Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2021 z dne 15. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2021 z dne 15. 6. 2021

Kazalo

2071. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2021, stran 6075.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15 in 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 18. redni seji dne 10. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2021 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2021 (Uradni list RS, št. 81/19, 194/20) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2021 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
KONTO 
 
OPIS
PRVI 
REBALANS 2021 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.837.425
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.883.771
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.064.919
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
5.251.839
7000
 
Dohodnina
5.251.839
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
690.080
7030
 
Davki na nepremičnine
610.034
7031
 
Davki na premičnine
100
7032
 
Davki na dediščine in darila
33.500
7033
 
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
46.446
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
122.000
7044
 
Davki na posebne storitve
3.000
7047
 
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
119.000
706
 
DRUGI DAVKI
1.000
7060
 
Drugi davki
1.000
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
818.852
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
193.255
7102
 
Prihodki od obresti
800
7103
 
Prihodki od premoženja
192.455
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
4.000
7111
 
Upravne takse in pristojbine
4.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
56.000
7120
 
Globe in druge denarne kazni
56.000
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
11.700
7130
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev
11.700
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
553.897
7141
 
Drugi nedavčni prihodki
553.897
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
101.870
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
57.798
7200
 
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
57.798
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
44.072
7220
 
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
22.036
7221
 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
22.036
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
38.150
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
38.150
7300
 
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
5.150
7301
 
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb
33.000
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.788.634
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.052.019
7400
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
1.033.019
7403
 
Prejeta sredstva iz javnih skladov
19.000
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
736.615
7413
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
736.615
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
25.000
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
25.000
7860
 
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
25.000
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.329.447
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.420.089
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
428.984
4000
 
Plače in dodatki
377.660
4001
 
Regres za letni dopust
16.800
4002
 
Povračila in nadomestila
22.233
4003
 
Sredstva za delovno uspešnost
5.839
4004
 
Sredstva za nadurno delo
5.618
4009
 
Drugi izdatki zaposlenim
834
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
69.869
4010
 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
34.876
4011
 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
28.366
4012
 
Prispevek za zaposlovanje
225
4013
 
Prispevek za starševsko varstvo
393
4015
 
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
6.009
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.805.888
4020
 
Pisarniški in splošni material in storitve
133.170
4021
 
Posebni material in storitve
232.654
4022
 
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
212.736
4023
 
Prevozni stroški in storitve
7.900
4024
 
Izdatki za službena potovanja
2.800
4025
 
Tekoče vzdrževanje
845.088
4026
 
Poslovne najemnine in zakupnine
28.391
4027
 
Kazni in odškodnine
10.000
4029
 
Drugi operativni odhodki
333.149
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
7.830
4031
 
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
7.830
409
 
REZERVE
107.518
4090
 
Splošna proračunska rezervacija
8.823
4091
 
Proračunska rezerva
93.000
4093
 
Sredstva za posebne namene
5.695
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.828.448
410
 
SUBVENCIJE
160.448
4100
 
Subvencije javnim podjetjem
56.573
4102
 
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
103.875
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.811.654
4111
 
Družinski prejemki in starševska nadomestila
16.000
4112
 
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
10.000
4119
 
Drugi transferi posameznikom
1.785.654
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
221.103
4120
 
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
221.103
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
635.243
4130
 
Tekoči transferi občinam
40.000
4133
 
Tekoči transferi v javne zavode
594.643
4135
 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
600
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.880.580
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.880.580
4201
 
Nakup prevoznih sredstev
11.956
4202
 
Nakup opreme
106.185
4203
 
Nakup drugih osnovnih sredstev
91.253
4204
 
Novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije
3.052.797
4205
 
Investicijsko vzdrževanje in obnove
1.287.536
4206
 
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
59.689
4207
 
Nakup nematerialnega premoženja
7.700
4208
 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
263.464
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
200.330
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
74.358
4310
 
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
74.358
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
125.972
4320
 
Investicijski transferi občinam
8.000
4323
 
Investicijski transferi javnim zavodom
117.972
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.492.022
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
5.000
440
 
DANA POSOJILA
5.000
4404
 
Dana posojila privatnim podjetjem
5.000
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–5.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
800.000
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
800.000
5003
 
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
800.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
264.200
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
264.200
5501
 
Odplačila kreditov poslovnim bankam
188.335
5503
 
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
75.865
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–961.222
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
535.800
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.492.022
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
961.222
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.
2. člen 
Spremeni se 14. člen tako, da se glasi: »Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 800.000 evrov. Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Železniki, v letu 2021 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021.
Št. 9000-0004/2021-010
Železniki, dne 11. junija 2021
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti