Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2021 z dne 9. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2021 z dne 9. 7. 2021

Kazalo

2424. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, stran 6881.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 − uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive 
1. člen 
S to uredbo se določajo pristojni organi za izvajanje Uredbe (EU) 2019/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 98/2013 (UL L št. 186 z dne 11. 7. 2019, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 231 z dne 6. 9. 2019, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/1148/EU), pristojni organi za nadzor nad izvajanjem Uredbe 2019/1148/EU in prekrški v zvezi z njo.
2. člen 
(1) Pristojna organa za izvajanje Uredbe 2019/1148/EU sta Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad) in Policija.
(2) Za usklajeno delovanje in učinkovito izvajanje te uredbe in Uredbe 2019/1148/EU se pri uradu ustanovi delovna skupina, v kateri sodelujejo predstavniki pristojnih organov iz prejšnjega odstavka in organov za nadzor iz 4. člena te uredbe, po potrebi pa tudi predstavniki gospodarskih subjektov in poklicnih uporabnikov predhodnih sestavin za eksplozive. Delovna skupina spremlja izvajanje te uredbe in Uredbe 2019/1148/EU, predlaga letni program aktivnosti, usmerjenih nadzorov, usposabljanj in ozaveščanj ter pripravlja letna poročila v skladu z 19. členom Uredbe 2019/1148/EU.
3. člen 
Naloge kontaktne točke za prijavo sumljivih transakcij, izginotij in tatvin snovi iz prilog Uredbe 2019/1148/EU opravlja Policija, ki v ta namen določi telefonsko številko in elektronski poštni naslov ter ju objavi na svojih spletnih straneh.
4. člen 
(1) Urad izvaja nadzor nad:
– dobavo in omejitvami pri dobavi predhodnih sestavin za eksplozive v skladu s 5. in 8. členom Uredbe 2019/1148/EU,
– obveščanjem gospodarskih subjektov v dobavni verigi (prvi odstavek 7. člena Uredbe 2019/1148/EU),
– usposabljanjem in ozaveščanjem osebja, ki sodeluje pri prodaji reguliranih predhodnih sestavin za eksplozive (drugi odstavek 7. člena Uredbe 2019/1148/EU),
– posedovanjem ali uporabo omejenih predhodnih sestavin za eksplozive pri splošnih uporabnikih – pravnih osebah.
(2) Nadzor nad vnosom omejenih predhodnih sestavin za eksplozive na ozemlje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ozemlje RS) v skladu s svojimi pooblastili izvajata Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) in Policija.
(3) Nadzor nad posedovanjem ali uporabo omejenih predhodnih sestavin za eksplozive pri splošnih uporabnikih – posameznikih v skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 2019/1148/EU izvajata Policija in FURS.
5. člen 
(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
– da na voljo splošnemu uporabniku predhodne sestavine za eksplozive v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 5. člena Uredbe 2019/1148/EU,
– ne obvesti drugih gospodarskih subjektov v skladu s prvim odstavkom 7. člena Uredbe 2019/1148/EU,
– ne seznani in pouči osebja, ki sodeluje pri prodaji reguliranih predhodnih sestavin za eksplozive, v skladu z drugim odstavkom 7. člena Uredbe 2019/1148/EU,
– ne preveri, ali je stranka poklicni uporabnik ali drug gospodarski subjekt in da namen uporabe ustreza njegovi trgovski, poslovni ali poklicni dejavnosti morebitne stranke (drugi odstavek 8. člena Uredbe 2019/1148/EU),
– ugotovi oziroma bi iz okoliščin lahko prepoznala sumljivo transakcijo, tatvino ali izginotje predhodnih sestavin za eksplozive, pa tega ne sporoči kontaktni točki iz 3. člena te uredbe v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 2019/1148/EU.
(2) Z globo od 4.000 do 85.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnosti.
(3) Z globo od 1.500 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik – splošni uporabnik, če:
– vnese omejene predhodne sestavine za eksplozive na ozemlje RS (5. člen Uredbe 2019/1148/EU),
– poseduje ali uporablja omejene predhodne sestavine za eksplozive v nasprotju s 5. členom Uredbe 2019/1148/EU oziroma omogoči posest ali uporabo teh sestavin tretjim osebam,
– gospodarskemu subjektu ob preverjanju upravičenosti transakcije predloži neresnične podatke za preverjanje ob prodaji (8. člen 2019/1148/EU).
(4) Z globo od 15.000 do 50.000 eurov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje splošni uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(5) Z globo od 1.500 do 5.000 eurov se za prekrške iz prvega in četrtega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(6) Pri storitvi prekrška iz tretjega odstavka tega člena se predmeti odvzamejo. Odvzamejo se tudi predmeti, ki niso last storilca prekrška.
6. člen 
Za prekrške iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka ter iz četrtega odstavka prejšnjega člena se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od zneska najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (Uradni list RS, št. 28/16 in 54/17).
8. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-60/2021
Ljubljana, dne 8. julija 2021
EVA 2020-2711-0073
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti