Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2466. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2B), stran 7070.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. julija 2021.
Št. 003-02-3/2021-124
Ljubljana, dne 15. julija 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O REVIDIRANJU (ZRev-2B) 
1. člen 
V Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) se v 3. členu v 44. točki besedilo »zavarovalnica in pokojninska družba, kot ju opredeljuje zakon, ki ureja zavarovalništvo« nadomesti z besedilom »zavarovalnica, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja zavarovalništvo, in pokojninska družba, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja pokojninske družbe« in v drugem stavku za besedo »reviziji« doda besedilo »po kriterijih zakona, ki ureja gospodarske družbe«.
2. člen 
V 14. členu se v drugem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– da ima najmanj izobrazbo ekonomske ali pravne smeri, pridobljene po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo ekonomske ali pravne smeri, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,«.
V četrti alineji se beseda »na« nadomesti z besedo »za«.
3. člen 
V 20. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– da ima najmanj izobrazbo ekonomske ali pravne smeri, pridobljene po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo ekonomske ali pravne smeri, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,«.
V peti alineji se beseda »na« nadomesti z besedo »za«.
4. člen 
V 35. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Agencija lahko pristojnim organom tretje države na njihovo zahtevo po načelu vzajemnosti, posreduje revizijsko dokumentacijo, ki jo je pridobila od pooblaščenih revizorjev ali revizijskih družb, in poročila o nadzorih oziroma preiskavah Agencije, če:
1. je zahtevana dokumentacija povezana z revizijo družb, ki so izdale vrednostne papirje v tretji državi, ali pa so sestavni deli skupine, ki sestavlja obvezne konsolidirane računovodske izkaze v tretji državi;
2. pristojni organi zadevne tretje države izpolnjujejo zahteve o ustreznosti, ki jih določi Evropska komisija;
3. ima Agencija sklenjen dogovor s pristojnim organom tretje države po načelu vzajemnosti;
4. je prenos osebnih podatkov v tretjo državo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(2) Dogovor iz 3. točke prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. obveznost obrazložitve namena zahteve po revizijski dokumentaciji;
2. dolžnost varovanja zaupnih podatkov za osebe, ki so ali so bile zaposlene pri pristojnih organih tretje države;
3. zaščito poslovnih interesov revidiranega subjekta, vključno z varovanjem industrijske in intelektualne lastnine v skladu z zakonom, ki ureja industrijsko lastnino;
4. zahtevo, da lahko pristojni organi tretje države uporabljajo revizijsko dokumentacijo le za izvajanje javnega nadzora, zagotavljanja kakovosti in preiskav, ki so primerljive pristojnostim Agencije po tem zakonu;
5. določbo, da se zahteve pristojnih organov tretje države po dokumentaciji zavrnejo v primerih, če:
– bi posredovanje teh delovnih papirjev ali dokumentov lahko škodovalo suverenosti, varnosti ali javnemu redu Evropske unije ali Republike Slovenije,
– so se v Republiki Sloveniji za ista dejanja in proti istim osebam že začeli sodni postopki ali
– je Agencija za ista dejanja in proti osebam iz prejšnje alineje že izrekla pravnomočno odločbo.«.
5. člen 
V naslovu 6. poglavja se besedilo »IN SAMOSTOJNI REVIZOR« črta.
6. člen 
V 72.a členu se v prvem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– prenehanjem izpolnjevanja pogoja iz prvega odstavka 61. člena ali katerega koli pogoja iz tretjega do petega odstavka 65. člena tega zakona.«.
V tretjem odstavku se za besedo »izpolniti« doda besedilo »pogoj iz prvega odstavka 61. člena tega zakona ali«.
V četrtem odstavku se za besedo »izpolnjuje« doda besedilo »pogoja iz prvega odstavka 61. člena tega zakona ali«.
7. člen 
119. člen se črta.
8. člen 
V 141. členu se v prvi in drugi alineji besedilo »141. člena« obakrat nadomesti z besedilom »140. člena«.
9. člen 
V 144. členu se v prvem odstavku črta besedilo »o katerih odloča Inštitut,«.
10. člen 
V 152. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Pravnomočnost odločbe o odvzemu dovoljenja oziroma izreku opomina ter druge izrečene sankcije, razen odredb, se objavijo v javnem delu registra za pet let, v poslovnem delu registra pa se vpišejo vsi izrečeni ukrepi nadzora za obdobje 25 let.
(3) Po pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja oziroma izreku opomina ter drugih izrečenih sankcijah, razen odredb, nadzorni organ javno objavi izrek odločbe brez osebnih podatkov, na svojih spletnih straneh.«.
11. člen 
V 161. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija v register iz 157. člena tega zakona vpiše vse revizorje in revizijske subjekte tretjih držav, ki pripravijo revizorjevo poročilo o posamičnih ali konsolidiranih računovodskih izkazih družbe, ki je registrirana zunaj Evropske unije in katere prenosljivi vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na slovenskem organiziranem trgu, razen kadar je družba izdajatelj izključno nedospelih dolžniških vrednostnih papirjev, za katere velja eno od naslednjega:
– v trgovanje na slovenskem organiziranem trgu so bili sprejeti do vključno 31. decembra 2010 in njihova nominalna vrednost na enoto je na dan izdaje najmanj 50.000 eurov ali v primeru dolžniških vrednostnih papirjev, nominiranih v drugi valuti, enakovredna najmanj 50.000 eurov,
– v trgovanje na slovenskem organiziranem trgu so bili sprejeti od vključno 1. januarja 2011 in njihova nominalna vrednost na enoto je na dan izdaje najmanj 100.000 eurov ali v primeru dolžniških vrednostnih papirjev, nominiranih v drugi valuti, enakovredna najmanj 100.000 eurov.«.
12. člen 
V 163. členu se v prvem odstavku enajsta alineja črta.
Dosedanje dvanajsta do šestnajsta alineja postanejo enajsta do petnajsta alineja.
Za dosedanjo sedemnajsto alinejo, ki postane šestnajsta alineja, se pika nadomesti s podpičjem ter dodajo nove, sedemnajsta do dvajseta alineja, ki se glasijo:
»– izvajalcu nadzora ne omogoči ali ovira pregled poslovanja ali drugače krši prvi, drugi ali tretji odstavek 124. člena tega zakona;
– na poziv nadzornega organa ne poda zahtevanih poročil in informacij v roku (drugi odstavek 125. člena);
– ne zagotovi pogojev za opravljanje pregleda ali ne zagotovi dostave dokumentacije na sedež Agencije (127. člen);
– ne zagotovi pogojev za pregled računalniško vodene dokumentacije in evidenc oziroma neustrezno evidentira spremembe računalniških rešitev (128. člen).«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(pričetek uporabe pravil o vpisu revizorjev in revizijskih subjektov tretjih držav) 
Določba druge alineje prvega odstavka 161. člena zakona se uporablja za revizorje in revizijske subjekte, pri katerih bo razlog za vpis v register revizijskih družb nastal po uveljavitvi tega zakona.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-02/21-11/15
Ljubljana, dne 7. julija 2021
EPA 1826-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti