Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2021 z dne 15. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2021 z dne 15. 7. 2021

Kazalo

2460. Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov, stran 7057.

  
Na podlagi trinajstega odstavka 43. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 112/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa način unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi (v nadaljnjem besedilu: bon) preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), povračilo sredstev preko informacijskega sistema FURS ter način vodenja in upravljanja evidence bonov.
2. člen 
(unovčitev bona) 
(1) Upravičenec mora pred nakupom blaga ali pred koriščenjem storitve s področja gostinstva, turizma, športa ali kulture (v nadaljnjem besedilu: storitev) seznaniti ponudnika blaga in storitev, da bo za opravljeno storitev unovčil bon.
(2) Ponudnik storitve mora v informacijski sistem FURS vnesti naslednje podatke o upravičencu, ki je unovčil bon:
– ime in priimek;
– EMŠO;
– datum opravljene storitve;
– znesek, za katerega se unovči bon.
(3) Unovčitev bona se opravi z izplačilom unovčenega bona v znesku opravljene storitve ponudniku storitev, pred tem pa se vnese številko izdanega računa za opravljeno storitev.
(4) Upravičenec lahko bon unovči v več manjših zneskih pri različnih ponudnikih storitev.
3. člen 
(unovčitev bona) 
Ob unovčitvi bona upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik potrdi unovčitev bona s pisno potrditvijo in predložitvijo kopije osebne izkaznice ali potnega lista na obrazcu BON 21 »Potrditev unovčitve bona«, iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen 
(unovčitev bona upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, po tretji osebi) 
Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika, unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, mora ponudniku storitev predložiti izjavo na obrazcu BON 21 »Izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi«, iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe. Izjava mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek ter EMŠO upravičenca;
– ime in priimek ter EMŠO zakonitega zastopnika oziroma skrbnika upravičenca;
– ime in priimek ter EMŠO osebe, ki bo unovčila bon za upravičenca;
– datum in podpis zakonitega zastopnika oziroma skrbnika upravičenca.
5. člen 
(unovčitev prenesenih bonov) 
(1) Če bon upravičenca unovči oseba, na katero je upravičenec prenesel bon (med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena – to so stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki – zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši), mora ta oseba ponudniku storitev predložiti izjavo na obrazcu BON 21 »Izjava upravičenca o prenosu bona«, iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe in ki jo podpiše upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. Izjava mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek ter EMŠO upravičenca, ki bon prenaša (v nadaljnjem besedilu: prenosnik);
– ime in priimek ter EMŠO zakonitega zastopnika oziroma skrbnika prenosnika, če ga ima;
– ime in priimek ter EMŠO osebe, na katero se bon prenaša (v nadaljnjem besedilu: pridobitelj);
– sorodstveno oziroma pravno razmerje med prenosnikom in pridobiteljem;
– datum in podpis prenosnika, njegovega zakonitega zastopnika oziroma skrbnika.
(2) Ob unovčitvi bona ponudnik storitev v informacijski sistem FURS ob vnosu podatkov o upravičencu iz drugega odstavka 2. člena te uredbe vnese tudi podatke o prenosniku:
– ime in priimek ter EMŠO prenosnika;
– znesek, do višine katerega pridobitelj unovči bon prenosnika.
(3) Bon je mogoče v skladu s petim odstavkom 43. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 112/21; v nadaljnjem besedilu: zakon) prenesti le enkrat, in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti. Preneseni bon se lahko unovči le v enkratnem znesku za opravljeno storitev pri enem ponudniku.
6. člen 
(povračilo sredstev) 
(1) FURS izplača ponudniku storitev sredstva unovčenega bona v znesku opravljene storitve v naslednjih rokih, vendar najpozneje v 30 dneh, in sicer:
– za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, se izplačilo opravi do zadnjega dne v mesecu;
– za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, se izplačilo opravi do 15. dne v naslednjem mesecu.
(2) Sredstva unovčenega bona v znesku opravljene storitve FURS nakaže ponudniku storitev na njegov plačilni račun, vpisan v davčni register.
7. člen 
(način vodenja in upravljanja evidence bonov) 
(1) FURS o upravičencu do bona, ponudniku storitev in o izplačilu bona vodi in upravlja evidenco bonov v elektronski obliki na podlagi predhodne povezave zbirk osebnih podatkov iz dvajsetega odstavka 43. člena zakona.
(2) O izplačilu bona se vodijo podatki iz 2., 3., 4., 5. in 6. člena te uredbe.
8. člen 
(hramba dokumentacije) 
Pisne izjave (obrazce) iz 3., 4. in 5. člena te uredbe ter dokumentacijo (kopije osebnih izkaznic ali potnih listov) v zvezi z unovčenjem bonov mora ponudnik storitev hraniti dve leti od dneva unovčitve bona.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek in prenehanje veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in preneha veljati 31. decembra 2021, oziroma 14. januarja 2022, ko se izvrši zadnje izplačilo sredstev ponudnikom.
Št. 00726-33/2021
Ljubljana, dne 15. julija 2021
EVA 2021-2130-0043
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost