Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2021 z dne 15. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2021 z dne 15. 6. 2021

Kazalo

2065. Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil, stran 5975.

  
Na podlagi 1., 2., 3., 8. in 10. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19 in 139/20) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik natančneje določa:
– opremljenost in delo šol vožnje ter način vodenja predpisanih evidenc,
– obliko, način in pogoje za vodenje registra šol vožnje, registra kandidatov za voznike motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: register kandidatov za voznike), evidenčnega kartona vožnje, dnevnega razvida vožnje, dnevnika usposabljanja in izpisnega lista,
– program usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil kategorij AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, F in G (v nadaljnjem besedilu: kandidat),
– način označitve motornih vozil, na katerih se usposabljajo kandidati, in motornih vozil pri vožnji s spremljevalcem.
2. člen 
(usposabljanje v šolah vožnje) 
V šolah vožnje kandidate usposabljajo:
– učitelji predpisov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v drugem in četrtem odstavku 30. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19 in 139/20; v nadaljnjem besedilu: ZVoz-1),
– učitelji vožnje, ki izpolnjujejo pogoje, določene v drugem in petem odstavku 30. člena ZVoz-1 ter
– osebe iz 97. člena ZVoz-1.
II. OPREMLJENOST IN DELO ŠOL VOŽNJE 
3. člen 
(opremljenost učilnice in strokovno gradivo) 
(1) Šola vožnje mora imeti učilnico, ki je funkcionalno opremljena za nemoteno poučevanje odraslih oseb, z najmanj 1,5 m² delovne površine na kandidata in najmanj 3 m² delovne površine za učitelja predpisov, s sanitarnimi prostori v istem objektu.
(2) Za izvajanje teoretičnega dela usposabljanja mora šola vožnje imeti:
– optični medij, ki omogoča prikaz predpisanih vsebin teoretičnega dela usposabljanja,
– strokovno literaturo in gradiva za predstavitev in razlago predpisanih vsebin teoretičnega dela usposabljanja, ki jih je mogoče prikazati s pomočjo optičnega medija iz prejšnje alineje in
– šolsko tablo ali tablo z listi.
4. člen 
(poslovni prostor) 
(1) Posamezna šola vožnje mora imeti poslovni prostor, označen z nazivom šole vožnje in uradnimi urami, ki je ločen od učilnice ter je namenjen sprejemu in individualni obravnavi posamezne stranke, delu strokovnega vodje šole vožnje, administrativnim zadevam in arhiviranju evidenc.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je poslovni prostor lahko v istem prostoru kot učilnica, če šola vožnje med teoretičnim usposabljanjem kandidatov ne sprejema ali individualno obravnava posamezne stranke.
5. člen 
(vadbena površina) 
(1) Šola vožnje mora imeti vadbeno površino, na kateri se izvajajo vaje iz tehnike vožnje, dostopnost pa je zavarovana tako, da ni oviran potek usposabljanja ter niso ogroženi uporabniki vadbene površine.
(2) Vadbena površina za izvedbo predpisanih vaj za kategorije AM, A1, A2 in A mora biti asfaltirana in nepoškodovana, ter brez pokrovov jaškov, talnih označb, dilatacij in drugih elementov, ki bi ogrožali varnost kandidatov.
(3) Šola vožnje mora imeti za izvajanje predpisanih vaj s prve učne stopnje najmanj 25 stožcev, količkov ali drugih primernih elementov ustrezne višine glede na kategorijo motornega vozila, za katero šola vožnje izvaja usposabljanje.
6. člen 
(motorna vozila) 
(1) Šola vožnje mora usposabljati kandidate z motornimi vozili, ki so v uporabi v šoli vožnje in izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. za kategorijo AM:
– moped (kolo z motorjem) z dvema kolesoma, ki doseže hitrost 45 km/h;
2. za kategorijo A1:
– motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske prikolice, z močjo največ 11 kW ter razmerjem med močjo motorja in maso vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ki lahko doseže hitrost najmanj 90 km/h. Če motorno kolo poganja motor z notranjim izgorevanjem, mora biti delovna prostornina motorja najmanj 115 ccm, če ga poganja električni motor, mora biti razmerje med močjo motorja in maso vozila najmanj 0,08 kW/kg;
3. za kategorijo A2:
– motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske prikolice, z močjo najmanj 20 kW in največ 35 kW ter razmerjem med močjo motorja in maso vozila, ki ne presega 0,2 kW/kg. Če motorno kolo poganja motor z notranjim izgorevanjem, mora biti delovna prostornina motorja najmanj 245 ccm, če ga poganja električni motor, mora biti razmerje med močjo motorja in maso vozila najmanj 0,15 kW/kg;
4. za kategorijo A:
– motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske prikolice, katerega masa brez tovora ali potnikov presega 175 kg, z močjo motorja najmanj 50 kW. Če motorno kolo poganja motor z notranjim izgorevanjem, mora biti delovna prostornina motorja najmanj 595 ccm, če ga poganja električni motor, mora biti razmerje med močjo motorja in maso vozila najmanj 0,25 kW/kg;
5. za kategorijo B1:
– štirikolo, ki lahko doseže hitrost najmanj 60 km/h;
6. za kategorijo B:
– osebni avtomobil, ki doseže hitrost 130 km/h, z najmanj štirimi vrati, opremljen s tritočkovnimi varnostnimi pasovi in naslonjali za glavo na najmanj dveh sedežih v drugi sedežni vrsti ter z napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles;
7. za kategorijo C1:
– tovorno vozilo, ki spada v to kategorijo, z največjo dovoljeno maso najmanj 4000 kg in z dolžino najmanj 5 m, ki lahko doseže hitrost najmanj 80 km/h. Motorno vozilo mora biti opremljeno z napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles, in tahografom iz Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L št. 60 z dne 28. 2. 2014, str. 1); (v nadaljnjem besedilu: tahograf). Tovorni del mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina;
8. za kategorijo C:
– tovorno vozilo, ki spada v to kategorijo, z največjo dovoljeno maso najmanj 12000 kg, z dolžino najmanj 8 m in širino najmanj 2,4 m. Motorno vozilo mora biti opremljeno z napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles, z menjalnikom, ki omogoča vozniku ročno izbiro prestav, ter tahografom. Tovorni del mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina. Skupna masa vozila mora biti najmanj 10000 kg, vozilo pa mora doseči hitrost najmanj 80 km/h;
9. za kategorijo D1:
– avtobus, ki spada v to kategorijo (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije opredeljena kot mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus), z največjo dovoljeno maso najmanj 4000 kg, ki lahko doseže hitrost najmanj 80 km/h in meri v dolžino najmanj 5 m. Motorno vozilo mora biti opremljeno z napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles, ter tahografom;
10. za kategorijo D:
– avtobus, ki spada v to kategorijo (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije opredeljena kot mestni, zgibni mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus). Vozilo mora biti dolgo najmanj 10 m, široko najmanj 2,4 m, doseči hitrost najmanj 80 km/h in biti opremljeno z napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles, ter tahografom;
11. za kategorijo BE:
– skupina vozil, ki je sestavljena iz ustreznega vlečnega vozila kategorije B z dodanim priklopnim vozilom, katerega največja dovoljena masa ne sme biti manjša od 1000 kg in ne sme presegati 3500 kg, ki doseže hitrost najmanj 100 km/h in ne spada v kategorijo B. Priklopno vozilo mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter široko in visoko vsaj toliko kakor vlečno vozilo. Zaprti del priklopnega vozila sme biti tudi ožji od vlečnega, če je pogled nazaj iz slednjega mogoč le z uporabo zunanjih vzvratnih ogledal motornega vozila. Največja dovoljena masa skupine vozil mora presegati 3500 kg. Skupna masa priklopnega vozila ne sme biti manjša od 800 kg;
12. za vožnjo skupine vozil kategorije B s kodo administrativne omejitve 96:
– skupina vozil, ki je sestavljena iz ustreznega vlečnega vozila kategorije B z najmanj petimi sedeži in dodanim priklopnim vozilom, ki ni lahki priklopnik, in ki lahko doseže hitrost najmanj 100 km/h. Priklopno vozilo mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter široko in visoko vsaj toliko kakor vlečno vozilo. Zaprti del priklopnega vozila sme biti tudi ožji od vlečnega, če je pogled nazaj iz slednjega mogoč le z uporabo zunanjih vzvratnih ogledal motornega vozila. Največja dovoljena masa skupine vozil mora presegati 3500 kg, a ne preseči 4250 kg. Če največja dovoljena masa vlečnega oziroma priklopnega vozila ni določena, mora masa skupine vozil presegati 3500 kg, a ne presegati 4250 kg. Skupna masa priklopnega vozila ne sme biti manjša od 800 kg;
13. za kategorijo C1E:
– skupina vozil, sestavljena iz tovornega vozila kategorije C1, ki izpolnjuje pogoje iz 7. točke tega odstavka in mu je dodano priklopno vozilo z največjo dovoljeno maso najmanj 1250 kg. Ta skupina mora imeti dolžino najmanj 8 m in doseči hitrost najmanj 80 km/h. Tovorni del priklopnega vozila mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina vlečnega vozila. Zaprti del priklopnega vozila sme biti tudi ožji od vlečnega vozila, če je pogled nazaj iz slednjega mogoč le z uporabo zunanjih vzvratnih ogledal motornega vozila. Skupna masa priklopnega vozila ne sme biti manjša od 800 kg. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 80 km/h;
14. za kategorijo CE:
– skupina vozil, sestavljena iz tovornega vozila kategorije C, ki mu je dodano priklopno vozilo dolžine najmanj 7,5 m, ali s kombinacijo skupine vozil iz sedlastega vlačilca in ustreznega polpriklopnika. Ta skupina mora imeti najmanj 20000 kg največje dovoljene mase, dolžino najmanj 14 m in širino najmanj 2,4 m. Doseči mora hitrost najmanj 80 km/h. Skupina vozil mora biti opremljena z napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles, vlečno vozilo pa še z menjalnikom, ki omogoča vozniku ročno izbiro prestav, ter tahografom. Tovorni del mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina, skupna masa skupine vozil pa mora biti najmanj 15000 kg;
15. za kategorijo D1E:
– skupina vozil, ki je sestavljena iz avtobusa kategorije D1, ki izpolnjuje pogoje iz 9. točke tega odstavka, in priklopnika z največjo dovoljeno maso najmanj 1250 kg. Tovorni del priklopnika mora biti zaprte izvedbe ter najmanj 2 m širok in 2 m visok. Priklopno vozilo mora imeti najmanj 800 kg skupne mase. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 80 km/h;
16. za kategorijo DE:
– skupina vozil, ki je sestavljena iz avtobusa kategorije D, ki izpolnjuje pogoje iz 10. točke tega odstavka, in priklopnika z največjo dovoljeno maso najmanj 1250 kg. Tovorni del priklopnika mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter biti najmanj 2 m širok in 2 m visok. Priklopno vozilo mora imeti najmanj 800 kg skupne mase. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 80 km/h;
17. za kategorijo F:
– traktor, ki mu je dodan traktorski priklopnik, katerega konstrukcijsko določena hitrost je večja od 30 km/h. Traktorski priklopnik mora biti obremenjen najmanj z eno tretjino svoje nosilnosti.
(2) Ne glede na 11. in 13. do 16. točko iz prejšnjega odstavka se lahko kandidati usposabljajo na motornemu vozilu oziroma skupini vozil z manjšo predpisano skupno maso, vendar največ deset učnih ur. V takšnem primeru učitelj vožnje na začetku učne ure v dnevnem razvidu vožnje in evidenčnem kartonu vožnje obravnavano učno vajo dodatno označi s črko „P”.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko šola vožnje usposablja kandidate tudi z motornimi vozili, ki jih zagotovijo kandidati sami, če pri usposabljanju:
– vozijo motorno vozilo, ki ni opremljeno s stopalko sklopke oziroma pri kategorijah AM, A1, A2 in A z ročico sklopke, s katero upravlja kandidat pri zagonu ali ustavljanju vozila in menjavi prestav (vozilo z avtomatskim menjalnikom);
– vozijo motorno vozilo kategorije B1 ali C1;
– vozijo skupino vozil, ki spada v kategorijo B, s priklopnim vozilom, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3500 kg, a ne presega 4250 kg (koda administrativne omejitve 96);
– lahko zaradi svojih telesnih zmožnosti vozijo v cestnem prometu le tem zmožnostim prilagojeno motorno vozilo.
(4) Motorna vozila iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen 
(dodatna oprema motornih vozil, kandidatov in učiteljev vožnje) 
(1) Motorna vozila, s katerimi se kandidati usposabljajo, morajo imeti naslednjo dodatno opremo:
1. kategorija B:
– dodatno notranje in zunanje desno vzvratno ogledalo za učitelja vožnje,
– dodatne stopalke sklopke, zavore in plina za učitelja vožnje;
2. kategorije BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE:
– dodatni zunanji vzvratni ogledali za učitelja vožnje, razen pri motornih vozilih, ki imajo ogledala nameščena tako, da lahko učitelj vožnje spremlja prometno situacijo v mrtvih kotih pred in ob vozilu ter spremlja promet za vozilom v ogledalih, ki so namenjena vozniku,
– najmanj dodatno stopalko zavore za učitelja vožnje;
3. kategorija F:
– dodatni sedež za učitelja vožnje,
– dodatni zunanji vzvratni ogledali za učitelja vožnje,
– najmanj dodatno stopalko zavore za učitelja vožnje.
(2) Dodatna oprema mora biti strokovno pregledana in vgrajena v skladu s predpisi, ki urejajo homologacijo.
(3) Za izvajanje usposabljanja za kategorije AM, A1, A2, A in B1 mora šola vožnje razpolagati z napravo, ki omogoča prostoročno zvezo za dvosmerno komunikacijo: kandidat – učitelj vožnje – kandidat. Napravo, ki omogoča prostoročno zvezo za dvosmerno komunikacijo: kandidat – učitelj vožnje – kandidat uporablja učitelj vožnje tudi pri usposabljanju kandidata za kategorijo F, če spremlja kandidata v drugem motornem vozilu.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek šola vožnje za izvajanje usposabljanja za kategorijo B1 ne potrebuje naprave, ki omogoča prostoročno zvezo za dvosmerno komunikacijo: kandidat–učitelj vožnje–kandidat, če ima motorno vozilo sedež za učitelja vožnje in so izpolnjeni vsi varnostni pogoji za spremljanje kandidata v vozilu ter učitelj vožnje spremlja kandidata v tem vozilu.
(5) Motornemu vozilu, ki ga skladno s tretjim odstavkom 6. člena tega pravilnika zagotovi kandidat sam, ni treba izpolnjevati pogojev iz druge alineje 1. točke, druge alineje 2. točke in 3. točke prvega odstavka tega člena ter posebnih pogojev glede rokov za opravljanje tehničnih pregledov. Prav tako ni treba, da je v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma oblika nadgradnje.
(6) Kandidat, ki se usposablja za vožnjo motornega vozila kategorije AM, mora med usposabljanjem uporabljati naslednjo zaščitno opremo:
– na glavi ustrezno pripeto homologirano zaščitno motoristično čelado,
– oblečena zaščitna oblačila z dolgimi hlačami in dolgimi rokavi, ki ga v vetru ne ovirajo, pri čemer je zgornji del oblačil ali dodatni telovnik signalnih barv (živo rumene ali oranžne barve), z vdelanimi odsevnimi trakovi ter na zadnji strani označen s simbolom tablice »L« iz prvega odstavka 23. člena tega pravilnika,
– oblečene zaščitne motoristične rokavice in
– obuto zaščitno zaprto obuvalo, ki sega nad gležnje.
(7) Kandidat, ki se usposablja za vožnjo motornih vozil kategorije A1, A2, A ali B1 in učitelj vožnje, ki kandidata, ki se usposablja za vožnjo motornega vozila kategorije AM, A1, A2, A ali B, pri usposabljanju spremlja na motornem kolesu, morata med usposabljanjem uporabljati naslednjo zaščitno opremo:
– na glavi ustrezno pripeto homologirano zaščitno motoristično čelado,
– oblečena zaščitna motoristična oblačila z vdelano zaščito za kolena, boke, hrbtenico, komolce in ramena (če oblačila katerega od naštetih elementov zaščite nimajo, se jih lahko nadomesti z ustreznim kosom dodatne motoristične zaščitne opreme, kot so ščitniki za kolena, komolce in hrbtenico, brezrokavnik z vdelano zračno blazino ipd.), pri čemer je zgornji del oblačil ali dodatni telovnik, ki v vetru voznika ne ovira, signalnih barv (živo rumene ali oranžne barve), z vdelanimi odsevnimi trakovi in na zadnji strani označen s simbolom tablice »L« iz prvega odstavka 23. člena tega pravilnika,
– oblečene zaščitne motoristične rokavice in
– obuto motoristično obutev, ki ščiti stopalo in gležnje.
(8) Ne glede na šesti in sedmi odstavek tega člena, kandidatu za voznika motornega vozila kategorije AM, A1, A2, A ali B1 ni treba izpolnjevati predpisanih pogojev, če se usposablja v motornem vozilu z zaprto kabino in vgrajenim zadrževalnim sistemom.
III. VODENJE EVIDENC IN IZDAJA IZPISNIH LISTOV 
8. člen 
(register šol vožnje) 
(1) Register šol vožnje vodi Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: javna agencija) v digitalni obliki in je dostopen na spletnih straneh javne agencije. Strokovni vodja šole vožnje in izvajalci teoretičnega in praktičnega dela usposabljanja se registrirajo za dostop v register šol vožnje po vpisu šole vožnje v register šol vožnje. Javna agencija jim po registraciji dodeli ustrezne pravice za vnos podatkov iz dvanajstega odstavka 39. člena ZVoz-1.
(2) Vpis v register šol vožnje in izbris iz registra šol vožnje se opravi, ko je odločba o vpisu oziroma izbrisu šole vožnje dokončna.
9. člen 
(evidence šol vožnje) 
(1) Šola vožnje vodi naslednje evidence:
– register kandidatov za voznike,
– dnevnik usposabljanja iz teorije,
– dnevni razvid vožnje in
– evidenčni karton vožnje.
(2) V evidencah iz prejšnjega odstavka se vodijo podatki iz 44. člena ZVoz-1. Osebni podatki o kandidatu se vodijo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, od vpisa kandidata v šolo vožnje do zaključka usposabljanja. Med usposabljanjem in po zaključenem usposabljanju se podatki o usposabljanju kandidata v evidencah ne smejo popravljati, zakriti ali izbrisati.
(3) Evidence iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena šole vožnje vodijo v ročni ali digitalni obliki s pomočjo računalniško programske rešitve, pri čemer mora slednja izpolnjevati naslednje minimalne standarde:
1. rešitev mora delovati v režimu 24/7 in biti uporabnikom razpoložljiva vsaj 99,8 % (kar predstavlja 17,52 ur nenapovedanega izpada na letni, 86,2 minut na mesečni in 20,2 minut na tedenski ravni),
2. zagotavljanje revizijske sledi, ki pomeni ohranjenje informacije o tem, kateri podatek je bil predmet obdelave, kdo ga je obdeloval, kdaj ga je obdeloval in na kakšni osnovi ga je obdeloval,
3. veljaven SSL certifikat (kriptografski protokol),
4. izpolnjevanje pogojev, ki jih določajo zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakon, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis ter zakon, ki ureja elektronsko poslovanje na trgu,
5. zagotavljanje delovanja programske rešitve tudi brez internetne povezave (lokalno shranjevanje podatkov) – ko je internetna povezava ponovno vzpostavljena, se vsi do takrat izpolnjeni podatki prenesejo v skupno bazo podatkov šole vožnje,
6. zagotavljanje hranjenja podatkov za ves čas poslovanja šole vožnje.
(4) Šola vožnje o prehodu na digitalno vodenje evidenc javni agenciji posreduje podpisano izjavo o digitalnem vodenju evidenc. Javna agencija po prejemu izjave v registru šol vožnje poleg naziva šole vožnje označi digitalen način vodenja evidenc s pripisom „(E)”.
(5) Evidence iz prvega odstavka tega člena šole vožnje vodijo tudi za voznike, ki se usposabljajo v skladu z drugim odstavkom 44. člena ZVoz-1, pri čemer se v register kandidatov in evidenčni karton pod rubriko opombe navede eden od razlogov iz drugega odstavka 20. člena tega pravilnika.
10. člen 
(register kandidatov za voznike) 
Register kandidatov za voznike se vodi v ročni ali digitalni obliki. Obrazec in navodila za izpolnjevanje posameznih rubrik so kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika. Za vsako kategorijo, za katero šola vožnje izvaja usposabljanje, se vodi poseben register kandidatov za voznike. Nov register kandidatov za voznike se začne voditi, ko so v prejšnjem zapolnjene vse rubrike, namenjene vpisovanju podatkov o kandidatih in njihovem usposabljanju. Sprememba naziva podjetja šole vožnje, njenega sedeža in podobno ni razlog za predčasen začetek vodenja novega registra kandidatov za voznike.
11. člen 
(dnevnik usposabljanja iz teorije) 
Dnevnik usposabljanja iz teorije se vodi v ročni ali digitalni obliki, za vsak tečaj posebej, pri čemer se lahko posamezni tečaj izvede za eno ali več vozniških kategorij. Obrazec in navodila za izpolnjevanje posameznih rubrik so kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika. V dnevniku usposabljanja iz teorije se navedejo opisi tem usposabljanja, ki so bile obravnavane na posameznem predavanju z navedbo datuma in časa, ko se je posamezna tema obravnavala. Iz opisa mora biti jasno kdaj (datum in čas) se je posamezna tema obravnavala. Pri kandidatu, ki za zaključitev teoretičnega dela usposabljanja obiskuje dva ali več posameznih tečajev, se kot datum zaključenega usposabljanja v dnevnik vpiše datum tečaja, ki ga je obiskoval zadnjega, pod opombe pa se zapišejo številke ostalih dnevnikov.
12. člen 
(dnevni razvid vožnje) 
(1) Dnevni razvid vožnje se vodi v ročni ali digitalni obliki. Obrazec in navodila za izpolnjevanje posameznih rubrik so kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika. Učitelj vožnje sproti vodi dnevni razvid vožnje. Vpis podatkov v dnevni razvid vožnje opravi pred začetkom vožnje, razen podatkov o končnem stanju števca kilometrov, prevoženih kilometrih in času konca učne ure, ki jih vpiše ob koncu usposabljanja. Kadar poteka usposabljanje kandidata dve ali več učnih ur skupaj, učitelj vožnje na začetku večurnega usposabljanja vpiše podatke, ki se tudi sicer vpisujejo ob začetku učne ure. Podatke o prevoženih kilometrih, končnem stanju števca kilometrov in času konca večurnega usposabljanja pa vpiše ob koncu zadnje učne ure. Vpis podatkov za posamezno učno uro potrdi kandidat s podpisom ob koncu zadnje učne ure. Kadar učitelj vožnje, skladno s sedemnajstim ali osemnajstim odstavkom 22. člena tega pravilnika, usposablja dva kandidata istočasno, vpiše podatke o usposabljanju za drugega kandidata pod opombe na hrbtno stran dnevnega razvida vožnje oziroma v polje za opombe v digitalni obliki evidence. Dnevni razvid vožnje se najpozneje v roku dveh delovnih dni odda v podpis odgovorni osebi, ki preveri pravilnost vpisanih podatkov. V primeru digitalnega vodenja evidenc se to stori avtomatično po zaključku dnevnega razvida vožnje. Odgovorna oseba ga podpiše najpozneje v roku naslednjih dveh delovnih dni.
(2) V primeru nedelovanja programske opreme za vodenje dnevnega razvida vožnje v digitalni obliki, mora šola vožnje dnevni razvid vožnje voditi v ročni obliki, na obrazcu iz Priloge 3 tega pravilnika (dnevni razvid vožnje – Tip B).
(3) Podatke iz dnevnega razvida vožnje iz prejšnjega odstavka mora učitelj vožnje vnesti v dnevni razvid vožnje, ki se vodi v digitalni obliki, najpozneje v roku treh delovnih dni od začetka ponovnega delovanja programske opreme, dnevni razvid vožnje v ročni obliki pa hraniti skladno s 16. členom tega pravilnika.
13. člen 
(evidenčni karton vožnje) 
(1) Evidenčni karton vožnje se vodi v ročni obliki. Obrazec in navodila za izpolnjevanje posameznih rubrik so kot Priloga 4 sestavni del tega pravilnika. Evidenčni karton vožnje izkazuje potek usposabljanja in dosežene učne rezultate in se izda najpozneje do konca splošnega dela teoretičnega usposabljanja. V času usposabljanja je evidenčni karton vožnje last kandidata in ga mora imeti pri sebi na vsaki učni uri praktičnega dela usposabljanja. Evidenčni karton vožnje vodi učitelj vožnje sproti. Pred začetkom usposabljanja vpiše v evidenčni karton datum, vsebino in čas začetka usposabljanja. Ob koncu usposabljanja učne ure v evidenčni karton vpiše končno stanje števca kilometrov, število prevoženih kilometrov in čas konca učne ure ter to potrdi s podpisom. Kadar poteka usposabljanje kandidata povezano dve ali več učnih ur skupaj, učitelj vožnje na začetku večurnega usposabljanja vpiše podatke, ki se tudi sicer vpisujejo ob začetku učne ure, končno stanje števca kilometrov, podatke o prevoženih kilometrih in času konca zadnje učne ure pa ob koncu večurnega usposabljanja.
(2) Namesto izgubljenega ali ukradenega evidenčnega kartona vožnje šola vožnje izda nadomestni evidenčni karton vožnje. V nadomestnem evidenčnem kartonu vožnje se do tedaj opravljeno usposabljanje vpiše kot predhodno usposabljanje.
(3) Po zaključenem usposabljanju v šoli vožnje oziroma najpozneje po opravljenem vozniškem izpitu šola vožnje evidenčni karton vožnje arhivira.
14. člen 
(izpisni list) 
(1) Predhodno usposabljanje v drugi šoli vožnje izkazuje kandidat z izpisnim listom. Izpisni list izda šola vožnje kandidatu na obrazcu, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje posameznih rubrik kot Priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
(2) Če je bila šola vožnje, v kateri se je kandidat predhodno usposabljal, izbrisana iz registra šol vožnje, in v drugih primerih, v katerih kandidat iz upravičenih razlogov ne more pridobiti izpisnega lista, kandidat dokazuje predhodno usposabljanje z evidenčnim kartonom vožnje ali drugo listino, ki dokazuje opravljeno usposabljanje.
15. člen 
(spreminjanje podatkov v evidencah, ki jih vodi šola vožnje) 
(1) Šola vožnje ob vpisu kandidata opozori, da mora šoli vožnje sproti sporočati spremembe podatkov v evidencah, in sicer s predložitvijo listine, ki izkazuje spremembo podatkov.
(2) Šola vožnje na podlagi listine iz prejšnjega odstavka takoj vnese spremembo, popravek ali dopolnitev podatka v ustrezno evidenco ter uporablja nov podatek od trenutka vpisa le tega v evidenco in ga ne sme popravljati oziroma dopolnjevati na dokumentih, ki so bili izdani pred spremembo podatka.
(3) Podatki se vpisujejo v evidence šole vožnje po kronološkem zaporedju tako, da se predhodno vpisani podatki ne smejo zbrisati, zakriti ali popravljati. Nove podatke, ki nadomestijo predhodne, se vpiše v zato posebej predvideno rubriko spremembe podatkov. V obeh rubrikah se posebej označi, da je podatek spremenjen.
(4) Morebitni napačno vpisani podatki, ki se vpisujejo v dnevnik usposabljanja iz teorije, dnevni razvid vožnje in evidenčni karton vožnje in se nanašajo na potek usposabljanja, se popravijo na način, da se napačno vpisan podatek prečrta in nato vpiše pravilen podatek. Napačno vpisan podatek mora ostati čitljiv.
16. člen 
(hramba evidenc in dokumentov, ki jih vodi šola vožnje) 
(1) Vse evidence, ki jih šola vožnje vodi v ročni obliki in z njimi povezane dokumente, mora šola vožnje hraniti v ognjevarni omari, v poslovnem prostoru šole vožnje.
(2) Register kandidatov za voznike mora šola vožnje hraniti trajno. Vse ostale evidence in dokumente, ki se nanašajo na usposabljanje kandidatov in voznikov mora šola vožnje hraniti najmanj pet let, šteto od zadnjega vpisa podatka v evidenco.
(3) Listine, ki jih je kandidat predložil kot dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v posamezno evidenco šole vožnje, se vrnejo kandidatu po končanem vpisu.
17. člen 
(arhiviranje evidenc in dokumentov) 
(1) Če šola vožnje spremeni naslov poslovanja (sedež) ali preneha opravljati dejavnost, v zvezi s katero vodi in hrani evidence, mora šola vožnje, stečajni upravitelj oziroma druga pooblaščena oseba zagotoviti ustrezno varovanje evidenc ob prenosu na drugo lokacijo oziroma na drug subjekt.
(2) Če pristojni organ ne določi drugega subjekta za hrambo arhivskega gradiva in šola vožnje nima pravnega naslednika, se njeni registri kandidatov predajo najpozneje v roku 15 dni po prenehanju njenega delovanja v hrambo javni agenciji.
18. člen 
(evidenca tiskovin za ročno vodenje evidenc in evidenca uporabnikov digitalnega načina vodenja evidenc) 
(1) Izdajatelji tiskovin morajo voditi evidenco natisnjenih in izdanih tiskovin, ki jih šole vožnje uporabljajo za ročno vodenje evidenc iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika.
(2) Evidenca tiskovin, ki se vodi ločeno po posamezni šoli vožnje, vsebuje naslednje podatke:
– naziv šole vožnje,
– naziv natisnjene in izdane tiskovine,
– serijska številka natisnjene in izdane tiskovine,
– datum izdaje natisnjene tiskovine,
– obdobje veljavnosti natisnjenega in izdanega dnevnega razvida vožnje.
(3) Ponudnik elektronskega sistema za vodenje predpisanih evidenc v šolah vožnje vodi evidenco uporabnikov programske rešitve, ločeno po posamezni šoli vožnje in vsebuje:
– naziv šole vožnje,
– število vseh uporabniških računov,
– natančno opredelitev posameznega uporabniškega računa (osebno ime, EMŠO in številka dovoljenja za delo strokovnega vodje, učitelja vožnje in učitelja predpisov ter nivo dostopa za posamezen uporabniški račun).
IV. PROGRAM USPOSABLJANJA KANDIDATOV 
19. člen 
(pogoji za začetek usposabljanja kandidatov v šoli vožnje) 
Kandidat lahko začne z usposabljanjem v šoli vožnje, ko je vpisan v šolo vožnje in izpolnjuje pogoje iz 40. člena ZVoz-1.
20. člen 
(program usposabljanja) 
(1) Šola vožnje izvaja usposabljanje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F in G v skladu s programom usposabljanja kandidatov, ki je kot Priloga 6 sestavni del tega pravilnika.
(2) Program usposabljanja iz prejšnjega odstavka se ne uporablja za voznike, ki:
– se dodatno usposabljajo na lastno željo, pri čemer se v evidence zapiše »obnova«,
– imajo vozniško dovoljenje in želijo na podlagi petega odstavka 60. člena ZVoz-1 izbrisati kodo administrativne omejitve, pri čemer se v evidence zapiše »izbris kode«;
– želijo na podlagi drugega odstavka 67. člena ZVoz-1 zamenjati vozniško dovoljenje, izdano v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje, pri čemer se v evidence zapiše »zamenjava«;
– želijo na podlagi drugega odstavka 74. člena ZVoz-1 voziti prilagojeno motorno vozilo, pri čemer se v evidence zapiše »prilagojeno vozilo«;
– v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZVoz-1 opravljajo preizkus vožnje, pri čemer se v evidence zapiše »preizkus«.
21. člen 
(teoretični del usposabljanja) 
(1) Teoretični del usposabljanja se izvaja kot organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela v učilnici šole vožnje, ki je vpisana v register šol vožnje, in se organizira tako, da usposabljanje za posameznega kandidata traja največ 4 pedagoške ure dnevno in največ 20 pedagoških ur v sedmih zaporednih dneh. Pedagoška ura traja 45 minut.
(2) Učne teme tematskih sklopov, ki so skupne dvema ali več kategorijam, se lahko za kandidate, ki se usposabljajo za pridobitev vozniškega dovoljenja teh kategorij, izvajajo istočasno.
22. člen 
(praktični del usposabljanja) 
(1) Praktični del usposabljanja se deli na tri učne stopnje.
(2) Prva učna stopnja vključuje spoznavanje motornega vozila in učenje osnovnih elementov tehnike vožnje ter se izvaja na vadbeni površini šole vožnje. Čas za izvedbo učnih vaj je najmanj dve učni uri, za kategorije A1, A2 in A najmanj štiri učne ure ter za kategorije C1, C, D1 in D najmanj ena učna ura.
(3) Druga učna stopnja vključuje učenje vožnje po cestah z malo prometa in v manj zahtevnem prometnem okolju, v naselju in zunaj njega. Čas za izvedbo učnih vaj je najmanj šest učnih ur, za kategoriji A2 in A pa najmanj štiri učne ure.
(4) Tretja učna stopnja vključuje učenje vožnje po cestah z gostim prometom in v zahtevnejšem prometnem okolju, v naselju in zunaj njega, podnevi in ponoči, ter učenje osnov tehnik varčne in okolju prijazne vožnje. Čas za izvedbo učnih vaj je najmanj dvanajst učnih ur, za kategorijo A1 deset učnih ur ter za kategorije AM, BE, C1E, CE, D1E, DE in F najmanj osem učnih ur.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se lahko vaja speljevanja in obračanja na vzponu izvede tudi v okviru druge učne stopnje.
(6) Ne glede na drugi, tretji in četrti odstavek tega člena, je čas za izvedbo učnih vaj na prvi in drugi stopnji najmanj po eno učno uro ter na tretji stopnji najmanj sedem učnih ur pri usposabljanju kandidata, ki:
– že ima vozniško dovoljenje kategorije A2 ali A1 in se usposablja za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A ali A2 na podlagi drugega oziroma tretjega odstavka 60. člena ZVoz-1,
– že ima vozniško dovoljenje kategorije B1 in se usposablja za pridobitev kategorije B, ter
– se usposablja za vožnjo skupine vozil, katere največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 4.250 kg, če je vlečnemu vozilu dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik.
(7) V enem dnevu lahko šola vožnje usposablja posameznega kandidata največ štiri učne ure. Na prvi in drugi učni stopnji se kandidat lahko usposablja skupno največ tri učne ure na tretji učni stopnji pa skupno največ štiri učne ure.
(8) V okviru tretje učne stopnje se, razen za kategorije AM, A1, B1 in F, izvede usposabljanje najmanj trikrat po najmanj dve učni uri skupaj, in sicer:
– vožnja podnevi s poudarkom na vožnji po cestah zunaj naselij, pri čemer kandidat prevozi najmanj 60 km, pri kategorijah A2, A in B pa najmanj 70 km (dnevna relacija),
– vožnja ponoči s poudarkom na vožnji po cestah zunaj naselij, pri čemer kandidat prevozi najmanj 60 km (nočna relacija),
– vožnja po avtocesti ali hitri cesti, vključevanje na te ceste in izključevanje z njih, pri čemer kandidat po avtocesti ali hitri cesti prevozi najmanj 60 km, pri kategorijah A2, A in B pa najmanj 70 km.
(9) Za kategorije A2, A, BE, C1E, CE, D1E, DE in za primere usposabljanja, navedene v šestem odstavku tega člena, izvedba nočne relacije ni obvezna.
(10) Za vožnjo ponoči iz druge alineje osmega odstavka tega člena se šteje vožnja znotraj naslednjih časovnih obdobij dneva:
– januar, februar, november in december: od 17:00 do 7:00 naslednjega dne,
– marec, september in oktober: od 19:00 do 5:00 naslednjega dne,
– april, maj, junij, julij in avgust: od 20:00 do 5:00 naslednjega dne.
(11) Razpored minimalnega števila učnih ur po stopnjah in glede dodatnih zahtev za izvedbo učnih vaj je prikazan v spodnji preglednici:
1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja
SKUPAJ
R-dnevna
R-nočna
R-AC/HC
drugo
skupaj
AM
2
6
0
0
0
8
8
16
A1
4
6
0
0
0
10
10
20
A2
4
4
2
0
2
8
12
20
A
4
4
2
0
2
8
12
20
B1
2
6
0
0
0
12
12
20
B
2
6
2
2
2
6
12
20
BE
2
6
2
0
2
4
8
16
C1
2
6
2
2
2
6
12
20
C1E
2
6
2
0
2
4
8
16
C
2
6
2
2
2
6
12
20
CE
2
6
2
0
2
4
8
16
D1
2
6
2
2
2
6
12
20
D1E
2
6
2
0
2
4
8
16
D
2
6
2
2
2
6
12
20
DE
2
6
2
0
2
4
8
16
F
2
6
0
0
0
8
8
16
A1>A2
1
1
2
0
2
3
7
9
A2>A
1
1
2
0
2
3
7
9
B1>B
1
1
2
0
2
3
7
9
B koda 96
1
1
2
0
2
3
7
9
(12) Pri usposabljanju mora učitelj vožnje upoštevati vrstni red predpisanih stopenj in začeti usposabljanje na naslednji stopnji, ko kandidat obvlada učno snov predhodne stopnje.
(13) Učitelj vožnje lahko v učni uri obravnava več učnih vaj ali ponavlja in utrjuje že obravnavane. Učne vaje lahko smiselno združi ter jih vpiše v evidenčni karton vožnje in dnevni razvid vožnje tako, da je razvidno, katere učne vaje se izvajajo oziroma so bile izvedene. Vpisujejo se samo učne vaje, katerih učna snov je predmet obravnave (kot nova učna snov ali učna snov, ki se aktivno ponavlja in utrjuje). Druge prisotne vsebine predhodno obravnavanih učnih vaj se v evidenčni karton vožnje in dnevni razvid vožnje ne vpisujejo.
(14) Pri obravnavi vsebin posameznih učnih vaj so lahko vključene tudi vsebine učnih vaj iste učne stopnje, ki še niso bile obravnavane, ter v primeru usposabljanja na drugi učni stopnji tudi vsebine učnih vaj tretje stopnje, razen vožnje po avtocesti in hitri cesti, če to ne vpliva na varen in nemoten potek cestnega prometa.
(15) Usposabljanje na drugi in tretji učni stopnji se sklene z učno vajo samostojne uporabe pridobljenega znanja s samoocenjevanjem v trajanju najmanj ene učne ure, razen za primere usposabljanja iz šestega odstavka tega člena, pri katerih se usposabljanje obvezno sklene z učno vajo samostojne uporabe pridobljenega znanja s samoocenjevanjem v trajanju ene učne ure samo na tretji učni stopnji.
(16) Učitelj vožnje hkrati poučuje le enega kandidata.
(17) Ne glede na prejšnji odstavek lahko učitelj vožnje pri usposabljanju kandidatov za voznike enoslednih motornih vozil na prvi učni stopnji poučuje največ dva kandidata hkrati, ne glede na to, za katero kategorijo enoslednih motornih vozil se usposabljata.
(18) Ne glede na šestnajsti odstavek tega člena lahko učitelj vožnje pri usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil kategorij A2 in A pri izvajanju vaje 3.2 (dnevna relacija) iz Priloge 6 tega pravilnika poučuje največ dva kandidata hkrati, če ju spremlja na motornem kolesu.
V. OZNAČITEV MOTORNIH VOZIL, NA KATERIH SE USPOSABLJAJO KANDIDATI, IN MOTORNIH VOZIL PRI VOŽNJI S SPREMLJEVALCEM 
23. člen 
(tablica »L« za označevanje motornih vozil, na katerih se usposabljajo kandidati) 
(1) Tablica za označevanje motornih vozil, na katerih se usposabljajo kandidati (v nadaljnjem besedilu: tablica »L«), je kvadratne oblike, modre barve, na kateri je črka »L« bele barve. Oblika in minimalne dimenzije tablice »L« so navedene v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika. Šola vožnje lahko uporablja simbol oznake tablice »L« v večji dimenziji, ki je v sorazmerju z dimenzijami, navedenimi v Prilogi 7.
(2) Tablica »L« mora biti izdelana iz vremensko odpornih materialov in mora odsevati svetlobo. Vogali »L« tablice so lahko zaobljeni.
24. člen 
(mesto namestitve tablice »L«) 
(1) Tablica »L« se namesti:
– pri motornem vozilu brez priklopnega vozila na levo polovico sprednje in zadnje strani vozila,
– pri skupini vozil na vlečnem vozilu na levo polovico sprednje strani, na priklopnem vozilu pa na levo polovico zadnje strani.
(2) Tablica »L« mora biti na motornem vozilu pritrjena tako, da v celoti tvori pravi kot z vodoravno osjo ceste in je dobro vidna drugim udeležencem cestnega prometa.
25. člen 
(svetlobna tabla za označevanje motornih vozil med usposabljanjem kandidatov) 
(1) Svetlobna tabla za označevanje motornih vozil, na katerih se usposabljajo kandidati (v nadaljnjem besedilu: svetlobna tabla), v skladu s tretjim odstavkom 31. člena ZVoz-1, je štirikotne oblike in rumene barve. Na njej je na sprednji in zadnji strani črn napis »ŠOLA VOŽNJE« in simbol tablica »L« iz prvega odstavka 23. člena tega pravilnika.
(2) Na motornih vozilih šol vožnje, ki so registrirane na območjih, kjer avtohtono živita italijanska in madžarska narodna skupnost in so ta območja kot narodnostno mešana določena s predpisi, ki urejajo ustanovitev občin ter določitev njihovih območij, je napis »ŠOLA VOŽNJE« tudi v italijanščini (SCUOLA GUIDA) oziroma madžarščini (AUTO’ ISKOLA).
(3) S svetlobno tablo se označi tudi motorno vozilo, s katerim učitelj vožnje spremlja kandidata pri usposabljanju za voznika kategorij AM, A1, A2, A, B1 in F.
(4) Dolžina svetlobne table mora biti najmanj 60 cm, višina najmanj 13 cm, višina črk najmanj 6 cm, stranica modrega kvadrata s simbolom tablica »L« pa najmanj 10 cm.
26. člen 
(mesto namestitve svetlobne table) 
(1) Svetlobna tabla je nameščena na strehi motornega vozila tako, da je vidna za voznike, ki vozijo za vozilom in proti njemu.
(2) Kadar poteka praktično usposabljanje kandidata ponoči, je svetlobna tabla osvetljena z lastnim virom svetlobe.
27. člen 
(tablica »L« za označevanje motornih vozil pri vožnji s spremljevalcem) 
(1) Tablica za označevanje motornih vozil pri vožnji s spremljevalcem je kvadratne oblike, zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve. Oblika in minimalne dimenzije tablice »L« so navedene v Prilogi 8, ki je sestavni del tega pravilnika. Uporablja se lahko tudi simbol oznake tablice »L« v večji dimenziji, ki je v sorazmerju z dimenzijami, navedenimi v Prilogi 8.
(2) Tablica »L« iz prejšnjega odstavka mora biti izdelana iz vremensko odpornih materialov in mora odsevati svetlobo. Vogali tablice »L« so lahko zaobljeni. Tablica »L« je nameščena na levi polovici zadnje strani motornega vozila, kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
28. člen 
(uporaba obrazcev) 
Register kandidatov za voznike, dnevnik usposabljanja iz teorije, dnevni razvid vožnje in evidenčni karton vožnje, v skladu s Pravilnikom o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 44/11, 38/13, 105/13 in 85/16 – ZVoz-1), se v šolah vožnje uporabljajo najpozneje do 30. junija 2022.
29. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 44/11, 38/13, 105/13 in 85/16 – ZVoz-1) in Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil (Uradni list RS, št. 48/11 in 85/16 – ZVoz-1).
30. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-207/2018/101-026121708
Ljubljana, dne 3. junija 2021
EVA 2018-2430-0043
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti