo« nadomesti z besedilom »prvo, drugo ali tretjo«.
Na koncu 8. točke se podpičje nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se glasi: »Če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, se kot primeren prihodek šteje prihodek v višini najmanj 0,5 letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na 1 PDM;«.
V 10. točki se besedi »oziroma vzdrževanje« nadomestita z besedo »ali«.
Na koncu 13. točke se podpičje nadomesti s piko in doda nov, tretji stavek, ki se glasi: »Soglasje se mora glasiti na upravičenca;«.
Na koncu 14. točke se podpičje nadomesti s piko in doda nov, tretji stavek, ki se glasi: »Soglasje se mora glasiti na upravičenca;«.
V 15. točki se za besedo »točke« doda besedilo »oziroma električne energije iz 13. točke tega odstavka«.
V 18. točki se besedilo »ne gre za« nadomesti z besedilom »je z naložbo presežen«.
Za 23. točko se doda nova 24. točka, ki se glasi:
»24. če je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ima primeren prihodek iz 8. točke tega odstavka te uredbe v višini najmanj 0,5 in manj kot eno bruto minimalno plačo na zaposlenega v RS na 1 PDM v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis, je upravičen do naložbe do vključno 50.000 eurov skupne priznane vrednosti;«.
Dosedanja 24. točka postane 25. točka.
41. člen 
V 90.e členu se v prvem odstavku v 5. točki v drugi alineji za besedo »lesa« dodata vejica in besedilo »če je najmanj 50 odstotkov nadzemnega dela objekta zgrajenega oziroma sestavljenega iz lesenih konstrukcijskih elementov«.
42. člen 
V 90.f členu se v četrtem odstavku v drugi alineji za besedo »objektov« doda besedilo »ali naložbo v vzdrževanje, ki je povezano s spremembo namembnosti zahtevnih in manj zahtevnih objektov«.
43. člen 
V 90.h členu se na koncu petega odstavka za besedilom »75 odstotkov« dodata vejica in besedilo »razen v primeru sredstev iz 58.a člena Uredbe 1305/2013/EU, kjer se sredstva zagotovijo iz EKSRP v višini 100 odstotkov«.
44. člen 
V 93. členu se v tretjem odstavku za besedilom »25.,« doda besedilo »28.f,«.
45. člen 
V 93.a členu se v prvem odstavku za besedilom »25.,« doda besedilo »28.f,«.
46. člen 
V 95. členu se v drugem odstavku za besedilom »7.,« doda besedilo »28.c,«.
47. člen 
V 100. členu se v prvem odstavku 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. vrednost zapadlih neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ne sme znašati 50 eurov ali več. Šteje se, da vlagatelj ne izpolnjuje obveznosti iz te točke tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja v obdobju zadnjih petih let pred vložitvijo vloge na javni razpis. Če pogoj iz prvega stavka te točke ni izpolnjen, ARSKTRP vlagatelja pred odločitvijo pozove, da poravna zapadle neporavnane obveznosti v osmih dneh od vročitve poziva in za to predloži dokaze. Če vlagatelj obveznosti tudi v roku iz prejšnjega stavka ne izpolni oziroma za to ne predloži dokaza, se šteje, da pogoj iz te točke ni izpolnjen;«.
V 13. in 14. točki se za besedo »ureditev« dodata besedi »oziroma vzdrževanje«.
V 15. točki se število »2028« nadomesti s številom »2030«.
V 18. točki se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »če gre za ureditev zahtevnih, manj zahtevnih ali nezahtevnih objektov oziroma vzdrževanje, ki je povezano s spremembo namembnosti zahtevnih, manj zahtevnih ali nezahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora imeti veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje.«.
26. točka se spremeni tako, da se glasi:
»26. če gre za naložbo v ureditev enostavnih objektov ali vzdrževanje objektov, ki so varovani na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine, ali se enostavni objekt postavi oziroma se objekt vzdržuje na območju, ki je varovano na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine, mora vlogi na javni razpis priložiti soglasje za poseg v skladu s predpisom, ki ureja varstvo kulturne dediščine;«.
48. člen 
V 101. členu se v drugem odstavku črta besedilo »in naložbe iz druge alineje četrtega odstavka 83. člena te uredbe«.
49. člen 
V 102. členu se v petem odstavku za besedo »ureditev« dodata besedi »ali vzdrževanje«.
V enaindvajsetem odstavku se število »2023« nadomesti s številom »2025«.
50. člen 
V 103. členu se za besedilom »27.,« doda besedilo »28.h,«.
51. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
52. člen 
V prilogi 2 se za poglavjem B. doda novo poglavje C., ki se glasi:
»C. Kršitve in sankcije pri operaciji naložbe v zmanjšanje toplogrednih plinov iz kmetijstva 
(1) Če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 1. točke prvega odstavka 28.h člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
– 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni najmanj 70 odstotkov in manj kot 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti, načrtovanih v poslovnem načrtu;
– 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni najmanj 60 odstotkov in manj kot 70 odstotkov proizvodnih zmogljivosti, načrtovanih v poslovnem načrtu;
– vsa izplačana sredstva, če izpolni manj kot 60 odstotkov proizvodnih zmogljivosti, načrtovanih v poslovnem načrtu.
(2) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 2. točke prvega odstavka 28.h člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
– 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni najmanj 90 odstotkov in manj kot 100 odstotkov načrtovanega obsega skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva;
– 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni najmanj 80 in manj kot 90 odstotkov načrtovanega obsega skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva;
– vsa izplačana sredstva, če izpolni manj kot 80 odstotkov načrtovanega obsega skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva.
(3) Upravičenec, ki je pridobil višji delež podpore iz naslova mladega kmeta in ni vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva še pet let po zadnjem izplačilu sredstev (3. točka prvega odstavka 28.h člena te uredbe):
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(4) Upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva (4. točka prvega odstavka 28.h člena te uredbe) in ne poroča o izpolnjenih obveznostih iz 5. točke prvega odstavka 28.h člena te uredbe:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(5) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 6. točke prvega odstavka 28.h člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(6) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 7. in 8. točke prvega odstavka 28.h člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(7) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 9. točke prvega odstavka 28.h člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 25 odstotkov vseh izplačanih sredstev.«.
Dosedanja poglavja C. do J. postanejo poglavja D. do K.
53. člen 
V prilogi 6 se v napovednem stavku besedilo »podukrepa podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva« nadomesti z besedilom »operacije naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev«.
54. člen 
V prilogi 7 se za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. Poročilo o izpolnjevanju obveznosti iz 28.h člena te uredbe vsebuje naslednje sestavine:
a) ekonomski kazalniki:
– prihodek iz kmetijske dejavnosti/PDM,
– PDM;
b) proizvodni kazalniki:
– obseg kmetijskih zemljišč v uporabi,
– obseg živali v hlevski reji oziroma na paši;
c) kazalniki energetske oziroma okoljske učinkovitosti:
– letna poraba obnovljivih virov energije na kmetijskem gospodarstvu,
– letni prihranek energije na kmetijskem gospodarstvu,
– obseg skladiščnih kapacitet za živinska gnojila na kmetijskem gospodarstvu,
– letna količina meteorne vode in vnovične uporabe vode na kmetijskem gospodarstvu;
č) kazalniki drugih sekundarnih vplivov.«.
Dosedanje 2. do 7. točka postanejo 3. do 8. točka.
55. člen 
V prilogi 10 se v 4. točki besedi »odpadnih surovin« nadomestita z besedama »stranskih proizvodov«.
56. člen 
V prilogi 12 se pri Področju H – Promet in skladiščenje v tabeli doda nova vrstica, ki se glasi:
»
H
52.10
Skladiščenje (samo za zbirne centre za les)
«. 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
57. člen 
(končanje postopkov) 
(1) Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20 in 152/20), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20 in 152/20).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se vloge, vložene na 3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (Uradni list RS, št. 36/21), obravnavajo v skladu s spremenjenim enaindvajsetim odstavkom 102. člena uredbe.
58. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Določbe te uredbe se začnejo uporabljati naslednji dan po prejetju sklepa Evropske komisije o potrditvi spremembe PRP 2014–2020.
(2) Določbe spremenjene 9. točke prvega odstavka 5. člena uredbe se začnejo uporabljati z dnem začetka uporabe predpisa, ki ureja biovarnostne ukrepe, vendar ne pred potrditvijo spremembe PRP 2014–2020 iz prejšnjega odstavka.
(3) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o prejetju sklepa iz prvega odstavka tega člena v Uradnem listu Republike Slovenije.
59. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-38/2021
Ljubljana, dne 22. julija 2021
EVA 2021-2330-0037
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti