Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021

Kazalo

2131. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, stran 6186.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18 in 86/21 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20 in 54/21) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (v nadaljnjem besedilu: program ukrepov) za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8);
2. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1);
3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 3), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/580 z dne 1. februarja 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/1366 glede podlage za dodelitev finančnega prispevka za sektor čebelarstva (UL L št. 124 z dne 12. 4. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2015/1366/EU);
4. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 9), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2015/1368/EU).
(2) Ta uredba določa tudi odstopanja glede sprememb čebelarskih programov v letu 2020 za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 40; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/600/EU).
(3) Program ukrepov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji na podlagi Izvedbene uredbe 2015/1368/EU, je bil potrjen s Sklepom Komisije št. C(2019) 4177 z dne 12. 6. 2019 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov in zadnjič spremenjen s Sklepom Komisije št. C(2021) 4021 z dne 9. 6. 2021 (v nadaljnjem besedilu: sklep Komisije) ter je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.«.
2. člen 
V 2. členu se v prvem odstavku v 1. točki pod c) podpičje nadomesti z vejico in se doda nova pod č), ki se glasi:
»č) sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev;«.
V 2. točki se podpičje nadomesti z dvopičjem in se dodajo nove pod a), b) in c), ki se glasijo:
»a) zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze,
b) sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje,
c) uporaba presejalnih laboratorijskih metod za ugotavljanje žarišč hude gnilobe čebelje zalege v naključno izbranih čebelnjakih za učinkovitejšo sanacijo bolezni;«.
V 3. točki se podpičje nadomesti z dvopičjem ter se dodajo nove pod a), b) in c), ki se glasijo:
»a) racionalizacija sezonske selitve panjev,
b) podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov,
c) iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja:
– sofinanciranje nakupa opreme za izvedbo raziskave iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja,
– raziskava iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja;«.
V 6. točki se v pod č) pika nadomesti z vejico in se doda nova pod d), ki se glasi:
»d) aktivnost encimov v medu v povezavi z izvorom medu.«.
V drugem odstavku se beseda »ter« nadomesti z vejico, na koncu odstavka pa se pred piko doda besedilo »ter spremljanje stanja v čebelarstvu s pomočjo tehtnic z vremensko postajo, vključenih v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Namen ukrepov iz 2. točke prvega odstavka tega člena je izboljšati preživetje čebel ob uporabi registriranih in dovoljenih zdravil, izboljšati znanje čebelarjev s področja zatiranja bolezni, izboljšati ozaveščanje o pomenu učinkovitega zatiranja varoj, spodbuditi čebelarje k zdravljenju čebel z zdravili, primernimi v ekološkem čebelarstvu ter zmanjšati žarišča hude gnilobe čebelje zalege.«.
V četrtem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »povečanje števila potrjenih pašnih redov in stojišč za čebele ter ugotoviti alternativna pašna področja in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja.«.
V sedmem odstavku se beseda »ter« nadomesti z vejico, na koncu odstavka pa se pred piko doda besedilo »ter ugotovitev vpliva aktivnosti encimov v medu v povezavi z izvorom medu«.
3. člen 
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za ukrepe iz 1. točke pod a) prvega odstavka 2. člena te uredbe ter 3. točke pod a) in b) prvega odstavka 2. člena te uredbe ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, za vsako programsko leto v obdobju 2020–2022 izvede odprti javni razpis, za ukrepe iz 1. točke pod c) in č) prvega odstavka 2. člena te uredbe, 2. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe, prve alineje 3. točke pod c) prvega odstavka 2. člena te uredbe ter 5. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe pa zaprti javni razpis. V javnem razpisu ministrstvo podrobneje določi pogoje in višino sredstev za posamezni ukrep.«.
4. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku znesek »2.280.000 eurov« nadomesti z zneskom »3.357.820 eurov«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sredstva za ukrepe iz 1. točke pod a), c) in č) prvega odstavka 2. člena te uredbe, 2. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe, 3. točke pod a), b) in prve alineje pod c) prvega odstavka 2. člena te uredbe ter 5. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.«.
5. člen 
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) O višji sili ali izjemnih okoliščinah v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1306/2013/EU za ukrepe iz 1. točke pod a), c) in č) prvega odstavka 2. člena te uredbe, 2. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe, 3. točke pod a), b) in prve alineje pod c) prvega odstavka 2. člena te uredbe ter 5. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to lahko stori.«.
6. člen 
V 9. členu se na koncu 33. točke pika nadomesti z vejico in se dodajo nove 34. do 39. točka, ki se glasijo:
»34. industrijski tiskalnik za tisk ali dotisk nalepk in označevanje gotovih izdelkov,
35. transportni trak,
36. v celoti avtomatizirana polnilna linija, katere vrednost znaša več kot 20.000 eurov brez vštetega DDV,
37. naprava za pridobivanje cvetnega prahu izkopanca,
38. tehtnica z vremensko postajo, ki mora omogočati sporočanje meritev po SMS-sporočilih ali spletni aplikaciji in ki omogoča povezovanje v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja,
39. tovorno vozilo (namenjeno oskrbi čebeljih družin in prevozu čebeljih pridelkov).«.
7. člen 
V 10. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Ne glede na 8. člen te uredbe in ne glede na prejšnji odstavek je vlagatelj, ki je registrirano čebelarsko društvo, upravičen do sofinanciranja nakupa čebelarske opreme iz 38. točke prejšnjega člena, če je opravil nakup nove čebelarske opreme, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta originalni račun in dokazilo o plačilu računa na naziv vlagatelja, ki se vlagatelju ne vrača.
(3) Registrirano čebelarsko društvo, ki opravi nakup čebelarske opreme iz 38. točke prejšnjega člena, lahko opremo odda v upravljanje enemu izmed članov registriranega čebelarskega društva, če je sklenjena pogodba o oddaji opreme v upravljanje.
(4) Poleg pogojev, navedenih v prvem odstavku tega člena, mora vlagatelj, ki je opravil nakup čebelarske opreme iz 39. točke prejšnjega člena, izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. čebelari s 150 ali več čebeljimi družinami;
2. ima prometno dovoljenje za vozilo, iz katerega je razvidno, da gre za vrsto vozila, ki je tovorno vozilo.«.
8. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen za opremo iz 36. in 39. točke 9. člena te uredbe.«.
V tretjem odstavku se na koncu odstavka dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita:
»Delež sofinanciranja opreme iz 38. točke 9. člena te uredbe za vlagatelje iz drugega odstavka 10. člena te uredbe znaša do 100 % vrednosti izvedenega nakupa brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki jih predpiše vlada v skladu s prvim odstavkom tega člena. Delež sofinanciranja čebelarske opreme ne velja za opremo iz 36. in 39. točke 9. člena te uredbe.«.
V sedmem odstavku se na koncu odstavka doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Vlagatelj iz drugega odstavka 10. člena te uredbe je do sredstev v okviru tega ukrepa upravičen izključno v programskem letu 2021 in le za enkraten nakup čebelarske opreme iz 38. točke 9. člena te uredbe.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 brez vštetega DDV pri vlagatelju, ki čebelari:
– z od 1 do 20 čebeljimi družinami, znaša 1.200 eurov;
– z od 21 do 40 čebeljimi družinami, znaša 2.400 eurov;
– z od 41 do 100 čebeljimi družinami, znaša 4.800 eurov;
– s od 101 do 249 čebeljimi družinami, znaša 7.200 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami, znaša 9.600 eurov.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 brez vštetega DDV pri vlagatelju iz četrtega, petega in šestega odstavka tega člena, ki čebelari:
– z od 1 do 20 čebeljimi družinami, znaša 1.800 eurov;
– z od 21 do 40 čebeljimi družinami, znaša 3.600 eurov;
– z od 41 do 100 čebeljimi družinami, znaša 7.200 eurov;
– s od 101 do 249 čebeljimi družinami, znaša 10.800 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami, znaša 14.400 eurov.«.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Najvišji znesek sredstev sofinanciranja opreme iz 39. točke 9. člena te uredbe znaša do 9.000 eurov brez vštetega DDV, pri čemer se upošteva kvota sredstev glede na število čebeljih družin iz osmega oziroma prejšnjega odstavka tega člena.«.
Dosedanja deseti in enajsti odstavek postaneta enajsti in dvanajsti odstavek.
9. člen 
Za 14.č členom se dodajo nov pododdelek č) in novi 14.d do 14.g člen, ki se glasijo:
»č) Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev 
14.d člen 
(pogoji za sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev) 
Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja didaktičnih pripomočkov, če:
1. je opravil nakup didaktičnih pripomočkov, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta originalni račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja, ki se vlagatelju ne vračajo;
2. je v Centralnem registru društev registriran kot čebelarsko društvo;
3. izvaja dejavnost usposabljanja na področju čebelarstva;
4. predloži načrt uporabe didaktičnih pripomočkov;
5. nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
6. ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje;
7. ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
14.e člen 
(upravičeni stroški za sofinanciranje didaktičnih pripomočkov) 
Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov so stroški nakupa novih didaktičnih pripomočkov, in sicer:
1. 3D-model povečane čebele, velikosti najmanj 1 m, z video vsebinami;
2. slikovni sati z utežmi;
3. anatomski modeli notranjosti čebele in posameznih delov čebeljega telesa;
4. kovček/omara za didaktične pripomočke;
5. preparat herbarij medovitih rastlin;
6. modeli čebele, velikosti najmanj 15 cm, v tehniki tridimenzionalnega tiska.
14.f člen 
(način sofinanciranja didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev) 
(1) Vlagatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek vsebovati, da bo lahko izbran. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je upravičenec ne sme izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno.
(2) Višina upravičenih stroškov didaktičnih pripomočkov, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, mora znašati najmanj 300 eurov brez vštetega DDV.
(3) Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za didaktične pripomočke znaša do 100 % skupne vrednosti upravičenih stroškov brez vštetega DDV.
(4) Vlagatelj je do sredstev v okviru tega ukrepa upravičen največ dvakrat v programskem obdobju 2020–2022.
14.g člen 
(merila) 
(1) Merila za ocenjevanje vlog za sofinanciranje didaktičnih pripomočkov so:
– število izvedenih usposabljanj v koledarskem letu pred oddajo vloge;
– število zaposlenega kadra na dan oddaje vloge;
– število let neprekinjenega delovanja čebelarske organizacije.
(2) Pri vlogah z enakim številom točk, dodeljenih v skladu z merili iz prejšnjega odstavka tega člena, se za določitev vrstnega reda obravnave vlog upošteva višje število dodeljenih točk pri merilu iz prve alineje prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka in točkovnik za ocenjevanje vlog se opredelijo v javnem razpisu.«.
10. člen 
Za 2. oddelkom Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze se doda nov naslov pododdelka a), ki se glasi »a) Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze«.
11. člen 
Za 15. členom se dodajo nov pododdelek b) in novi 15.a do 15.č člen ter nov pododdelek c) in nov 15.d člen, ki se glasijo:
»b) Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje 
15.a člen 
(pogoji za sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje) 
Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje, če:
1. je opravil nakup zdravil, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta kopija računa in dokazilo o plačilu računov;
2. se je udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel največ štiri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravil in izvedel NVI;
3. mu v programskem obdobju 2020–2022 do objave javnega razpisa za posamezno programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil;
4. je vpisan v Register čebelnjakov v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, zakonom, ki ureja živinorejo, zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov, najmanj tri leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev;
5. poroča o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
6. ima urejen vpis v RKG v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG.
15.b člen 
(upravičeni stroški) 
Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa zdravil so stroški nakupa v Republiki Sloveniji kupljenih zdravil, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji in so dovoljena za uporabo v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.
15.c člen 
(način sofinanciranja zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje) 
(1) Seznam sofinanciranih zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje, in najvišja višina priznanih stroškov nakupa posameznega zdravila sta določena v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Stroški nakupa zdravil, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 50 eurov brez vštetega DDV pri čebelarjih, ki imajo pred objavo javnega razpisa potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, in 300 eurov brez vštetega DDV pri drugih čebelarjih.
(3) Delež sofinanciranja nakupa zdravil znaša do 70 % skupne vrednosti izvedenega nakupa zdravil brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov, ki so določeni v Prilogi 4 te uredbe, oziroma največ 6 eurov brez vštetega DDV na čebeljo družino, pri čemer se upošteva število čebeljih družin, vpisanih v Register čebelnjakov na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge.
15.č člen 
(merila) 
(1) Merila za ocenjevanje vlog za sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje, so:
– vključenost čebelarja v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke;
– število čebeljih družin, vpisanih v Register čebelnjakov na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge.
(2) Pri vlogah z enakim številom točk, dodeljenih v skladu z merili iz prejšnjega odstavka tega člena, se za določitev vrstnega reda obravnave vlog upošteva večje število čebeljih družin, vpisanih v Register čebelnjakov na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge.
(3) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka in točkovnik za ocenjevanje vlog se opredelijo v javnem razpisu.
c) Uporaba presejalnih laboratorijskih metod za ugotavljanje žarišč hude gnilobe čebelje zalege v naključno izbranih čebelnjakih za učinkovitejšo sanacijo bolezni 
15.d člen 
(program uporabe presejalnih laboratorijskih metod za ugotavljanje žarišč hude gnilobe čebelje zalege v naključno izbranih čebelnjakih za učinkovitejšo sanacijo bolezni) 
(1) Program uporabe presejalnih laboratorijskih metod za ugotavljanje žarišč hude gnilobe čebelje zalege v naključno izbranih čebelnjakih za učinkovitejšo sanacijo bolezni (v nadaljnjem besedilu: program ugotavljanja žarišč hude gnilobe čebelje zalege za učinkovitejšo sanacijo bolezni) sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program ugotavljanja žarišč hude gnilobe čebelje zalege za učinkovitejšo sanacijo bolezni mora biti skladen s predpisom, ki ureja ukrepe za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege, ter mora določati zlasti:
1. cilje ukrepa, ki zajemajo zmanjšanje števila žarišč hude gnilobe čebelje zalege in s tem škode v čebelarstvu zaradi prepovedi premikov čebel, opreme in škode zaradi izgube bolnih čebeljih družin;
2. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec ukrepa uporaba presejalnih laboratorijskih metod za ugotavljanje žarišč hude gnilobe čebelje zalege v naključno izbranih čebelnjakih za učinkovitejšo sanacijo bolezni;
3. vsebino, ki jo mora ponudnik zagotavljati pri izvajanju ukrepa uporaba presejalnih laboratorijskih metod za ugotavljanje žarišč hude gnilobe čebelje zalege v naključno izbranih čebelnjakih za učinkovitejšo sanacijo bolezni;
4. vsebino evidence o izvedenem ukrepu uporaba presejalnih laboratorijskih metod za ugotavljanje žarišč hude gnilobe čebelje zalege v naključno izbranih čebelnjakih za učinkovitejšo sanacijo bolezni (G-MID čebelnjaka, v katerem bo potekalo izvajanje ukrepa, in število čebeljih družin v registru čebelnjakov);
5. vsebino poročila izvedbe ukrepa uporaba presejalnih laboratorijskih metod za ugotavljanje žarišč hude gnilobe čebelje zalege v naključno izbranih čebelnjakih za učinkovitejšo sanacijo bolezni ter
6. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o izvedbi ukrepa uporaba presejalnih laboratorijskih metod za ugotavljanje žarišč hude gnilobe čebelje zalege v naključno izbranih čebelnjakih za učinkovitejšo sanacijo bolezni. Poročilo se objavi na spletni strani izvajalca.«.
12. člen 
Za naslovom 3. oddelka »Racionalizacija sezonske selitve panjev« se doda nov pododdelek a), ki se glasi:
»a) Racionalizacija sezonske selitve panjev«. 
V 16. členu se na koncu 8. točke pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9.je na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge čebelaril z 41 ali več čebeljimi družinami.«.
13. člen 
Za 18. členom se dodajo nov pododdelek b) ter nova 18.a in 18.b člen, nov pododdelek c) in nov 18.c člen, nov prvi odsek in novi 18.č do 18.e člen ter nov drugi odsek in nov 18.f člen, ki se glasijo:
»b) Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov 
18.a člen 
(pogoji za dodelitev podpore čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov) 
(1) Vlagatelj je upravičen do podpore za izvajanje pašnih redov, če:
1. je registrirano čebelarsko društvo;
2. ima na dan oddaje vloge potrjen pašni red v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red in program napovedi medenja;
3. ima na dan 30. junija v koledarskem letu oddaje vloge v Registru čebelnjakov vpisanih vsaj 10 stojišč v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč.
18.b člen 
(oblika podpore) 
(1) Podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska v višini 200 eurov na registrirano čebelarsko društvo.
c) Iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja 
18.c člen 
(predmet ukrepa) 
Predmet ukrepa Iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja je sofinanciranje nakupa osnovne opreme, ki je potrebna za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja, in izvedba raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja. Vlagatelj, ki bo prejel sredstva za nakup osnovne opreme iz drugega odstavka 18.d člena te uredbe, bo moral zagotoviti brezplačno uporabo sofinancirane opreme za izbranega izvajalca raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja.
1. Sofinanciranje nakupa osnovne opreme za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja
18.č člen 
(pogoji za sofinanciranje nakupa osnovne opreme za izvedbo raziskave) 
(1) Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa nove opreme, potrebne za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja, če:
1. je opravil nakup vseh posameznih kategorij osnovne opreme iz drugega odstavka 18.d člena te uredbe;
2. nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
3. ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje;
4. ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
18.d člen 
(upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa osnovne opreme za izvedbo raziskave) 
(1) Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa osnovne opreme, potrebne za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja, so stroški nakupa nove opreme iz drugega odstavka tega člena.
(2) Komplet osnovne opreme, potrebne za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja, sestavlja:
1. 1 naprava HPLC s pripadajočo opremo in računalniškim programom ter z RI, DAD in ECD detektorjem, primerna za analizo sestave medu in mane oziroma nektarja;
2. 35 hišic s kovinsko lestvijo in kovinskim podstavkom v velikosti, ki ustreza dimenzijam 1 kosa opreme iz 3. in 4. točke tega odstavka;
3. 35 AŽ-panjev, 11+3-satni s testnim vložkom;
4. 35 tehtnic z vremensko postajo, ki mora omogočati sporočanje meritev po SMS-sporočilih ali spletni aplikaciji in ki omogoča povezovanje v sistem opazovalno-napovedovalne službe medenja.
(3) Vlagatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek vsebovati, da bo lahko izbran. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je upravičenec ne sme izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek vlagatelju, ki se prijavlja na javni razpis, v primeru opreme, za katero je opravil postopek javnega naročanja v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, in v primeru, kadar na trgu ni mogoče pridobiti treh tržno primerljivih pisnih ponudb, ni treba predložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. V primeru postopka javnega naročanja vlagatelj predloži vse dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila in njegovo izvedbo.
(5) Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za nakup kompleta osnovne opreme znaša do 100 % skupne vrednosti upravičenih stroškov brez vštetega DDV.
18.e člen 
(merila) 
(1) Merila za ocenjevanje vlog za sofinanciranje nakupa osnovne opreme za izvedbo raziskave so:
– teritorialna razporeditev opazovalnih postaj;
– število že vzpostavljenih opazovalnih postaj;
– sodelovanje pri aplikativnih ali raziskovalnih projektih s področja analize medu.
(2) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka in točkovnik za ocenjevanje vlog se opredelijo v javnem razpisu. V okviru javnega razpisa se sofinancira le en komplet osnovne opreme iz drugega odstavka 18.d člena te uredbe.
2. Raziskava iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja
18.f člen 
(program raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja) 
(1) Program raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja sprejme minister ter se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja določa zlasti:
1. cilje ukrepa Iskanje alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja;
2. območja, na katerih se izvede raziskava;
3. vsebino raziskave;
4. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
5. vsebino poročila o ugotovitvah raziskave;
6. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o raziskavi iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja, ki se objavi na spletni strani izvajalca.«.
14. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen 
(vzreja čebeljih matic, ki se subvencionira) 
(1) V okviru ukrepa subvencioniranje vzreje čebeljih matic se vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji in zagotavljanje opraševanja čebeljih matic vsem zainteresiranim vzrejevalcem čebeljih matic. Upoštevajo se podatki o vpisanih čebeljih maticah v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.
(2) Vzreja čebeljih matic se subvencionira vzrejevalcu gospodarskih čebeljih matic in vzrejevalcu rodovniških čebeljih matic glede na število vpisanih čebeljih matice v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.«.
15. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen 
(način subvencioniranja vzreje čebeljih matic) 
(1) Vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic se za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji in za zagotavljanje opraševanja čebeljih matic vsem drugim zainteresiranim vzrejevalcem čebeljih matic dodelijo sredstva v višini:
– 5.000 eurov letno, če je na plemenilni postaji vzrejenih vsaj 300 rodovniških matic, ali
– 3.000 eurov letno, če je na plemenilni postaji vzrejenih od 200 do 299 rodovniških matic.
(2) Sredstva, namenjena vzrejevalcem čebeljih matic iz drugega odstavka prejšnjega člena, se razdelijo v skladu z merili za ocenjevanje vlog iz četrtega odstavka tega člena. Višina sofinanciranja za vzrejeno:
– gospodarsko matico iz linije matičarja z od 5 do 9 let znanim poreklom znaša 1,5-kratnik vrednosti gospodarske matice iz linije matičarja s poreklom, znanim do 4 leta;
– gospodarsko matico iz linije matičarja z 10 let in več znanim poreklom znaša 2-kratnik vrednosti gospodarske matice iz linije matičarja s poreklom, znanim do 4 leta;
– rodovniško matico znaša 10-kratnik vrednosti gospodarske matice iz linije matičarja s poreklom, znanim do 4 leta.
(3) Sredstva na posameznem javnem razpisu se najprej dodelijo vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic v skladu v prvim odstavkom tega člena, preostala sredstva na posameznem javnem razpisu pa v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Merila za ocenjevanje vlog iz drugega odstavka tega člena so:
– 10 točk – vzrejevalec, ki je vzredil gospodarske matice;
– 20 točk – vzrejevalec, ki je vzredil rodovniške matice ali poleg rodovniških matic tudi gospodarske matice.
(5) Pri vlogah z enakim številom točk, dodeljenih v skladu z merili iz prejšnjega odstavka tega člena, se za določitev vrstnega reda obravnave vlog upošteva večje število vpisanih čebeljih matic v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.«.
16. člen 
Za 29.a členom se dodata nov pododdelek d) in nov 29.b člen, ki se glasita:
»d) Aktivnost encimov v medu v povezavi z izvorom medu 
29.b člen 
(program aktivnosti encimov v medu v povezavi z izvorom medu) 
(1) Program aktivnosti encimov v medu v povezavi z izvorom medu (v nadaljnjem besedilu: program aktivnosti encimov) sprejme minister in se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Program aktivnosti encimov določa zlasti:
1. cilje ukrepa aktivnost encimov v medu v povezavi z izvorom medu;
2. vsebino raziskave;
3. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
4. vsebino poročila o ugotovitvah raziskave;
5. specifikacijo upravičenih stroškov.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa iz tega člena se plačajo po opravljeni storitvi in potrjenem poročilu o programu aktivnosti encimov, ki se objavi na spletni strani izvajalca.«.
17. člen 
V 30. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za ukrepe iz 1. točke pod a), c) in č) prvega odstavka 2. člena te uredbe, 2. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe, 3. točke pod a), b) in prve alineje pod c) prvega odstavka 2. člena te uredbe ter 5. točke pod b) prvega odstavka 2. člena te uredbe vlagatelji pošljejo vlogo na javni razpis na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, z dokazili priporočeno na naslov agencije ali jo vložijo v vložišču agencije.«.
18. člen 
V 32. členu se v drugem odstavku za prvim stavkom dodata nov drugi in tretji stavek, ki se glasita: »Upravičenec, ki je prejel sredstva za nakup opreme v okviru ukrepa iz prve alineje 3. točke pod c) prvega odstavka 2. člena te uredbe, dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hrani še najmanj do zaključka izvajanja ukrepov iz te uredbe. Upravičenec, ki je prejel sredstva za nakup čebelarske opreme iz 36. in 39. točke 9. člena te uredbe, dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hrani še najmanj do 31. 12. 2027.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravičenec mora uporabljati opremo oziroma sredstva, ki jih je prejel v okviru ukrepa iz 9., 14.d in 16. člena te uredbe, še najmanj tri leta po izplačilu sredstev, iz 14.a člena te uredbe pa še najmanj do 31. 12. 2027, in sicer izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tej uredbi dodeljena. Upravičenec, ki je prejel sredstva za nakup čebelarske opreme iz 39. točke 9. člena te uredbe, mora uporabljati opremo, po izplačilu sredstev in najmanj do 31. 12. 2027, in sicer izključno za namen in dejavnosti, za katere so bila sredstva po tej uredbi dodeljena. Upravičenec, ki je prejel sredstva za nakup čebelarske opreme iz 39. točke 9. člena te uredbe, mora voditi ustrezno dokumentacijo, iz katere je razvidna namenska uporaba vozila (evidenca uporabe tovornega vozila, namenjenega oskrbi čebeljih družin in prevozu čebeljih pridelkov, na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, dobavnice, naročilnice, računi in druga ustrezna dokumentacija). Upravičenec, ki je prejel sredstva za nakup opreme v okviru ukrepa iz prve alineje 3. točke pod c) prvega odstavka 2. člena te uredbe, mora opremo uporabljati za namen in dejavnosti, ki se izvajajo v okviru ukrepov iz te uredbe, ter jo brezplačno nuditi izbranemu izvajalcu raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja od 1. 5. 2022 in najmanj do zaključka izvajanja ukrepov iz te uredbe.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravičenec za ukrep iz 18.a člena te uredbe, ki pridobi sredstva na podlagi te uredbe, mora 30. avgusta in 30. septembra v koledarskem letu oddaje vloge imeti v Registru čebelnjakov vpisanih vsaj 10 stojišč v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedilom »9.,« doda besedilo »15.a,«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se za besedilom »9.,« doda besedilo »15.a,« in se za njim doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Upravičenec, ki je registrirano čebelarsko društvo in je prejel sredstva za nakup čebelarske opreme iz 38. točke 9. člena te uredbe, mora zagotoviti, da je oprema povezana v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja še najmanj pet let po izplačilu sredstev, kar se preveri pri opazovalno napovedovalni službi medenja.«.
19. člen 
V 35. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Upravičenec, ki pri ukrepih iz 9., 14.d, 15.a, 16. in 18.č člena te uredbe predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel podporo, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022. Upravičenec, ki pri ukrepu iz 18.č člena te uredbe opreme brezplačno ne nudi izbranemu izvajalcu raziskave, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenec izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.«.
V petem odstavku se za besedilom »9.,« doda besedilo »15.a,«.
V šestem odstavku se za besedilom »9.,« doda besedilo »15.a,«.
20. člen 
Za Prilogo 2 se dodata Priloga 3 in Priloga 4, ki sta kot Priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
21. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti v programskem letu 2020 in 2021 v skladu z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20 in 54/21), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20 in 54/21).
22. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-33/2021
Ljubljana, dne 17. junija 2021
EVA 2021-2330-0060
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti