Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2021 z dne 6. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2021 z dne 6. 7. 2021

Kazalo

2327. Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, stran 6703.

  
Na podlagi sedmega odstavka 30. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) ministrica za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik ureja način razpolaganja z darili, določanje vrednosti daril, vodenje in vsebino seznama daril, ki jih v zvezi z opravljanjem funkcije, dela, ali javne službe, ali v zvezi s svojim položajem prejemajo uradne osebe ali njihovi družinski člani, ter druga izvedbena vprašanja v zvezi s prepovedmi, omejitvami in dolžnostmi uradnih oseb pri sprejemanju daril.
2. člen 
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo za potrebe tega pravilnika naslednji pomen:
1. darilo je stvar, pravica, storitev ali druga korist, ki jo je mogoče finančno ovrednotiti,
2. protokolarna darila so darila, ki jih podarijo predstavniki drugih državnih organov, drugih držav in mednarodnih organizacij ter institucij ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah,
3. priložnostna darila manjše vrednosti so darila, ki se jih tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih (kulturnih, slavnostnih, zaključkih izobraževanja, usposabljanja, ob praznikih ipd.) ali ob opravljanju diplomatskih aktivnosti, njihova vrednost pa ne sme presegati vrednosti 100 eurov, ne glede na obliko darila in število darovalcev istega darila,
4. darila zanemarljive vrednosti so darila, katerih vrednost ne presega 50 eurov,
5. vrednost darila je tržna cena darila oziroma razlika med tržno in plačano ceno darila,
6. uradne osebe so funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, uslužbenci zaposleni v Banki Slovenije, poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja,
7. subjekti javnega sektorja so državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, Banka Slovenije, druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti, pravne osebe, ki jih je ustanovila država ali lokalna skupnost oziroma v katerih ima država ali lokalna skupnost večinski delež oziroma prevladujoč vpliv. Med subjekte javnega sektorja ne spadajo gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, razen tistih, ki so ustanovljene na podlagi zakona,
8. seznam daril je po časovnem zaporedju vodena zbirka obrazcev za evidentiranje prejetega darila uradne osebe ali njenega družinskega člana,
9. opravljanje dela je opravljanje funkcije, nalog in izvrševanje pooblastil na podlagi položaja uradne osebe v subjektu javnega sektorja,
10. darilo, ki lahko vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje nalog, pristojnosti ali pooblastil uradne osebe, je predvsem darilo:
– ki je bilo dano v kratkem časovnem obdobju pred ali po odločitvi subjekta javnega sektorja, s katero je ta odločil o pravici ali obveznosti darovalca ali njegovih družinskih članov ali
– katerega vrsta, oblika ali vrednost znatno odstopa od okoliščin izročitve darila ali
– podarjeno s strani darovalca, ki ima s subjektom javnega sektorja poslovne stike ali jih šele vzpostavlja,
11. prejemnik je uradna oseba ali njen družinski član, ki ji je ponujeno ali dano darilo; prejemnik je tudi oseba, ki je darilo sprejela v imenu subjekta javnega sektorja ali njen družinski član,
12. darovalec je pravna ali fizična oseba, ki ponudi ali da darilo,
13. oseba, ki vodi seznam daril, je oseba, ki jo predstojnik ali poslovodstvo subjekta javnega sektorja določi kot odgovorno osebo za vodenje seznama daril.
II. PREPOVEDI IN OMEJITVE SPREJEMANJA DARIL 
3. člen 
(1) Prejemnik ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem dela, razen protokolarnih daril in priložnostnih daril manjše vrednosti.
(2) Prejemnik ne sme sprejeti darila v zvezi z opravljanjem dela:
– če bi izročitev oziroma sprejem takšnega darila pomenila kaznivo dejanje,
– če je to prepovedano z drugim zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
– če se kot darilo izročajo denar, vrednostni papirji, darilni in vrednostni boni ter kartice in drage kovine,
– če darilo lahko vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje dela uradne osebe.
(3) Darilo iz prejšnjega odstavka ne postane last prejemnika ali subjekta javnega sektorja, pri katerem prejemnik opravlja delo, in ga je potrebno zavrniti, vrniti darovalcu oziroma z njim ravnati v skladu s predpisi.
(4) Prepovedi in omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena veljajo tudi v primerih, če se darilo v zvezi z opravljanjem dela prejemnika izroči njegovim družinskim članom, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
(5) Za darilo v zvezi z opravljanjem dela se ne šteje darilo simbolnega pomena, ki se tradicionalno izroča ob določenih dogodkih (plakete, značke, zastavice, promocijski material in drugi predmeti podobne narave).
(6) Ob upoštevanju zakonskih prepovedi in omejitev za prepovedano darilo v obliki denarja, vrednostnih papirjev ali dragocenih kovin iz 3. točke drugega odstavke tega člena ne šteje darilo, kadar je prevladujoč namen darila njegova spominska, zgodovinska ali podobna simbolna vrednost (npr. medalje, spominski in zbirateljski kovanci, ki jih izda centralna banka ali druga institucija, ki opravlja podobno vlogo kot centralna banka).
4. člen 
Subjekt javnega sektorja mora na primeren način objaviti v svojih uradnih prostorih in v drugih prostorih, kjer se posluje s strankami, katere so omejitve v zvezi s sprejemanjem daril s strani uradnih oseb in kakšen je postopek v primeru njihove izročitve.
III. RAVNANJE V PRIMERU SPREJEMA DARILA 
5. člen 
(1) Prejemnik mora v primeru sprejema darila takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 8 dneh, izpolniti obrazec za evidentiranje prejetega darila in ga izpolnjenega izročiti osebi, ki vodi seznama daril pri subjektu javnega sektorja, v katerem opravlja delo. Prejemnik obrazca ne izpolni v primeru prejema darila zanemarljive vrednosti.
(2) Prejemnik mora v obrazec vpisati naslednje podatke:
– svoje ime in priimek in delo, ki ga opravlja,
– ime, priimek in naslov darovalca oziroma naziv in sedež pravne osebe ali organa, če je bilo darilo dano v imenu pravne osebe ali organa,
– datum sprejema darila,
– podatek o tem, ali je darilo prejel družinski član,
– navedbo, ali gre za protokolarno ali priložnostno darilo,
– vrsto in vrednost darila ter navedbo, na kakšen način se je določila vrednost darila,
– razloge za izročitev darila oziroma okoliščine, v katerih je darilo dano,
– način izročitve darila (npr. osebno, po pošti),
– navedbo, ali je darilo postalo last prejemnika ali subjekta javnega sektorja, v katerem prejemnik opravlja delo,
– datum izpolnitve obrazca,
– podpis prejemnika.
(3) Če darilo sprejme družinski član uradne osebe, je uradna oseba dolžna izpolniti obrazec in ga izročiti osebi, zadolženi za vodenje seznama pri subjektu javnega sektorja, kjer opravlja delo.
(4) V seznam daril se ne vpisujejo darila zanemarljive vrednosti.
(5) Protokolarna darila in priložnostna darila, ki postanejo last subjekta javnega sektorja, v katerem prejemnik opravlja delo, ter darila, ki jih prejemnik ni upravičen obdržati, mora prejemnik takoj po prejemu, oziroma takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 8 dneh, izročiti osebi, ki je zadolžena za vodenje seznama daril pri subjektu javnega sektorja, kjer prejemnik opravlja delo.
(6) O izročitvi obrazca o evidentiranju prejetega darila ali izročitvi darila subjektu javnega sektorja, kjer prejemnik opravlja delo, se prejemniku na njegovo zahtevo izda pisno potrdilo.
(7) Oseba, ki vodi seznam daril pri subjektu javnega sektorja, kjer prejemnik opravlja delo, v obrazec vpiše tudi način evidentiranja in uporabe oziroma hrambe darila, če je darilo postalo last subjekta javnega sektorja, v katerem prejemnik opravlja delo.
(8) Obrazci za evidentiranje prejetih daril in potrdila o prejetih darilih se izpolnijo in hranijo v elektronski obliki.
6. člen 
(1) Če darovalec prejemniku ne poda podatkov iz druge in sedme alineje drugega odstavka prejšnjega člena oziroma so podatki očitno neresnični in ne izhajajo iz okoliščin izročitve darila, mora prejemnik zavrniti sprejem takega darila. V primeru prejema takšnega darila po pošti, se ga vrne pošiljatelju, če je znan, če pošiljatelj ni znan, darilo postane last subjekta javnega sektorja.
(2) Če prejemnik dvomi v resničnost podatkov iz prejšnjega odstavka, ali dvomi v resničnost navedene vrednosti darila, ki jih je pridobil od darovalca, vrednost darila oceni skladno z 8. členom tega pravilnika.
(3) Če prejemnik po sprejemu darila ugotovi, da so podatki iz prvega odstavka tega člena neresnični, pa ne gre za priložnostno darilo manjše vrednosti, ravna v skladu s petim odstavkom prejšnjega člena.
7. člen 
(1) Oseba, ki vodi seznam daril pri subjektu javnega sektorja, v katerem prejemnik opravlja delo, opremi izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika z zaporedno številko in ga vloži v seznam daril.
(2) Oseba, ki vodi seznam daril pri subjektu javnega sektorja, poskrbi, da se darilo, ki je postalo last subjekta javnega sektorja, evidentira v ustrezni evidenci in poskrbi za pravilno uporabo, hrambo in morebitno zavarovanje tega darila.
(3) V primeru dvoma glede vrednosti darila, vrste ali narave obdaritve, prejemnik o prejemu darila obvesti osebo, ki vodi seznam daril pri subjektu javnega sektorja, v katerem opravlja delo. Če vrednosti darila ne določi prejemnik, to stori oseba, ki vodi seznam daril, skladno z 8. členom tega pravilnika.
8. člen 
(1) Pri ocenjevanju vrednosti daril se upošteva tržna cena darila. Če je darilo takšno, da njegove vrednosti ni mogoče določiti glede na tržne cene, se vrednost določi po laični oceni osebe, ki vodi seznam daril, upoštevaje cene istovrstnih oziroma primerljivih stvari, pravic, storitev ali drugih koristi.
(2) Če je darilo umetniško delo ali stvar, ki predstavlja zgodovinsko vrednost ali drugo vrednost, ki se je ne da oceniti po tržnih merilih, se vrednost darila določi na podlagi ocene strokovnjaka za ocenjevanje vrednosti.
IV. RAZPOLAGANJE Z DARILI 
9. člen 
(1) Način razpolaganja z darilom, ki je postalo last subjekta javnega sektorja, določi predstojnik subjekta javnega sektorja, ali oseba, ki jo za to pooblasti. Če je darilo sprejel predstojnik subjekta javnega sektorja, način razpolaganja z darilom določi njegov namestnik ali oseba, ki jo za to pooblasti. Način razpolaganja z darili lahko predstojnik subjekta javnega sektorja določi tudi z notranjim aktom subjekta javnega sektorja.
(2) Če se po prejemu darila, ki je postalo last subjekta javnega sektorja, ugotovi, da glede na svoje lastnosti ni primerno za uporabo ali hrambo (npr. pokvarljivo blago), se ga, če je to mogoče, uporabi za reprezentanco v subjektu javnega sektorja, ali pa se darilo odstopi organizaciji, ki je pooblaščena za proizvodnjo ali promet s takšnimi stvarmi ali humanitarni organizaciji. Enako se postopa v primeru, ko darovalec pri darilu vztraja, razen ko prejemnik darila ne sme sprejeti na podlagi drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(3) O predaji darila organizacija iz prejšnjega odstavka subjektu javnega sektorja izda potrdilo. Potrdilo se vloži v seznam daril subjekta javnega sektorja. Potrdilo se izda v elektronski obliki.
10. člen 
Če prejemnik prejme darilo po pošti ali na drug posreden način, to dejstvo navede v obrazcu za evidentiranje prejetega darila iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika. V tem primeru v obrazec vpiše podatke, ki so mu ob prejemu darila znani.
11. člen 
Če je prejemniku ponujeno darilo v zvezi z opravljanjem dela v obliki storitve, pa ne gre za darilo manjše vrednosti, prejemnik tovrstne storitve ne sme sprejeti.
V. VODENJE SEZNAMA DARIL 
12. člen 
(1) Seznam daril predstavljajo z zaporedno številko označeni in po časovnem zaporedju vodeni izpolnjeni obrazci za evidentiranje prejetega darila prejemnika in potrdila o prevzemu daril iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika.
(2) Seznami daril pri subjektih javnega sektorja se v elektronski obliki vodijo za časovno obdobje koledarskega leta in se hranijo pet let od zaključka leta, v katerem so nastali.
(3) Uradna oseba ima pravico do vpogleda v seznam daril glede podatkov, ki se nanašajo nanjo.
13. člen 
(1) V vsakem subjektu javnega sektorja se določi eno ali več oseb, ki so odgovorne za pravilno vodenje seznama daril po tem pravilniku (oseba, ki vodi seznam daril).
(2) Osebo iz prejšnjega odstavka določi predstojnik subjekta oziroma njegov poslovodni organ.
(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena dvomi v resničnost podatkov, ki se vpisujejo v seznam daril, v okviru možnosti ugotovi, ali so navedeni podatki resnični. Če ugotovi, da so podatki iz obrazca neresnični, oziroma da ne gre za priložnostno darilo manjše vrednosti, mora o tem obvestiti prejemnika in predstojnika subjekta javnega sektorja oziroma poslovodni organ.
(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da je prišlo do kršitve pri posredovanju podatkov v seznam daril oziroma drugih določb tega pravilnika v zvezi z ravnanjem s prejetimi darili, o tem obvesti predstojnika subjekta javnega sektorja oziroma poslovodni organ.
VI. POROČANJE KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 
14. člen 
Subjekti javnega sektorja najkasneje do 31. marca za preteklo leto prek elektronskega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Komisije za preprečevanje korupcije, posredujejo seznam prejetih daril, ki vsebuje podatke iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
VII. NADZOR 
15. člen 
(1) Notranji nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo predstojniki oziroma poslovodni organ subjektov javnega sektorja, v katerih prejemniki opravljajo delo. Za nadzor se lahko pooblasti tudi drugo osebo.
(2) Zunanji nadzor nad izvrševanjem določb tega pravilnika izvaja Komisija za preprečevanje korupcije, v skladu s pooblastili, ki so določena v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.
VIII. KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-122/2021
Ljubljana, dne 5. julija 2021
EVA 2021-2030-0015
Marjan Dikaučič 
minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti