Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2021 z dne 6. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2021 z dne 6. 7. 2021

Kazalo

2332. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje, stran 6717.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 –odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 17. redni seji dne 22. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje 
1. člen 
V Odloku o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11, 22/12 in 75/12) se v prilogi 2: »Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje«, pod točko »1. PARKIRIŠČA – MODRA CONA«, v prvi vrstici za besedilom »Gosposka ulica« doda besedilo: »Gregorčičeva ulica«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2021.
Št. 0302-7/2011-17
Celje, dne 22. junija 2021
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost