Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2021 z dne 6. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2021 z dne 6. 7. 2021

Kazalo

2330. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Babno-Ložnica V, stran 6706.

  
Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 268. in 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 17. redni seji dne 22. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Babno-Ložnica V 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt) 
S tem odlokom se skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13), sprejme občinski podrobni prostorski načrt Babno-Ložnica V (v nadaljevanju: OPPN) po projektu št. 105/2016, ki ga je izdelalo podjetje VIZURA Matko d.o.o., Jenkova ulica 24, 3000 Celje.
II. VSEBINA 
2. člen 
(vsebina OPPN) 
(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni del tega odloka.
III. OBMOČJE 
3. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN leži na zahodnem robu mesta Celje na Babnem in poteka po meji lastništva zemljišča.
(2) Območje OPPN zajema naslednje parcele ali dele parcel v k.o. 1076 Medlog: 1137 in 1138/2.
(3) Območje OPPN meri 0,14 ha.
(4) Za potrebe izgradnje javnega kanala in prestavitve javnega vodovoda LŽ DN/ID 400 mm, se bo posegalo na parcele ali dele parcel v k.o. 1076 Medlog: 2545, 1716 in 1135.
(5) Če se v postopku priprave projektne dokumentacije za gradnjo, izkaže potreba po dograditvi gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, se lahko z gradnjo posega tudi na zemljišča zunaj območja podrobnega načrta.
IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
4. člen 
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN) 
(1) Predmet izdelave OPPN je vzpostavitev prostorskih pogojev za gradnjo novih stanovanjskih stavb in nezahtevnih ter enostavnih objektov na še nepozidanih površinah znotraj območja OPPN.
(2) Na novo so zasnovane 3 parcele, namenjene gradnji, na katerih je možna gradnja stanovanjskih stavb.
(3) V skladu s tem se načrtujejo prostorske ureditve, ki ob upoštevanju danosti in omejitev območja OPPN ter veljavnih normativov podajajo pogoje za prostorsko umestitev stanovanjskih objektov ter za umestitev potrebne gospodarske infrastrukture.
(4) Izgradnja stavb je možna postopoma, pri čemer je potrebno območje OPPN najprej komunalno urediti.
V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
5. člen 
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji) 
(1) Predvidene gradnje ležijo neposredno ob obstoječih stanovanjskih stavbah in predstavljajo zaokrožitev in zapolnitev naselja.
(2) Območje OPPN se prometno navezuje na obstoječo javno pot JP535671.
6. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 
(1) Na območju OPPN je predvidena gradnja enostanovanjskih stavb – samostojnih hiš, klasifikacija objektov 11100.
(2) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja gradbeno inženirskih objektov, ki predstavljajo komunalno opremljanje zemljišč ali služijo dejavnostim v stavbnih območjih in niso v nasprotju z namensko rabo območja.
(3) V stanovanjskih stavbah iz tega člena dejavnosti niso dopustne, razen intelektualne dejavnosti.
7. člen 
(dopustni posegi) 
Na območju OPPN je dopustna:
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcija,
– prizidava,
– odstranitev objekta,
– vzdrževanje,
– gradnja objektov in naprav gospodarske infrastrukture,
– prometna ureditev,
– urejanje zunanjih površin,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
8. člen 
(zasnova) 
(1) Gabariti novih objektov se morajo načelno prilagajati obstoječim objektom oziroma razpoložljivemu prostoru glede odmikov od prometne in komunalne infrastrukture ter predvidenih objektov, pri čemer je potrebno upoštevati tudi požarne odmike.
(2) Največje dovoljene dimenzije načrtovanih objektov so:
– Na parceli 1138/2, k.o. Medlog je predvidena gradnja stanovanjskega objekta (objekt 1) največje dovoljene zazidane površine 10,00 m x 12,00 m in etažnosti P + 1 + IP. Največja dovoljena višina etaže je 3,30 m, kolenčni zid v mansardi do višine 1,00 m.
– Na parceli 1137, k.o. Medlog je predvidena rušitev obstoječega pomožnega objekta in gradnja dveh stanovanjskih objektov (objekt 2 in 3) največje dovoljene zazidane površine 10,00 m x 12,00 m in etažnosti P + 1 + IP. Največja dovoljena višina etaže je 3,30 m, kolenčni zid v mansardi do višine 1,00 m.
(3) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z veljavno zakonodajo. Gradijo se lahko kot prizidek k osnovnemu objektu ali samostojno. Oblikovani morajo biti usklajeno z osnovnim objektom. Objekti so lahko lesene, zidane in kovinske konstrukcije. Pri gradnji je potrebno upoštevati minimalni odmik od posestne meje 1,50 m.
(4) Objekti se lahko gradijo z minimalnim odmikom 1,50 m od parcelne meje. V kolikor investitor pridobi soglasje lastnika sosednjega zemljišča, je možno graditi objekt z manjšim odmikom pod pogojem, da so izpolnjene požarno varnostne zahteve.
(5) Faktor zazidanosti zemljišč ne sme presegati Fz = 0,4, faktor izrabe pa Fi = 1,2.
(6) Za vsako gradnjo, za katero je potrebna statična presoja, je potrebno pridobiti predhodno geološko mnenje.
9. člen 
(oblikovanje objektov) 
(1) Oblikovanje objektov mora biti usklajeno s sosednjimi objekti.
(2) Objekti bodo pravokotne tlorisne zasnove. Upoštevati je potrebno največjo možno zazidano površino in minimalne odmike od parcelnih mej, požarnovarnostne smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.
(3) Vsiljive, signalne in izstopajoče barve fasad niso dopustne.
10. člen 
(ureditev zunanjih in zelenih površin) 
(1) Za vsako stavbo je potrebno predvideti uvoz na parcelo v širini najmanj 3,00 m, dvorišče in tri (3) parkirna mesta, ki morajo biti tlakovana.
(2) Zunanja ureditev mora biti usklajena s primestnim značajem prostora. Pri urejanju je potrebno uporabiti historične, avtohtone materiale ter avtohtono zimzeleno in listopadno vegetacijo.
(3) V primeru zasaditve sadnega drevja mora lastnik pri uporabi škropiv upoštevati varstvo okolja.
(4) Dovoljena je postavitev ograje okoli posameznih parcel, namenjenih gradnji, in sicer v enotni višini 1,60 m, in sicer na sam rob parcele, namenjene gradnji. Proti javni poti JP 535671 je dovoljena z minimalnim odmikom 0,5 m od roba ceste. Ograja mora biti v preglednem trikotniku transparentna, tako da bo zaradi prometne varnosti zagotovljena zadovoljiva preglednost.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
11. člen 
(prometna infrastruktura) 
Ureditveno območje se prometno navezuje preko obstoječe javne poti JP 535671, ki se ne spreminja.
12. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Na območju OPPN poteka obstoječi NN nadzemni elelektrični vod, ki se zaradi celovite prenove električnega omrežja ukine.
(2) Električna energija za napajanje novih objektov bo na razpolago v nizkonapetostnih zbiralnicah predvidene trafo postaje Ložnica naselje.
(3) Iz trafo postaje Ložnica naselje do območja OPPN se zgradi nova povezava do prostostoječe razdelilne omarice 1.
(4) Iz prostostoječe razdelilne omarice 1 se predvidijo posamezni izvodi do predvidenih stanovanjskih objektov, kjer se pri vsaki stanovanjski hiši predvidi svoja prostostoječa priključna merilna omarica, katero je potrebno locirati na stalno dostopno mesto ob uvozno cesto.
(5) Za preureditev električnega omrežja na območju OPPN so bile izdelane strokovne podlage, katere je v fazi projektiranja energetske infrastrukture potrebno upoštevati.
13. člen 
(javna razsvetljava) 
(1) Na območju OPPN poteka javna razsvetljava skupaj z NN nadzemnimi elektro vodi v nadzemni izvedbi, katero je potrebno preurediti v podzemno ločeno izvedbo od NN elektro omrežja.
(2) Za preureditev javne razsvetljave na območju OPPN so bile izdelane strokovne podlage, katere je v fazi projektiranja energetske infrastrukture potrebno upoštevati.
(3) Javna in druga razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da je svetloba usmerjena izključno v tla.
14. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
(1) Čiste padavinske vode z obravnavanega območja (strehe, parkirišča, ceste …) bodo ponikale v podtalje, pri tem bodo ponikovalnice locirane izven vpliva voznih in manipulativnih površin. Na vsaki parceli je predvidena vgradnja ustrezno dimenzioniranega vodnega rezervoarja v funkciji zadrževanja meteornih vod in za potrebe zalivanja ter druge potrebe, kjer ni nujna uporaba pitne vode.
(2) Odvodnjavanje padavinskih vod za posamezne objekte se predvidi v skladu z veljavno zakonodajo, z zadrževanjem in ponikanjem, v skladu s hidro-geološkim poročilom, ki ga je izdelal Geosvet d.o.o., št. projekta 15-3/2020, marec 2020.
(3) Obravnavani OPPN se nahaja na območju aglomeracije št. 20543, zato je potrebno komunalne odpadne vode iz objektov obvezno odvajati v javno kanalizacijo.
(4) Za odvod odpadnih komunalnih vod iz objektov je potrebno zgraditi javni kanal, ki se priključi na obstoječ kanal št. 103075.
(5) V času izdelave projektne dokumentacije za prvi objekt na območju OPPN je potrebno izdelati načrt predvidene fakalne kanalizacije, v njem označiti od kod bo predvidena kanalizacija javna, in za ta načrt pridobiti mnenje upravljavca javne kanalizacije.
(6) Pri izdelavi načrta fekalne kanalizacije je potrebno upoštevati smernice za projektiranje kanalizacije. Novozgrajena kanalizacija s pridobljenim uporabnim dovoljenjem mora biti predana v last občini in upravljanje javnemu podjetju Vodovod – kanalizacija d.o.o. pred začetkom gradnje prvega objekta na območju OPPN.
15. člen 
(vodovodno omrežje) 
(1) Oskrba objektov s pitno vodo je možna iz obstoječega javnega vodovoda LŽ-N DN/ID 80 mm.
(2) Za priključitev internih instalacij, posameznih stanovanjskih hiš na vodovodno omrežje, je potrebno zgraditi vodovodne priključke iz cevi polietilen DN/OD 32 mm.
(3) Vodomeri se vgradijo zunaj objektov v tipske, toplotno izolirane, vodomerne jaške.
(4) Posamezni vodovodni priključek izvede upravljavec javnega vodovoda na stroške investitorja ali upravljavca objekta.
(5) V času izdelave projektne dokumentacije za prvi objekt na območju OPPN je potrebno za predviden nov vodovod in za predvideno prestavitev obstoječega vodovoda LŽ DN/ID 400 mm izdelati načrt vodovoda, in za ta načrt pridobiti mnenje upravljavca vodovoda.
(6) V skladu z zahtevo javnega podjetja Vodovod – kanalizacija d.o.o. je pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za prvi objekt na območju OPPN obvezno prestaviti javni vodovod izven območja OPPN, na parcele v k.o. 1076 Medlog: 1138/2 in 1135. Pred prestavitvijo javnega voda gradnja na območju OPPN ne bo možna.
16. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
(1) Na obravnavanem območju poteka TK omrežje v upravljanju Telekom Slovenije in KKS v upravljanju TELEMACH d.o.o., Ljubljana, ki jih bo v fazi projektiranja in gradnje potrebno natančno locirati in po potrebi prestaviti oziroma zaščititi.
(2) Za nove objekte na obravnavanem območju OPPN se predvidi novo omrežje priključkov komunikacijskega omrežja.
(3) Za potrebe gradnje stanovanjskega objekta (objekt 3) bo potrebna predhodna prestavitev obstoječega omrežja elektronskih komunikacij.
17. člen 
(ogrevanje) 
(1) Za potrebe ogrevanja naj se uporabljajo čisti energenti kot so plin in podobno. Priporočena je tudi uporaba alternativnih virov energije (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
(2) Skladno z Lokalnim energetskim konceptom MOC in Programom plinifikacije mesta Celje, ima na obravnavanem območju Energetika Celje d.o.o. že obstoječe nizkotlačno plinovodno omrežje na katerega se je možno priključiti.
18. člen 
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro) 
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture na območju OPPN so:
– vsi objekti znotraj območja OPPN bodo priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje, in sicer kanalizacijsko, vodovodno in elektroenergetsko omrežje,
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po prometnih in intervencijskih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav,
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost,
– pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo na kraju samem,
– trase komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur,
– dopustne so spremembe tras posameznih infrastrukturnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše in racionalnejše izrabe prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih rešitev za to območje,
– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
19. člen 
(kulturna dediščina) 
(1) Del obravnavanega območju OPPN, to je parc. št. 1138/2 k.o. Medlog se nahaja v arheološkem območju Celje-Arheološko najdišče Celje, EŠD 56.
(2) Izvedene so bile predhodne arheološke raziskave, katere je pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji potrebno upoštevati.
(3) Na preostalem delu območja OPPN velja obvezujoč splošni arheološki režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo evidentira v skladu z določili arheološke stroke.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
20. člen 
(varstvo voda) 
(1) Obravnavano območje se ne nahaja v območju vodovarstvenega pasu vodnih virov. Padavinske vode iz obravnavanega območja se bodo odvajale v ustrezno dimenzionirane vodne rezervoarje, ki bodo v funkciji zadrževanja meteornih vod in za potrebe zalivanja ter druge potrebe, kjer ni nujna uporaba pitne vode. Viški meteornih vod se bodo odvajali v podtalje preko ponikovalnic, katere bodo locirane v travnatih površinah.
(2) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je načrtovano v skladu z določili veljavne zakonodaje in sicer tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin (zatravitev ob objektih, travne plošče, ponikovalnice …).
21. člen 
(varstvo pred hrupom) 
Predvideni objekti v območju OPPN ne bodo obremenjevali okolja s hrupom, ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni. V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, spada predvideno območje v III. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa 60 db za dan in 50 db za noč.
22. člen 
(varstvo zraka) 
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih količin vsebnosti, določenih s predpisi o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednosti snovi v zraku. Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurilnih naprav skladno s predpisi o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav.
23. člen 
(ravnanje z odpadki) 
(1) Način zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki je urejen v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi in smernicami pristojnega podjetja.
(2) Za vsak predviden objekt je zagotovljeno zbirno mesto za odpadke, kjer izvajalec javne službe opravi odvoz odpadkov. Zagotoviti je potrebno nemoten dostop do zabojnikov po ustrezni transportni poti. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na tem območju opravlja odvoz odpadkov enkrat na teden, kar se mora upoštevati pri prilagoditvi. Zbirna mesta morajo ustrezati splošnim zahtevam javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
24. člen 
(varstvo tal) 
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter ostalih zelenih površin.
25. člen 
(varovanje okolja) 
Na obravnavanem območju ni evidentiranih naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
26. člen 
(obramba) 
Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območij ali objektov za obrambo.
27. člen 
(potresna varnost) 
Objekti se nahajajo na območju z intenziteto VII. stopnje po MCS. Pri projektiranju je potrebno upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki znaša 0,150 g in je povzet iz karte potresne nevarnosti Slovenije.
28. člen 
(požarna varnost) 
(1) Predvidena zazidava in ureditev skladno z veljavnimi predpisi zagotavlja potrebne odmike med objekti za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte.
(2) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi za intervencijska vozila po obstoječih javnih cestah ter obstoječih in predvidenih dovozih, zagotovljene so zadostne delovne površine za intervencijska vozila na manipulacijskih in travnatih površinah.
(3) Predvideno vodovodno omrežje s hidranti bo zagotavljalo zadostno količino vode za gašenje požarov skladno s predpisi, ki urejajo požarno varnost
(4) Varen umik ljudi in premoženja je možen na zunanje zelene in prometne površine.
(5) Vgrajeni materiali, naprave in napeljave v objektih morajo biti zgrajeni oziroma izdelani tako, da je zagotovljena požarna varnost skladno s predpisi.
29. člen 
(varstvo pred škodljivim delovanjem erozije, varstvo pred plazovi) 
(1) Območje podrobnega načrta ni erozivno in plazovito ogroženo.
(2) V fazi načrtovanja enostanovanjskih stavb je potrebno na podlagi geomehanskega poročila preveriti statično stabilnost terena in predvideti ustrezne rešitve.
30. člen 
(razlitje nevarnih snovi) 
Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, je treba načrtovati ustrezne tehnične rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
31. člen 
(varstvo pred poplavami) 
(1) Območje OPPN se po študiji poplavne ogroženosti, ki se je izvedla v okviru priprave OPN Mestne občine Celje in izvedenih kart razredov poplavne ogroženosti nahaja na območju Q500.
(2) Za zagotavljanje poplavne varnosti predvidenih objektov se določi kota pritličja nad koto Q500 + 10 %, na višini 239,20 m.
(3) Nasipavanje okoliškega terena ni dopustno.
X. NAČRT PARCELACIJE 
32. člen 
(parcelacija) 
Za območje ni potrebna izvedba nove parcelacije. Po gradnji predvidenih objektov je le-te potrebno evidentirati v registru nepremičnin v skladu s področno zakonodajo.
XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
33. člen 
(etapnost) 
(1) OPPN omogoča etapno izvajanje oziroma, postopno skladno s potrebami in zmožnostmi investitorja in glede na predhodno izvedeno gospodarsko infrastrukturo.
(2) Pred začetkom gradnje prvega objekta na območju OPPN, mora biti izvedena vsa gospodarska javna infrastruktura in predana upravljavcem.
(3) V skladu z zahtevo javnega podjetja Vodovod – kanalizacija d.o.o., je pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za prvi objekt na območju OPPN obvezno prestaviti javni vodovod izven območja OPPN, na parcele v k.o. 1076 Medlog: 1138/2 in 1135.
XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
34. člen 
(obveznosti investitorja in izvajalcev) 
(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na svoje stroške.
(2) Poleg obveznosti iz predhodnih določil, mora investitor in izvajalci:
– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode,
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
XIII. DOPUSTNA ODSTOPANJA FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV 
35. člen 
(dopustna odstopanja) 
(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije v delovno področje katerih posegajo ta odstopanja.
(2) Dopustna so odstopanja:
– odstopanje gabaritov objektov pod pogojem, da se upošteva in ohrani podolgovata zasnova objektov, da to dopušča velikost funkcionalnega zemljišča in konfiguracija terena in so upoštevani minimalni odmiki,
– dovoljeno je preoblikovanje zunanjih površin, pri čemer je potrebno upoštevati vse predpisane odmike in ostale pogoje, določene s tem odlokom,
– sprememba zasnove prometne, komunalne ali energetske infrastrukture, če to predstavlja bolj ekonomična investicijska vlaganja, boljše projektne parametre ali primernejše rešitve v smislu varovanja okolja,
– spremembe ne smejo ovirati realizacije OPPN.
XIV. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN 
36. člen 
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN) 
OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s sklepom odloči Mestna občina Celje. Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka.
XV. KONČNE DOLOČBE 
37. člen 
(dostopnost) 
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Celje, na Oddelku za okolje in prostor.
38. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
39. člen 
(začetek veljavnosti) 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2017
Celje, dne 22. junija 2021
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost