Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2520. Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju projektov in programov neformalnega izobraževanja v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 7209.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Odloka o proračunu MO Slovenj Gradec za leto 2021 (Uradni list RS, št. 199/20) ter 7. člena Statuta MO Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 25. redni seji dne 30. 6. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o vrednotenju ter sofinanciranju projektov in programov neformalnega izobraževanja v Mestni občini Slovenj Gradec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje projektov in programov neformalnega izobraževanja v Mestni občini Slovenj Gradec.
2. člen 
Vrednost sofinanciranja projektov in programov je odvisna od razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje dejavnosti neformalnega izobraževanja.
3. člen 
Projekti in programi izvajalcev, ki se sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika.
4. člen 
Iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec se sofinancirajo naslednji projekti in programi neformalnega izobraževanja, ki vsebujejo:
– prostovoljsko delo,
– informiranje in svetovanje,
– elemente participacije, aktivnega državljanstva, človekovih pravic, strpnosti in nenasilja,
– kulturno izražanje, kreativno ustvarjanje ter učinkovito izrabo prostega časa,
– popularizacijo urbanih vsebin (športov …),
– spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in mobilnosti občanov ter
– prvine raziskovalnega in mednarodnega dela.
II. POGOJI ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV IN PROGRAMOV NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
5. člen 
Za sofinanciranje se lahko potegujejo društva oziroma organizacije, zveze društev, mladinski sveti, zasebni zavodi in druge stranke, ki delujejo neprofitno in so njihovi programi oziroma projekti v javnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec.
6. člen 
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani vsaj eno leto v RS kot pravna oseba iz 5. člena tega pravilnika, ki opravlja dejavnosti izobraževanja neformalnega značaja,
– da se nanašajo na projekte in programe, ki so predmet sofinanciranja tega pravilnika, pri čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike projektov in programov občane Mestne občine Slovenj Gradec,
– da za izvajanje 2-letnega programa in/ali projekta zagotovijo najmanj 10 % delež sofinanciranja iz drugih virov, razen v primeru izvajanja informiranja in svetovanja,
– da imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
– da opravljajo dejavnost neformalnega izobraževanja na območju mestne občine,
– da uveljavljajo pluralno programsko zasnovo,
– da zagotavljajo notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa,
– da zagotavljajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti.
III. POSTOPEK ZA IZBOR PROJEKTOV IN PROGRAMOV NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
7. člen 
Sofinanciranje projektov in programov neformalnega izobraževanja se izvede na podlagi postopka javnega razpisa. Postopek poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa,
– zbiranje predlogov,
– dopolnjevanje, obravnava in ocenjevanje prispelih predlogov,
– sklep o dodelitvi sredstev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenske porabe sredstev iz proračuna.
Javni razpis bo objavljen praviloma v tridesetih dneh po sprejetju proračuna.
8. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka),
– področja, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– vrednost sredstev, namenjenih za izvajanje projektov in programov, ki so predmet javnega razpisa,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– navedbo pooblaščenih oseb za dajanje informacij in
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
9. člen 
Obrazce za prijavo na razpis pripravi strokovna služba občinske uprave in so v času razpisa na voljo v prostorih Oddelka za negospodarske dejavnosti in na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec. Izvajalci morajo dati ponudbo projektov in programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
Pravico do sofinanciranja projektov in programov imajo izvajalci iz 6. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec ali drugem uradnem glasilu.
Izvajalec lahko na javni razpis prijavi le eno vlogo. V primeru, da prijavitelj prijavi več vlog, se obravnava vloga, ki je prispela prva na ta javni razpis, ostale vloge vlagatelja pa se zavržejo.
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje predloge v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje projektov in programov neformalnega izobraževanja – ne odpiraj« na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
10. člen 
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le predlogi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Strokovna služba občinske uprave v roku osem dni od odpiranja predlogov pisno pozove tiste predlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je osem dni.
11. člen 
Postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, navedene v 4. členu tega pravilnika izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo vsaj trije člani. Član komisije ne more biti iz vrst izvajalcev.
12. člen 
Predlagatelje se o sofinanciranju projektov in programov obvesti v roku osem dni po sprejeti odločitvi komisije.
Z izvajalci projektov in programov se sklene pogodba o sofinanciranju izbranih programov in projektov. V pogodbi se opredelijo izbrani projekti ali programi, višina in namen sofinanciranja.
13. člen 
V osmih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti.
Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v osmih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga programa.
14. člen 
Izvajalci projektov in programov so dolžni prikazati resnične podatke in izvajati projekte in programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
Mestna občina Slovenj Gradec lahko od izvajalcev projektov in programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
V kolikor Mestna občina Slovenj Gradec ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROJEKTOV IN PROGRAMOV NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
15. člen 
Pri vrednotenju projektov in programov se upoštevajo projekti in programi preteklega leta.
16. člen 
Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje projektov in programov upoštevala naslednja merila in kriterije:
Število vključenih članov v projekte in programe
1 aktiven član oziroma nosilec 
0 točk
do 3 aktivni člani oziroma nosilci
3 točke
3 ali več aktivnih članov oziroma nosilcev
5 točk
Ciljna populacija
programi in projekti ne vključujejo občanov z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolskih osipnkov, ter drugih marginalnih skupin
0 točk
programi in projekti vključujejo tudi občane z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske osipnike ter drugih marginalnih skupin
3 točke
programi in projekti vključujejo konceptualno tudi občane z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske osipnike ter drugih marginalnih skupin
5 točk
Reference
izvajalec projektov in programov neformalnega izobraževanja v preteklosti še ni izvajal
0 točk
izvajalec ima reference pri izvajanju projektov 
in programov neformalnega izobraževanja na lokalni in regionalni ravni
3 točke
izvajalec ima reference pri izvajanju projektov 
in programov neformalnega izobraževanja na državni in/ali mednarodni ravni 
5 točk
Status organizacije
izvajalec ima status nevladne organizacije 
v javnem interesu
1 točka
izvajalec ima status prostovoljne organizacije
1 točka
Namen
programi in projekti niso namenjeni občanom MOSG 
0 točk
programi in projekti so namenjeni občanom MOSG 
3 točke
Medsektorsko sodelovanje
programi in projekti ne vključujejo medsektorskega sodelovanja 
0 točk
programi in projekti vključujejo medsektorsko povezovanje 
3 točke
Ekonomičnost
finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programov in projektov v primerjavi 
z učinkovitostjo in udeležbo ni pregledna in jasna
0 točk
finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programov in projektov v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo je pregledna in jasna 
3 točke
17. člen 
Največje možno število točk, ki jih posamezni projekt oziroma program lahko pridobi je 26 točk. Najmanjše število točk, ki jih je potrebno zbrati za udeležbo projekta oziroma programa ob izpolnjevanju ostalih pogojev za sofinanciranje na podlagi tega razpisa je najmanj 7 točk. V kolikor posamezen projekt oziroma program pri točkovanju na podlagi zgoraj navedenih meril ne bo dosegel najmanj 7 točk, ne bo sofinanciran iz tega razpisa.
Višina sofinanciranja posameznega projekta oziroma programa bo odvisna od skupnega števila zbranih točk vseh primernih prijav in izračunanega deleža glede na razpoložljiva sredstva v vsakoletnem proračunu. Ne glede na število zbranih točk se posamezen projekt oziroma program lahko sofinancira največ do 80 % ocenjene vrednosti programa oziroma predvidene višine stroškov. V primeru velikega števila prijavljenih programov in projektov bo razpisodajalec določil najvišje število programov oziroma projektov, ki jih bo sofinanciral.
V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj navedenih meril ne bo mogla uporabiti (določenega podatka ali navedbe ne bo), bo pri odgovarjajočem ocenjevalcu prijavitelj dobil 0 točk. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni tudi tisti predlogi projektov oziroma programov, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Predlog bo izločen takoj, ko bo to ugotovljeno.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot pravilnik.
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2021
Slovenj Gradec, dne 1. julija 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost